Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SINTTA HUUPHE YOHUWAA | XOOSSAAKKO SHIIQANA DANDDAYAASA

Xoossay Nena Oychiyoobaa Oottay?

Xoossay Nena Oychiyoobaa Oottay?

“Neeni dosiyoobay ayba gidikkonne, neeni yootikko taani hegaa ufayttada oottana.” Neeni mule erenna urawu woy coo erettiyo urawu hegaadan gaada yootanawu mammottennan waaya aggana. SHin, neeni siiqiyo laggiyawu hegaadan yootanawu waaya metootana. Mata laggee ba laggee oychidobaa polanawu koyiyoogee erettidaba.

Yihooway baassi goynniyaageeta ufayssiyaabaa ubbatoo oottiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. Leemisuwawu, Xoossawu mata dabbo gidida Kawuwaa Daawiti, “Abeet GODAU, ta Xoossau, neeni daro maalaalissiyaabaa oottadasa; . . . Neeni nuuyyo qoppido lo77o qofaa ooninne qoodanau danddayenna” yaagiis. (Mazamure 40:5) Hegaappekka aaruwan, Yihooway bana erennaageetussikka ‘qumaa immidi, eta daro ufayssiyoogan’ etawu loˈˈobaa oottees.—Oosuwaa 14:17.

Nuuni siiqiyoogeetussinne bonchiyoogeetussi maaddiyaabaa ufayttiiddi oottoos

Yihooway harata ufayssiyaabaa oottiyoogan ufayttiyo gishshawu, Xoossaa dabbo gidanawu koyiyaageeti ‘a ufayssiyaabaa’ oottoosona giidi qoppiyoogee bessiyaaba. (Leemiso 27:11) SHin, neeni Xoossaa ufayssanawu ay oottana danddayay? Geeshsha Maxaafay, “Lo77obaa oottiyoogaanne issoi issuwaa maaddiyoogaa dogoppite. Aissi giikko, Xoossaa ufaissiyaagee hegaa mala yarshshuwaa” yaagees. (Ibraawe 13:16) Hegee loˈˈobaa oottiyoogaanne harata maaddiyoogaa xallay Yihoowa ufayssees giyoogee?

Geeshsha Maxaafay, “Ammanoi bainnan ooninne Xoossaa ufaissanau danddayenna” yaagees. (Ibraawe 11:6) ‘Abrahaami Xoossaa ammani’ simmidi, ‘a dabbo geetettidi xeesettiis.’ (Yaaqooba 2:23) Nuuni Xoossay ehaana anjjuwaa demmanawu ‘Xoossaa ammanana’ koshshiyoogaa Yesuus Kiristtoosikka yootiis. (Yohaannisa 14:1) Hegaa gishshawu, Xoossay baakko shiishshiyoogeetuppe koyettiya ammanoy deˈiyo asa waana gidana danddayay? Xoossaa Qaalaa, Geeshsha Maxaafaa ubbatoo xannaˈiyoogan hegaa mala asa gidana danddayaasa. Yaatiyoogan, ‘Xoossaa sheniyaa eraasa’; hegaadan oottiyoogan, “a ufaissiyaabaa” waatada oottanaakko tamaaraasa. Neeni Yihoowabaa likke gididabaa gujja gujjada tamaariyo wode, qassi a xillotettaa maaraa kaallada i nena oychiyoobaa oottiyo wode, ne ammanoy minnees; qassi i neekko kaseegaappe aaruwan shiiqees.—Qolasiyaasa 1:9, 10.