WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Tisaase 2019

Ha maxeetiyan Usuppune 30, 2019–Laappune 2, 2020 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

Oottanawunne SHemppanawu “Wodee De7ees”

Ha huuphe yohoy Israaˈeelatussi imettida saaminttan saaminttan bonchchiyo sambbataa leemiso oottidi, nuuni oosuwaanne shemppuwaa waati xeelliyaakko qoranaadan maaddees.

Yihooway Nena Laˈa Kessees

Beni wode ishatamantta layttaa baalay laˈa kessanawu Yihooway nuussi giigissidobaa hassayissees.

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Muuse higgiyan, issi uri asawu giigida geelaˈiyo “asi bainna sohuwan” wolqqan oyqqidi iira zinˈˈiyaaba gidikko, qassi A waassikko, A geeshsha shin I nagaranchcha. Aybissi?

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Seexaanay Hewaana loˈˈuwaanne iitaa erissiya mittaa teeraappe miikko A hayqqennaagaa yootido wode, I ha wodiyan asay shemppoy hayqqenna giyo qofaa iyyo yootidee?

Yihoowa Ay Keenaa Loytta Eray?

Yihoowa eriyoogaa giyoogee woygiyoogee, qassi nuussi Yihoowaara mino dabbotay deˈanaadan Muuseppenne Kawuwaa Daawitappe ay tamaarana danddayiyoo?

Yelidaageetoo—Intte Naati Yihoowa Siiqanaadan Tamaarissite

Yelidaageeti eta naati Yihoowa siiqanaadaaninne ayyo haggaazanaadan waati loohissana danddayiyoonaa?

“Ubbaban Galatite”

Glatiyoogee nuna maaddiyo daro gaasoti deˈoosona.

Hassayay?

Mata wode kiyida Wochiyo Keelaa maxeeteta nabbabada nashshadii? Neeni ay hassayiyaakko ane akeeka.

Wochiyo Keelaanne Beegottite! Maxeetetun 2019n Kiyida Ayfettiya Qofaa

Wochiyo Keelaanne Beegottite! maxeetetun 2019n kiyidabatu ubbawu ayfettiya qofaa.