Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Geeshsha Maxaafaa Oyshaa Zaaruwaa

Geeshsha Maxaafaa Oyshaa Zaaruwaa

Yesuusi tumuppe asaa hayquwaappe denttidee?

Hayqqoosappe oyddu gallassa gidido Alˈˈaazara Yesuusi hayquwaappe denttiis

Yesuusi hayqqida asaa denttidoogaa Geeshsha Maxaafay qoncciyan yootees. Hegee hayse gidennan, tumuppe hanidaba. Leemisuwawu, 31 M.L. boniyan daro asay Yesuusaara Qifirinaahoomappe Nayna katamaa bees. Eti yaa gakkiyo wode, hara daro asaara gayttidosona. Hegaappe simmin hanidabay asay hayquwaappe denddidoogaa neeni ammananaadan oottiyaaba, ayssi giikko he taarikee Xoossaa Qaalan, Geeshsha Maxaafan xaafettiis, qassi hegee haniyo wode he ubba asay beˈiis.Luqaasa 7:11-15 nabbaba.

Hayqqoosappe oyddu gallassa gidido ba dabbuwaa Alˈˈaazarakka Yesuusi hayquwaappe denttiis. Yesuusi hegaa oottidoy daro asay deˈiyo sohuwaana gidiyo gishshawu, neeni hegaa ammanana danddayaasa.Yohaannisa 11:39-45 nabbaba.

Yesuusi asaa hayquwaappe denttidoy aybissee?

Yesuusi asaa hayquwaappe denttidoy etayyo qarettiyo gishshataassa. Qassi i hegaadan oottidoy, asaa Medhida a Aaway hayqqidaageeta denttanawu ayyo maataa immidoogaa bessanaassa.Yohaannisa 5:21, 28, 29 nabbaba.

Yesuusi asaa hayquwaappe denttidoogee i sinttappe ehaanawu qaalaa gelidobay polettanaagaa ammananaadan oottees. I Xoossaabaa mule erennan hayqqida nagaranchata gujjin, daro asaa hayquwaappe denttana. Eti Xoossaa Yihoowabaa erananne a siiqana danddayoosona.Oosuwaa 24:15 nabbaba.