WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Usuppune 2018

Ha maxeetiyan Hosppune 2-29, 2018 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

Ammanuwaaninne Azazettiyoogan Nohe, Daaneelanne Iyyooba Leemisuwaa Kaalla

Ammanettida he asata ha wodiyan nuna gakkiyaagaa mala metoy gakkiis. Eti ammanettidi deˈanaadan maaddidabay aybee?

Nohedan, Daaneeladaaninne Iyyoobadan Yihoowa Eray?

He asati Ubbaa Danddayiyaagaa waati eridonaa? He eridobay eta waati maaddidee? Waatidi etaagaadan ammanana danddayiyoo?

DE'UWAN HANIDABAA

Yihoowawu Ubbabay Danddayettees

Otobisiyan siyido ufayssiya qaalay Kirggistaanen deˈiya issi azinaanne machchee deˈuwaa laammiis.

Ayyaanaabaa Qoppiya Asa Giyoogee Woygiyoogee?

Geeshsha Maxaafay ayyaanaabaa qoppiya asa shaakki erissiyaabaanne asatettaabaa qoppiya asappe dummayiyaabaa qonccissees

Ayyaanaabaa Qoppiyoogan Dicca

Geeshsha Maxaafaa eraa xallay ayyaanaabaa qoppiya asa oottenna. Koshshiya harabay aybee?

Ufayssaa—Nuuni Xoossaappe Demmiyo Eeshshaa

Galla galla gakkiya metoy neeni ufayttennaadan oottikko, zaarettada neeni ufayttanaadan aybi maaddanee?

NU TAARIKIYAAPPE

Dere Haasayay Ayerlanden Mishiraachchoy Aakkanaadan Maaddiis

Ishaa Raasili kattay “cahaa bessidoogaa” ammanettanaadan oottidabay aybee?