Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Kiitettida PHawuloosi Yihooway “intte wolqqai danddayiyoogaappe aadhdhiya paaciyan intte paacettanau” koyennaagaa xaafiis. (1 Qor. 10:13) Hegee nuuni genccana danddayiyoobaa Yihooway kaseti yiggi xeellidi nuna gakkana paaciyaa doorees giyoogee?

Hegaadan qoppiyoogee woygiyoogaakko akeeka. A naˈay bana barkka worido issi ishay hagaadan giis: ‘Nu naˈay bana barkka woriyoogaa taaninne ta machiyaa genccana giidi Yihooway kasetidi yiggi xeellidee? Nuuni genccanaagaa Xoossay kuuyido gishshawu hegee hanidee?’ Nu deˈuwan gakkiya hegaa mala hanotatuura gayttidaagan Yihooway ba koyidobaa oottees giidi qoppanaadan oottiyaabi deˈii?

PHawuloosi xaafido, 1 Qoronttoosa 10:13n deˈiya qofaa loytti pilggiyoogee nuuni hagaadan kuuyanaadan oottees: Nuuni genccana danddayiyoobaa Yihooway kaseti yiggi xeellees, yaatidi he yiggi xeellidobaappe denddidaagan nuna gakkana paaciyaa doorees giidi ammananaadan oottiyaabi Geeshsha Maxaafan baawa. Hegaadan kuuyana danddayiyo oyddu gaasota ane beˈoos.

Koyruwan, Yihooway asaassi koyidobaa dooriyo imotaa immiis. I nuuni nu deˈo ogiyaa dooranaadan koyees. (Zaa. 30:19, 20; Yaas. 24:15) Nuuni suure ogiyaa doorikko, nuna kaalettanaadan Yihoowa woossana danddayoos. (Lee. 16:9) SHin bala ogiyaa doorikko, hegee kaalettiyoobay nuna gakkiyoogee attenna. (Gal. 6:7) Yihooway nuna gakkana paaciyaa dooriyaakko, hegee nu koyidobaa dooriyo imotaa i xaasayees giyoogaa mala gidennee?

Naaˈˈanttuwan, ‘wodee ehiyoobaappenne qoppennan haniyaabaappe’ Yihooway nuna naagenna. (Era. 9:11) Nuuni bessenna wodiyan bessennasan deˈido gishshawu, iita daafaban keehi qohettana danddayoos. Yesuusi adussa gimbbee eta bolli kunddidi 18 asata worido daafaabaa yootiis, qassi he asatu hayqoy Xoossaa shene gidennaagaa qonccissiis. (Luq. 13:1-5) Qoppennan gakkiyaaban ooni attanaakkonne ooni hayqqanaakko Xoossay kasetidi kuuyees giidi qoppiyoogee bessiyaabee?

Heezzanttuwan, nuuni ubbaykka suure gididi deˈanaagee sirissiyaaba giidi Seexaanay mootiis. Seexaanay nuna ubbaa paacee gakkiyo wode Yihoowawu ammanettokkona giidi Yihoowawu haggaaziyaageetu suuretettaa xeelliyaagan mootidoogaa hassaya. (Iyy. 1:9-11; 2:4; Ajj. 12:10) Yihooway nuuni danddayennaba giidi issi issi paacee nuna gakkennaadan diggiyaakko, Seexaanay nuna bantta goˈˈawu giidi Xoossawu oottoosona giidi mootiyo mootuwaa hegee yaa minttennee?

Oyddanttuwan, nuna gakkana ubbabaa Yihooway  kasetidi erana koshshenna. Nuna ayba paacee gakkana koshshiyaakko Yihooway kasetidi doorees giyo qofay i nu deˈuwan sinttappe hanana ubbabaa erana bessees giyoogaa mala. SHin he qofay Geeshsha Maxaafan deˈiyaaba gidenna. Xoossay sinttanaabaa erana danddayiyoogee qoncce. (Isi. 46:10) SHin sinttappe hananabaa i kasetidi eranawu koyiyoobaa dooriyoogaa Geeshsha Maxaafay qonccissees. (Doo. 18:20, 21; 22:12) Yaatiyo gishshawu, i koyidobaa dooranawu nuuyyo deˈiya maataa bonchidi kasetidi eranawu bawu deˈiya wolqqaa maara goˈettees. Nu laˈatettaa xoqqu oottidi xeelliyaanne ba eeshshaa ubbatoo maara goˈettiya Xoossay oottana giidi nuuni qoppiyoobay hegaa gidennee?—Zaa. 32:4; 2 Qor. 3:17.

Yaatin PHawuloosi, Xoossay “intte wolqqai danddayiyoogaappe aadhdhiya paaciyan intte paacettanau koyenna” giidoogaa nuuni waatidi akeekana koshshii? Ha xiqisiyan PHawuloosi paaciyaappe kase gidennan, paacee nuna gakkishin Yihooway oottiyoobaa yootiis. Kiitettidaagee yootidobay nu deˈuwan nuna ayba paacee gakkikkonne, nuuni an ammanettikko Yihooway maaddanaagaa ammananaadan oottees. (Maz. 55:22) PHawuloosi yootido minttettiya qofay naaˈˈu tumu yohotuura gayttidaba.

Koyroogee, nuna gakkiya paacee “asa ubbaa gakkiya paace” mala. Yaatiyo gishshawu, nuna gakkiya paacee ha alamiyan asaa gakkiyaagaappe dummatenna. Nuuni Xoossan ammanettikko, he paacee nu genccana danddayennaba gidenna. (1 PHe. 5:8, 9) PHawuloosi 1 Qoronttoosa 10:13 yuushuwan, Israaˈeelata bazzuwan gakkida paaciyaa yootiis. (1 Qor. 10:6-11) He paacetuppe awugeenne asa gakkiyaabaappe dumma woy ammanettida Israaˈeelati genccana danddayennaba gidenna. PHawuloosi “etappe issooti issooti” azazettibeennaagaa oyddutoo yootiis. Issi issi Israaˈeelati Xoossan ammanettibeenna gishshawu iitabaa amottidoogee azzanttiyaaba.

Naaˈˈanttoogee, “Xoossai ammanettidaagaa.” Xoossay ba asawu oottido xaafettidabay i ‘bana siiqiyaageetanne ba azazuwaa naagiyaageeta’ ba aggenna siiquwaa siiqiyoogaa bessees. (Zaa. 7:9) He xaafettidabay Xoossay qaalaa gelidobaa ubbatoo poliyoogaakka bessees. (Yaas. 23:14) I ammanettiyaagaa gidiyoogaa bessiya a oosota qoppiyo wode, a siiqiyaageetinne awu azazettiyaageeti banttana gakkiya paaciyaa xeelliyaagan i qaalaa gelido ha naaˈˈubaa polanaagaa ammanettana danddayoosona: (1) I ayba paaceenne genccanawu danddayettennaagaa keenaa wolqqaamanaadan oottenna, qassi (2) i he paaciyaappe “kessi ekkiyo ogiyaakka immana.”

Yihooway “nu waaye ubban . . . nuna minttettees”

Yihooway paacee gakkiyo wode banan ammanettiyaageetussi kessi ekkiyo ogiyaa waatidi immii? A shene gidikko, i paaciyaa diggana danddayiyoogee qoncce. SHin PHawuloosi, “He paaciyaa i [Yihooway] inttena danddayissana. Qassi he paaciyaappe intte kessi ekkiyo ogiyaakka immana” yaagidoogaa hassaya. Yaatiyo gishshawu, i darotoo nuuni paaciyan genccana mala koshshiyaabaa giigissiyoogan ‘kessi ekkiyo ogiyaa’ immees. Nuuni kessi ekkiyo ogiyaa Yihooway immana danddayiyo amarida ogeta ane beˈa:

  • “Nu waaye ubban i nuna minttettees.” (2 Qor. 1:3, 4) Yihooway ba Qaalan, ba geeshsha ayyaanaaninne ammanettida ashkkaraa baggaara imettiya ayyaanaabaa quman nu wozanaanne nu qofaa woppissana danddayees.—Maa. 24:45; Yoh. 14:16, Roo. 15:4.

  • I ba geeshsha ayyaanan nuna kaalettana danddayees. (Yoh. 14:26) Paacee gakkiyo wode, ayyaanay nuuni Geeshsha Maxaafaa taariketanne maarata hassayanaadaaninne oottana bessiya loˈˈobaa akeekanaadan maaddana danddayees.

  • I ba kiitanchatu baggaara nuna maaddana danddayees.—Ibr. 1:14.

  • Eti haasayiyoobaaninne oottiyooban nuna ‘daro maaddana’ danddayiya nu mala Kiristtaanetu baggaara i nuna kaafana danddayees.—Qol. 4:11.

Yaatin, 1 Qoronttoosa 10:13n xaafettida, PHawuloosi yootido qofaa xeelliyaagan ay kuuyana danddayiyoo? Yihooway paaciyaappe nuna awugee gakkanaakko doorenna. SHin nuna paacee gakkiyo wode hagaa ammanettana danddayoos: Nuuni Yihoowan wozanappe ammanettikko, nuna gakkiya paacee asi danddayiyoogaappe aadhiyaagaa keena gidanaadan i mule oottenna; nuuni he paaciyan genccana mala i ubbatoo kessi ekkiyo ogiyaa immana. He qofay keehi minttettiyaaba!