WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Xiqimita 2019

Ha maxeetiyan Tisaase 2-29, 2019 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

1919—Issi Xeetu Layttaappe Kase

Yihooway ba asaayyo awudeegaappenne aaruwan sabbakanawu wolqqaa immido wode, 1919n nu sabbakiyo oosuwawu ooratta wodee doommiis. SHin koyro, Geeshsha Maxaafaa Tamaaretu hanotay keehi laamettana koshshiis.

Xoossaa Pirddata—Naagettanaadan I Ubbatoo Kasetidi Yootii?

Asay carkkuwaa hanotaabaa siyana danddayiyo aybippenne aaruwan keehi qohiya wolqqaama gotiyaa malabaa Yihooway saˈan deˈiya asawu yootiiddi deˈees. I hegaa waati oottiiddi deˈii?

“Wurssettaa Gallassatun” Xoossaa SHeniyaa Minnada Ootta

‘Wurssetta gallassay’ wuriyo wode aybi hananee? Qassi nuuni he hanotata naagiyo wode ay oottanaadan Yihooway koyii?

‘Gita Waayiyaa’ Wode Ammanettada Deˈa

Gita waayiyaa wode ay oottanaadan Yihooway nuuppe koyii? Ammanettidi deˈanawu nuuni haˈˈi waani giigettana danddayiyoo?

Yihooway Neeni Ay Hananaadan Oottanee?

Beni wode, Yihooway ba ashkkarati bawu eeno gaanaadaaninne wolqqaa demmanaadan oottiis. Ha wodiyan, Yihooway nuuni awu haggaazanaadan nuussi koshshiyaabaa waati immii?

Yihoowa Xallawu Goynna

Yihoowa xallawu goynniyaakkonne akeekanawu maaddana mala miishshanne wodiyaa aattiyoobaa xeelliyaagan kuuyiyo ogiyaa qoppite.