Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Sarotettaa—Hegaa Waata Demmana Danddayay?

Sarotettaa—Hegaa Waata Demmana Danddayay?

NUUNI metiya alamiyan deˈiyo gishshawu, sarotettaa demmanawu baaxetana koshshees. SHin nuussi daro sarotettay deˈikkokka, hegaa naagidi deˈanawu darotoo baaxetoos. Nuuni tumu sarotettaa demmanawu Xoossaa Qaalay nuna waati maaddana danddayii? Harati hegaadan oottanaadan nuuni eta waati maaddana danddayiyoo?

TUMU SAROTETTAWU KOSHSHIYAABAY AYBEE?

Nuuni hirggennan woppu giidi deˈiyo wode xallan tumu sarotettaa demmana danddayoos. Qassi nuuni haratuura mino dabbotaa medhdhana koshshees. Ubbaappe aaruwan, nuuni tumu sarotettaa demmanawu Xoossaara mata dabbotaa medhdhana koshshees. Nuuni dabbotaa waati medhdhana danddayiyoo?

Deˈuwawu hirggiyoogee sarotettaa xayssees

Nuuni Yihoowa xillo higgetanne maarata azazettiyo wode, an ammanettiyoogaanne aara sarotettan deˈanawu koyiyoogaa bessoos. (Erm. 17:7, 8; Yaaq. 2:22, 23) Ikka nuukko shiiqeesinne sarotettaa immiyoogan nuna anjjees. Isiyaasa 32:17y hagaadan gees: “Xillotettaa oosoi sarotetta gidana; xillotettaa aifeekka merinau woppatettanne ammanettidi de7iyoobaa gidana.” Nuuni Yihoowayyo wozanappe azazettiyoogan tumu sarotettaa demmana danddayoos.—Isi. 48:18, 19.

Saluwan deˈiya nu Aaway immiyo maalaalissiya imota gidida geeshsha ayyaanaykka nuuni sarotettaa demmanaadan maaddees.—Oos. 9:31.

NUUNI SAROTETTAA DEMMANAADAN XOOSSAA AYYAANAY MAADDEES

Kiitettida PHawuloosi ‘geeshsha ayyaanaa ayfiyaa’ macarata yootiiddi sarotettaa heezzanttuwan odiis. (Gal. 5:22, 23) Tumu sarotettay Xoossaa ayyaanay demissiyooba gidiyo gishshawu, geeshsha ayyaanay maaddin nuuni tumu sarotettaa demmana bessees. Xoossaa ayyaanay nuuni sarotettaa demmanaadan maaddana danddayiyo naaˈˈu ogeta ane beˈoos.

 Koyruwan, nuuni ayyaanaa kaaletuwan xaafettida Xoossaa Qaalaa ubbatoo nabbabiyoogee sarotettaa demmanaadan maaddees. (Maz. 1:2, 3) Nuuni Geeshsha Maxaafaa qofaa wotti dentti qoppiyo wode, dumma dummabaa xeelliyaagan Yihoowa qofaa akeekanaadan Xoossaa ayyaanay nuna maaddees. Leemisuwawu, I waani sarotettan deˈiyaakko, qassi ayyo sarotettay keehi koshshiyaaba gididoy aybissakko akeekoos. Xoossaa Qaalan deˈiya hegaa mala timirttiyaa nuuni oosuwan peeshshiyo wode, nu deˈuwan daro sarotettaa demmana.—Lee. 3:1, 2.

Naaˈˈanttuwan, Xoossaa geeshsha ayyaanaa demmanawu nuuni woossana koshshees. (Luq. 11:13) Nuuni Yihoowa maaduwaa koyikko, “asa eratettaa ubbaappe aadhdhiya Xoossaa sarotettai [nu] wozanaanne [nu] qofaa Godaa Yesuus Kiristtoosa baggaara” naaganaagaa I qaalaa geliis. (Pili. 4:6, 7) Nuuni ubbatoo woossikkonne Yihoowa ayyaanaa demmanawu oychchikko, nu Xoossay aara dumma dabbotaa medhdhidaageetu xallay demmiyo tumu sarotettaa nuussi immana.—Roo. 15:13.

Issoti issoti Yihoowaara, banttaaranne haratuura tumu sarotettaa medhdhanawu ha Geeshsha Maxaafaa zoriyaa waati oosuwan peeshshidonaa, qassi koshshiyaaban waati laamettidonaa?

ETI SAROTETTAA WAATI DEMMIDONAA?

Ha wodiyan Kiristtaane gubaaˈiyan deˈiya issoti issoti kase sohuwaara ‘hanqqettiyaageeta’; shin eti haˈˈi haratuyyo qoppiyaageeta, kehiyaageeta, danddayanchchanne haratuura sarotettan deˈiyaageeta. * (Lee. 29:22) Hanqqettiyoogaa aggidi haratuura sarotettaa medhdhida issi ishaanne issi michcheera gayttidaagan hegee tuma gidiyoogaa akeeka.

Geeshsha Maxaafaa maarata oosuwan peeshshiyoogeenne Xoossay ayyaanaa immanaadan woossiyoogee nuuni sarotettaa demmanaadan maaddana

Daawita iita eeshshay I iitabaa haasayanaadan oottiis. I ba huuphiyaa Xoossawu geppanaappe kase, darotoo harata borees; qassi bantta soo asaa bolli iita qaalaa haasayees. Guyyeppe, Daawiti laamettananne saruwan deˈana koshshiyoogaa akeekiis. I saruwan deˈiyoogaa waati tamaaridee? I, “Taani ta deˈuwan Geeshsha Maxaafaa maarata oosuwan peeshshiyoogaa doommaas; hegaappe denddidaagan, nuuni son issoy issuwaa bonchchoos” yaagiis.

 Raaheela diccido hanotay O qohiis. A, “Taani hanqqettiya keettan diccido gishshawu, hanqqettiyoogee haˈˈikka tana metees” yaagaasu. Sarotettan deˈanawu O aybi maaddidee? A, “Taani ubbatoo Yihoowakko woossaasinne I tana maaddanaadan oychchaas” yaagaasu.

Nuuni geeshsha ayyaanay kaalettin xaafettida Geeshsha Maxaafaa maarata oosuwan peeshshiyo wodenne Xoossaa ayyaanaa maaduwan ammanettiyo wode, sarotettaa demmanaagaa Daawita hanotaynne Raaheeli hanotay bessees. Nuuni iita alamiyan deˈikkonne, nu soo asaaranne nu mala Kiristtaanetuura sarotettan deˈana danddayiyoogee qoncce. SHin, Yihooway nuuni ‘asa ubbaara sarotettan deˈanaadan’ zorees. (Roo. 12:18) Yaatiyoogee tumuppe danddayettii, qassi sarotettaa medhdhanawu baaxetiyoogee demissiyo goˈˈay aybee?

HARATUURA SAROTETTAN DEˈA

Haggaazuwan Xoossaa Kawotettaabaa yootiyo sarotettaa kiitaappe asay goˈettanaadan shoobboos. (Isi. 9:6, 7; Maa. 24:14) Daroti siyiyoogee ufayssiyaaba. Hegaappe denddidaagan, eti bantta yuushuwan haniiddi deˈiyaaban hidootaa qanxxokkona woy yiillotokkona. Etawu haˈˈi sinttanaabawu tumu hidootay deˈiyo gishshawu, hegee eti ‘sarotettaa keehi koyidi kaallanaadan’ denttettees.—Maz. 34:14.

Gidoppe attin, koyruwan heeran, nuuni yootiyoobaa siyiyay ubba asaa gidenna. (Yoh. 3:19) SHin, nuuni etawu mishiraachchuwaa sarotettaaninne bonchchuwan yootanaadan Xoossaa ayyaanay nuna maaddees. Yaatiyoogan, Maatiyoosa 10:11-13n, Yesuusi haggaazuwaa xeelliyaagan yootido azazuwaa nuuni kaalloos. I hagaadan zoriis: “Soo geliiddi sarotite. He keettan de7iya asai inttena mokkikko, intte sarotido sarotai eta gakko. SHin eti inttena mokkennan ixxikko, intte sarotido sarotai intteyyo guyye simmo.” Nuuni Yesuusa zoriyaa kaalliyo wode, saruwan shaahettananne izaawu haroode siyees giidi hidootana danddayoos.

Nu oosuwaa eqettana danddayiyaageeta gujjin, kawotettaa sunttata bonchchuwan haasayissiyo wodekka sarotettay deˈanaadan maaddoos. Leemisuwawu, Afirkkan issi biittaa kawotettay nuna coo ixxiyo gishshawu, SHiiquwaa Addaraashata keexxanawu piqaadiyaa immennan diggiis. He yohuwaa saruwan giigissanawu qoppidi, Inggilizen Londdene kataman deˈiya he Afirkkaa biittaa Ambbaasaddariyaa haasayissanaadan kase he biittan misoonaawe gididi haggaazida ishay maddabettiis. Yihoowa Markkati A biittan saruwan oottiyo oosuwaabaa ishay he sunttawu yootiis. Haasayissidoogee ay demissidee?

I hagaadan giis: “Imattaa mokkiyo sohuwaa taani gakkiyo wode, tana mokkidaara maayido maayoy taani eta qaalaa tamaarido zare gidiyoogaa akeekaas. Hegaa gishshawu, O taani I qaalan sarotaas. A garamettada, ‘Neeni aybissi yaadii?’ gaada tana oychchaasu. Taani Ambbaasadderiyaa haasayissanawu koyiyoogaa bonchchuwan iyyo yootaas. A he sunttaayyo dawalin I tana haasayissanawu kiyidi ba biittaa qaalan tana sarotiis. Hegaappe simmin, Yihoowa Markkati sarotettan oottiyoobaa taani awu yootiyo wode, I loytti ezggiis.”

Ishay bonchchuwan yootidobay he ambbaasadderee nubaa bala ogiyan akeekiyo darobaanne nu oosuwaa coo ixxiyoogaa agganaadan oottiis. Amarida wodiyaappe guyyiyan, keexxennaadan he Afirkkaa biittaa kawotettay diggidoogaa keexxanaadan paqqadiis. Hegee sarotettaa demissido gishshawu ishantti keehi ufayttidosona. Sarotettaa gujjin, harata bonchchuwan oyqqiyoogee daro loˈˈobaa demissiyoogee qoncce.

SAROTETTAN MERINAWU UFAYTTA

Ha wodiyan, Yihoowa asay bantta giddon deˈiya sarotettan ufayttees. Ha ayyaanaa ayfiyaa macaraa ne deˈuwan bessanawu baaxetikko, sarotettay deˈanaadan neenikka maaddana. Ubbaappe aaruwan, neeni Yihoowan sabettana, qassi Xoossay ehiyo ooratta alamiyan merinawu keehi daro sarotettaa demmana.—2 PHe. 3:13, 14.

^ MENT. 13 Xoossaa geeshsha ayyaanaa ayfiyaa xeelliyaagan kaalli kaalli kiyiya ha huuphe yohuwan sinttappe kehatettaabaa beˈana.