Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Yukreenen 2012n, Nyzhnya Apsha giyoosan shiiqido awuraajjaa shiiquwaa

Cakkiyo Darobaa!

Cakkiyo Darobaa!

YESUUSI A kaalliyaageeti wurssetta wodiyan keehi daro kattaa cakkanaagaa yootiis. (Maa. 9:37; 24:14) I giidobay Yukreenen Transkarpatiyaa giyo heeran dumma gidida ogiyan waani polettidaakko beˈa. He heeran deˈiya heezzu katamatun, 50 gubaaˈetinne 5,400⁠ppe dariya aassiyaageeti deˈoosona. * Ha heezzu katamatun deˈiya kumetta asaappe, 4⁠ppe 1y Yihoowa Markka!

He moottan deˈiya asaa hanotay ay malee? He heeran deˈiya Vasila giyo ishay, “Ha heeraa asay Geeshsha Maxaafaa bonchchees, suure pirddaa dosees, ba soo asaara keehi matattidi deˈees, qassi issoy haraa maaddanawu wozanappe koyees” yaagiis. I gujjidikka, “Eti nu ammaniyo ubbabaa maayokkona. SHin issibaa Geeshsha Maxaafaappe bessiyo wode, eti hegaa loytti ezggoosona.”

Aassiyaageetu qooday keehi daro gididaashin bantta moottan deˈiya asay guutta gidido heeran haggaaziya nu ishanttanne michchontta metiya hara darotuugaappe dummatiyaabay deˈees. Leemisuwawu, issi gubaaˈiyan 134 aassiyaageeti deˈikkonne he moottan deˈiya keettatu qooday 50 xalla! Yaatin, aassiyaageeti he hanotan waani haggaazidonaa?

Daro ishatinne michchoti aassiyaageeti keehi koshshiyoosaa biidi minnidi haggaazoosona. Layttay 90 gidido Yonasha giyo ishay hagaadan giis: “Nu gubaaˈiyaa haggaazo moottan aassiya issi urawu gakkiyay 2 keetta xalla. Haˈˈi taani matan deˈiya manddaratun sabbakays; shin mata wode tana keehi sakkana gakkanaassi ay gubaaˈe moottanne gidenna heeran Hanggaare qaalan sabbakanawu 160 kilo meetiriyaa haakkada bays.” Aassiyaageeti eta moottan deˈiyaageeta maaddanawu bantta goˈˈaa aggibayana koshshees. Yonashi, “Baaburiyaa demmanawu qammi 10 saatiyan xiskkuwaappe suurays; yaatada, baaburee ta katamaa simmidi yaanaashin, omarssi 12 saate gakkanaashin haggaazays. Saamintta giddon naaˈˈutoo woy heezzutoo hegaadan oottaas” yaagiis. I hegaadan oottidoogan zilˈˈettidee? I, “Hegaadan haggaazidoogan keehi ufayttaas. Haahosan deˈiya issi keetta asay tumaa eranaadan maaddaas; hegee keehi ufayssiyaaba” yaagiis.

He heera gubaaˈetun deˈiya ubbay haahosaa biidi sabbakana danddayennaagee tuma. SHin cimidaageeta gujjin, aassiya ubbati bantta haggaazo moottan loytti haggaazanawu baaxetoosona. Hegaappe denddidaagan, 2017n, ha heezzu katamatun Godaa Kahuwawu shiiqida asaa qooday he katamatun deˈiya Yihoowa Markkatu naaˈˈu kushe gidiyaagaa woykko yan deˈiya kumetta asaappe baggaa. Nuuni haggaaziyoy awaananne gidin, ‘Godaa oosuwan’ minnidi oottana danddayiyo darobay deˈiyoogee qoncce.—1 Qor. 15:58.

^ MENT. 2 He katamatu sunttay Hlybokyy Potik, Serednye Vodyane, qassi Nyzhnya Apsha.