Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

“Ubbaban Galatite”

“Ubbaban Galatite”

GALATIYA asa gaada nena qoppay? Nuuni ubbay ha oyshaabaa qoppana koshshees. Ha wodiyan deˈiya asati “galatennaageeta” gidanaagaa Geeshsha Maxaafay kasetidi yootiis. (2 Xim. 3:2) Harati etawu issibaa oottana woy issibaa immana bessees giidi qoppiya asaara neeni gayttennan waayi aggana. Eti ekkidobawu galatana koshshees giidi qoppiyaaba milatokkona. Hegaa mala asaara deˈiyoogee ufayssennaba gidiyoogaa neeni maayettennan aggakka.

Hegaappe dumma ogiyan, Yihoowa ashkkaratuyyo hagaadan odettiis: “Galatite.” Nuuni ‘ubbaban galatiyaageeta’ gidana bessees. (Qol. 3:15; 1 Tas. 5:18) Galatiyaageeta gidiyoogee nuussi loˈˈo. Galatana koshshiyo daro gaasoy deˈees.

GALATIYOOGEE NUUNI UFAYTTANAADAN OOTTEES

Nuuni ubbatoo galatiyaageeta gidana koshshiyo waanna gaasoy galatiyoogee nu ufayttanaadan oottiyo gishshataassa. Issibawu galatiya uri ufayttees; qassi galatiyo aawukka keehi ufayttees. Galatiyoogee nunakka haratakka ufayssiyoy aybissee? Leemisuwawu, issi uri neeyyo issibaa oottanawu ba wodiyaa ba dosan bazziyoogee neeyyo hegee bessiyaabadan qoppiyo gishshataassa. I neeyyo qoppees. Neeni hegaa akeekiyo wode, ufayttana. Uruti hanotay hegaa mala gidiyoogaa qoppana danddayoos. Booˈeezi Urutissi kehatettaa bessiis. Hegaa gishshawu, Uruta Booˈeezi iyyo qoppiyoogaa akeekidoogee A keehi ufayttanaadan oottiis.—Uru. 2:10-13.

Ubbaappe aaruwan Xoossaa galatiyoogee bessiyaaba. Ayyaanaabaaninne asatettaaban koshshiyaabawu I immidonne ubbatoo immiyo darobaa neeni issi issitoo qoppiyoogee qoncce. (Zaa. 8:17, 18; Oos. 14:17) SHin Xoossaa kehatettaa xallaa qoppiyoogaappe, Xoossay neessinne ne siiqiyoogeetussi immido daro anjjota wotta dentta qoppanawu wodiyaa bazziyoogee loˈˈo. Medhdhidaagaa kehatettaa neeni yuushsha qoppiyoogee A wozanappe galatanaadan oottana; qassi I nena ay keena siiqiyaakkonne nashshiyaakko neeni akeekanaadan maaddana.—1 Yoh. 4:9.

SHin Yihoowa kehatettaabaa qoppiyoogaanne I ehaana anjjotubaa wotti dentti qoppiyoogaa xallay gidenna; qassi A kehatettaa gishshawu nuuni A galatana bessees. (Maz. 100:4, 5) Galatiyoogee asay ufayttanaadan maaddees.

NEENI GALATIKKO NE LAGGETETTAY MINNANA

Galatiyoogee neeyyo loˈˈo gidiyo hara gaasoy laggetettay minnanaadan oottiyo gishshataassa. Nuuni ubbay hara asi nuna galatanaadan koyoos. Issi uri neessi kehatettan oottidobawu neeni wozanappe A galatiyo wode, intte naaˈˈay kaseegaappe aaruwan loˈˈo lagge gidana. (Roo. 16:3, 4) Hegaa bollikka, galatiya asi harata maaddees. Harati etawu kehidoogaa eti akeekiyo wode, hegee etikka kehan kushiyaa zaaranaadan denttettees. Ee, harata maaddiyoogee ufayttanaadan oottees. Hegaa xeelliyaagan Yesuusi hagaadan giis: “Ekkiyaagaappe immiyaagee anjjettidaagaa” woy ufayttiyaagaa.—Oos. 20:35.

Kaliforniyaa Yuniversttiyaa halaafe gidida Robert Emens galataabaa xannaˈidi hagaadan giis: “Nuuni galatiyaageeta gidanawu, nu issoy issuwawu koshshiyoogaa akeekana bessees. Nuuni issi issitoo immoos; qassi issi issitoo ekkoos.” Nuuni paxa deˈanawunne nu deˈuwan ufayttanawu haratu maadoy nuussi daro ogiyan koshshees. Leemisuwawu, eti nuussi qumaa immana woy nuuni sahettiyo wode maaddana danddayoosona.  (1 Qor. 12:21) Galatiya uri harati awu oottidobawu nashshees. Yaatiyo gishshawu, neessi harati oottidobaa gishshawu eta galatiyo meezee neeyyo deˈii?

GALATIYOOGAANNE NEENI DEˈUWAA XEELLIYO OGIYAA

Galatiyo hara gaasoy hegee neeni iitaban gidennan, loˈˈoban xeelaa wottanaadan maaddiyo gishshataassa. Hegaa giyoogee ne guuggee gacciyo miishshaadan oottees giyoogaa. Hegee neeni iitabaa aggada loˈˈoban xeelaa wottanaadan oottees. Loˈˈoban xeelaa wottaasa; qassi metotun darin xeelaa wottakka. Neeni loytta galatiyo wode, kaseegaappe aaruwan loˈˈobaa akeekana danddayaasa; hegee neeni haranttuwaa gujjada galatanaadan oottees. Neeni galatana danddayiyooban xeelaa wottikko, hegee Kiitettida PHawuloosi zoridobaa neeni oottanaadan maaddana: “Godaara intte de7iyo de7uwan ubba wode ufaittite.”—Pili. 4:4.

Galatiyoogee neeni iitabaa qoppennaadan maaddees. Issi uri galatiiddi qanaatiyaagaa, azzaniyaagaa woy hanqqettiyaagaa gidana danddayenna. Galatiya asay aquwaabaa darin yedettenna. Eti banttawu deˈiyaabaa nashshoosona, qassi harabaa demmanawu ubbatoo baaxetokkona.—Pili. 4:12.

NE DEMMIDO ANJJOTA QOODA!

Neeni Kiristtaane gidiyoogaadan, ha wurssetta gallassatun gakkiya metuwan neeni azzananaadaaninne hidootaa qanxxanaadan Seexaanay koyiyoogaa eraasa. Neeni iita xeelay deˈiyoogaanne ubbabaa amassaliyaagaa gidikko, Seexaanay hegaa dosees. Neeni hegaa mala asa gidikko, mishiraachchuwaa sabbakiyo wode ne yootiyoobaa asay siyanawu keehi metootana. Galatiyoogeenne Xoossaa ayyaanaa ayfiya macaray keehi gayttiyaaba gidiyoogee tuma. Leemisuwawu, Xoossay nuuyyo immido loˈˈobata nuuni akeekiyo gishshawunne I sinttappe ehaanawu qaalaa gelidobata ammaniyo gishshawu ufayttoos.—Gal. 5:22, 23.

Neeni Yihoowa Markka gidiyo gishshawu, galatiyoogaa xeelliyaagan ha huuphe yohuwan odettidaban maayettiyoogee qoncce. SHin, ubbatoo galatiyoogeenne ubbatoo loˈˈobaa qoppiyoogee metana danddayiyoogaa akeekaasa. Yaatikko, neeni hegan hidootaa qanxxoppa. Neeni galatiyaagaa gidana danddayaasa. Waanada? Wodiyaa bazzada ne deˈuwan galla galla galatana danddayiyo issi issibaa qoppa. Neeni kaseegaappe aaruwan hegaadan oottiyo wode, ubbatoo galatiyaagaa gidaasa. Hegee deˈuwan gakkiya meto xalla qoppiya asatuppe aaruwan neeni ufayttanaadan oottana. Xoossaynne harati neessi oottido minttettiya loˈˈobaa wotta dentta qoppiyoogee nena ufayssana. Geella hegeeta xaafiyoogaa doommana danddayaasa. Galla galla neeni galatanaadan oottiya naaˈˈubaa woy heezzubaa hegan xaafana danddayaasa.

Nuuni ubbatoo harata galatiyoogee nu guuggee oottiyo ogee laamettanaadan oottiyo gishshawu, nuuni nu deˈuwan ufayttiyaageeta gidanawu metoottennaagaa xannaˈiyaageeti akeekidosona. Galatiya uri ufayttees. Hegaa gishshawu ne demmido anjjota qooda, ne deˈuwan hanida loˈˈoban ufaytta, qassi muletoo galatiyaagaa gida! Loˈˈobaa coo qoppiyoogaappe, ‘Yihooway keha gidiyo gishshawu A galatite.’ Ee, “ubbaban galatite.”—1 Odi. 16:34; 1 Tas. 5:18.