Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Neeni Hidootan Naagiyooban Ne Ammanuwaa Mintta

Neeni Hidootan Naagiyooban Ne Ammanuwaa Mintta

“Ammano giyoogee, demmana giidi ufaissan naagi uttidobai ammanttiyoogaa . . . erissiyaagaa.”—IBR. 11:1.

MAZAMURE: 54, 55

1, 2. (a) Tumu Kiristtaaneti hidootan naagiyoobay Seexaanaa alamiyaa bagga gidida asay hidootan naagiyoobaappe waani dummatii? (b) Ha huuphe yohuwan nuuni tamaaranabay aybee?

TUMU Kiristtaanetussi keehi maalaalissiya hidootay deˈees! Nuuni tiyettidaageeta gidin woy ‘hara dorssata’ gidin, Xoossay koyro halchidobay polettiininne Yihoowa sunttay geeyin beˈanawu hidootan naagoos. (Yoh. 10:16; Maa. 6:9, 10) Hegee ooninne hidootan naagana koshshiyaaba. Nuuni ‘ooratta saluwaa’ bagga gidin woy ‘ooratta saˈaa’ bagga gidin, Yihooway qaalaa gelido merinaa deˈuwaa demmanawukka amottoos. (2 PHe. 3:13) Qassi Yihooway ha wurssetta gallassan ba asaa ubbatoo waatidi kaalettanaakkonne maaddanaakko beˈanawu hidootan naagoos.

2 Seexaanaa alamiyaa bagga gididaageetikka hidootan naagiyo darobay deˈees; shin eti hegee polettanaagaa sirana danddayoosona. Leemisuwawu, ceeriyaa kaaˈiya miilooniyan qoodettiyaageeti lotoree banttana gakkees giidi hidootan naagana danddayoosona; shin eti gakkanaagaa ammanettana danddayokkona. Hara baggaara qassi, tumu ammanoy Kiristtaaneti hidootan naagiyoobay ‘ammanttiyaaba’ gidiyoogaa erissiyaaba. (Ibr. 11:1) SHin ha huuphe yohuwan, Xoossay qaalaa gelidoban nu ammanuwaa minttanawu ay oottana danddayiyaakko beˈana. Qassi mino ammanoy haˈˈi nuna waati maaddana danddayiyaakko tamaarana.

3. Xoossay qaalaa gelidobay polettana giidi nuuni ammaniyoy aybissee?

 3 Ammanoy nagarancha asay yelettiyo wode demmiyooba gidenna; woy qassi coo beettiyaaba gidenna. Kiristtaane ammanoy Xoossaa geeshsha ayyaanay eeno giya wozanaa denttettin beettiyaaba. (Gal. 5:22) Geeshsha Maxaafay Yihoowayyo ammanoy deˈiyoogaa woy koshshiyoogaa yootenna. Yihooway ubbaa danddayiyaagaanne ubbaappe aadhida erancha gidiyo gishshawu, i ba halchuwaa polennaadan aybinne diggana danddayenna. Saluwan deˈiya nu Aaway i qaalaa gelido anjjoti polettidoogaa keena ammanettees. Hegaa gishshawu i, “Polettiis” yaagees. (Ajjuutaa 21:3-6 nabbaba.) Kiristtaane ammanoy Yihooway qaalaa gelidobaa ubbatoo poliya “ammanettiya Xoossaa” gidiyoogaara gayttidaba.—Zaa. 7:9.

AMMANUWAN LEEMISO GIDIYA BENI WODE ASATUPPE TAMAARIYOOGAA

4. Kiristtaanetu wodiyaappe kase deˈida ammanettida attuma asatuyyoonne macca asatuyyo ayba hidootay deˈii?

4 Ibraawe maxaafaa SHemppo 11 Yihooway qaalaa gelidobaa mintti ammanida 16 attuma asaabaanne macca asaabaa yootees. ‘Bantta ammanuwan’ Yihoowa ufayssida hara darotubaakka yootees. (Ibr. 11:39) Xoossay ehaana giidi qaalaa gelido ‘zerettay’ Seexaanaa makkalay kaalettido ubbabaa xayssanaagaanne Yihooway koyro halchidobay polettanaadan oottanaagaa eti ubbay ammanettidosona. (Doo. 3:15) Ha ammanettida asati qaalaa gelido ‘zerettay,’ Yesuus Kiristtoosi saluwaa deˈuwawu ogiyaa dooyanaappe kase hayqqidosona. (Gal. 3:16) SHin, Yihooway qaalaa gelidobay polettiyo gishshawu, eti wottiyoobi baynna asa gididi gannate gidiya saˈan deˈanawu denddana.—Maz. 37:11; Isi. 26:19; Hoo. 13:14.

5, 6. Abrahaaminne a soo asay hidootan naagidobay aybee? Eti bantta ammanuwaa waati mintti naagidonaa? (Doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

5 Ibraawe 11:13y Kiristtaanetu wodiyaappe kase deˈida amaridaageetubaa hagaadan yootees: “He asati ubbati ammanuwan haiqqidosona; banttau Xoossai immana giidoogaakka ekkibookkona; shin haahuwan hegaa be7idi, sarotidosona.” Etappe issoy Abrahaama. Qaalaa gelido “zerettaa” haaruwan ufayssiya deˈuwaa deˈana giidi i qoppidee? Yesuusi ba morkketuyyo, “Intte aawai Abrahaami, ta gallassaa be7anau laamotiis; be7idikka ufaittiis” yaagido wode he oyshawu qoncce zaaruwaa yootiis. (Yoh. 8:56) ‘Xoossay hayyottidi keexxido’ a Kawotettaa hidootan naagida Saari, Yisaaqa, Yaaqoobanne hara darotu hanotaykka hegaa mala.—Ibr. 11:8-11.

6 Abrahaaminne a soo asay bantta ammanuwaa waati mintti naagidonaa? Eti Xoossaabaa banttappe bayratiya ammanettidaageetuppenne Xoossay ajjuutan yootidoobaappe siyennan woy beni xaafettida tuma gididabaappe nabbabennan waayi aggana. Abrahaaminne a soo asay Xoossay qaalaa gelidobaa mule dogibookkona; qassi eti hegaa wotti denttidi qoppiyoogaa dosoosona. Hegaappe denddidaagan, Yihooway qaalaa gelidobaa polanaagaa aynne siribookkona. Hegaa gishshawu, eta metoy woy yedetay gakkiyo wodekka ammanettidi deˈidosona.

7. Nu ammanoy mino gididi deˈanaadan Yihooway ba kehatettan giigissidobay aybee, qassi he giigissidobaa nuuni waatana bessii?

7 Nu ammanoy mino gididi deˈanaadan Yihooway ba kehatettan ba Qaalaa, Geeshsha Maxaafaa nuussi immiis. Nuuni ufayttanawu ay oottana koshshiyaakko i Geeshsha Maxaafan yootiis. Nuuni Geeshsha Maxaafaa galla galla nabbabiyoogeenne a kaaletuwaa kaalliyoogee loˈˈo gidiyoy hegaassa. (Maz. 1:1-3; Oosuwaa 17:11 nabbaba.) Qassi, Kiristtaanetu wodiyaappe kase Yihoowayyo goynnidaageetudan, nuuni Xoossay qaalaa gelidobaa wotti dentti qoppananne a azazota azazettana koshshees. Yihooway ‘ammanettida wozannaama ashkkaraa’ baggaara gidi palahiya ayyaanaabaa qumaa giigissiyoogankka nuna anjjiis. (Maa. 24:45) Beni  wode deˈida Xoossaa asatuugaadan, nuuni Xoossay qaalaa gelidobaa muletoo nabbabananne hegaa wotti denttidi qoppana koshshees. Yaatiyoogee nuuni Xoossawu ammanettidi deˈanaadaaninne a Kawotettay kumetta saˈaa haariyo wodiyaa hidootan naaganaadan maaddees.

8. Nu ammanoy mino gidanaadan woosay waati maaddana danddayii?

8 Kiristtaanetu wodiyaappe kase deˈida markkati ammanuwan mino gididi deˈanaadan woosaykka keehi maaddiis. Xoossay eta woosaa zaariyoogaa eti akeekido wode, eta ammanoy minniis. (Nah. 1:4, 11; Maz. 34:4, 15, 17; Dane. 9:19-21) Nuunikka Yihooway nu woosaa siyanaagaanne nuuni ufayssan genccanaadan maaddanaagaa eridi, nuna qofissiya ubbabaa awu yootana danddayoos. Qassi nu woosaa i zaariyo wode, nu ammanoy minnees. (1 Yohaannisa 5:14, 15 nabbaba.) Ammanoy ayyaanaa ayfiyaa macara gidiyo gishshawu, Yesuusi zoridoogaadan, Xoossaa ayyaanaa demmanawu nuuni ubbatoo ‘woossana’ koshshees.—Luq. 11:9, 13.

9. Nuuni nuuyyo woossiyoogaa bolli, hara ooyyo woossana koshshii?

9 SHin, nuuni woossiyoy Xoossaappe maaduwaa demmana xallaassa gidana koshshenna. Nuuni Yihoowa galla galla galatananne sabbana danddayiyo ‘daro maalaalissiya a oosoy’ ‘yootin wurenna’! (Maz. 40:5) Qassi nu woossiyo woosay “qasho keettan de7iyaageetubaa [nuuni] etaara issippe qasho keettan de7iyoogaadan” qoppiyoogaa qonccissana bessees. Qassi nuuni kumetta saˈan deˈiya nu ishanttuyyo, ubba qassi ‘nuna kaalettiyaageetuyyo’ woossana bessees. Nu woosaa Yihooway waati zaariyaakko akeekiyo wode, nu ammanoy kaseegaappe minneesinne nuuni akko keehi shiiqoos.—Ibr. 13:3, 7.

ETI AMMANETIDI DEˈIDOSONA

10. Xala gidanaadaaninne Xoossawu ammanettidi deˈanaadan darota aybi maaddidee?

10 Kiitettida PHawuloosi sunttay odettibeenna Xoossaa ashkkarati daroti genccido metuwaa Ibraawe shemppo 11n qonccissiis. Leemisuwawu, kiitettidaagee eta naati hayqqidaba gidikkonne hayquwaappe denddin ekkida ammanettida maccaasatubaa yootiis. Qassi i “qashuwaappe birshshettanaagaa ixxidi, kehiya de7uwaayyo haiquwaappe” denddana haratubaa yootiis. (Ibr. 11:35) PHawuloosi qoppidoy obaakkonne nuuni erana xayikkonne, Naabutanne Zakkaariyaasa mala amaridaageeti Xoossawu azazettido gishshawunne a sheniyaa oottido gishshawu shuchan cadettidi hayqqidosona. (1 Kaw. 21:3, 15; 2 Odi. 24:20, 21) Daaneeli namisettida gaammotu ollan olettiis; qassi a laggeti pololattidi eexxiya taman olettidosona. Eti eeqawu goynniyoogaappe hayqqanawu eeno giidosona. Ha asati banttawu Yihooway ba geeshsha ayyaanaa immidi he waayiyan genccanaadan maaddanaagaa minttidi ammanoosona.—Ibr. 11:33, 34; Dane. 3:16-18, 20, 28; 6:13, 16, 21-23.

11. Hananabaa yootiya amaridaageeti bantta ammanuwaa gaasuwan genccido metoy aybee?

11 Eta ammanuwaa gaasuwan hananabaa yootiya Mikiyaasanne Ermmaasa malata, “asai qilliicci kaa7iis; . . . [eti] qasho keettaa gelidosona.” Eelaasa mala harati “bazzon, deriyan, gonggolo giddooninne olla giddon yuuyidosona.” Eti “demmana giidi ufaissan naagi uttidobai ammanttiyoogaa” eriyo gishshawu, ubbay genccidosona.—Ibr. 11:1, 36-38; 1 Kaw. 18:13; 22:24-27; Erm. 20:1, 2; 28:10, 11; 32:2.

12. Waayiyan gencciyoogan ubbaappe aadhiya leemiso gidiyay oonee, qassi yaatana mala a aybi maaddidee?

12 Ammanuwan leemiso gidiya daro attuma asaabaanne macca asaabaa yooti simmidi, PHawuloosi ubbaappe aadhiya leemiso gidiya nu Godaa Yesuus Kiristtoosabaa yootiis. PHawuloosi, “Yesuusi yeellaa karidi, wodeppe au de7iya ufaissaa gishshau, . . . misimaariyan xishettidi haiqqanaagaa genccidi, Xoossaa kawotaa araataappe ushachcha  baggaara uttiis” yaagiis. (Ibr. 12:2) Yesuusi wolqqaama barchiyaa ammanuwan gencciyoogan nuussi leemiso gididi oottidobaa nuuni loytti ‘qoppana’ koshshees. (Ibraawe 12:3 nabbaba.) Yesuusaagaadan, koyro xeetu layttan deˈiya daro Kiristtaaneti Yihoowayyo ammanettido gishshawu hayqqidosona. Hegeetuppe issoy Anttiphaasa. (Ajj. 2:13) Eti saluwan deˈanawu denddana, hegee ammanettida beni deˈida asay “kehiya de7uwaayyo haiquwaappe denddanau,” hidootan naagidobaappe keehi aadhiyaaba. (Ibr. 11:35) Saluwan Kawotettay 1914n eqqoosappe guutta wodee aadhi simmin, tiyettida he ammanettida ubbay Yesuusaara issippe asaa haaranawu ayyaana mereta gididi saluwaa baanawu hayquwaappe denddidosona.—Ajj. 20:4

HA WODIYAN AMMANUWAN LEEMISO GIDIYAAGEETA

13, 14. Rudolfi Grikena ayba metoy gakkidee, qassi i genccanaadan aybi maaddidee?

13 Ha wodiyan deˈiya, ammanettidi Xoossawu goynniya miilooniyan qoodettiyaageeti Yesuusa leemisuwaa kaalliyoogan bantta hidootaa ubbatoo mintti naagoosonanne metoy bantta ammanuwaa shugissanaadan oottokkona. Jarmane biittan 1925n yelettida Rudolf Grikena leemisuwaa qoppa. I bantta keettaa godaa bolli Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa bessiya misileti kaqettidoogaa hassayiis.  I hagaadan giis: “Issi misilee wanggireelluwaanne dorssa maraa, maahiyaanne deeshsha maraa, miizzaa maraanne gaammuwaa issippe guutta naˈay heemmiyoogaa bessees. . . . He misileti tawu awudenne dogettokkona.” (Isi. 11:6-9) Koyro Nazi Gestapo, guyyeeppe Arshsho Jarmanen Koministte Istese poliseti daro layttawu wolqqaama yedetaa gattishinkka, gannate gidiya saˈan deˈanawu Rudolfi ba ammanuwan minnidi deˈiis.

14 Rudolfa gakkida hara wolqqaama metoy, Revensbrak giyo kambbiyan tayfes giyo harggiyan i siiqiyo aayyiyaa hayqqidoogaanne a aaway Yihoowa Markka gidikke giidi paramana gakkanaashin a ammanoy shuggiyoogaa beˈidoogaa. Rudolfi qashuwaappe birshshetti simmidi, woradaa xomoosiyaagaa gididi haggaaziis; qassi guyyeppe Giiliyaade Timirtte Keettan tamaaranaadan shoobettiis. I misoonaawe gididi CHiile biitti maddabettiis; qassi yankka woradaa xomoosiyaagaa gididi haggaaziis. SHin Rudolfa metoy he wodekka wuribeenna. I Patisi giyo misoonaawiyo ekkin layttappe guyyiyan, eta guutta naˈiyaa hayqqaasu. Guyyeppe, i siiqiyo a machiyaakka hayqqaasu; he wode iyyo layttay 43. Ha ubba metoy deˈishinkka Rudolfi Yihoowawu haggaaziyoogaa aggibeenna. I cimidi sahoy caddishinkka, kumetta wodiyaa aqinyenne gubaaˈe cima gididi haggaaziis. A deˈuwan hanidabaa nuuni Naase 1, 1997, Wochiyo Keelaa, sinttaa 20-25 nabbabana danddayoos. [1]

15. Ha wodiyan yedetay gakkishinkka ufayssan genccida Yihoowa Markkatu leemisoti awugeetee?

15 Wolqqaama yedetay ubbatoo gakkishinkka Yihoowa Markkati bantta hidootan ufayttoosona. Leemisuwawu, Erttiran, Singgapooreninne Tohossa Kooriyan nu ishanttinne michontti daroti qashettidosona; etappe daroti Yesuusi bisuwaa oyqqennaadan yootidobaara maayettiyaabaa oottiyo gishshawu qashettidosona. (Maa. 26:52) Erttiran 20ppe dariya layttaa kambbiyan qashettida Yisaaqi, Negedeenne PHawuloosi qashettida xeetan qoodettiyaageetuppe amaridaageeta. He ishantti bantta aawatanne aayeta maaddennaadaaninne macho ekkennaadan digettidosona; qassi wolqqaama metoy gakkishinkka ammanettidi deˈoosona. Haray atto qasho keettaa naagiyaageetikka eta bonchoosona. Ha ishanttu pootoy jw.org giyo nu weyb saytiyan deˈees. Metoy deˈishinkka eti moocu goosona.

Ha wodiyan ne gubaaˈiyan deˈiya, ammanuwan leemiso gidiyaageetuppe goˈettaydda deˈay? (Mentto 15, 16 xeella)

16. Mino ammanoy nena waati naagana danddayii?

16 Yihoowa asaappe daroti qommoora denttido ishanttudan qashettibookkona woy naaqettibookkona. SHin hiyyeesatettay, olay woy meretay gayttiyo daafabay darota qohiis. Harati Abrahaama, Yisaaqa, Yaaqoobanne Muuse leemisuwaa kaalliyoogan Yihoowawu haggaazanawu hayttaanne duretettaa aggidosona. Eti miishshaa siiqanaadaaninne bantta xallaa siiqanaadan paacciyaabaa eqettoosona. Eti hegaadan oottanaadan maaddiyaabay aybee? Eti Yihoowa siiqiyoogaanne i naaqo ubbaa xayssidi baayyo ammanettiya ashkkaratussi xillotettay deˈiyo ooratta alamiyan merinaa deˈuwaa immanawu gelido qaalaa mintti ammaniyoogaa.—Mazamure 37:5, 7, 9, 29 nabbaba.

17. Neeni ay oottanawu murttadii, qassi kaalliya huuphe yohuwan ay beˈanee?

17 Xoossay gelido qaalaa wotti dentti qoppiyoogeenne ubbatoo woossiyoogee nu ammanuwaa waati minttiyaakko ha huuphe yohuwan beˈida. Hegee qassi, nuuni hidootan ‘naagiyo ammanttiyaabaa’ ubbatoo qoppiyo wode ammanuwaa paacciyaaban genccanaadan maaddees. SHin kaalliya huuphe yohoy qonccissiyoogaadan, Geeshsha Maxaafay ammanuwaabaa yootiyoobay hegaa xalla gidenna.

^ [1] (mentto 14) Uddufune 2002, Beegottite! maxeetiyan “Paacee Gakkikkokka Hidootaa Qanxxabeykke” giyo huuphe yohuwan kiyida Andra Hanaka deˈuwan hanidabaakka xeella; Slovaakiyaappe.