Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SINTTA HUUPHE YOHUWAA: ALAMIYAA WURSSETTAA NEENI YAYYANA KOSHSHII?

Alamiyaa Wurssettaa Neeni Yayyana Koshshii?

Alamiyaa Wurssettaa Neeni Yayyana Koshshii?

Maaya asaa kalanddariyaara gayttidaagan, daro asay alamiyaa hanotay laamettana gallassa giidi qoppido, Tisaase 21, 2012 xeelliyaagan ne qofay aybee? Neeni naagido hanotaadan, ufayttana, hidootaa qanxxana woy sheneho gaana danddayaasa. Hagee alamiyaa wurssetta gidana giidi balan yootidobatuppe issuwaa gidanee?

Geeshsha Maxaafay ‘wodiyaa wurssetta’ giidi yootiyoobay shin? (Maatiyoosa 24:3) Issoti issoti saˈay taman xuugettana giidi yayyoosona. Harati qassi alamiyaa wurssettan hananabaa beˈanau yeemottoosona. Daroti qassi wodiyaa wurssettaa unddenna wodiyau naagido gishshau, haˈˈi salettidosona. SHin hageekka polettennan attiyaabeeshsha?

Alamiyaa wurssettaabaa Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa eriyo wode neeni garamettana danddayaasa. Geeshsha Maxaafay nuuni wodiyaa wurssettaa yeemotti naaganaadan oottiya gaasuwaa yootiyoogaa xalla gidennan, issoti issoti wurssettay takkiis gi qoppidi hidootaa qanxxanaagaakka yootees. Alamiyaa wurssettaa xeelliyaagan asay darotoo oychiyo oyshatuyyo Geeshsha Maxaafay immiyo zaaruwaa neeni akeekanaadan minttettoos.

 Saˈay taman xuugettidi xayanee?

GEESHSHA MAXAAFAA ZAARUWAA: “Neeni sa7aa a baasuwaa bolli essadasa; i meri merinaukka qaaxxenna.”MAZAMURE 104:5.

Saˈay taman woy harabankka gidin xayenna. Ubba Geeshsha Maxaafay saˈay asaa naati merinau deˈiyo soho gidiyoogaa yootees. Mazamure 37:29y, “Xilloti biittaa laattananne yan merinau de7ana” yaagees.— Mazamure 115:16; Isiyaasa 45:18.

Xoossay saˈaa medhi simmidi, “daro lo77o” gidiyoogaa yootiis; a qofay haˈˈikka laamettibeenna. (Doomettaabaa 1:31) I saˈaa xayssanau koyenna; ubba ‘saˈaa xayssiyaageeta xayssanaunne’ saˈaa wolqqaama qohuwaappe naaganau qaalaa geliis.—Ajjuutaa 11:18.

SHin neeni 2 PHeexiroosa 3:7y saˈay xayanaagaa yootees gaada qoppana danddayaasa. Ha xiqisee, “Ha77i de7iya saloinne sa7ai, . . . tamaa naagoosona” yaagees. Hagee, saˈay taman xuugettidi xayanaagaa yootennee? Geeshsha Maxaafay issi issitoo “saluwaa,” “saˈaa,” qassi “tamaa” giya qaalaa harabaa leemisanau goˈettees. Leemisuwau, Hizqqeela 35:14y, “Biittai sa7ai ufaittana” yaagees; ha sohuwan “sa7ai” geetettiday asaa naata.

Yuushuwan deˈiya qofaappe akeekiyoogaadan, 2 PHeexiroosa 3:7n saluwaa, saˈaanne tamaa giya qaalaykka harabaa leemisanau goˈettidoba. Paydo 5ynne 6y hegaa Nohe wode Bashshaa Haattan hanettidabaara geeddarssees. He wode alamee xayiis; shin saˈay xayibeenna. He wode Bashshaa Haattay iita asata, woykko ‘saˈaa’ xayssiis. Bashshaa Haattay ‘saluwaa,’ giishin, he wode asaa haariyaageetakka xayssiis. (Doomettaabaa 6:11) Hegaara issi mala hanotan, 2 PHeexiroosa 3:7y, iita asatinne eta haariyaageeti taman xayiyoogaadan merinau xayanaagaa yootees.

Alamiyaa wurssettan hananabay aybee?

GEESHSHA MAXAAFAA ZAARUWAA: “Ha sa7ainne ha sa7an asi amottiyo ubbabai aadhdhana. SHin Xoossai giidoogaa oottiya urai merinau de7ana.”1 YOHAANNISA 2:17.

Aadhana ‘saˈay’ woy alamee ha biittaa gidennan, Xoossaa sheniyaadan deˈenna, ha alamiyan deˈiya asaa naata ubbaa. Dottoree harggiya uraa pattanau appe issi iita xiiˈiyaa shukki kessiyoogaadan, loˈˈo asay saˈan ufayttidi deˈanaadan Xoossay iita asata ‘xoqollidi xayssana.’ (Mazamure 37:9) Hegaa gishshau, ‘alamiyaa wurssettay’ ufayssiyaaba.

‘Alamiyaa wurssettay’ hegaadan ufayssiyaaba gidiyo gishshau, Geeshsha Maxaafaa birshshettati he qofaa “ha siraataa wurssettaa,” woykko “wodiyaa wurssettaa” yaagoosona. (Maatiyoosa 24:3) Attiya asaa naati deˈiyo gishshaunne saˈaykka bashshaappe attiyo gishshau, ooratta wodee woykko ooratta siraatay yaana giyoogee bessiyaaba gidennee? Geeshsha Maxaafay ‘sinttappe yaana wodiyaabaa’ yootiyo gishshau, hegaadan giyoogee bessiyaaba.—Luqaasa 18:30.

Yesuusi he sinttanaa wodiyaa ‘ooratta biittaa’ yaagiis. Yesuusi he wode, asaa naati koyro Xoossay qoppido ogiyan deˈanaadan oottana. (Maatiyoosa 19:28) He wode nuuni hagaappe kaallidi deˈiya anjjuwaa demmana.

Nuuni “Xoossai giidoogaa,” woykko a sheniyaa oottiyaaba gidikko, alamiyaa wurssettaa yayyana koshshenna. Ubba he wodiyaa yeemuwan naagana danddayoos.

Alamiyaa wurssettay tumuppe matattidee?

GEESHSHA MAXAAFAA ZAARUWAA: “Intte hegee haniyoogaa be7iyo wode, Xoossaa kawotettai gakkana matattidoogaa erana.”LUQAASA 21:31.

Profeser Richard Kil giyo bitanee Zi Last Deys Aar Hir Ageyn giya maxaafan “qoppennan hanettiyaabaynne asay shabbirettanaadan oottiyaabay alamiyaa wurssettaa xeelliyaagan yootidobay polettanaadan oottees” yaagiis. Ubba qassi hanettiyaabaynne asay shabbirettanaadan oottiyaabay qonccissanau metiyaaba gidiyo wode hegaadan hanees.

Gidoppe attin, Geeshsha Maxaafan alamiyaa wurssettaabaa yootida hananabaa yootiyaageeti bantta wodiyan hanettiiddi deˈiya iitabaa qonccissibookkona. Hegaadan oottiyoogaappe, eti yiiddi deˈiya alamiyaa wurssettau malaata gidiyaabata qonccissanau Xoossaa ayyaanaa kaaletuwaa kaallidosona. He hiraagatuppe amaridaageeta beˈa; qassi eti ha wodiyan polettiiddi deˈiyaakkonne akeeka.

Nuuni “he ubbabaa be7iyo wode” alamiyaa wurssettay matattidoogaa akeekana koshshiyoogaa Yesuusi yootiis. (Maatiyoosa 24:33) Yihoowa Markkati ha naqaashaa ammanoosona; qassi bantta ammanuwaabaa 236 biittan deˈiya asau sabbakoosona.

Asay alamiyaa wurssettaa bala ogiyan naagiyoogee, hegee yeennaagaa bessii?

GEESHSHA MAXAAFAA ZAARUWAA: “Asai, ‘Ubbabai saro; aibikka hanenna’ giishin, maccaasaa maaretai oiqqiyoogaadan, bashshai eti qoppennan eta bolli yaana. Eti mulekka kessi ekkokkona.”1 TASALONQQE 5:3.

Geeshsha Maxaafay alamiyaa bashshaa maccaasaa leessuwan leemisees; shahaara maccaasiyo maaretay oyqqiyoogee attennaba, qassi qoppennan gakkiyaaba. Alamiyaa wurssettay gakkanaashin hanettiyaabay shahaaran leemisettiis; shahaara maccaasiyaa yelanau matattiyo wode gujji gujji biya malaatata loytta akeekausu. Aakimee a yelana gallassaa gammatana danddayees; shin a he gallassi yelana xayikkokka, mata wode yelanaagaa erausu. Hegaadan, alamiyaa wurssettaa asay bala ogiyan naagidoogee, haˈˈi nuuni “wurssetta gallassi” deˈiyoogaa ammanenna mala gaaso gidenna.—2 Ximootiyoosa 3:1.

‘Alamiyaa wurssettay matattidoogee qoncce gidikko, daro asay hegaa aybissi akeekennee’? gaada oychana danddayaasa. Wurssettay matattiyo wode, hegau naqaasha gidiyaabaa daro asay ammanennaagaa Geeshsha Maxaafay yootees. Eti alamiyaa hanotay iiti iiti biyoogaanne wurssetta gallassan deˈiyoogaa ammaniyoogaa aggidi, “Nu aawati haiqqiichchidosona; shin ubbabaikka sa7ai merettoosappe doommidi de7iyoogaadankka de7ees” yaagidi haratu bolli qilliiccoosona. (2 PHeexiroosa 3:3, 4) Wurssetta gallassaa malaatay qoncce; shin daroti hegaa ammananau koyokkona.—Maatiyoosa 24:38, 39.

Ha huuphe yohuwan wurssettay mata wode yaanaagaa bessiya Geeshsha Maxaafaa naqaashatuppe amaridaagaa xallaa beˈida. * Gujjada eranau koyiyaaba gidikko, Yihoowa Markkatuura gayttada miishsha qanxxennan etaara Geeshsha Maxaafaa ayssi xannaˈikkii? Neeni etaara ne son, neessi injjetiya harasan woy ubba silkkiyan xannaˈana danddayaasa. Neeppe koyettiyaabay ne wodiyaappe amaridaagaa bazziyoogaa xalla; yaatada zawi baynna goˈˈaa demmaasa.

^ စာပိုဒ်၊ 39 Gujo qofaa demmanau, Yihoowa Markkati attamissido, Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee? giya maxaafan, “Nuuni Deˈiyoy ‘Wurssetta Gallassaanee?’” giya shemppo 9 xeella.