Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Tumaa Tamaarissiyoogaa

Tumaa Tamaarissiyoogaa

‘Abeet Yihoowa, ne qaalay tuma.’—MAZ. 119:159, 160.

MAZAMURE: 29, 53

1, 2. (a) Yesuusi ba deˈuwan sinttayido oosoy aybee, qassi aybissi? (b) Nuuni ‘Xoossaara issippe oottiyaageeta’ gididi loytti oottanawu waatana bessii?

YESUUS KIRISTTOOSI anaaxe, qassi tamaarissiyaagaa. (Mar. 6:3; Yoh. 13:13) He naaˈˈubankka I gooba oosanchcha. I anaaxe gidiyoogaadan, xawulaappe goˈˈiya miishshaa medhdhanawu maaddiya miishshata waati goˈettanaakko tamaariis. Qassi I mishiraachchuwaa tamaarissiyaagaa gidiyo gishshawu, asay Xoossaa Qaalaa tumaa akeekanaadan maaddanawu Geeshsha Maxaafaa eraa loytti goˈettiis. (Maa. 7:28; Luq. 24:32, 45) Yesuusi bawu layttay 30 gidiyo wode, tamaarissiyoogee he oosuwaappe aadhdhiyoogaa eriyo gishshawu, anaaxe miishshata aggi bayiis. Xoossay A ha saˈaa kiittido issi gaasoy Xoossaa Kawotettaa mishiraachchuwaa yootanaassa gidiyoogaa I yootiis. (Maa. 20:28; Luq. 3:23; 4:43) Yesuusi tamaarissiyoogaa ba deˈuwan sinttayiis, qassi I banaara harati he oosuwaa oottanaadan koyiis.—Maa. 9:35-38.

2 Nuuni anaaxe waayi gidana; shin nuuni mishiraachchuwaa tamaarissiyaageeta. He oosuwaa Xoossaykka oottiyo gishshawu hegee keehi koshshiyaaba; nuuni ubba ‘Xoossaara issippe oottiyaageeta’ geetettoos. (1 Qor. 3:9; 2 Qor. 6:4) Nuuni ‘Yihoowa qaalay tuma’ gidiyoogaa eroos. (Maz. 119:159, 160) Nuuni haggaazuwan “tumatettaa qaalaa suuretettan” yootanawu koyiyoy hegaassa. (2 Ximootiyoosa 2:15 nabbaba.) Yaatanawu, nuuni Yihoowabaa, Yesuusabaanne Kawotettaabaa tumaa tamaarissanawu goˈettiyo waanna miishshaa, Geeshshaa  Maxaafaa goˈettiyoogan qara gidanawu ubbatoo baaxetoos. Nuuni loytti haggaazana mala maaddanawu, Yihoowa dirijjitee nuuni loytti erana bessiya hara miishshata dummayiis. Nuuni hegeeta Tamaarissanawu Goˈettiyo Waanna Miishshata goos.

3. Sabbakanawu attida wodiyan nuuni halchchana koshshiya waannabay aybee, qassi Oosuwaa 13:48y yootiyoogaadan, nuuni koyana bessiyoogeeti oonee?

3 Hegee Sabbakanawu gidennan, Tamaarissanawu Goˈettiyo Waanna Miishshata aybissi geetettiyaakko qoppana danddayoos. “Sabbakiyoogaa” giyoogee issi qofaa yootiyoogaa giyoogaa; shin “tamaarissiyoogaa” giyoogee issi uri tamaaridobaa oosuwan peeshshana mala issi qofay A wozanan xokkanaadan oottiyoogaa giyoogaa. Nuuni markkattanawu attida wodiyan, nu waanna halchchoy Geeshsha Maxaafaa xinaatiyaa doomissiyoogaanne asaa tumaa tamaarissiyoogaa gidana bessees. Hegaa giyoogee “merinaa deˈuwaassi suure wozanaa koshshay deˈiyoogeeta” wozanappe koyiyoogaanne eti ammaniyaageeta gidanaadan maaddiyoogaa giyoogaa.—Oosuwaa 13:44-48 nabbaba. *

4. “Merinaa deˈuwaassi suure wozanaa koshshay deˈiyoogeeti” oonakko nuuni waati erana danddayiyoo, qassi eta waati demmana danddayiyoo?

4 “Merinaa deˈuwaassi suure wozanaa koshshay deˈiyoogeeti” oonakko waati erana danddayiyoo? Koyro xeetu layttaagaadan, he asata demmana danddayiyoy markkattiyoogaa xallaana. Hegaa gishshawu, “Intte geliyo kataman woi qeeri kataman ubban inttena mokkanau ufaittiyai oonakkonne akeekan xomoosite” yaagidi Yesuusi azazidoogaadan nuuni oottana koshshees. (Maa. 10:11) Cimmiya, otorettiya, woy ayyaanaabaa koyenna asay mishiraachchuwaa siyana giidi nuuni naagokko. Nuuni tumanchcha, banttana ziqqi oottiyaanne ayyaanaabaa saamettida asata koyoos. Yesuusi anaaxe gididi geella son goˈettiyoobaa, penggiyaa, qambbaraa, woy harabaa oottanawu haniya mittaa koyidoogan hegaa leemisana danddayoos. I haniya mittaa demmikko, oosuwawu goˈettiyo miishshaa oyqqidi, ba hiillaa goˈettananne miishshaa medhdhana danddayees. Wozanaa suure asata erissiyo ashkkara oottanawu baaxetiyo wode, nuunikka hegaa malabaa oottana bessees.—Maa. 28:19, 20.

5. Tamaarissanawu Goˈettiyo Waanna Miishshatubaa nuuni ay erana koshshii? Leemisuwaa yoota. (Doomettan deˈiya misileta xeella.)

5 Oosuwawu goˈettiyo hara miishshatuugaadan, miishsha ubbawu A oosoy oosoy deˈees. Leemisuwawu, Yesuusi goˈettido anaaxe miishshata qoppa. * Xawulaa likkidi malaataa wottanawu, qanxxanawu, lukkanawu, mittaa massanawu, laaganawu, sitti oottanawunne gatti oyttanawu ayyo miishshati koshshoosona. Hegaadan, nuuni Tamaarissanawu Goˈettiyo Waanna Miishshatu ubbawu eta oosoy oosoy deˈees. Yaatiyo gishshawu, he miishshata ane guuttaa beˈoos; qassi nuussi imettida ha keehi koshshiya miishshata waati goˈettanaakko akeekoos.

NUUNI OONAKKO ERISSIYA MIISHSHATA

6, 7. (a) Xomoosanawu maaddiya karddiyaa neeni waata goˈettadii? (b) Gubaaˈiyaa shiiquwaa shoobe woraqatay goˈˈiyo naaˈˈubay aybee?

6 Xomoosanawu maaddiya karddeta. Hageeti guutta gidikkonne asaa nubaa erissanawu nuuni goˈettana danddayiyo maaddiya miishshata; qassi asay nubaa gujjidi eranaadaaninne Geeshsha Maxaafaa xannaˈanawu oychchanaadan nu websaytiyaa yootite. Hegaa gishshawu, 400,000⁠ppe dariya asay Intterneetiyan Geeshsha Maxaafaa xannaˈanawu oychchiis; qassi galla galla xeetan qoodettiya asay oychchees! Neeni ubba galla oosuwawu kiyiyo wode markkattanawu ha karddeta amaridaageeta oyqqana danddayaasa.

 7 SHoobe Woraqatata. Nuuni gubaaˈiyaa shiiquwawu shoobbiyo woraqataa giyoogee naaˈˈubawu maaddees. I hagaadan gees: “Yihoowa Markkatuura Geeshsha Maxaafaa xannaˈanaadan shoobboos.” Qassi hegee “nu shiiquwan” ‘woy issi uri tamaarissin’ xannaˈana danddayiyoogaa yootees. Hegaa gishshawu, ha miishshay nuuni oonakko erissiyoogaa xalla gidennan, “bantta ayyaanan hiyyeesa” gididaageeti woy banttassi ayyaanaabay koshshiyoogaa akeekiyaageeti nunaara Geeshsha Maxaafaa xannaˈanaadankka shoobbees. (Maa. 5:3) Asay Geeshsha Maxaafaa xannaˈanawu koyin koyana xayin, eti nu shiiqotun shiiqanaadan shoobboos. Eti nu shiiquwaa yiyo wode Geeshsha Maxaafaabaa ay keena erana danddayiyaakko beˈana.

8. Asay nu shiiqotuppe issuwaakkonne yiyoogee keehi koshshiyaaba gidiyoy aybissee? Leemisuwaa yoota.

8 Issitookkonne gidin asay nu shiiquwaa yaanaadan aggennan asaa shoobbiyoogee keehi koshshiyaaba. Aybissi? Eti ayyaanaaban keehi azzanttiya hanotan deˈiya Gita Baabiloonippe ayyaanaabay kumi palahido nu shiiqoti keehi dummatiyoogaa beˈana. (Isi. 65:13) Amarkkaa biittan deˈiya Reynne Linda giyo issi azinaynne machchiyaa amarida layttaappe kase hegaa akeekidosona. Eti woosa keetti baana koshshiyoogaa kuuyidosona. Eti Xoossaa ammaniyoonne ayyaanaabaa koyiyo gishshawu, bantta kataman deˈiya woosa keetta ubbaa biidosona. Yan daro woosa keettatinne daro haymaanooteti deˈoosona. He azinaynne machchiyaa koyroppekka doommidi eti yame gidana woosa keettan deˈana bessiya naaˈˈu hanotaa kuuyidosona. Koyruwan, haymaanoote shiiquwan eti issibaa tamaarana koshshees, qassi naaˈˈanttuwan, he woosa keettaa yameti eti Xoossaa asa gidiyoogaa bessiyaabaa oottana bessees. Amarida layttappe guyyiyan, eti he kataman deˈiya ubba woosa keettaa biidosona; shin keehi azzanidosona. Eti aybanne tamaaribookkona; qassi woosa keettaa biyaageeti bonchchissenna maayuwaa maayoosona. Eti baanawu qoppido wurssetta woosa keettaappe kiyi simmin, Linda ba oosuwawu baasu, Rey qassi soo biis. I biiddi, kaamiyaa laaggidi SHiiquwaa Addaraashaa mataara kanttiiddi, ‘Ane gelada hegan eti ay oottiyaakko beˈays’ giidi qoppiis. I beˈido ubbabaappe hegee aadhdhees! SHiiquwaa Addaraashan deˈiya ubbay kehanne pashkka, qassi eti giiga maayuwaa maayidosona. Rey sintta baggan deˈiyaasan uttidi I tamaaridobaa dosiis! Kiristtaanetu shiiquwaa koyro yiido gallassi, “Xoossai tumu intte giddon de7ees” yaagiya asabaa kiitettida PHawuloosi yootidoogaara hegee issi mala. (1 Qor. 14:23-25) Hegaappe simmin, Rey Woggaa galla ubbatoo shiiquwaa bees; qassi saaminttawu gidduwan shiiqiyo shiiquwaa ubbaa bees. Lindakka shiiquwaa biyoogaa doommaasu, qassi etassi layttay 70⁠ppe darikkonne, Geeshsha Maxaafaa xannaˈidi xammaqettidosona.

HAASAYAA DOOMMANAWU MAADDIYA MIISHSHATA

9, 10. (a) Traktteti goˈettanawu metennay aybissee? (b) Xoossaa Kawotettay Aybee? giyo trakttiyaa waati goˈettanaakko qonccissa.

9 Traktteta. Haasayaa doommanawu nuna keehi maaddiya, goˈettanawu wayssenna hosppun traktteti deˈoosona. Ha traktteti 2013n kiyoosappe doommidi, ichchashu biiloone gidiyaageeti attamettidosona! Ha traktteti ubbay issi mala ogiyan giigidosona. Yaatiyo gishshawu, neeni etappe issuwaa waata goˈettanaakko tamaarikko, eta ubbaa goˈettana danddayaasa. Issi ura haasayissiyoogaa doommanawu issi trakttiyaa waata goˈettana danddayay?

10 Xoossaa Kawotettay Aybee? giya trakttiyaa goˈettanawu qoppana danddayaasa. Koyro sinttan deˈiya oyshaa bessaydda hagaadan oychcha: “Xoossaa Kawotettay aybeeshsha gaada qoppa eray? Neeni Xoossaa Kawotettay . . . ?” Yaatada heezzu zaarotuppe I awugaa dooriyaakko oychcha. A zaaroy likke woy likke gidenna geennan giddon deˈiya, “Geeshsha Maxaafay Yootiyoobaa” giyaagaa bessa; qassi hegan deˈiya xiqiseta, Daaneela 2:44⁠nne Isiyaasa 9:6 nabbaba. Danddayettikko, gujjada tobba. Wurssettan, zokko baggan  deˈiya, “Qoppana Koshshiyaabaa”: “Xoossaa Kawotettay haariyo wode asay ay mala deˈo deˈanee?” giya, zaaretti oychchiyo wode denttana oyshaa bessa. Izaawuura haranttuwaa tobbanawu hegee maaddees. Haroode gayttiyo wode, Geeshsha Maxaafaa xinaatiyaa doomissanawu maaddiya miishshatuppe issuwaa gidida, Xoossaappe Yiya Mishiraachuwaa! giyo brooshuriyaa timirtte 7 goˈettana danddayaasa.

GEESHSHA MAXAAFAA AMMANANAADAN MAADDIYA MIISHSHATA

11. Nu maxeeteti giigiyoy aybissee, shin etabaa nuuni ay erana koshshii?

11 Maxeeteta. Wochiyo Keelaynne Beegottite! maxeeteti alamiyan hara ay maxeeteppenne aaruwan attamettoosonanne birshshettoosona. Ha maxeeteta daro biittatun asay nabbabiyo gishshawu, etawu sintta baggan kiyiya qofay ubbasan deˈiya asay ufayttiyooba gididi giigees. Ha wodiyan asay ba deˈuwan keehi koshshiyaabaa loytti qoppanaadan maaddanawu nuuni ha maxeeteta goˈettana koshshees. SHin, ha maxeeteta asawu immanawu eti ubbay giigidoy oossakko nuuni erana koshshees.

12. (a) Beegottite! maxeetee giigiyoy oossee, qassi I giigiyo halchchoy aybee? (b) Mata wode ha maxeetiyan neeni demmido ayfee aybee?

12 Beegottite! maxeetee Geeshsha Maxaafaa eray guutta gidido woy mule baynna asata maaddanawu giigees. Eti Kiristtaane haymaanootiyaa timirttiyaa waayi erana, haymaanootiyaabaa guuttaa sirennan aggokkona, woy qassi Geeshsha Maxaafay maaddiyoogaa waayi akeekana. Beegottite! maxeetee giigiyo waanna halchchoy nabbabiyaageeti Xoossay deˈiyoogaa ammananaadaana. (Roo. 1:20; Ibr. 11:6) Qassi hegaa nabbabiya uri Geeshsha Maxaafay ‘tumukka Xoossaa qaala’ gidiyoogaa ammanaadan maaddanawu giigees. (1 Tas. 2:13) Sintta baggan 2018n kiyiya heezzu qofati hageeta: “Ufayssaa Demmiyo Ogiyaa,” “So Asaa Ufayssawu Maaddiya 12 Zoriyaa,” qassi “Kayyottiyaageeta Maaddiyaabaa”.

13. (a) Asawu immiyo Wochiyo Keelaa maxeetee giigiyoy oossee? (b) Mata wode ha maxeetiyan neeni demmido ayfee aybee?

13 Wochiyo Keelay, asawu immiyoogee, Xoossaanne A Qaalaa guuttaa bonchchiya asati ayyaanaabaa loytti qoppanaadan giigees. Eti Geeshsha Maxaafaabaa guuttabaa erana danddayikkonne, Geeshsha Maxaafaa timirttiyaa suure akeekokkona. (Roo. 10:2; 1 Xim. 2:3, 4) Sintta baggan kiyiya qofati 2018n ha heezzu oyshata zaaroosona: “Geeshsha Maxaafay Ha Wodiyan Maaddii?,” “Sinttappe Aybi Hananee?,” qassi “Xoossay Neessi Qoppii?

DENTTETTIYA MIISHSHATA

14. (a) Tamaarissanawu Goˈettiyo Waanna Miishshatun deˈiya oyddu biidotu goˈˈay aybee? (b) Mata wode ha biidota bessada neeni demmido ayfee aybee?

14 Biidota. Yesuusa wode, issi anaaxee kushe miishsha xallaa goˈettees. SHin, ha wodiyan mittaappe miishshata medhdhiyaageetussi mittaa qanxxanawu, lukkanawu, laaganawu, misimaariyaa gelissanawunne hegaa mala harabaa oottanawu goˈettiyo, korinttiyan oottiya miishshati deˈoosona. Attamettida xuufeti deˈiyoogaa bolli, asaa bessiyo keehi loˈˈo biidotikka deˈoosona; hegeetuppe oyddati hageeta: Geeshsha Maxaafaa Xannaˈana Koshshiyoy Aybissee?, Geeshsha Maxaafaa Waati Xannaˈiyoo?, Kawotettaa Addaraashan Oosettiyaabay Aybee?, qassi Yihoowa Markkati Oonakko Eray? Koyro haasayissiyo wode, naaˈˈu daqiiqa kumennan wuriya biidoti keehi maaddoosona. Zaarettidi oychchiyo wode, qassi guuttaa takkana danddayiyaageetussi daro daqiiqan wuriya biidota goˈettana danddayoos. Ha keehi loˈˈo miishshati asay Geeshsha Maxaafaa xannaˈanaadaaninne shiiquwaa shiiqanaadan denttettana danddayoosona.

15. Asay ba qaalan giigida nu biidotuppe issuwaakkonne beˈiyoogee waati maaddana danddayiyaakko leemisuwaa yoota.

15 Leemisuwawu, issi michchiyaa Yapize qaalan haasayaa koyro doommida Maykronezhiyaappe yiida issi maccaaseera gayttada, Geeshsha Maxaafaa  Xannaˈana Koshshiyoy Aybissee? giyo biiduwaa I qaalan O bessaasu. Biidoy doommiyo wode maccaasiyaa hagaadan gaasu: “Hagee ta qaalaa. Hagee maalaaliyaaba! A haasayaappe I nu haruuruwaa asa gidiyoogee qoncce. I ta haasayiyo qaalaa haasayees!” Hegaappe simmin, A jw.org saytiyan ba qaalan deˈiya ubbabaa nabbabanaagaanne beˈanaagaa yootaasu. (Oosuwaa 2:8, 11⁠ra gatta xeella.) Hara hanotaa qoppa. Amarkkaa biittan deˈiya issi michchiyaa hara biittan deˈiya ba ishaa naˈaassi A qaalan giigida he biiduwaa linkkiyaa yeddaasu. I hegaa beˈidi iyyo hagaadan giidi imeeliyaa kiittiis: “Iita wolqqay ha alamiyaa haariyoogaa yootiya qofay tana keehi garamissiis. Geeshsha Maxaafaa xannaˈanawu qitsiyaa kunttaas.” I nu oosoy digettido biittan deˈees!

TUMAA TAMAARISSIYO MIISHSHATA

16. Ha brooshureti ubbay ayba halchchuwan giigidaakko qonccissa: (a) Xoossay Yootiyoobaa Siya Yaatada Merinau Deˈa. (b) Xoossaappe Yiya Mishiraachuwaa! (c) Ha Wodiyan Yihoowa SHeniyaa Poliyaageeti Oonee?

16 Brooshureta. Loytti nabbabenna ura woy A qaalan xuufee baynna ura tumaa waata tamaarissana danddayay? Xoossay Yootiyoobaa Siya Yaatada Merinau Deˈa giyo brooshuree hegawu haniya miishsha. * Xoossaappe Yiya Mishiraachuwaa! giyo brooshuree xinaatiyaa doomissanawu keehi loˈˈo miishsha. Issi urawu he broosheriyawu zokko baggan deˈiya 14 huuphe yohota bessananne I keehi koyiyoy awugaakko oychchana danddayaasa. Yaatada he timirttiyaa xannaˈissiyoogaa doomma. Zaarettada oychchiyo wode neeni hegaadan ootta eray? Tamaarissiyo miishshatuppe heezzantto brooshuree Ha Wodiyan Yihoowa SHeniyaa Poliyaageeti Oonee? giyoogaa. Hegee xinaateti nu dirijjitiyaa eranaadan giigiis. Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiyo wode ubban A waata goˈettanaakko akeekanawu, Laappune 2017, Kiristtaanetu Deˈuwaanne Haggaazuwaa-Xannaˈiyo Xuufiyaa xeella.

17. (a) Xannaˈissiyo maxaafati giigido halchchoy aybee? (b) Xammaqettiyaageeti ubbay ay oottana koshshii, qassi aybissi?

17 Maxaafata. Issi brooshuriyaa xannaˈissiyoogaa doomma simmada, Geeshsha Maxaafay Nuna Ay Tamaarissii? giyo maxaafan xannaˈissiyoogaa awudenne doomissana danddayaasa. Ha maxaafay izaawu Geeshsha Maxaafaabaa loytti eranaadan maaddees. He maxaafaa wurssin xannaˈiya uri ayyaanaaban diccikko, Xoossaa Siiquwan Deˈa giyo maxaafaa xannaˈissa. Xannaˈiya uri ba deˈuwan ubba galla Geeshsha Maxaafaa maaraa waati kaallanaakko he maxaafay tamaarissees. Mati xammaqettida uri hegaappe simminkka, ha naaˈˈu maxaafata wurssana gakkanaashin xannaˈana koshshiyoogaa hassaya. Hegee I tuman minni eqqanaadan maaddees.—Qolasiyaasa 2:6, 7 nabbaba.

18. (a) Nuuni tumaa tamaarissiyo wode ay oottanaadan 1 Ximootiyoosa 4:16y minttettii, qassi yaatiyoogee ayba ayfe demissii? (b) Tamaarissanawu Goˈettiyo Waanna Miishshata goˈettiyo wode nuuni ay halchchana koshshii?

18 Nuuni Yihoowa Markkati asawu merinaa deˈuwaa demissana danddayiya ‘tumu kiitaa wonggeliyaa’ hadaraa ekkida. (Qol. 1:5; 1 Ximootiyoosa 4:16 nabbaba.) Yaatanawu nuna maaddiya Tamaarissanawu Goˈettiyo Waanna Miishshati nuussi deˈoosona. (“ Tamaarissanawu Goˈettiyo Waanna Miishshata” giyo saaxiniyaa xeella.) Ha miishshata simi nuuyyo danddayetta keenan loytti goˈettoos. Eranawu koyiya ura, tamaarissanawu goˈettiyo waanna miishshatuppe awugaa erissanaakko, qassi awude erissanaakko aassiya ubbay kuuyana danddayees. SHin nu halchchoy xuufiyaa asawu immiyoogaa xalla gidenna; woy qassi nuuni yootiyoobaa eranawu koyenna asawu xuufiyaa immana koshshenna. Nu halchchoy tumanchcha, banttana ziqqi oottiyaanne ayyaanaabaa saamettida, hegeetikka “merinaa deˈuwaassi suure wozanaa koshshay deˈiyoogeeta” erissiyo ashkkara oottiyoogaa.—Oos. 13:48; Maa. 28:19, 20.

^ MENT. 3 Oosuwaa 13:48 (NW): “Ayhuda gidennaageeti hegaa siyido wode, ufayttidosonanne Yihoowa qaalaa bonchchidosona; qassi merinaa deˈuwaassi suure wozanaa koshshay deˈiyoogeeti ubbay ammanidosona.”

^ MENT. 5 Naase 1, 2010, Wochiyo Keelan Anaaxiyaa” giya huuphe yohuwaanne “Anaaxiyaa Miishshata” giya saaxiniyaa xeella.

^ MENT. 16 Issi uri nabbabana xayikko, darosan misile xallay deˈiyo Xoossay Yootiyoobaa Siya giyo brooshuriyan A xannaˈissana danddayaasa.