Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XANNAˈIYO HUUPHE YOHUWAA 8

Nashshiyoy Aybissee?

Nashshiyoy Aybissee?

“Galatite.”—QOL. 3:15.

MAZAMURE 46 Yihoowa, Nena Galatoos

HA XINAATIYAN *

1. Yesuusi pattido Samaariyaa bitanee galatiyoogaa waati bessidee?

TAMMU asati keehi metiya hanotan deˈoosona. Eta inchchirichchay oyqqiis; qassi eti paxana giidi hidootan naagokkona. SHin issi gallassi, Gita Asttamaariyaa Yesuusa haahuwan eti beˈidosona. Yesuusi ubba qommo sahuwaa pattiyoogaa eti siyidosona; qassi eti banttanakka I pattana danddayiyoogaa ammanidosona. Yaatiyo gishshawu, eti bantta qaalaa xoqqu oottidi, “Godaa Yesuusaa, hai nuna maararkkii!” yaagidosona. Tammu asati muleera paxidosona. Yesuusi etassi kehido gishshawu eti ubbay A nashshidoogee qoncce. Gidoppe attin, etappe issoy ba wozanan nashshidi aggibeenna; I Yesuusa nashshiyoogaa * yootiis. He paxida Samaariyaa bitanee “ba qaalaa xoqqu oottidi” Xoossaa galatiis.—Luq. 17:12-19.

2-3. (a) Nuuni nashshiyoogaa bessennan aggana danddayiyoy aybissee? (b) Ha huuphe yohuwan nuuni ay xannaˈanee?

2 Nuussi kehabaa oottidaageeta Samaariyaa bitaniyaadan galatanawu koyoos. SHin issi issitoo, nuuni nashshiyoogaa haasayiyooban woy oottiyooban bessiyoogaa dogana danddayoos.

3 Nuuni haasayiyoobaaninne oottiyooban nashshiyoogaa bessiyoogee keehi koshshiyoy aybissakko ha huuphe yohuwan pilggana. Nuuni Geeshsha Maxaafan etabay odettido galatidanne galatibeenna amarida asatu taarikiyaappe tamaarana.  Qassi nuuni nashshiyoogaa bessana danddayiyo maaddiya ogeta beˈana.

NUUNI NASHSHANA KOSHSHIYOY AYBISSEE?

4-5. Nuuni nashshana koshshiyoy aybissee?

4 Nashshiyoogan Yihooway nuussi loˈˈo leemiso. I hegaadan oottiyo issi ogee bana ufayssiyaageeta anjjiyoogaana. (2 Sam. 22:21; Maz. 13:6; Maa. 10:40, 41) Qassi Geeshsha Maxaafay ‘Xoossay siiqiyo naatudan A milatanaadan’ nuna minttettees. (Efi. 5:1) Hegaa gishshawu, nuuni nashshana koshshiyo waanna gaasoy Yihoowa leemisuwaa kaallanawu koyiyo gishshataassa.

5 Nuuni harata galatana koyiyoy aybissakko hara gaasuwaa ane beˈa. Nashshiyoogee loˈˈo qumaa mala; qumaa issippe miyo wode keehi ufayssees. Nuuni oottidobaa gishshawu harati galatiyo wode, nuuni ufayttoos. Nuuni galatiyo wode, harati ufayttanaadan oottoos. Nu nashshiyo uri I nuussi oottidobay nuna maaddidoogaa woy nuussi koshshiyaabaa immidi maaddidoogaa erees. Hegaappe denddidaagan, nunaaranne aara deˈiya dabbotay minnees.

6. Galatiyoogeenne worqqaa alleeqoy issi mala gidiyo amarida ogeti aybee?

6 Galatiyoogee xoqqu ootti xeelliyooba. Geeshsha Maxaafay, “Koshshiyo wodiyan haasayettida likke qaalai biraa bolli tigido worqqaa alleequwaa mala” yaagees. (Lee. 25:11) Biraa bolli tigido worqqaa alleeqoy ay keena loˈˈiyaakko qoppa! Hegee keehi maaddiyaaba gidanaagaa qoppa! He imotay neessi imettiyaakko neeyyo aybi siyettanee? Neeni harata galatiyoogee hegaadan maaddiyaaba gidana danddayees. Hagaa qoppa: Worqqaa alleeqoy keehi daro wodiyawu deˈana danddayees. Hegaadan, neeni galatiyoogee hassayettiyaaba gidana danddayees; qassi neeni galatido uri ba deˈo laytta ubban hegaa xoqqu oottidi xeellees.

 ETI GALATIDOSONA

7. Mazamure 27:4⁠ppe akeekiyoogaadan, Daawitinne Mazamuriyaa xaafida harati waati galatidonaa?

7 Xoossaa ashkkaratuppe daroti beni galatidosona. Etappe issoy Daawita. (Mazamure 27:4 nabbaba.) I geeshsha goynuwaa xoqqu ootti xeelliis; qassi hegee I oottidoban qoncciis. I beeta maqidasiyaa keexxanawu alˈˈo gidida keehi darobaa immiis. Asaafa zareti mazamuriyaa xaafiyoogan galatidosona. Issi mazamuriyan, eti Xoossaa galatidosona; qassi “maalaalissiya” Yihoowa “oosuwaa” nashshiyoogaa yootidosona. (Maz. 75:1) Daawitanne Asaafa zareti eti Yihoowappe demmido anjjo ubbawu A keehi galatanawu koyidosona. Neeni he mazamuriyaa xaafidaageeta milatana danddayiyo ogeta qoppana danddayay?

Galatiyoogaa xeelliyaagan PHawuloosi Roomen deˈiyaageetussi xaafido dabddaabbee nuna ay tamaarissii? (Mentto 8-9 xeella) *

8-9. Kiitettida PHawuloosi ba ishanttanne michchontta nashshiyoogaa waati bessidee, qassi hegee geella ay demissidee?

8 Kiitettida PHawuloosi ba ishanttanne michchontta nashshiis; qassi I etabaa haasayiyoogan hegaa bessiis. I ba buzo woosan ubbatoo eta gishshawu Xoossaa galatees. I etawu xaafido wodekka galatiis. Roome 16n, koyro 15 paydotun PHawuloosi 27 ba mala Kiristtaanetu sunttaa yootiis. PHawuloosi ba gishshawu ‘bantta shemppuwaa aatti immida’ PHirisqqilonne Aqiila hassayiis; qassi I bana gujjin, ‘daro asaa maaddida’ Peebibaa yootiis. Minni oottiya, I siiqiyo ishanttanne michchontta galatiis.—Roo. 16:1-15.

9 PHawuloosi ba ishanttinne michchontti nagaranchcha gidiyoogaa erikkonne, Roomen deˈiyaageetussi xaafido wurssetta dabddaabbiyan, eta loˈˈo eeshshata yootiis. PHawuloosi xaafidobay gubaaˈiyan nabbabettiyo wode siyidi he ishanttinne michchontti ay keena minettidaakko qoppa! Hegaappe denddidaagan, etassi PHawuloosaara dabbotay keehi minnennan waayi aggana. Ne gubaaˈiyaa yameti haasayido woy oottido loˈˈobaa gishshawu eta ubbatoo nashshay?

10. Yesuusi bana kaalliyaageeta galatidoogaappe nuuni ay tamaarana danddayiyoo?

10 Yesuusi Qeeri Isiyan deˈiya amarida gubaaˈetun deˈiya A kaalliyaageeti oottidobaa gishshawu eta galatiis. Leemisuwawu, I Tiyaaxiroona gubaaˈiyawu hagaadan giidi doommiis: “Taani ne oosuwaa, ne siiquwaa, ne ammanuwaa, ne maaduwaanne ne genccaa erais; neeni koiro oottiyoogaappe ha77i darissada oottiyoogaa taani erais.” (Ajj. 2:19) Yesuusi eti minnidi oottiyoogaa odiyoogaa xalla gidennan, eti he loˈˈo oosuwaa oottanaadan denttettida eeshshaa gishshawukka eta galatiis. Yesuusi Tiyaaxiroonan deˈiya amaridaageeta zorana koshshikkonne, I etassi yootiyoogaa doommiyo wodenne wurssiyo wode eta minttettiis. (Ajj. 2:25-28) Gubaaˈetu ubbawu huuphe gidiyoogaadan Yesuusawu deˈiya maataa qoppa. Nuuni ayyo oottiyoobaa gishshawu I nuna galatana bessenna. Gidikkonne, I nuna galatees. I cimatuyyo keehippe loˈˈo leemiso!

ETI NASHSHIBOOKKONA

11. Ibraawe 12:16y yootiyoogaadan, Geeshshabaara gayttidaagan Eesawa xeelay aybee?

11 Geeshsha Maxaafan etabay odettido issoti issoti galatibeennaagee azanttiyaaba. Leemisuwawu, Yihoowa siiqiyaanne bonchchiya aawaynne aayyiyaa Eesawa dichchikkonne, I geeshshabaa nashshibeenna. (Ibraawe 12:16 nabbaba.) I galatennaagaa gidiyoogee waani qonccidee? Eesawi ba bayratettaa misiraa woxiyaa gishshawu ba kaalo ishawu Yaaqoobawu eesuwan bayzziis. (Doo. 25:30-34) Guyyeppe, Eesawi ba oottidoban keehi azzaniis. SHin I baassi deˈiyaabawu galatibeenna gishshawu,  ba bayratettaa anjjuwaa ekkibeennaagawu amassalana koshshenna.

12-13. Israaˈeelati galatennaageeta gidiyoogaa waati bessidonaa, qassi hegee ay kaalettidee?

12 Israaˈeelati galatana bessiyo darobay deˈees. Yihooway Gibxxetu bolli Tammu Boshaa ehi simmin eti aylletettaappe laˈa kiyidosona. He wode Xoossay Gibxxe olanchchata ubbaa zoˈo abban xayssiyoogan eta qohuwaappe ashshiis. Israaˈeelati Yihoowa sabbanawu xoonuwaa mazamuriyaa yexxiyoogan keehi galatidosona. SHin eti galatiyaageeta gididi deˈidonaa?

13 Israaˈeelata hara metoy gakkido wode, Yihooway etawu oottido loˈˈoba ubbaa eti sohuwaara dogidosona. Eti guyyeppe galatennaageeta gidiyoogaa bessidosona. (Maz. 106:7) Waatidi? “Israa7eela asaa maabarai ubbai bazzuwan Muuse bollinne Aaroona bolli zuuzummidosona,”—hegee Yihoowa bolli zuuzummiyoogaa. (Kes. 16:2, 8) I ba asay galatibeennaagan azzaniis. I guyyeppe, Yaasunne Kaaleebi attin, Israaˈeela deree ubbay bazzuwan xayanaagaa yootiis. (Qoo. 14:22-24; 26:65) Nuuni ha iita leemisuwaa kaallennaadan waani naagettana danddayiyaakkonne loˈˈo leemisuwaa waati kaallana danddayiyaakko ane beˈoos.

HA WODIYAN NASHSHIYOOGAA

14-15. (a) Aqo laggeti issoy issuwaa nashshiyoogaa waati bessana danddayiyoonaa? (b) Yelidaageeti bantta naati galatanaadan waati tamaarissana danddayiyoonaa?

14 Son. So asaa yame gidida ubbay nashshiyo wode so asay goˈettees. Aqo laggeti issoy issuwaa loytti nashshiyoogee eta dabbotaa minttees. Eti issoy issuwaa mooruwaa atto gaanawu metootennaadankka hegee oottees. Ba machchiyo nashshiya azinay A haasayiyoonne oottiyo loˈˈobaa akeekiyoogaa xalla gidennan, denddi eqqidi ‘O galatees.’ (Lee. 31:10, 28) Qassi akeekanchcha machchiyaa A aybissi galatiyaakko ba azinay akeekanaadan oottawusu.

15 Yelidaageetoo, intte naati galatanaadan waati tamaarissana danddayeetii? Intte haasayiyoobaanne oottiyoobaa intte naati kaallanaagaa hassayite. Yaatiyo gishshawu, intte naati oottidobawu galatays giyoogan loˈˈo leemiso gidite. Hegaa bollikka, hara asay etawu issibaa oottiyo wode, galatays gaanaadan intte naata tamaarissite. Naati wozanappe galatanaadaaninne eti yootiyoobay keehi goˈˈana danddayiyoogaa eti akeekanaadan maaddite. Leemisuwawu, yelaga maccaasiyaa Klera hagaadan gaasu: “Ta aayeeyyo layttay 32 gidido  wode, ta aaway qashettin heezzu naata A barkka dichchaasu. Taayyo layttay 32 gidin, he layttan iyyo keehi deexxennan waayi aggana gaada taani qoppaas. Hegaa gishshawu, ta ishanttanne tana dichchanawu A agga bayido ubbabaa gishshawu taani O keehi nashshiyoogaa yootaas. Mata wode, A taani haasayidobaa haˈˈikka keehi nashshiyoogaa taayyo yootaasu, A ta haasayidobaa darotoo qoppawusu, qassi hegee A muletoo ufayttanaadan oottees.”

Galatanaadan intte naata tamaarissite (Mentto 15 xeella) *

16. Galatiyoogee harata keehi minttettana danddayiyoogaa bessiya leemisuwaa yoota.

16 Gubaaˈiyan. Nu ishanttanne nu michchontta galatiyo wode, nuuni eta minttettoos. Leemisuwawu, Horhe giyo layttay 28 gidido cimay keehi sahettiis. I issi aginawu gubaaˈe shiiqota shiiqibeenna. I shiiqota yiyoogaa doommiyo wodekka, kifileta shiishshana danddayenna. Horhee hagaadan giis: “Taayyo abbee paca gidiyo gishshawunne taani gubaaˈiyaa oosuwaa oottana danddayenna gishshawu pattennabadan tawu siyettiis. SHin issi shiiquwaappe simmin issi ishay tawu hagaadan yootiis: ‘Neeni ta soo asawu loˈˈo leemiso gidiyo gishshawu taani nena galatays. Amarida layttappe kase ne haasayido haasayati nuna ay keena maaddidaakko ne erakka. He haasayati nuuni ayyaanaaban diccanaadan maaddidosona.’ Hegee tana keehi denttettin taani yeekkiyoogaa doommaas. I yootidobay taassi keehi koshshiyaaba.”

17. Qolasiyaasa 3:15n odettidaagaadan, nuuni Yihoowa kehatettaa gishshawu A nashshiyoogaa waati bessana danddayiyoo?

17 Nu keha Xoossaa. Yihooway kumi palahiya ayyaanaabaa qumaa nuussi immees. Leemisuwawu, nuuni nu shiiqotuppe, nu maxeetetuppenne nu weybsaytetuppe maaddiyaabaa tamaaroos. Neeni issi haasayaa siyada, issi huuphe yohuwaa nabbabada, woy issi brodkastingiyaa beˈadanne qoppada, ‘Hegee tawu koshshiyaaba’ ga eray? Nuuni Yihoowa galatiyoogaa waati bessana danddayiyoo? (Qolasiyaasa 3:15 nabbaba.) Issi ogee he loˈˈo imotaa gishshawu ubbatoo woosan A galatiyoogaa.—Yaaq. 1:17.

SHiiquwaa Addaraashaa geeshshiyoogan maaddiyoogee nuuni nashshiyoogaa bessiyo loˈˈo oge (Mentto 18 xeella)

18. Nu SHiiquwaa Addaraashaa gishshawu nashshiyoogaa ay ogetun bessana danddayiyoo?

18 Nuuni nu goynuwaa sohuwaa geeshshidi maara oyqqiyo wodekka Yihoowa galatoos. Nuuni ubbatoo SHiiquwaa Addaraashaa geeshshoosinne loytti oyqqoos; qassi cenggurssaanne biiduwaa miishshata goˈettiyaageeti he miishshati moorettennaadan naagettoosona. Nuuni nu SHiiquwaa Addaraashata  maara oyqqikko, eti daro wodiyaa takkananne giigissana koshshiyoobay darenna. Yaatiyoogan, kumetta saˈan hara SHiiquwaa Addaraashata keexxanawunne bottokonanawu miishshaa demmoos.

19. Woradaa xomoosiya ishaabaappenne A machcheebaappe neeni ay tamaaray?

19 Nu gishshawu minni oottiyaageeta. Nuuni galatiyo wode, nu yootiyoobay issi uri bana gakkiya metuwaa xeelliyaagan qoppiyoobaa laammanaadan oottana danddayees. Woradaa xomoosiya ishaabaanne A machcheebaa beˈa. Balgguwan issi gallassi haggaazuwaappe eti bantta shemppido sohuwaa daafuridi simmidosona. Keehi meeggiyo gishshawu keettaayiyaa balgguwan maayiyo kootiyaa maayada xiskkaasu. Maallado, xomoosiyo oosuwan takkana danddayeennabadan iyyo siyettiyoogaa ba keettaawaassi yootaasu. He galla maallado guuttaa takkidi, macara biiruwaappe kiitettida dabddaabbee gakkiis; qassi hegee iyyo xaafettiis. He dabddaabbee I haggaazuwaa gishshawunne I genccaa gishshawu O keehi nashshees. Hegee saaminttan saaminttan issisaappe harasaa biyoogee keehi deexxiyaaba gidana danddayiyoogaa qonccissiis. I azinay hagaadan giis: “A he minttettuwan keehi minettido gishshawu yuuyi xomoosiyo oosuwaa aggana gaada haranttuwaa mule denttabeykku. Taani aggana qoppido wode, aggennaadan A tana darotoo minttettaasu.” He azinaynne machchiyaa yuuyi xomoosiyo oosuwan 40 gidiya layttawu takkidosona.

20. Nuuni galla galla ay oottanawu baaxetana koshshii, qassi aybissi?

20 Galla galla haasayiyoobaaninne oottiyooban nuuni nashshanawu baaxetiyaageeta gidoos. Guutta asay galatiyo alamiyan issi uri metuwaanne unˈˈissiyaabaa genccanaadan ayyo koshshiyaabay nuuni wozanappe haasayiyooba woy oottiyooba gidana danddayees. Qassi nuuni galatiyoogee duuxxenna dabbotaa medhdhanaadan maaddana danddayees. Ubbaappe aaruwan, kehanne galatiya nu Aawaa, Yihoowa leemisuwaa nuuni kaallana.

MAZAMURE 20 Ne Alˈˈo Naˈaa Immadasa

^ MENT. 5 Galatiyoogaa xeelliyaagan nuuni Yihoowappe, Yesuusappenne inchchirichchay oyqqido Samaare biittaa bitaniyaappe ay tamaarana danddayiyoo? Ha huuphe yohuwan etabaanne haratubaa beˈana. Galatiyoogee keehi koshshiyoy aybissakko, qassi nuuni galatana danddayiyo maaddiya amarida ogeta xannaˈana.

^ MENT. 1 QONCCISSIDO QAALAA: Issi ura woy issibaa nashshiyoogee he ura xoqqu ootti xeelliyoogaa woy issibaa goˈˈaa akeekiyoogaa. He qaalay wozanappe galatiyoogaa bessiyaaba gidana danddayees.

^ MENT. 55 MISILIYAA QONCCISSUWAA: PHawuloosa dabddaabbee Roome gubaaˈiyan nabbabettees; Aqiili, PHirisqqila, Peebanne harati bantta sunttay xeesettin siyidi keehi ufayttoosona.

^ MENT. 57 MISILIYAA QONCCISSUWAA: Loˈˈo leemiso gidiya issi cima michchiyo galatanaadan issi aayyiyaa ba naˈiyo maaddawusu.