Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XANNAˈIYO HUUPHE YOHUWAA 28

Nu Oosoy Muleera Teqettiyo Wodekka Yihoowayyo Goynniyoogaa Aggoppa

Nu Oosoy Muleera Teqettiyo Wodekka Yihoowayyo Goynniyoogaa Aggoppa

“Nuuni be7idobaanne siyidobaa yootennan agganau danddayokko.”—OOS. 4:19, 20.

MAZAMURE 122 Qaaxxennan Minni Eqqite!

HA XINAATIYAN *

1-2. (a) Nu goynuwaa muleera teqqiyoogee nuna garamissana koshshennay aybissee? (b) Ha huuphe yohuwan nuuni ay beˈanee?

MISHIRAACHCHUWAA yootiya 223,000⁠ppe dariyaageeti nu oosoy muleera teqettido woy amaridabay digettido biittatun 2018n deˈoosona. Hegee garamissiyaaba gidenna. Hagaappe kasetiya huuphe yohuwan nuuni tamaaridoogaadan, yedetay gakkanaagaa tumu Kiristtaaneti naagoosona. (2 Xim. 3:12) Nuuni deˈiyoy awaana gidikkonne, kawotettati eesuwaaninne kasetidi aybanne odennan nuuni nu siiqo Xoossawu Yihoowawu goynniyoogaa muleera teqqana danddayoosona.

2 Ne deˈiyo biittaa kawotettay Yihoowayyo goynnennaadan muleera teqqikko, nena kaallidi deˈiya oyshata oychchana danddayaasa: ‘Yedetay gakkiyoy Xoossay nunan ufayttibeenna gishshataassee? Nu oosoy muleera teqettiyoogee nuuni Yihoowayyo goynnennaadan digganee? Taani Xoossaayyo laˈatettan goynnana danddayiyo biitti baqatada baana koshshii?’ Ha huuphe yohuwan, ha oyshatu zaaruwaa beˈana. Nu oosoy muleera teqettiyo wode, nuuni Yihoowassi aggennan waanidi goynnana danddayiyaakko, qassi nuuni ayba piretuppe naagettana bessiyaakkokka beˈana.

YEDETAY GAKKIYOY XOOSSAY NUNAN UFAYTTIBEENNA GISHSHATAASSEE?

3. Naaˈˈantto Qoronttoosa 11:23-27y yootiyoogaadan, kiitettida PHawuloosa gakkida yedetay aybee, qassi PHawuloosa hanotaappe nuuni ay tamaariyoo?

3 Kawotettay nu goynuwaa muleera teqqikko, nuuni Yihooway nunan ufayttibeenna giidi qoppana danddayoos. SHin, yedetay gakkiyoogee Yihooway nunan ufayttibeennaagaa bessiyaaba gidennaagaa hassayana koshshees. Leemisuwawu, kiitettida  PHawuloosabaa qoppa. Xoossay an ufayttidoogee qoncce. I Giriikettuwan Xaafettida Geeshsha Maxaafan 14 dabddaabbeta xaafiyo maataa demmiis; I Ayhuda gidenna asaayyo kiitettiis. SHin, A wolqqaama yedetay gakkiis. (2 Qoronttoosa 11:23-27 nabbaba.) Yihooway ammanettida ba ashkkarata yedetay gakkanaadan eeno giyoogaa nuuni kiitettida PHawuloosa hanotaappe tamaaroos.

4. Ha alamee nuna ixxiyoy aybisee?

4 Nuuni asay nuna ixxanaagaa naagana koshshiyoy aybissakko Yesuusi yootiis. Nuuni alamiyaa bagga gidenna gishshawu, asay nuna ixxanaagaa I yootiis. (Yoh. 15:18, 19) Nuna yedetay gakkiyoogee Yihooway nuna anjjibeennaagaa bessiyaaba gidenna. Hegee nuuni likke gididabaa oottiiddi deˈiyoogaa bessiyaaba!

NU OOSOY MULEERA TEQETTIYOOGEE NUUNI YIHOOWAYYO GOYNNENNAADAN DIGGANEE?

5. Yihoowassi goynniyo goynuwaa ixxiya asay teqqana danddayii? Leemisuwan qonccissa.

5 Ixxiya asati nuuni ubbaa danddayiya Xoossaa Yihoowassi goynniyo goynuwaa muleera teqqana danddayokkona. Daroti malidosona; shin etayyo hanibeenna. Naaˈˈantto Alamiyaa Olaa wode aybi hanidaakko qoppa. He wode, daro biittatun kawotettati Xoossaa asaa bolli wolqqaama yedetaa gattidosona. Yihoowa Markkatu oosoy Jarmane biittan Naaze haaruwaa xallan gidennan, Awusttiraaliyan, Kanaadaaninne hara biittatun muleera teqettiis. Yaatin, aybi hanidee? Olay 1939n doommiyo wode, kumetta saˈan 72,475 aassiyaageeti deˈoosona. He olay 1945n eqqido wode, Yihooway anjjin aassiyaageeti 156,299 gidiyoogaa iripportte qonccissiis. Aassiyaageetu qooday naaˈˈu kusheppe dariis!

6. Yedetay nuna gakkiyo wode ayba loˈˈobay hanana danddayii? Leemisuwaa yoota.

6 Yedetay nuuni Yihoowayyo haggaazanawu yayyennaadaaninne kaseegaappe aaruwan haggaazanawu murttanaadan maaddana danddayees. Leemisuwawu, guutta naˈay deˈiyo issi azinaynne machchiyaa kawotettay nu oosuwaa muleera teqqanawu murttido biittan deˈoosona. Yihoowayyo oottiyoogaa yayyidi aggiyoogaappe, he azinaynne machchiyaa ubba wode aqinye gididi haggaaziyoogaa doommidosona. Ubba qassi machchiyaa aqinye gidanawu daro damoozaa demmiyo oosuwaa aggaasu. Nu oosuwaa muleera teqqidoogee Yihoowa Markkatubaa eranawu daro asay koyanaadan oottidoogaa azinay yootiis. Hegaappe denddidaagan, Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiyoogaa  doommanawu I metootenna. Nu oosuwaa muleera teqqidoogee hara loˈˈo ayfiyaa demissiis. Yihoowayyo haggaaziyoogaa aggida daroti shiiqota yiyoogaanne haggaaziyoogaa zaarettidi doommidoogaa he biittan deˈiya issi cimay yootiis.

7. (a) Wogaabaa 26:36, 37⁠ppe nuuni ay tamaariyoo? (b) Nu oosoy muleera teqettiyo wode neeni waatuutee?

7 Nu morkketi nu goynuwaa muleera teqqiyo wode, Yihoowawu haggaazennaadan nuna yashissanawu koyoosona. Eti nu goynuwaa muleera teqqiyoogaa bolli, nubaa worddobaa aassana, sunttati nu keettaa qoridi koyanaadan kiittana, nuna shilootan essanawu giddana, woy qassi nuuppe amaridaageeta qashissana danddayoosona. Eti nuuppe amaridaageeta qashissidoogee nuuni yayyanaadan oottees giidi qoppoosona. Nuuni etanne eti nu bolli oottiyoobaa yayyikko, nuuni Yihoowawu kaseegaadan haggaaziyoogaa aggana woy qassi haggaaziyoogaa mule essana danddayoos. Nuuni Wogaabaa 26:36, 37n odettida asatu mala gidana koyokko. (Nabbaba.) Yashshay nuuni Yihoowawu kaseegaadan haggaaziyoogaa agganaadan woy qassi haggaaziyoogaa mule essanaadan oottana mala koyokko. Nuuni wozanappe Yihoowan ammanettoos, qassi yayyokko. (Maz. 27:1) Nuuni Yihoowa kaaletuwaa woosan oychchoos. Nu Xoossay nuna maaddiyo gishshawu, nuuni nu Xoossawu ammanettidi goynnennaadan keehi wolqqaama kawotettaykka teqqana danddayennaagaa nuuni eroos.—Ibr. 13:6.

TAANI BAQATADA HARA BIITTI BAANA KOSHSHII?

8-9. (a) So asawu huuphe gidida uri baayyo woy ba soo asaayyo kuuyana koshshiyoobay aybee? (b) Issi uri loˈˈobaa kuuyanawu aybi maaddanee?

8 Neeni deˈiyo biittaa kawotettay nu goynuwaa muleera teqqikko, neeni Yihoowassi laˈatettan haggaazana danddayiyo biitti baanawu qoppana danddayaasa. Hegee neeni buzo kuuyiyoobappe attin, ooninne neeyyo kuuyana danddayenna. Waatanaakko kuuyanaappe kase, koyro xeetu layttan deˈida Kiristtaaneti yedetay gakkido wode oottidobaa issi uri xannaˈana danddayees. Morkketi Isxxifaanoosa shuchchan caddidi wori simmin, Yerusalaamen deˈiya erissiyo ashkkarati Yihudaanne Samaariyaa, ubba qassi haakkidi deˈiya Pinqqe, Qophphiroosanne Anxxookiyaa biidosona. (Maa. 10:23; Oos. 8:1; 11:19) Gidoppe attin, koyro xeetu layttan deˈida Kiristtaaneta hara wolqqaama yedetay gakkidi qohi simmin, sabbakiyo oosuwaa asay eqettiyo heeraappe kiitettida PHawuloosi beennan agganawu kuuyidoogaa harati akeekana danddayoosona. I kawotettaa mishiraachchuwaa yootanawunne wolqqaama yedetay gakkido katamatun deˈiya ishantta minttettanawu ba shemppuwaa aattidi immiis.—Oos. 14:19-23.

9 Nuuni ha taariketuppe ay tamaariyoo? Harasaa biyoogaa xeelliyaagan so asawu huuphe gidida uri buzo kuuyana bessees. I kuuyanaappe kase, ba soo asaa hanotaanne harasaa biyoogee eta bolli gattana danddayiyo loˈˈobaanne iitabaa xeelliyaagan, woossidi akeekan qoppana koshshees. Hegaara gayttidaagan, ubba Kiristtaaneti bantta “toohuwaa tookkanau” bessees. (Gal. 6:5) Nuuni harati kuuyiyoobaa gaasuwan eta bolli pirddana koshshenna.

NU OOSOY MULEERA TEQETTIYO WODE NUUNI WAATI GOYNNANEE?

10. Macara biiroynne cimati nuuyyo ayba kaaletota immanee?

10 Yedetay deˈishinkka neeni waatada Yihoowayyo aggennan goynnana danddayay? Ayyaanaabaa qumaa waatidi demmanaakko, shiiqota waatidi shiiqanaakkonne waatidi mishiraachchuwaa sabbakanaakko macara biiroy gubaaˈe cimatussi kaaletuwaanne maaddiya zoriyaa immana. Macara biiroy cimatuura gayttana xayikko,  cimati neeninne gubaaˈiyan deˈiya ubbati aggennan Yihoowassi goynnanaadan maaddana. Eti Geeshsha Maxaafaaninne nu xuufetun deˈiya kaaletuwaara maayettiya azazuwaa nuuyyo immana.—Maa. 28:19, 20; Oos. 5:29; Ibr. 10:24, 25.

11. Neeni ubbatoo ammanuwan mino gidada deˈanawu koshshiya ubbabaa muletoo demmanaagaa ammanettana danddayiyoy aybissee, qassi neeni Geeshsha Maxaafaanne xuufeta naaganawu ay oottana danddayay?

11 Yihooway ba ashkkarati bantta ammanuwaa minttidi deˈanawu koshshiyaabaa immanawu qaalaa geliis. (Isi. 65:13, 14; Luq. 12:42-44) Hegaa gishshawu, A dirijjitee neeni ammanettada deˈanawu koshshiya ubbabaa immanaagaa ammanettana danddayaasa. Neeni ay oottana danddayay? Nu oosoy muleera teqettikko, ne Geeshsha Maxaafaanne hara xuufeta qottanawu loˈˈo sohuwaa koya. Alˈˈo xuufeta eesuwaara asi demmana danddayiyo sohuwan wottennaadan naagetta; hegeeti attamettidaageeta woy elektiroonike miishshan deˈiyaageeta gidana danddayoosona. Nuuni ubbay ammanuwan minnidi deˈanawu maaddana danddayiyaabaa oottana bessees.

Yihooway nuna maaddiyo gishshawu nuuni goynuwawu yayyennan shiiqana danddayoos (Mentto 12 xeella) *

12. Nuuni ay oottiiddi deˈiyaakko asay akeekenna ogiyan cimati shiiqota waati giigissana danddayiyoonaa?

12 Goynuwawu saaminttan shiiqiyo shiiqotubaa shin? Nuna eqettiyaageeti akeekenna ogiyan shiiqota cimati giigissana. Intte guutta citan shiiqanaadan eti kaaletuwaa immana danddayoosona; qassi shiiquwaa saatiyaanne sohuwaa eti darotoo laammana danddayoosona. SHiiqota yiyo wode woy shiiqotuppe biyo wode, leddan haasayiyoogan neeni ne ishantti qohettennaadan maaddana danddayaasa. Ne ubbatoo maayiyo maayuwaa maayiyoogaakka koshshana danddayees.

Kawotettay nu oosuwaa muleera teqqikkonne, sabbakiyoogaa nuuni aggokko (Mentto 13 xeella) *

13. Kase Sooviyeete giyo kawotettan deˈida nu ishanttuppe ay tamaarana danddayiyoo?

13 Sabbakiyo oosuwaa xeelliyaagan, hanotay sohuwaappe sohuwan dummatana. SHin, nuuni Yihoowa siiqiyo gishshawunne A Kawotettaabaa haratussi yootiyoogan ufayttiyo gishshawu sabbakanawu ogiyaa koyana. (Luq. 8:1; Oos. 4:29) Kase Sooviyeete giyo kawotettan Yihoowa Markkati sabbakiyoogaa xeelliyaagan yootaydda Emili B. Barano giyo taarikiyaa eranchchiyaa hagaadan gaasu: “Yihoowa Markkati sabbakana danddayennaagaa kawotettay yootido wode, eti bantta shoorotuura, banttanaara tamaariyaageetuuranne bantta laggetuura haasayiyoogaa doommidosona. Hegaa gaasuwan eta qasho keetti gelissido wode, Yihoowa Markkati qashettida haratuyyo sabbakidosona.” Nu oosoy muleera teqettidaba gidikkonne, kase Sooviyeete giyo kawotettan nu ishantti sabbakiyoogaa aggibookkona. Neeni deˈiyo biittan sabbakiyo oosoy muleera teqettikko, neeni eta leemisuwaa kaallanaadan amottoos.

NUUNI AYBIPPE NAAGETTANA BESSII?

Awude coˈˈu gaanaakko nuuni erana bessees (Mentto 14 xeella) *

14. Mazamure 39:1y nuuni aybippe naagettanaadan maaddana danddayii?

14 Neeni haratuyyo yootiyoobaa naagettana  koshshees. Nu oosoy muleera teqettiyo wode, nuuni ‘coˈˈu gaana’ bessiya wodee awudekko akeekana koshshees. (Era. 3:7) Nuuni nu ishanttunne michchonttu sunttaa, nuuni shiiqiyo sohota, nuuni sabbakiyo ogiyaanne ayyaanaa qumaa demmiyo ogiyaa mala xuura gididabata hara asawu odana bessenna. Nuuni he yohota kawotettawu, nu biittan woy hara biittatun deˈiya nu laggetuyyo woy nu dabbotuyyo yootana koshshenna. Nuuni yootikko, nu ishantti daafaban gelanaadan oottoos.Mazamure 39:1 nabbaba.

15. Seexaanay nuna waatanawu baaxetii, qassi nuuni he piriyaappe waani naagettana danddayiyoo?

15 Guutta metotu gaasuwan shaahettanawu eeno gooppite. SHaahettida keettay eqqana danddayennaagaa Seexaanay erees. (Mar. 3:24, 25) I nu giddon shaahotettay merettanaadan oottanawu ubbatoo baaxetees. Yaatiyoogan, I nuuni A eqettiyoogaa aggidi issoy issuwaa eqettiyoogaa doommanaadan oottanawu qoppees.

16. Gertirut Poyzingera aybin loˈˈo leemiso gidadee?

16 He piriyan gelennaadan kayma Kiristtaanetikka naagettana koshshees. Gertirut Poyzingeronne Elfride Loro giyo ayyaanan tiyettida naaˈˈu michchotubaa qoppa. Eti hara Kiristtaane michchonttuura issippe Naaze kambbiyan qashettidosona. Elfrida kambbiyan qashettida hara michchonttuyyo minttettiya haasayaa shiishshido wode, Gertiruta qanaataasu. Guyyeppe, Gertiruta zilˈˈettada Yihooway maaddana mala minttada woossaasu. A, “Harati nuuppe eran aadhdhiyo wode woy nuugaappe aaro aawatettaa ekkiyo wode, nuuni hegaa maayiyoogaa tamaarana koshshees” yaagasu. A qanaatiyoogaa waata aggadee? Elfridi loˈˈo eeshshatun Gertiruta xeelaa wottaasu. Yaatiyoogan, A Elfridiira kaseegaadan dabbotaasu. Eti naaˈˈaykka kambbiyan hayqqennan attidosona; qassi saˈaa deˈuwaa wurssana gakkanaassi ammanettidi Yihoowayyo haggaazidosona. Nu ishanttuura hanqqetissidabaa agganawu nuuni baaxetikko, aybinne nuuni shaahettanaadan oottana mala paqqadokko.—Qol. 3:13, 14.

17. Yihoowa dirijjitee immiyo kaaletuwaa nuuni ubbatoo kaallana bessiyoy aybissee?

17 Ubbatoo kaaletuwaa kaallite. Nuuni aawatettay deˈiyo ammanettida ishantti immiyo kaaletuwaa kaallikko, metoy nuna gakkennaadan oottoos. (1 PHe. 5:5) Leemisuwawu, nu oosoy muleera teqettido biittan aassiyaageeti haggaazuwan xuufiyaa immennaadan aawatettay deˈiyo ishantti azazidosona. SHin, hegaa heeran deˈiya issi aqinyee he azazuwaa azazettennan ixxidi xuufiyaa immiis. Hegee ay kaalettidee? Inne hara amaridaageeti haggaazuwaa kiyennan haggaazi simmin takkennan, polisee eta qoriis. Issi uri eta kaallidi eti immido xuufeta asaappe guyye ekkidaba milatees. Ha hanotaappe  nuuni ay tamaariyoo? Nuuni kaaletuwaa maayenna wodekka A kaallana koshshees. Nuuni Yihooway sunttido ishanttuura hashetiyo wode, I nuna ubbatoo anjjees.—Ibr. 13:7, 17.

18. Nuuni koshshenna higgeta kessenna mala naagettana bessiyoy aybissee?

18 Koshshenna higgeta kessoppite. Cimati koshshenna higgeta kessikko, eti haratuyyo hanotay deexxanaadan oottana. Kase CHekozilovakiyaa biittan nu oosoy muleera teqettido wode hanidabaa hassayidi ishaa Yuuri Kaminsiki hagaadan giis: “Aawatettay deˈiyo ishanttinne daro cimati qashetti simmin, qashettibeenna amarida ishantti aassiyaageetuyyo banttappe higgiyaa kessidi aassiyaageeti oottana koshshiyaabaanne oottana koshshennabaa eti yootidosona.” Nu ishanttuyyo higgeta kessiyo maataa Yihooway nuuyyo immibeenna. Koshshenna higgeta kessiya uri ba ishaa qohuwaappe teqqenna; ubba qassi I ba ishaa ammanuwaa bolli goda gidanawu malees.—2 Qor. 1:24.

YIHOOWAYYO GOYNNIYOOGAA MULE AGGOPPA

19. Naaˈˈantto Hanidabaa Odiya 32:7, 8y yootiyoogaadan, Seexaanay oottiyoobay ayba gidikkonne nuuni xala gidana danddayiyoy aybissee?

19 Nu waanna morkkee, Seexaanaa Dabloosi ammanettidi Yihoowayyo oottiyaageeta yedettanawu baaxetiyoogaa aggenna. (1 PHe. 5:8; Ajj. 2:10) Seexaanaynne ayyo exatiyaageeti nuuni Yihoowayyo goynniyoogaa muleera teqqanawu maloosona. Gidoppe attin, nuuni yayyikkonne, Yihoowayyo haggaaziyoogaa mule aggokko! (Zaa. 7:21) Nu oosoy muleera teqettikkonne, Yihooway nunaara deˈeesinne I nuna maaddiyoogaa aggenna.—2 Hanidabaa Odiya 32:7, 8 nabbaba.

20. Neeni ay oottanawu murttadii?

20 Koyro xeetu layttan deˈida ishantti bantta wode deˈiya sunttatuyyo, “Xoossau azazettiyoogaa aggidi, intteyyo azazettiyoogee Xoossaa sinttan lo77okkonne ane intte pirddite. Aissi giikko, nuuni be7idobaanne siyidobaa yootennan agganau danddayokko” yaagidi yootidoogaadan, nuunikka murttidaageeta gidoos.—Oos. 4:19, 20.

MAZAMURE 73 Nuna Xalissa

^ MENT. 5 Kawotettay nuuni Yihoowayyo goynnennaadan muleera teqqikko, nu ay oottana koshshii? Nuuni nu Xoossaayyo aggennan haggaazana mala oottana koshshiyaabaanne oottana koshshennabaa xeelliyaagan ha huuphe yohoy maaddiya zoriyaa yootees.

^ MENT. 59 MISILIYAA QONCCISSUWAA: Ubba misilee nu oosoy digettido biittan haggaaziya Yihoowa Markkata bessees. Ha misiliyan issi ishay dumma dummabaa wottiyo kifiliyan guutta citay issippe shiiquwaa shiiqees.

^ MENT. 61 MISILIYAA QONCCISSUWAA: Issi Kiristtaane michchiyaa (haddirssa baggaara) issi maccaaseera Yihoowabaa haasayawusu.

^ MENT. 63 MISILIYAA QONCCISSUWAA: Issi ishay ba gubaaˈiyaa xeelliyaagan issi issibaa yootanaadan polisee qoridi oychchiyoobaa odennan ixxiis.