Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XANNAˈIYO HUUPHE YOHUWAA 26

Help Others Deal With Stress

Help Others Deal With Stress

“Ubbai issi qofan de7ite. Issoi issuwau qarettidi, ishanttudan siiqettite; qassi issoi issuwau kehiyaageetanne intte huuphiyaa kaushshiyaageeta gidite.”—1 PHE. 3:8.

MAZAMURE 107 Xoossaagaadan Siiqiyoogaa

HA XINAATIYAN *

1. Nuna siiqiya Aawaa Yihoowa waani milatana danddayiyoo?

YIHOOWAY nuna keehi siiqees. (Yoh. 3:16) Nuuni nuna siiqiya Aawaa milatana koyoos. Hegaa gishshawu, ubba asawu ‘qarettiyoogaanne ishanttudan siiqettiyoogaa’ bessanawu baaxetoos; ubba qassi “nunaara ammanuwan de7iyaageetuyyo” hegaadan oottoos. (1 PHe. 3:8; Gal. 6:10) Ayyaanaaban nuuyyo so asa gididaageeta unˈˈissiyaabay gakkiyo wode, nuuni eta maaddanawu koyoos.

2. Nuuni ha huuphe yohuwan ay beˈanee?

2 Yihoowa soo asa gidana koyiya ubbaa unˈˈissiyaabay gakkana. (Mar. 10:29, 30) Ha alamiyaa xayoy matatti matatti biyo wode nuuni kaseegaappe daro metuwaa genccana koshshennan waayi aggana. Nuuni issoy issuwaa waati maaddana danddayiyoo? Looxebaa, Iyyoobabaanne Naaˈoomibaa yootiya Geeshsha Maxaafaa taariketuppe nuuni ay tamaarana danddayiyaakko ane beˈoos. Nu ishanttanne nu michchontta ha wodiyan gakkiya amarida metotanne eti he metota genccanaadan nuuni waati maaddana danddayiyaakkokka beˈana.

DANDDAYANCHCHA GIDA

3. Naaˈˈantto PHeexiroosa 2:7, 8y yootiyoogaadan, Looxee kuuyido loˈˈo gidennabay aybee, qassi hegee ay kaalettidee?

3 Looxee kandduwan keehi moorettida Sadooma asaa giddon deˈanawu doorido wode kuuyidobay loˈˈo gidenna. (2 PHeexiroosa 2:7, 8 nabbaba.) He heeray dure, shin Looxee yaa biido gishshawu daro metoti A gakkidosona. (Doo. 13:8-13; 14:12) A keettaayiyaa Yihoowayyo azazettennan ixxidoy he katamaa woy yan deˈiya asaappe amaridaagaa keehi dosido gishshataassa gidennan waayi aggana. Xoossay he heeran tamaanne eexxiya dinniyaa  bukissido wode A hayqqaasu. Qassi Looxe naaˈˈu macca naatubaa qoppa. Eta giigissida attuma asati Sadooman hayqqidosona. Looxee ba keettaanne ba aquwaa xayiis; qassi A machchiyaa hayqqidoogee A ubbaappe aaruwan azzanttiyaaba. (Doo. 19:12-14, 17, 26) He unˈˈissiya wodiyan, Yihooway Looxa danddayibeennee? Danddayidoogee qoncce.

Yihooway Looxessinne A so asawu qarettidi eta ashshanawu kiitanchchata kiittiis (Mentto 4 xeella)

4. Yihooway Looxa waati danddayidee? (Koyro sinttan deˈiya misiliyaa xeella.)

4 Looxee Sadooman deˈanawu doorikkonne, anne A soo asaa ashshanawu kiitanchchata kiittiyoogan Yihooway ayyo qarettiyoogaa bessiis. SHin Looxee Sadoomappe eesuwan kiyanaadan kiitanchchati yootidoogaa azazettiyoogaa aggidi, kiyennan “takkiis.” He kiitanchchati A kushiyaa oyqqidi inne A soo asay katamaappe baqatanaadan maaddidosona. (Doo. 19:15, 16, NW) He wode I deriyaakko baqatanaadan he kiitanchchati yootidosona. SHin, Looxee Yihoowayyo azazettiyoogaappe, matan deˈiya katamaa baanawu oychchiis. (Doo. 19:17-20) Yihooway danddayan I yootiyoobaa siyiis, qassi Looxee he katamaa baanaadan eeno giis. Looxee guyyeppe he sohuwan deˈanawu yayyidi, Yihooway I baanaadan koyro yootido deretiya sohuwaa biis. (Doo. 19:30) Yihooway Looxa keehi danddayiis! Nuuni A leemisuwaa waati kaallana danddayiyoo?

5-6. Nuuni Xoossaa leemisuwaa kaallidi 1 Tasalonqqe 5:14n deˈiya zoriyaa waati oosuwan peeshshana danddayiyoo?

5 Looxeegaadan, nuuyyo ayyaanaaban so asa gididaageetikka loˈˈo gidennabaa kuuyananne bantta bolli gita metota ehaana danddayoosona. Hegaa malabay merettikko, nuuni waatanee? I ba zeridoogaa cakkiiddi deˈiyoogaa ayyo yootanawu nuuni paacettana danddayoos, qassi hegee tuma. (Gal. 6:7) Gidikkonne, nuuni hegaappe loˈˈobaa oottana danddayoos. Qassi Yihooway Looxa maaddidoogaadan nuuni A maaddiyaakko loˈˈo. Waatidi?

6 Yihooway kiitanchchata kiittidoy Looxeyyo akeekissuwaa yootanaassa xalla gidennan, Sadooma bolli yiya bashshaappe I baqatanaadan maaddanaassa. Hegaadan, nuuni nu ishay bana metuwan yeggiya issibaa oottishin beˈikko, I naagettanaadan nuuni yootiyoogee koshshana danddayees. Qassi nuuni A maaddana danddayoos. I Geeshsha Maxaafaappe imettida zoriyaa eesuwan oosuwan peeshshana xayikkonne, nuuni danddayanchcha gidana koshshees. He naaˈˈu kiitanchchatuugaadan oottana bessees. Nuuni nu ishaa ubbatoo maaddananne I giyoobaa siyana koshshees. Nuuni haasaya xallan gidennan, oosuwankka A maaddana koshshees. (1 Yoh. 3:18) Nuuni A kushiyaa oyqqida giyoogaa mala hanotan, I bawu imettida loˈˈo zoriyaa oosuwan peeshshana mala A maaddiyoogee koshshana danddayees.—1 Tasalonqqe 5:14 nabbaba.

7. Nuuni Yihooway Looxe hanotaa xeellido ogiyaa waati kaallana danddayiyoo?

7 Yihooway Looxee nagaranchcha gidiyoogan xeelaa wottana danddayees. SHin guyyeppe, kiitettida PHeexiroosi Looxa geeshsha asa gaanaadan I ayyaanan denttettiis. Yihooway nu nagaraa atto giyoogee keehi ufayssiyaaba! (Maz. 130:3) Nuuni Yihooway Looxe hanotaa xeellido ogiyaa kaallana danddayiyoo? Nuuni nu ishanttussinne michchonttussi deˈiya loˈˈo eeshshan xeelaa wottikko, kaseegaappe aaruwan nuuni eta danddayana. Yaatikko, eti nuuni immiyo maaduwaa metootennan ekkana danddayoosona.

QARETTIYAAGAA GIDA

8. Nuuni ay oottanaadan qaretay denttettii?

8 Iyyooba metoy gakkidoy Looxeegaadan I loˈˈo gidenna amaridabaa kuuyidoogaa gaasuwaana gidenna. SHin, A wolqqaama metoti gakkidosona, I ba aquwaa, deretettan deˈiya sohuwaanne ba payyatettaa xayiis. Ubbaappe keehi iitabay, ayyoonne A machcheessi deˈiya  naati ubbay hayqqidoogaa. Qassi Iyyooba worddo laggeti heezzati A mootidosona. Worddo minttetto minttettiya heezzati Iyyoobawu qarettibeenna issi gaasoy aybee? Eti A tumuppe aybi gakkiiddi deˈiyaakko akeekanawu malibookkona. Hegaappe denddidaagan, eti balabaa kuuyidosona; qassi A bolli meqetti baynna hanotan pirddidosona. Nuuni hegaa mala balabaa oottennaadan waati naagettana danddayiyoo? Issi uraa hanotaa wurssidi eriyaagee Yihoowa xalla gidiyoogaa akeeka. Gakkida metuwaabaa izaawu yootiyoobaa loytta ezgga. I haasayiyoobaa ezggiyoogaappe aadhdhiyaabaa ootta; ayyo siyettiyaabaa akeekanawukka baaxeta. Neeni ne ishaayyo woy ne michcheeyyo tumuppe qarettiyoogaa bessana danddayiyoy hegaadan oottiyoogaa xallaana.

9. Nuuni qarettikko aybippe naagettiyoo, qassi aybissi?

9 Qaretay nuuni harata gakkiya metuwaa xeelliyaagan zigirenna mala naagettanaadan oottees. Zigirssanchcha uri gubaaˈee shaahettanaadan ootteesippe attin, aynne minttettenna. (Lee. 20:19; Roo. 14:19) I asawu qoppenna urappe attin keha gidenna; qassi I haasayiyoobay kase waayettiiddi deˈiya ura qohana danddayees. (Lee. 12:18; Efi. 4:31, 32) Nuuni issi ura loˈˈo eeshshaa akeekiyoogeenne I metuwaa genccanaadan waati maaddana danddayiyaakko qoppiyoogee keehi loˈˈoba!

Issi Kiristtaanee ‘xala qaalaa’ haasayikko danddayan ezgga, qassi bessiya wodiyan minttettiya qaalaa haasaya (Mentto 10-11 xeella)) *

10. Iyyooba 6:2, 3n deˈiya qofaappe nuuni ay tamaariyoo?

10 Iyyooba 6:2, 3 nabbaba. Issi wode Iyyoobi ‘xala qaalaa’ haasayiis. SHin, I haasayido amaridabay bala gidiyoogaa I guyyeppe ammaniis. (Iyy. 42:6) Iyyoobaagaadan, unˈˈissiya metuwaa ha wodiyan gencciya issi uri xala qaalaa, hegeekka I guyyeppe zilˈˈettanaadan oottiyaabaa haasayana danddayees. Yaanikko, nuuni waatana koshshii? Nuuni he ura boriyoogaappe, ayyo qarettana koshshees. Nuna  ubbaa ha wodiyan gakkiya metotinne unˈˈissiyaabati Yihooway halchchidobaa gidennaagaa hassaya. Hegaa gishshawu, Yihoowassi ammanettidi oottiya issi uri unˈˈissibay gakkiyo wode yuushshi qoppennan haasayiyoogee erettidaba. I Yihoowabaa woy nubaa likke gidennabaa haasayikkonne, nuuni eesuwan A bolli hanqqettana woy I darobaa haasayido gishshawu pirddana koshshenna.—Lee. 19:11.

11. Cimati zoriyo wode Eelihu leemisuwaa waati kaallana danddayiyoonaa?

11 Qassi unˈˈissiya metuwaa gencciiddi deˈiya urassi amarida zoree woy maaddiya seeray issi issitoo koshshees. (Gal. 6:1) Cimati hegaa waatidi oottana danddayiyoonaa? Eti Iyyoobi yootiyoobaa keehi qarettidi ezggida Eelihu leemisuwaa kaallana koshshees. (Iyy. 33:6, 7) Eelihu Iyyooba qofaa akeeki simmidi A zoriis. Eelihu leemisuwaa kaalliya cimati loytti ezgganawunne he ura hanotaa akeekanawu baaxetoosona. Yaatidi, eti zoriyo wode, eti yootiyoobaa siyiyaagaa wozanaa kaseegaappe aaruwan denttettana danddayoosona.

MINTTETTIYAABAA HAASAYA

12. I keettaawaanne I naaˈˈu attuma naatu hayqoy Naaˈoomo waati qohidee?

12 Naaˈooma Yihoowa siiqiya ammanettida maccaasa. SHin I keettaawaynne naaˈˈu attuma naati hayqqi simmin, A Naaˈoomo giyo ba sunttaa, camuwaa giyo birshshettay deˈiyo Maaro gaada laammanawu koyaasu. (Uru. 1:3, 5, 20, 21) Naaˈoomi naˈaa machchiyaa Uruta I metuwaa wode ippe shaahettennan deˈaasu. Uruta maaddiyaabaa oottiyoogaa xalla gidennan, Naaˈoomo minttettiyaabaakka haasayaasu. Uruta Naaˈoomo siiqiyoogaanne maaddiyoogaa geliya ogiyan, wozanappe haasayiyoogan qonccissaasu.—Uru. 1:16, 17.

13. Aqo laggee hayqqidoogeetussi nu maadoy koshshiyoy aybissee?

13 Nuussi ayyaanaaban so asa gididaageetuppe issi urawu aqo laggee hayqqiyo wode, ayyo woy iyyo nu maadoy koshshees. Aqo laggeti miyyiyan miyyiyan issippe dicciya naaˈˈu mittan leemisettana danddayoosona. Daro layttawu, he mittatu xaphoti dadettoosona. Issi mittaa shoddin hegee hayqqiyo wode, hara mittay keehi qohettana danddayees. Hegaadankka, aqo laggiyaappe issoy morkke gidida hayquwan shaahettiyo wode, I woy A adussa wodiyawu keehi kayyottana danddayoosona. Azinay qoppennan hayqqido Pawula * hagaadan gaasu: “Ta deˈoy muleera laametti aggiis, qassi maaddiyay mule baynnabadan tawu siyettiis. Taayyo ooppenne aadhdhiya laggee hayqqiis. Taani kase ubbabaa ta azinawu yootays. I taani ufayttiyo wode ufayttees, qassi metuwaa wodekka tana maaddees. Taani ta metuwaabaa ayyo yootiyo wode I ubbatoo siyees. Taappe baggay qanxxettidabadan tawu siyettiis.”

Aqo laggee hayqqidoogeeta nuuni waati maaddana danddayiyoo? (Mentto 14-15 xeella) *

14-15. Aqo laggee hayqqido ura nuuni waati minttettana danddayiyoo?

14 Aqo laggee hayqqido ura nuuni waati minttettana danddayiyoo? Neeni haasayissanawu metootana woy haasayissiyoobaa erennan aggana danddayikkonne, koyro oottana koshshiyaabay eta haasayissiyoogaa. Qommoora ibaa denttido Pawula hagaadan gaasu: “Hayqoy asay keehi seelettanaadan oottiyoogaa taani akeekaas. Eti hara ura hanqqetissiyaabaa haasayana danddayoos giidi unˈˈettoosona. SHin, asay aybanne haasayennan aggiyoogee aybippenne aaruwan iitaba.” Azzanida uri nuuni eratettan haasayanaadan nuuppe naagennan aggana danddayees. Pawula hagaadan gaasu: “Ta laggeti tana, ‘Ne azinay hayqqido gishshawu keehi azzanida’ yaagiyo wode taani eta galataas.”

15 Amarida layttatuppe kase machchiyaa hayqqido Wiiliyaami hagaadan giis: “Harati ta machchebaa eti hassayiyo loˈˈobaa tawu yootiyo wode taani hegaa keehi nashshays; hegee A asi  siiqiyoonne bonchchiyo asa gidiyoogaa taani ammanettanaadan oottees. Hegaadan kaafiyoogee tana keehi maaddiis. Ta machchiyaa tawu keehi alˈˈonne taani ta deˈuwan xoqqu oottada xeelliyooro gidiyo gishshawu, eti haasayidobay tana keehi minttettiis.” Biyankko giyo issi amˈˈiyaa hagaadan gaasu: “Harati tanaara woossiyo wodenne issi woy naaˈˈu xiqisiyaa tanaara nabbabiyo wode taani minettays. Eti ta azinaa xeelliyaagan haasayiyoogeenne taani abaa yootiyo wode eti siyiyoogee tana maaddees.”

16. (a) Siiqiyo asi hayqqido urawu nuuni ay oottana koshshii? (b) Yaaqooba 1:27y yootiyoogaadan, nuuyyo ayba aawatettay deˈii?

16 Uruta amˈˈe Naaˈoomippe shaahettabeennaagaadan, siiqiyo asi hayqqido ura aggennan nuuni maaddanawu koshshees. Qommoora ibaa denttido Pawula hagaadan gaasu: “Ta keettaaway hayqqi simmin takkennan tana maaddanawunne minttettanawu daro asay yiis. SHin guutta wodiyaappe simmin, eti kase oottiyo oosuwaa oottiyoogaa doommidosona. Gidoppe attin, ta deˈoy muleera laamettiis. Hayquwaappe simmin kayyottiya urawu daro aginawu, ubba qassi daro layttawu maadoy koshshiyoogaa harati akeekiyoogee keehi maaddees.” Ubba asaa hanotay issi mala gidennaagee qoncce. Issoti issoti ooratta hanotaa eesuwan meezetiyaaba milatoosona. SHin, harati kase bantta siiqiyo uraara oottidobaa oottiyo wode ubban, hegee eti hayqqida uraa hassayanaadan oottees. Asay kayyottiyo hanotay asappe asan dummatees. Eta aqo laggeti hayqqidoogeeta maaddiyo maataanne aawatettaa Yihooway nuussi immidoogaa simi hassayoos.—Yaaqooba 1:27 nabbaba.

17. Aqo laggeti aggidi biidoogeetussi nu maadoy koshshiyoy aybissee?

 17 Amarida azinatinne machchoti eta aqo laggeti eta aggidi biyo wode gakkiya gita waayiyaanne unˈˈissiyaabaa genccana koshshiis. I azinay O aggidi hara maccaaseekko biido Joysa hagaadan gaasu: “Ta azinaappe paraman shaahettidoogee I hayqqiyaakko azzaniyoogaappe aaruwan tana azzanttiis. I daafaban woy harggiyan hayqqiyaakko, hegee I kuuyidi oottiyooba gidenna. SHin ha hanotan, ta keettaaway bawu kuuyidi tana aggidi biis. Taani keehi kawuyyidabadan tawu siyettiis.”

18. Aqo laggee aggidi biidoogeeta maaddanawu nuuni ay oottana danddayiyoo?

18 Aqo laggee aggidi biidoogeetussi nuuni kehatettan issi issibaa oottiyo wode, nu eta tumuppe siiqiyoogaa bessoos. Awudeegaappenne aaruwan etawu loˈˈo laggeta koshshees. (Lee. 17:17) Neeni etayyo lagge gidiyoogaa waatada bessana danddayay? Neeni eta qumaa shoobbana danddayaasa. Qassi issi issitoo eti nenaara allaxxanaadan woy haggaazanaadan shoobbana danddayaasa. Hara ogee qassi, issi issitoo so asaa goynuwawu ne soo eta shoobbiyoogaa gidana danddayees. Neeni yaatikko, Yihooway ufayttees; ayssi giikko, I “wozanai me77idoogeetussi mataana,” qassi “azinai haiqqido maccaasata naagiyaagaa.”—Maz. 34:18; 68:5.

19. Koyro PHeexiroosa 3:8y nuuni ay oottanaadan yootii?

19 Mata wode, Xoossaa Kawotettay saˈaa haariyo wode, ubba ‘metoti dogettana.’ Nuuni “kasebai ubbai hassayettennanne qofettenna” wodiyaa keehi yeemuwan naagoos. (Isi. 65:16, 17) He gallassay gakkanaashin, simi issoy issuwaa maaddoos, qassi ayyaanaaban nuuyyo so asa gididaageeta nuuni siiqiyoogaa haasayiyoobaaninne oottiyooban bessoos.—1 PHeexiroosa 3:8 nabbaba.

MAZAMURE 111 Nu Ufayttanaadan Oottiyaabaa

^ MENT. 5 Looxee, Iyyoobinne Naaˈooma Yihoowayyo ammanettidi haggaazikkonne, eti bantta deˈuwan unˈˈissiyaabaa genccana koshshiis. Eta deˈuwan hanidabaappe nuuni ay tamaarana danddayiyaakko ha huuphe yohuwan beˈana. Qassi nu ishanttanne nu michchontta metoy gakkiyo wode nuuni danddayanchcha, qarettiyaageetanne minttettiyaabaa haasayiyaageeta gidiyoogee koshshiyoy aybissakko ha huuphe yohoy qonccissees.

^ MENT. 13 Ha huuphe yohuwan asatu sunttay laamettiis.

^ MENT. 57 MISILIYAA QONCCISSUWAA: Issi ishay keehi hanqqettidi ‘xala qaalaa’ haasayikkonne, issi cimay danddayan ezggees. Guyyeppe, hanqqettida ishay woppu gin, he cimay A kehatettan zorees.

^ MENT. 59 MISILIYAA QONCCISSUWAA: Yelaga aqo laggeti mata wode machchiyaa hayqqido ishaara wodiyaa aattoosona. Eti ibaa ufayssiyaabaa issippe beˈoosona.