WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Uddufune 2019

Ha maxeetiyan Isiine 1-Naase 4, 2019 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

Kiristtaane Gubaaˈiyan Siiquwaanne Tumu Pirddaa

Kiristtoosa higgee aybee, qassi hegee waatidi tumu pirddaa minttettii?

Iitabay Gakkiyoogeetussi Siiquwaanne Tumu Pirddaa

Mattumaara gayttidaagan gakkiya qohuwaappe yelidaageeti bantta naata waati naagana danddayiyoonaa, qassi cimati gubaaˈiyaa naaganawu ay oottana danddayiyoonaa?

Qohettidaageeta Minttettiyoogaa

Xoossaa Qaalay, cimatinne, kayma Kiristtaane michchontti mattumaara gayttidaagan qohettidaageeta waati minttettana danddayiyoonaa?

‘Ha Saˈaa Aadhdhida Eratetta⁠n’ Cimettoppa

Yihoowa xallay ammanttiya kaaletuwawu Pultto giyoy aybissee? Nuuni nuna bessiyaagaadan xeellanaadan Geeshsha Maxaafay waati maaddii?

Kaseegaappe Loytta Xannaˈa!

Keehi koshshiyaabay aybakko nuuni waati kuuyana danddayiyoo, qassi Geeshsha Maxaafaa buzo xinaatiyaappe nuuni waati loytti goˈettana danddayiyoo?