WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Naase 2019

Ha maxeetiyan Masqqalaa 30-Xiqimita 27, 2019 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

“Nuuni Salettokko”!

Sinttanaa hidootay nuuni salettennan yaa murttanaadan waati maaddana danddayii?

Ne Siiqoy Diccanaadan Ootta

Piliphphisiyuusan deˈiya Kiristtaanetuyyo xaafettida dabddaabbee nuuni siiquwaa bessanawu metootiyo wodekka, waati siiquwaa dichchana danddayiyaakko akeekanaadan nuna maaddees.

‘Neeni Giyoogaa Siyiyaageeti’ Attana

Nu dabboti Yihoowa eranaadan maaddanawu ay oottana danddayiyoo?

Ooratta Hanotan Ufayttiyo Ogiyaa

Eti keehi xoqqu ootti xeelliyo maataa aggiyoogee darotuyyo keehi deexxiyaaba gidana danddayees. He laamiyaa meezetanawu eta aybi maaddana danddayii?

Ammanuwaa—Nuuni Minnanaadan Maaddiya Eeshshaa

Ammanuwawu gita wolqqay deˈees. Nuussi ammanoy deˈikko, dere keena gita metota genccana danddayoos.

Xammaqiya Yohaannisa— Ufayttiiddi Deˈanaadan Nuna Maaddiya Leemisuwaa

Xoossawu haggaaziyo wode hidootaa qanxxissiyaabay deˈishinkka nuuni waanidi ufayttana danddayiyoo?