Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XANNAˈIYO HUUPHE YOHUWAA 22

Ayfiyan Beettennaba Gidikkonne Keehi Alˈˈo Imotata

Ayfiyan Beettennaba Gidikkonne Keehi Alˈˈo Imotata

“Beettennabaa [xeellite] . . . ; aissi giikko, beettiyaabai ha77issau de7iyaagaa; shin beettennabai merinau de7iyaagaa.”—2 QOR. 4:18.

MAZAMURE 45 Ta Wozanaa Qofaa

HA XINAATIYAN *

1. Yesuusi saluwaa aquwaabaa ay yootidee?

AYBIPPENNE aaruwan goˈˈiyaabati ayfiyan beettana danddayokkona. Yesuusi Maatiyoosa shemppo 5-7n haasayidoban miishshaappe keehi aadhdhiya saluwaa aquwaabaa yootiis. Yaatidi I hagaadan giis: “Ne wozanai ne miishshai de7iyoosan de7ana.” (Maa. 6:19-21) Nuuni issibaa keehi goˈˈiyaabadan xeellikko, hegaa demmanawu baaxetoos. Nuuni Xoossaa sinttan loˈˈo sunttay deˈiyoogeeta gidiyoogan ‘saluwan miishshaa dagayoos.’ He miishshay mule xayana woy wuuqettana danddayennaagaa Yesuusi yootiis.

2. (a) Naaˈˈantto Qoronttoosa 4:17, 18y yootiyoogaadan, nuuni aybin xeelaa wottanaadan PHawuloosi zoridee? (b) Nuuni ha huuphe yohuwan ay xannaˈanee?

2 Kiitettida PHawuloosi nuuni ‘beettennabaa xeellanaadan’ zoriis. (2 Qoronttoosa 4:17, 18 nabbaba.) Nuuni Xoossay ehaana ooratta alamiyan demmana loˈˈobati ubbay he beettenna aqo. Nuuni ha huuphe yohuwan, ayfiyan beettenna oyddu imotata xannaˈana; hegeetikka, Xoossaara dabbotido dabbotaa, woosaa imotaa, Xoossaa geeshsha ayyaanaa maaduwaa, haggaaziyo wode Yihoowappe, Yesuusappenne kiitanchchatuppe demmiyo maaduwaa. Ayfiyan beettenna ha imotatu gishshawu nuuni Yihoowa galatiyoogaa bessanawu ay oottana koshshiyaakkokka beˈana.

YIHOOWAARA DABBOTIDO DABBOTAA

3. Ayfiyan beettenna ubbaappe aadhdhiya imotay aybee, qassi nuuni hegaa demmanaadan oottiyaabay aybee?

3 Ayfiyan beettenna ubbaappe aadhdhiya imotay Xoossaa Yihoowaara dabbotido dabbotaa. (Yaaq. 2:23) Geeshsha Xoossay nagaranchcha asaara waani dabbotana danddayii? Yesuusa wozuwaa  yarshshoy ‘saˈaa nagaraa xayssiyo’ gishshawu I dabbotana danddayees. (Yoh. 1:29) Yesuusi hayqqana gakkanaassi ammanettidi asaa ashshanaagaa, I hayqqanaappe kasekka Yihooway erees. Kiristtoosi hayqqanaappe kase deˈida asaara Xoossay dabbotana danddayiyoy hegaassa.—Roo. 3:25.

4. Yesuusa wodiyaappe kase Xoossaa dabbo gidida amarida attuma asata yoota.

4 Yesuusa wodiyaappe kase Xoossaara dabbotida amarida attuma asata qoppa. Abrahaami mino ammanoy deˈiyo asa. Abrahaami hayqqoosappe 1,000⁠ppe dariya layttay aadhdhin, Yihooway A “ta dabbuwaa” yaagiis. (Isi. 41:8) Hegaa gishshawu, hayqoykka assi mata dabbota Yihoowappe shaakkana danddayenna. Yihooway haˈˈikka Abrahaama paxa deˈiya asadan xeellees. (Luq. 20:37, 38) Haray qassi Iyyooba. Saluwan kiitanchchati shiiqido wode, Yihooway Iyyoobabaa ammanettidi haasayiis. Yihooway Iyyoobi ‘boree baynnanne suure asa, GODAASSI yayyiya iitabaappekka haakkida asa’ gidiyoogaa yootiis. (Iyy. 1:6-8) Asay Yihoowayyo goynnenna biittan 80 gidiya layttawu ammanettidi Xoossawu haggaazida Daaneela xeelliyaagan Yihoowawu aybi siyettidee? Keehi cimida he bitanee ‘Xoossay keehi siiqiyo’ asa gidiyoogaa kiitanchchati ayyo heezzutoo yootidosona. (Dane. 9:23; 10:11, 19) Yihooway siiqiyo hayqqida ba dabbota hayquwaappe denttiyo wodiyaa laamotan naagiyoogaa nuuni ammanettana danddayoos.—Iyy. 14:15.

Ayfiyan beettenna imotatu gishshawu nuuni Yihoowa galatiyoogaa bessana danddayiyo amarida ogeti aybee? (Mentto 5 xeella) *

5. Nuuni Yihoowawu mata dabbo gidanawu waatana koshshii?

5 Nagaranchcha asaappe ha wodiyan Yihoowawu mata dabbo gididaageeti aappunee? Ha wodiyan, miilooniyan qoodettiya asati Yihoowawu mata dabbo. Kumetta saˈan deˈiya daro attumaageeti, maccaageetinne naati tumuppe Xoossaa dabbo gidiyoogaa bantta oosuwan bessoosona. Yihooway ‘suuretuyyo ulottees.’ (Lee. 3:32) Eti hegaadan dabbotiyoy Yesuusa wozuwaa yarshshuwan ammaniyo gishshataassa. Wozuwaa yarshshuwaa gaasuwan nuuni Yihoowaara dabbotananne nu deˈuwaa awu sheedhdhidi xammaqettana danddayoos. Nuuni yaatiyo wode, bantta huuphiyaa sheedhdhi xammaqettidi, saluwan saˈan ooppenne aadhdhiya Xoossawu mata dabbo gidida miilooniyan qoodettiya Kiristtaanetuppe issuwaa gidoos!

6. Nuuni Xoossaara dabbotido dabbotaa gishshawu Yihoowa galatiyoogaa waati bessana danddayiyoo?

6 Nuuni Xoossaara dabbotido dabbotaa nashshiyoogaa waati bessana danddayiyoo? Nuuni ha alamiyan Yihoowawu haggaazido wodee ay keena gidikkonne, xeetaappe dariya layttawu Xoossawu ammanettidi deˈida Abrahaamadaaninne Iyyoobadan ammanettidi deˈana bessees. Nuuni Xoossaara dabbotido dabbotaa, Daaneelaagaadan nu deˈuwaappe aattidi xeellana bessees. (Dane. 6:7, 10, 16, 22) Nuna ayba metoy gakkikkokka, Yihooway maaddin awu mata dabbo gididi deˈanawu genccana danddayoos.—2 Qor. 4:7.

WOOSAA IMOTAA

7. (a) Leemiso 15:8y yootiyoogaadan, nu woosaa xeelliyaagan Yihoowawu aybi siyettii? (b) Yihooway nu woosaa waati zaarii?

7 Ayfiyan beettenna hara imotay woosaa. Mata laggeti bantta qofaanne banttawu siyettiyaabaa issoy issuwaara haasayiyoogaa dosoosona. Nuuni Yihoowaara dabbotiyo dabbotaara gayttidaagankka hanotay hegaa mala. Yihooway ba Qaalaa baggaara nuna haasayissees, qassi he Qaalan ba qofaanne bawu siyettiyaabaa qonccissees. Nuuni woossiyoogan aara haasayoos, qassi nu wozanan deˈiyaabaanne nuuyyo siyettiyaabaa awu yootana danddayoos. Yihooway nu woosaa siyiyoogan ufayttees. (Leemiso 15:8 nabbaba.) Yihooway siiqiya dabbo gidiyo gishshawu, nu woosaa  siyiyoogaa xalla gidennan, hegaa zaarees. Issi issitoo eesuwaara zaarees. Haroode qassi nuuni issibawu darotoo woossana koshshennan waayi aggana. Gidikkonne, I bessiya wodiyaaninne keehi loˈˈo ogiyan zaaranaagaa ammanettana danddayoos. Xoossay zaariyoobay nuuni qoppidoogaappe dummatana danddayees. Leemisuwawu, I nu metuwaa qaariyoogaappe, nuuni hegaa ‘danddayanaadan’ nuuyyo aadhdhida eratettaanne wolqqaa immana danddayees.—1 Qor. 10:13.

(Mentto 8 xeella) *

8. Woosaa imotaa gishshawu nuuni Yihoowa galatiyoogaa waati bessana danddayiyoo?

8 Ha alˈˈo imota gidida woosaa gishshawu nuuni Yihoowa galatiyoogaa waati bessana danddayiyoo? ‘Ubba wode woossanaadan’ Yihooway yootidoogaa azazettiyoogan hegaa bessoos. (1 Tas. 5:17) Yihooway nuuni woossanaadan nuna wolqqanttenna. I nuuni koyidobaa dooriyo maataa bonchchees. Hegaa gishshawu, nuuni galla galla darotoo woossiyoogan Yihoowa galatiyoogaa bessana danddayoos. Nuuni woossiyo wode Yihoowa galatiyoogaanne sabbiyoogaa dogana koshshenna.—Maz. 145:2, 3.

9. Woosaa xeelliyaagan issi ishawu aybi siyettii, qassi neeyyo shin?

9 Nuuni Yihoowawu daro wodiyaa haggaazidi nu woosaa I waati zaariyaakko beˈiyo wode, woosaa gishshawu A kaseegaappe aaruwan galatana koshshees. Leemisuwawu, aadhdhida 47 layttawu ubba wode haggaazuwaa haggaazida issi ishaabaa qoppa. I hagaadan giis: “Taani Yihoowa woossanawu guuran denddiyoogaa dosays. Away kiyin ubbabay keehi loˈˈiyo wode Yihoowaara haasayiyoogee ufayssiyaaba! Hegee woosaa maataa gujjin, Yihooway immido ubba imotatu gishshawu taani A galatanaadan denttettees. Omarssi woossa simmada, ta kahay woppu gin zinˈˈiyoogee tana keehi ufayssees.”

IMOTA GIDIDA GEESHSHA AYYAANAA

10. Xoossaa geeshsha ayyaanaa nuuni xoqqu ootti xeellana koshshiyoy aybissee?

10 Nuuni xoqqu ootti xeellana koshshiyo ayfiyan beettenna hara imotay Xoossaa geeshsha ayyaanaa. Nuuni geeshsha ayyaanaa demmanawu aggennan woossanaadan Yesuusi zoriis. (Luq. 11:9, 13) Yihooway nuuyyo ‘ubbaappe  aadhdhiya wolqqaa’ immanawu ba geeshsha ayyaanaa goˈettees. (2 Qor. 4:7; Oos. 1:8) Nuna gakkiya ay metonne Xoossaa ayyaanay maaddin genccana danddayoos.

(Mentto 11 xeella) *

11. Geeshsha ayyaanay nuna ayba ogiyan maaddana danddayii?

11 Nuuni Xoossaa dirijjitiyan oottiyo oosuwaa polanaadan geeshsha ayyaanay nuuyyo eraa gujjana danddayees. Nuuni Xoossaa geeshsha ayyaanay nuna maaddiyoogaa xallan ayyo oottiyo oosuwan loˈˈo ayfiyaa demmidoogaa eroos.

12. Mazamure 139:23, 24y yootiyoogaadan, nuuni woossana danddayiyo allaallee aybee?

12 Nuuni Xoossaa geeshsha ayyaanaa xoqqu ootti xeelliyoogaa waati bessana danddayiyoo? Nuuni nu wozanan qoppiyo woy amottiyo iitabaa akeekanaadan geeshsha ayyaanay maaddana mala woossiyoogee hegaa bessiyo issi oge. (Mazamure 139:23, 24 nabbaba.) Nuuni hegaadan woossikko, nuuni qoppiyo woy amottiyo iitabaa akeekanaadan Yihooway ba ayyaanaa baggaara maaddana danddayees. Qassi nuuni iitabaa qoppiyoogaa woy amottiyoogaa akeekikko, he qofaa woy amuwaa eqettanaadan Xoossaa ayyaanay wolqqaa immana mala woossana koshshees. Yaatikko, Yihooway ba geeshsha ayyaanaa baggaara nuna maaddiyoogaa agganaadan oottiya aybanne nu oottana koyennaagaa I akeekana.—Efi. 4:30.

13. Nuuni geeshsha ayyaanaa gishshawu kaseegaappe aaruwan Yihoowa waati galatana danddayiyoo?

13 Geeshsha ayyaanay ha wodiyan oottiiddi deˈiyoobaa nuuni qoppiyoogan, geeshsha ayyaanaa gishshawu Yihoowa kaseegaappe aaruwan galatana danddayoos. Yesuusi bana kaalliyaageetuyyo saluwaa baanaappe kase hagaadan giis: “Geeshsha Ayyaanai intte bolli wodhdhiyo wode, wolqqaa intte ekkana; ekkidi . . . sa7aa gaxaa gakkanaashinkka taassi markkattiyaageeta gidana.” (Oos. 1:8) Hegee ha wodiyan polettiiddi deˈees. Geeshsha ayyaanay maaddin, kumetta alamiyaappe hosppun miiloonenne bagga gidiya asay Yihoowayyo goynniyaagaa gidiis. Qassi siiquwaa, ufayssaa, sarotettaa, danddayaa, kehatettaa, loˈˈotettaa, ammanuwaa, ashkketettaanne nu huuphiyaa naagiyoogaa mala keehi loˈˈo eeshshati nuussi deˈanaadan Xoossaa ayyaanay nuna maaddido  gishshawu, nuuni Xoossaa asa gididi ishanttudan sarotettan deˈoos. ‘Geeshsha ayyaanaa ayfe’ geetettiyaageeti ha eeshshata. (Gal. 5:22, 23) Geeshsha ayyaanay keehi alˈˈo imota!

NU HAGGAAZUWAN SALUWAAPPE DEMMIYO MAADUWAA

14. Nuuni haggaaziyo wode, ayfiyan beettenna ayba maaduwaa demmiyoo?

14 Yihoowaara, Yesuusaaranne kiitanchchatuura ‘issippe oottiyo’ alˈˈo imotay nuuyyo deˈees. (2 Qor. 6:1, NW) Nuuni haggaaziyo wode ubban etaara oottoos. PHawuloosi bananne ha oosuwaa oottiya harata, “Nuuni Xoossaara issippe oottiyaageeta” giis. (1 Qor. 3:9, NW) Nuuni haggaaziyo wode, Yesuusaarakka issippe oottoos. Yesuusi bana kaalliyaageeta, “Asa ubbaa tana kaalliyaageeta oottite” giidi azazi simmidi, ‘taani inttenaara deˈays’ giidoogaa hassaya. (Maa. 28:19, 20) Kiitanchchatubaa shin? Nuuni “Sa7an de7iya asa ubbaayyo . . . merinaa wonggeliyaa mishiraachchuwaa” yootiyo wode kiitanchchati nuna kaalettiyo gishshawu, Yihoowa keehi galatoos!—Ajj. 14:6.  

15. Nu haggaazuwan Yihooway oottiyo keehi koshshiyaabaa Geeshsha Maxaafay odiyo issi leemisuwaa yoota.

15 Nuuni saluwaappe demmiyo ha maadoy nu ay polanaadan oottii? Nuuni Kawotettaa mishiraachchuwaa zeriyo wode, amarida zerettay loˈˈo wozanan wodhdhidi diccees. (Maa. 13:18, 23) He tumaa zerettay diccidi ayfanaadan oottiyay oonee? Yesuusi ‘Aaway akko ehaana xayikko,’ ay asinne bana kaalliyaagaa gidana danddayennaagaa qonccissiis. (Yoh. 6:44) Hegawu leemiso gidiya issibaa Geeshsha Maxaafay yootees. PHawuloosi Piliphphisiyuusa katamaappe gaxan daro maccaasatussi markkattido wodiyaa hassaya. Liidiyo giyo etappe issi maccaaseebaa Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa akeeka: “PHauloosi yootiyoogaakka a siyana mala Xoossai i wozanaa dooyiis.” (Oos. 16:13-15) Liideegaadan, miilooniyan qoodettiya harati Yihoowakko yiidosona.

16. Nuuni haggaazuwan demmido loˈˈo ayfiyawu bonchchuwaa ekkana koshshiyay oonee?

16 Nuuni haggaazuwan loˈˈo ayfiyaa demmikko, bonchchettana koshshiyay oonee? PHawuloosi Qoronttoosa gubaaˈiyawu xaafidoban ha oyshaa zaariis; I hagaadan giis: “Taani puutiyaa tokkaas; Aphiloosi haattaa ushshiis; shin Xoossai puutiyaa dichchees. Hegaa gishshau, dichchiyaagee Xoossaa gidaappe attin, tokkiyaageekka haattaa ushshiyaageekka aibanne gidenna.” (1 Qor. 3:6, 7) PHawuloosaagaadan, nuuni haggaazuwan demmido loˈˈo ayfiyawu ubbatoo bonchchuwaa Yihoowayyo immana koshshees.

17. Nuuni Xoossaara, Kiristtoosaaranne kiitanchchatuura ‘issippe oottiyo’ gishshawu Yihoowa galatiyoogaa waati bessana danddayiyoo?

17 Nuuni Xoossaara, Kiristtoosaaranne kiitanchchatuura ‘issippe oottiyo’ maataa gishshawu Yihoowa galatiyoogaa waati bessana danddayiyoo? Haratuyyo mishiraachchuwaa yootanawu danddayettida ubbabaa oottiyoogan hegaa bessana danddayoos. Daro asay beˈana danddayiyo sohuwaaninne sooppe soo biidi markkattiyoogee hegaa oottiyo daro ogetuppe amaridaageeta. (Oos. 20: 20) Haggaazuwaa kiyennan markkattiyoogaakka daroti dosoosona. Eti erenna uraara gayttiyo wode, A pashkki giidi sarotidi, haasayissiyoogaa doommanawu baaxetoosona. He izaawu haasayanawu koyikko, eti haasayiyoobaa laammidi hiillan Kawotettaa mishiraachchuwaa yootoosona.

(Mentto 18 xeella) *

18-19. (a) Nuuni tumaa zerettaa haattaa waati ushshiyoo? (b) Geeshsha Maxaafaa xannaˈiya ura Yihooway waati maaddidaakko bessiyaabaa yoota.

18 Nuuni “Xoossaara issippe oottiyaageeta” gidiyo gishshawu, tumaa zerettaa zeriyoogaa xalla gidennan, haattaakka ushshana bessees. Issi uri eranawu koyiyo wode, nuuni he izaawa zaarettidi haasayissanawu woy hara uri aara  gayttidi Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiyoogaa doommanaadan nuuyyo danddayettida ubbabaa oottanawu koyoos. Geeshsha Maxaafaa xannaˈiya he izaawu qoppiyo ogeenne ayyo siyettiyaabay laamettanaadan Yihooway maaddiyoogaa nuuni beˈiyo wode ufayttoos.

19 Rapalalaana giyo, Tohossa Afirkkan deˈiya kase xoossaawa gididaagaa hanotaa qoppa. I Geeshsha Maxaafaa xannaˈidi eridobaa dosiis. Gidikkonne, hayqqida mayzzatuura haasayiyoogaa xeelliyaagan Xoossaa Qaalay yootiyoobaa ammananawu I keehi metootiis. (Zaa. 18:10-12) I ba qofaa Xoossay laammanaadan loddan loddan eeno giis. Ayyo hara oosoy deˈana xayikkonne, I xoossaawa gidiyoogaa aggiis. Haˈˈi Rapalalaana layttay 60; I hagaadan gees: “Oosuwaa demmanaadan maaddiyoogaa mala, daro ogiyan Yihoowa Markkati tana maaddido gishshawu taani eta keehi galatays. Ubbaappe aaruwan, taani ta deˈuwan laametta xammaqettada, A Markkatuppe issuwaa gidada haˈˈi haggaazanaadan Yihooway tana maaddido gishshawu, A keehi galatays.”

20. Neeni waatanawu murttadii?

20 Ayfiyan beettenna oyddu imotatubaa nuuni ha huuphe yohuwan xannaˈida. Hegeetun keehi aadhdhiyaagee nuuni Yihoowawu mata dabbo gidiyo maataa. Nuuni Yihoowawu mata dabbo gidiyo wode, akko woossiyoogaa, A geeshsha ayyaanaa maaduwaa demmiyoogaa, qassi nu haggaazuwan saluwaappe maaduwaa demmiyoogaa mala ayfiyan beettenna hara imotatun goˈettana danddayoos. Ha ayfiyan beettenna imotatu gishshawu nuuni Yihoowa kaseegaappe aaruwan galatana koyoos. Qassi Yihooway ooppenne aadhdhiya Dabbo gidiyo gishshawu A ubbatoo galatana koyoos.

MAZAMURE 145 Xoossay Gannatiyaa Ehaanawu Gelido Qaalaa

^ MENT. 5 Xoossay immido ayfiyan beˈana danddayiyo amarida imotata hagaappe kasetiya huuphe yohuwan xannaˈida. Ha huuphe yohoy nuuni beˈana danddayenna imotatanne eta gishshawu Yihoowa galatiyoogaa nuuni waati bessana danddayiyaakko qonccissana. He alˈˈobata nuussi immiya Yihoowa kaseegaappe aaruwan galatanaadankka nuna maaddana.

^ MENT. 58 MISILIYAA QONCCISSUWAA: (1) Issi michchiyaa Yihooway medhdhidobaa beˈaydda Yihoowaara dabbotido ba dabbotaa wotta dentta qoppawusu.

^ MENT. 60 MISILIYAA QONCCISSUWAA: (2) He michchiyaa markkattanawu minotettaa Yihooway immana mala woossawusu.

^ MENT. 62 MISILIYAA QONCCISSUWAA: (3) He michchiyaa haggaazuwaa kiyennan Kawotettaa mishiraachchuwaa yootanawu xalanaadan geeshsha ayyaanay O maaddees.

^ MENT. 64 MISILIYAA QONCCISSUWAA: (4) He michchiyaa haggaazuwaa kiyennan markkattido issinno Geeshsha Maxaafaa xannaˈissawusu. Kiitanchchatu maaduwan he michchiyaa sabbakawusunne erissiyo ashkkara oottawusu.