Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 GEESHSHA MAXAAFAY ASAY LAAMETTANAADAN OOTTEES

“Taani Wurssettan Tumu Laˈatettaa Demmaas.”

“Taani Wurssettan Tumu Laˈatettaa Demmaas.”
  • YELETTIDO LAYTTAA: 1981
  • YELETTIDO BIITTAA: AMARKKAA
  • KASE TAARIKIYAA: IXXI IITIDA NAˈAA

KASE DEˈUWAA:

Taani yelettidoy Amarkkan huuphessa West Verginiyan Ohayiyo SHaafaa matan deˈiya Mawundizvil giyoosaana. Nu soo naatu oyddaappe taani naaˈˈantta naˈa; nuuppe heezzati attumaageeta; cora naati deˈiyo hara keettaa naatudan nuuni ufayssan kaaˈiiddi diccida. Ta aawaynne aayyiyaa mino oosancha; qassi eti asa siiqiyaanne ammanettiya asata. Nu soo asay dure gidennaba gidikkokka, ubba wode koshshiyaabaa demmoos. Ta aawaynne ayyiyaa Yihoowa Markka gidiyo gishshau, nuna naatettaappe doommidi Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa tamaarissanau daro baaxetidosona.

SHin taani tamaaridobaappe yelagatettan sherˈi giyoogaa doommaas. Geeshsha Maxaafay yootiyoogaadan deˈiyoogee ufayssiya deˈuwaa deˈanau maaddenna gaada qoppaas. Ta sheniyaadan deˈiyoogan tumu ufayssaa demmana gaada qoppaas. Hegaappe takkennan, gubaaˈiyaa shiiquwaa biyoogaa aggaas. Ta bayra ishaynne ta kaalo michiyaakka taagaadan deˈiyoogaa doommidosona. Aawaynne aayyiyaa nuna maaddanau oottibeennabi baawa; shin eta siyibookko.

Taani laˈatettaa gaada qoppidobi tana iita amale ubbau aylle oottanaagaa erabeykke. Issi galla taani timirtte keettaappe soo yiishin, issi laggee sijaaraa uyana mala tau immin, ekkada uyaas. He gallassaappe doommada, asi shoobbiyo iitabaa ubbaa poliyoogaa doommaas. Guyyeppe, jallissiya xaliyaa goˈettiyaagaa, ushshaanchanne kandduwan shori baynnabaa haniyaagaa gidaas. Kaalliya layttatun, keehi mino gidida jallissiya xaleta goˈettiyoogaa doommaas; yaatiyo gishshau, hegau aylle gidaas. Taani daro amaliyau haarettido gishshau, hegau koshshiya miishshaa demmanau jallissiya xaliyaa zalˈˈiyoogaa doommaas.

Taani haniyoobay likke gidennaagaa ta wozanaynne kahay ubbatoo yootees; shin sheneho gaas. SHin, taani issitoo gelaychido gishshau, hegaappe kiyana danddayikke gaada qoppaas. Yetti durssi deˈiyo soho ubban daro asaara deˈiyaaba gidikkokka, taani darotoo boorasaysinne unˈˈettays. Issi issitoo, ta aawaynne aayyiyaa keehi loˈˈo asa gidiyoogaanne taani hagaa mala deˈuwaa deˈiyoy aybissakko qoppays.

 TAANI LAAMETTANAADAN GEESHSHA MAXAAFAY MAADDIDO OGIYAA:

Taani laamettana danddayennabadan qoppiyaaba gidikkokka, harati hegaadan qoppibookkona. Ta aawaynne ta aayyiyaa 2000 M.Ln, taani Yihoowa Markkatu awuraajjaa shiiquwaa baanaadan shoobbido wode, ufayttabeennaba gidikkokka, he shiiquwaa baas. Taagaadan tumaappe haakkida, ta ishaynne ta michiyaakka he shiiquwaa biidoogan garamettaas.

Issi layttappe kase, yexxiya asaa beˈanau he sohuwaa biidoogaa shiiquwan deˈaydda hassayaas. SHin taani beˈidoban keehi maalaalettaas. Yexxiya asaa beˈanau biido wode, he sohoy sijaaraaninne hara buuraban kumiis. Qassi, yaa biyaageeti issoy issuwaara dosettokkona; yettan siyiyoobaykka ufayssennaba. SHin awuraajjaa shiiquwan, ta yuushuwan deˈiya ubbay tumuppe ufayttiyaageeta; taani etaara daro layttau gaytta erennaba gidikkokka, eti tana ufayssan mokki ekkidosona. SHiiquwaa sohoy geeshsha; qassi yan tamaariyoobaykka sintta wodiyaabaa ufayssan naaganaadan oottiyaaba. Geeshsha Maxaafaa tumay keehi goˈˈiyoogaa akeekada, ta hanotaa yuushsha qoppiyoogaa doommaas.—Isiyaasa 48:17, 18.

“Jallissiya xaliyaa goˈettiyoogaanne a zalˈˈiyoogaa aggada taani loˈˈo asa gidanaadan Geeshsha Maxaafay maaddiis”

Awuraajjaa shiiquwaappe simmin takkennan, Kiristtaane gubaaˈiyau simmanau qofaa qachaas. Ta ishaynne ta michiyaakka, awuraajjaa shiiquwaara gayttidabay eta wozanaa denttettin, etikka gubaaˈiyau simmanau qofaa qachidosona. Hegaa gishshau, nuuni heezzaykka Yihoowa Markkatuura Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa doommida.

Ta wozanaa keehi denttettida Geeshsha Maxaafaa xiqisee, “Xoossaakko shiiqite; ikka inttekko shiiqana” yaagiya, Yaaqooba 4:8n deˈiyaagaa. Taani Xoossaakko shiiqana koyikko, ta deˈuwaa giigissana koshshiyoogaa akeekaas. Harabaa gujjin, taani sijaaraa uyiyoogaa, jallissiya xaliyaanne ushshaa bessenna ogiyan goˈettiyoogaa aggana koshshees.—2 Qoronttoosa 7:1.

Taani kase laggeta aggada, Yihoowayyo goynniya laggeta dooraas. Tana Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiya gubaaˈe cima gidida ishay keehi maaddiis. I ubbatoo tau silkkiyaa dawalees; yiidikka oychees. Hachi gakkanau, tau mata lagge gididaageetuppe issoy a.

Taanikka ta ishaanne ta micheegaadan, 2001 M.L, boniyan ta huuphiyaa Xoossau geppada xammaqettaas. Wurssettan, nu soo asay Yihoowa goynuwan issuwaa gidido gishshau, ta aaway, ta aayyiyaanne Yihoowayyo ammanettidi deˈida ta kaalo ishay keehippe ufayttidosona.

TAANI GOˈETTIDO OGIYAA:

Taani kase Geeshsha Maxaafaa higgee keehi huqqunnees gaada qoppaas; shin keehi maaddiyoogaa haˈˈi akeekaas. Jallissiya xaliyaa goˈettiyoogaanne a zalˈˈiyoogaa aggada taani loˈˈo asa gidanaadan Geeshsha Maxaafay maaddiis.

Taani alame yuushuwan deˈiya Yihoowa Markkatu maabaraa yame gidiyo gita maataa demmaas. Eti issoy issuwaa wozanappe siiqoosona; qassi Xoossaayyo oottiyoogan issippetettaa medhidosona. (Yohaannisa 13:34, 35) He ishatu maabaraa yara gidida, taani keehi siiqiyo ta keettaayiyaa, Adiriyaana tau hara gita anjjo. Medhidaagaa issippe haggaaziyoogan keehi ufayttoos.

Taani ta xallaa siiqiyoogaappe, ta dosan kumetta wodiyaa haggaaziyoogan, haratikka Xoossaa Qaalan waanidi goˈettana danddayiyaakko tamaarissaydda deˈays. Ha oosoy aybippenne aaruwan tana ufayssees. Ta kumetta wozanaappe, Geeshsha Maxaafay taani laamettanaadan oottiis gaana danddayays. Taani wurssettan tumu laˈatettaa demmaas.