Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Yihooway Qaalaa Gelidobaa Ammana

Yihooway Qaalaa Gelidobaa Ammana

“Ammano giyoogee . . . be7anau danddayennabaa erissiyaagaa.”—IBR. 11:1.

MAZAMURE: 54, 43

1. Nu ammanuwaa xeelliyaagan nuuyyo aybi siyettii?

AMMANOY ubba asawu deˈiyaaba gidenna. (2 Tas. 3:2) SHin, Yihooway bawu goynniya ubbawu ammanuwaa immees. I ba geeshsha ayyaanaa baggaara hegaadan oottees. (Roo. 12:3; Gal. 5:22) Yihooway nuussi ammanuwaa immiyo gishshawu nuuni a keehi galatoos!

2, 3. (a) Ammanoy deˈiyo uri ayba anjjota demmana danddayii? (b) Nuuni haˈˈi ayba oyshata pilgganee?

2 Yesuus Kiristtoosi saluwan deˈiya ba Aaway ba Naˈaa baggaara ehiyo asay baakko yaanaagaa yootiis. (Yoh. 6:44, 65) Qassi, Yesuusan ammaniyoogee issi uri nagaraappe maarotettaa demmanaadan oottana danddayees. Hegee qassi Yihoowaara dabbotidi merinawu deˈanaadan maaddees. (Roo. 6:23) He maalaalissiya anjjuwaa demmanawu nuuni ay oottidoo? Nuuni nagarancha gidiyo gishshawu, nuuyyo bessiyay hayqo xalla. (Maz. 103:10) SHin, Yihooway nuuni loˈˈobaa oottana danddayiyoogaa beˈiis. I ba aaro kehatettan, nuuni mishiraachuwaa siyaanaadan  nu wozanaa dooyiis. Nuuni Yesuusa ammaniyoogaanne a kaalliyoogaa doommoosappe, merinaa deˈuwaa hidootan naagoos!—Koyro Yohaannisa 4:9, 10 nabbaba.

3 SHin ammanuwaabaa harabaa ay tamaarana danddayiyoo? Hegee Xoossay nuuyyo immana anjjuwaa akeekiyoogaa xallaara gayttidabee? Qassi ayba ogetun nu ammanuwaa bessana koshshii?

‘NE WOZANAN AMMANA’

4. Ammanoy issibaa akeekiyoogaa xalla gidennay aybissakko qonccissa.

4 Nuuni Yihoowanne Yesuusa ammaniyoogee, eti nuuyyo oottidobaanne oottanabaa eriyoogaa xalla gidenna. Nuuni eti tamaarissidoogaadan deˈanawukka keehi koyoos. Xoossay atotettawu giigissidobaa ammaniyoogee issi uri mishiraachuwaa haratuyyo yootanaadan denttettees. Kiitettida PHawuloosi hagaadan giis: “Neeni, ‘Yesuusi Godaa’ gaada ne doonan markkattikko, qassi Xoossai haiquwaappe a denttidoogaa ne wozanan ammanikko, neeni attana. Aissi giikko, asi ba wozanan ammanidi xillees; ba doonankka markkattidi attees.”—Roo. 10:9, 10; 2 Qor. 4:13.

5. Ammanoy keehi koshshiyaaba gididoy aybissee, qassi hegaa ubbatoo waati minttana danddayiyoo? Leemisuwaa yoota.

5 Nuuni Xoossay ehiyo ooratta alamiyan merinawu deˈanaagee nuuyyo ammanoy deˈiyoogaaranne hegaa minttiyoogaara gayttidaba. Nuuni ammanuwan mino gididi deˈanawu koshshiyaabay ataakilttiyawu haattaa koshshiyoogaa mala. Tumu ataakilttee, asi ataakiltte milatissidi medhidobadan laamettennan atti bayenna. Ataakilttee haattay xayikko shullees woy ubbatoo haattaa ushshikko diccees. Haattaa ushshennan aggikko, ataakilttee wurssettan melees. Nu ammanoykka hegaadan sheneho giikko, shulleesinne melees. (Luq. 22:32; Ibr. 3:12) SHin nuuni bessiyaabaa oottikko, nu ammanoy shuggennan ubbatoo ‘diccees,’ qassi nuuni “ammanuwan mino” gidoos.—2 Tas. 1:3; Tii. 2:2.

AMMANUWAABAA GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA

6. Ibraawe 11:1y ammanuwaa qonccissiyo naaˈˈu ogee aybee?

6 Geeshsha Maxaafay ammanuwaabaa yootiyoobay Ibraawe 11:1n (nabbaba) deˈees. Ammanoy nuuyyo beettenna naaˈˈu dumma dummaban qonccees: (1) ‘Ufayssan naagi uttidobaa’—hegee ha iita alamiyaa xayuwaanne ooratta alamee yiyoogaa mala, hanno gakkanawu polettibeennaba gidikkonne, sinttappe hanana qaalaa gelidobaa gidana danddayees. (2) “Be7anau danddayennabaa.” Ha xiqisiyan “erissiyaagaa” geetettidi birshshettida Giriiketto qaalay Xoossaa Yihooway, Yesuus Kiristtoosi, kiitanchatinne saluwaa Kawotettay oottiyooba mala, deˈiiddi ayfiyan beettennabay deˈiyoogee ammanttiyaaba gidiyoogaa bessees. (Ibr. 11:3) Nuuni hidootan naagiyoobay tuma gidiyoogaanne Xoossaa Qaalay yootiyo beettennaban ammaniyoogaa waatidi bessiyoo? Nu deˈuwan nuuni haasayiyoobaaninne oottiyooban hegaa bessoos.

7. Ammanoy deˈiyoogaa giyoogee aybakko akeekanaadan Nohe leemisoy nuna waatidi maaddii? (Doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

7 Ibraawe 11:7y, “be7anau danddayenna sinttappe hananabau Xoossai, ‘Nena naaga’ gin, Xoossau yayyidi, bananne ba so asaa ashshanau markkabiyaa [keexxida]” Nohe ammanuwaabaa yootees. Gita markkabiyaa keexxiyoogan, Nohee ammaniyoogaa bessiis. I hegaa keena gitabaa aybissi keexxiyaakko a shooroti oychidoogee qoncce. Nohee coˈˈu giidee woy inttena gattiyaabi baa giidee? Hegaadan gibeenna! Xoossay ehaana pirddaabaa ba wode deˈiya asawu xalidi yootanaadan ammanoy a  denttettiis. Nohee Yihooway baayyo yootido kaallidi deˈiyaabaa asaayyo odidoogee qoncce: “Taani asa ubbaa xaissana hanais; eta gaasuwan sa7ai makkalan kumido gishshau, . . . saloppe garssan de7o shemppoora de7iya mereta ubbaa xaissanau, ha sa7aa bollan bashshaa haattaa yeddana; yeddin ha sa7an de7iyaabai ubbai xayana.” Qassi Nohee ‘markkabiyaa giddo geliyoogaa’ xallan asay attana danddayiyoogaa Xoossay yootidobaa asawu zaaretti odidoogee qoncce. Yaatiyoogan, Nohee ‘xillotettaabaa yootiyaagaa’ gidiyoogankka ba ammanuwaa qonccissiis.—Doo. 6:13, 17, 18; 2 PHe. 2:5.

8. Yaaqoobi ammanuwaabaa woygidee?

8 Yaaqooba dabddaabbee kiitettida PHawuloosi ayyaanay denttetin ammanuwaabaa xaafi simmin daro takkennan xaafettidaba milatees. PHawuloosaagaadan, Yaaqoobi tumu Kiristtaane ammanoy oosuwan qonccana bessiyoogaa yootiis. I, “Neeni ne ammanuwaa ne oosuwaappe shaakkada tana bessa; taanikka ta ammanuwaa ta oosuwan nena bessana” yaagiis. (Yaaq. 2:18) Yaaqoobi coo ammaniyoogaanne ammanuwaa oosuwan bessiyoogaa giddon deˈiya dummatettaa qoncciyan yootiis. Dayddanttati Xoossay deˈiyoogaa ammanoosona;  shin etawu tumu ammanoy baawa. Eti a keehi eqettoosona. (Yaaq. 2:19, 20) Hegaappe dumma ogiyan, beni deˈida ammaniya hara uraabaa Yaaqoobi hagaadan giis: “Nu aawai Abrahaami ba na7aa Yisaaqa yarshshiyoosaa bolli wottido wode, ba oosuwan xillibeennee? A ammanoinne a oosoi issippe oottidoogaanne a ammanoi a oosuwan polettidoogaa be7ikkii?” Qassi ammanuwaa oosuwan bessana koshshiyoogaa loytti qonccissanawu Yaaqoobi gujjidi, “SHemppoi shaahettido bollai haiqqidaagaa gidiyoogaadan, hegaadankka qassi oosoi shaahettido ammanoi haiqqidaagaa” yaagiis.—Yaaq. 2:21-23, 26.

9, 10. Kiitettida Yohaannisi ammanuwaa oosuwan bessiyoogee keehi koshshiyoogaa nuuni akeekanaadan waati maaddidee?

9 Hasttamaappe dariya layttay aadhi simmin, kiitettida Yohaannisi Wonggeliyaanne heezzu dabddaabbeta xaafiis. Geeshsha Maxaafaa xaafida haratuugaadan, ammanoy aybakko Yohaannisi akeekiis. Yohaannisi xaafidoban darotoo, Inggilizettuwan ‘ammanuwaa oosuwan bessiyoogaa’ geetettidi birshshettida Giriiketto qaalaa goˈettiis.

10 Leemisuwawu, Yohaannisi hagaadan giis: “Na7aa ammaniya urau merinaa de7oi de7ees; shin Na7aa ammanennaagaa bolli Xoossaa hanqqoi de7anaagaappe attin, i de7o be7enna.” (Yoh. 3:36) Kiristtaane ammanoy Yesuusi azazidobaa azazettiyoogaara gayttidaba. Yesuusi nuuni muletoo ammanuwaa oosuwan bessana koshshiyoogaa yootidobaa Yohaannisi darotoo odiis.—Yoh. 3:16; 6:29, 40; 11:25, 26; 14:1, 12.

11. Nuuni tumaa erido gishshawu Yihoowa galatiyoogaa waati bessenna danddayiyoo?

11 Yihooway ba geeshsha ayyaanaa baggaara nuuyyo tumaa qonccissido gishshawunne mishiraachuwaa ammananaadan nuna maaddido gishshawu, nuuni a keehi galatana bessees! (Luqaasa 10:21 nabbaba.) “Nu ammanuwau huuphenne polo gidiya” ba Naˈaa baggaara Yihooway nuna baakko ehiido gishshawu nuuni a galatiyoogaa mule aggana koshshenna. (Ibr. 12:2) He aaro kehatettaa nashshiyoogaa bessanawu nuuni ubbatoo woossiyoogaaninne Xoossaa Qaalaa xannaˈiyoogan nu ammanuwaa minttana bessees.—Efi. 6:18; 1 PHe. 2:2.

Ubbatoo mishiraachuwaa yootiyoogan ne ammanuwaa bessa (Mentto 12 xeella))

12. Nuuni ayba ogetun ammanuwaa oosuwan bessana koshshii?

12 Yihooway qaalaa gelidobaa mintti ammaniyoogaa, nuuni oottiyooban ubbatoo bessana koshshees. Leemisuwawu, ubbatoo Xoossaa Kawotettaabaa yootoosinne asaa erissiyo ashkkara oottoos. Qassi muletoo “asa ubbau lo77obaa oottoos; shin ubbaappe aattidi, nunaara ammanuwan de7iyaageetuyyo lo77obaa oottoos.” (Gal. 6:10) Hegaa bollikka, ayyaanaaban nuna shugissana danddayiya aybippenne naagettiyoogan, ‘ceega meretaa a oosuwaara nuuppe xayssanawu’ minnidi oottoos.—Qol. 3:5, 8-10.

XOOSSAA AMMANIYOOGEE NUUYYO WAANNABAAPPE ISSUWAA

13. Xoossaa ammaniyoogee ay keena koshshiyaabee, qassi hegee aybin leemisettidee, qassi aybissi?

13 Geeshsha Maxaafay, “Ammanoi bainnan ooninne Xoossaa ufaissanau danddayenna; aissi giikko, Xoossaakko yiya ooninne Xoossai de7iyoogaanne bana koyiyaageetuyyo woituwaa immiyoogaa ammananau koshshees” yaagees. (Ibr. 11:6) Xoossaa Qaalay issi uri tumu Kiristtaane gididi deˈanawu koshshiya waannabaappe issoy “Xoossaa ammaniyoogaa” gidiyoogaa yootees. (Ibr. 6:1) Kiristtaaneti ‘bantta huuphiyaa Xoossaa siiquwan wottanawu,’ bantta “ammanuwaa bolli” hara keehi koshshiya eeshshata gujjana bessees. Naaˈˈantto PHeexiroosa 1:5-7 nabbaba; Yih. 20, 21.

14, 15. Siiquwaara geeddarssiyo wode, ammanoy ay keena koshshiyaabee?

14 Geeshsha Maxaafaa xaafida Kiristtaaneti xeetan qoodettiya sohuwan ammanuwaabaa yootiyoogan hegee keehi koshshiyoogaa qonccissidosona. Hegaa keena darotoo qonccida hara eeshshi baawa. Hegaa giyoogee ammanoy Kiristtaanetussi koshshiya hara eeshshatuppe keehi koshshees giyoogee?

15 PHawuloosi siiquwaa ammanuwaara geeddarssidi, “Deriyaa harasaa efiyo ammanoi taassi de7iyaakkokka, siiqoi xayikko, taani aibanne gidikke” yaagiis. (1 Qor. 13:2) “Higgiyaa giddon ubbaappe aadhdhiya azazoi augee?” giya oyshaa zaariyo wode, Yesuusi ubbaappe aadhiya, Xoossaa siiqiyo eeshshaabaa qonccissiis. (Maa. 22:35-40) Ammanuwaa gujjin, Kiristtaanetussi koshshiya daro eeshshay siiquwaara gayttidaba. Geeshsha Maxaafay “siiqoi” ubbabaa ammaniyoogaa yootees. Siiqoy Xoossay tuma gidida ba Qaalan yootidobaa ammanees.—1 Qor. 13:4, 7.

16, 17. Geeshsha Maxaafay ammanuwaanne siiquwaa issippe waatidi qonccissii, shin awugee aadhii, qassi aybissi?

16 Ammanoykka siiqoykka keehi koshshiya eeshsha; qassi Geeshsha Maxaafaa xaafeti darotoo eta issippe qonccissidosona. PHawuloosi ba ishantti “ammanuwaanne siiquwaa tiran wottiyo ola miishshadan” oyqqanaadan zoriis. (1 Tas. 5:8) PHeexiroosi, “Intte a be7ana xayikkokka, siiqeeta; intte ha77i a be7ana xayikkokka, ammaneeta” yaagiis. (1 PHe. 1:8) Yaaqoobi tiyettida ba ishantta hagaadan oychiis: “Xoossai ha sa7an de7iya hiyyeesa asai ammanuwan duretanaunne bana siiqiyaageetuyyo immana giido saluwaa kawotettaa laattanau dooribeenneeyye?” (Yaaq. 2:5) Yohaannisi, “Xoossaa Na7aa Yesuus Kiristtoosa sunttan nuuni ammananaadaaninne issoi issuwaara siiqettanaadan Xoossai nuna azaziis” yaagiis.—1 Yoh. 3:23.

17 Ammanoy keehi koshshiyaaba gidikkonne, Xoossay qaalaa gelidobay polettiyoogaanne Kiristtaaneti hidootan naagidobay qoncciyoogaa beˈiyo wode, hegaara gayttidaagan ammaniyoogee attees. SHin nuuni Xoossaanne nu shooruwaa kaseegaappe aaruwan siiqana koshshiyoogee mule attenna. Yaatiyo gishshawu, PHawuloosi, “SHin hegaa gidikko, ammanoi, hanana giidi ufaissan naagiyoogeenne siiqoi, hageeti heezzai minnidi de7oosona. De7inkka hageetuppe aadhdhiyaagee siiquwaa” yaagiis.—1 Qor. 13:13.

YIHOOWAY NU AMMANUWAA ANJJIIS

18, 19. Ha wodiyan ammanuwaa loytti qonccissiyaabaa ay beˈiiddi deˈiyo, qassi nuuni hegaa gishshawu oona galatana bessii?

18 Ha wodiyan, Yihoowa asay eqqida Xoossaa Kawotettan ammaniyoogaa bessees. Yaatiyoogee, kumetta saˈan hosppun miilooneppe dariyaageeti deˈiyo ayyaana gannatee deˈanaadan oottiis. Hegee Xoossaa ayyaanaa ayfee keehi darido soho. (Gal. 5:22, 23) Hagee Kiristtaanetu ammanuwaanne siiquwaa Yihooway anjjidoogaa loytti qonccissiyaaba!

19 Ay asanne hegawu galatana bessenna. Hegaa oottiday nu Xoossaa. He maalaalissiya oosoy Yihooway “hassayettiyoobanne merinau xayenna malaata” gidiiddi deˈees. (Isi. 55:13) Nuuni ‘ammanuwan attidoogee’ tumukka ‘Xoossaa imota.’ (Efi. 2:8) Kumetta saˈay Yihoowa sunttay merinawu sabettanaadan oottiya wottiyoobi baynna, xillonne ufayttiya asan kumana gakkanaashin nu ayyaanaa gannatee ubbatoo diccana. Yihooway qaalaa gelidobaa ubbatoo ammaniyaageeta gidoos!