WOCHIYO KEELAA Ichashe 2015 | Xoossaakko SHiiqana Danddayaasa

Xoossay neeppe haakkidabadan qoppay? Xoossaakko shiiqana danddayettii gaada qoppa eray?

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Xoossaakko SHiiqidabadan Qoppay?

Miilooniyan qoodettiya asay Xoossay banttana dabbodan xeellees giidi ammanoosona.

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Xoossaa Sunttaa Eray, Qassi A Sunttaa Goˈettay?

Xoossay, “Taani GODAA [“Yihoowa,” NW]; hegee ta sunttaa” yaagiyoogan Geeshsha Maxaafaa baggaara ba sunttaa nuussi yootiis

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Xoossaara Haasayay?

Nuuni nu qofaa woosan Xoossaayyo yootoos; shin i yootiyoobaa waati siyiyoo?

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Xoossay Nena Oychiyoobaa Oottay?

Xoossawu azazettana koshshees; shin a dabbo gidanawu hegaa xallay gidenna.

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Hegaappe Kehiya Deˈoy Baawa

Neeni Xoossaayyo mata dabbo gidanaadan heezzubay maaddana danddayees.

A CONVERSATION WITH A NEIGHBOR

Xoossaa Kawotettay Haariyoogaa Doommidoy Awudee? (SHaaho 2)

Geeshsha Maxaafaa hiraagaynne Xoossay Baabiloone kawuwaa bessido aymoy he layttay awudekko qonccissees.

Geeshsha Maxaafaa Oyshaa Zaaruwaa

Yesuusi asaa hayquwaappe denttidoogee i sinttappe oottanawu qaalaa gelidobaa xeelliyaagan ay qonccissii?