Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

“Xoossai Issippe Gattidoogaa” Bonchchite

“Xoossai Issippe Gattidoogaa” Bonchchite

“Xoossai issippe gattidoogaa asi shaakkoppo.”—MAR. 10:9.

MAZAMURE: 131, 132

1, 2. Ibraawe 13:4y ay oottanaadan nuna denttettana koshshii?

INTTE Yihoowa bonchchiyoogan ufaytteetii? Ufayttiyoogee erettidaagaa! Intte bonchchiyoogee awu bessiyaaba; qassi I inttena bonchchanawu qaalaa geliis. (1 Sam. 2:30; Lee. 3:9; Ajj. 4:11) Hegaa bollikka, kawotettan sunttettidaageetu mala asata intte bonchchanaadankka I koyees. (Roo. 12:10; 13:7) SHin nuuni bonchchuwaa bessana koshshiyo issi dumma ginay deˈees. Hegee aqo deˈuwaa.

2 Kiitettida PHawuloosi, “Ekkiyoogaanne geliyoogaa asai ubbai bonchchanau bessees; qassi azinainne machchiyaa issoi issuwau ammanettanau bessees” yaagiis. (Ibr. 13:4) PHawuloosi beˈidobaappe denddidaagan aqo deˈuwaabaa yootibeenna. He xiqisee Kiristtaaneti bantta aqo deˈuwaa alˈˈobadan, xoqqu oottidi xeellanaadan azazees, ubbakka mintti yootees. Neeni aqo deˈuwaa, ubba qassi aqo oyqqidaba gidikko, ne aqo deˈuwaa hegaadan xeellay?

3. Yesuusi aqo deˈuwaa xeelliyaagan keehi koshshiya ayba zore zoridee? (Doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

3 Aqo deˈuwaa bonchchiyoogan, inttessi loˈˈo leemiso gidiyaageeti deˈoosona. Yesuusi aqo deˈuwaa bonchchiis. Machchiyo yeddiyoogaa xeelliyaagan Parisaaweti Yesuusa oychchido wode, I Xoossay koyro aqo deˈuwaabaa yootidobaa hagaadan giis: “Hegaa gishshau, issi asi ba aawaanne ba aayyiyo aggi bayidi, ba machcheera issippe  de7ees.” Yesuusi gujjidi, “Xoossai issippe gattidoogaa asi shaakkoppo” yaagiis.—Marqqoosa 10:2-12 nabbaba; Doo. 2:24.

4. Yihooway aqo deˈuwawu essido maaray aybee?

4 Hegaa gishshawu, aqo deˈoy Xoossay doomissidobanne ubbatoo minnidi deˈana bessiyaaba gidiyoogaa Yesuusi yootiis. Xoossay koyro aqo deˈuwaa doomissido wode, I Addaameenne Hewaana paraman shaahettana danddayiyoogaa yootibeenna. Issi asi issi ura xallaa ekkanaadan woy gelanaadan Edenen he aqo deˈuwan maaray eqqiis; qassi eti “naa77ai” duuxxenna issippetettan deˈoosona.

AQO DEˈUWAN GUUTTA WODIYAWU LAAMETTIYAABAA

5. Hayqoy aqo deˈuwaa waati qohii?

5 SHin Addaame nagaray darobay laamettanaadan oottidoogaa intte ereeta. Hegeetuppe issoy aqo deˈoy qohettanaadan oottiya hayquwaa. Kiitettida PHawuloosi Kiristtaaneti Muuse Higgiyaa garssan deˈennaagaa qonccissiyo wode yootidobaappe nuuni hegaa akeekana danddayoos. I aqo laggeta shaakkiyay hayqo gidiyoogaanne paxa deˈiya aqo laggee hegaappe simmin aqo oyqqana danddayiyoogaa qonccissiis.—Roo. 7:1-3.

6. Muuse Higgee aqo deˈuwaa xeelliyaagan Xoossaa qofaa waatidi qonccissidee?

6 Xoossay Israaˈeelatussi immido Higgee aqo deˈuwaabaa loytti qonccissees. Xoossay Israaleelatussi Higgiyaa immanaappe kasekka deˈiya dawuttiyo meezee Higgiyan paqqadettiis. Gidoppe attin, dawuttiyoogee qohennaadan Higgee teqqees. Leemisuwawu, Israaˈeela asi ashkkariyo ekkidi guyyeppe hara machchiyo ekkikko, I koyro machcheeyyo qumaa, maayuwaanne aqo deˈuwan koshshiyaabaa diggana bessenna. I O naaganaadaaninne iyyo qoppanaadan Xoossay koyees. (Kes. 21:9, 10) Nuuni ha wodiyan Muuse Higgiyaa kaallokko; shin aqo deˈuwaa Yihooway xoqqu oottidi xeelliyoogaa hegaappe akeekana danddayoos. Hegee intte aqo deˈuwaa xoqqu ootti xeellanaadan maaddennee?

7, 8. (a) Zaarettido Wogaa 24:1y yootiyoogaadan, paraman shaahettiyoogaabaa Higgee yootiyoobay aybee? (b) Paraman shaahettiyoogaa Yihooway waati xeellii?

7 Paraman shaahettiyoogaabaa Higgee yootiyoobay aybee? Xoossay aqo deˈuwaa xoqqu oottidi xeelliyoogaa aggibeenna; shin paraman shaahettanaadan paqqadiis. (Zaarettido Wogaa 24:1 nabbaba.) Israaˈeela asi ‘issi iitabaa ba machchee bolli demmikko,’ O yeddana danddayees. “Issi iitabaa” geetettidabi aybakko Higgee yootenna. Hegee guutta mooro gidennan, yeellayiyaabaa woy wolqqaamaba gidiyoogee qoncce. (Zaa. 23:14) Yesuusa wode daro Ayhudati “issiban gaasottidi” bantta machchota yeddidoogee azanttiyaaba. (Maa. 19:3) Nuuni etaagaadan qoppana koyennaagee qoncce.

8 Paraman shaahettiyoogaa xeelliyaagan Xoossaa qofaa hananabaa yootiya Milkkiyaasi qonccissiis. He wode issi asi geella eeqaassi goynniya yelagiyo ekkanawu ‘ba yelagatettan ekkido machcheeyyo’ ammanettennan aggidi O yeddiyoogee meeze gididaba. Xoossaa qofaa xeelliyaagan Milkkiyaasi, “Azinai ba machchiyo yeddiyoogaa ixxais” yaagiis. (Mil. 2:14-16) Hegee asi “ba machcheera issippe de7ees; eti naa77ai issi asho gidoosona” yaagidi Xoossaa Qaalay koyro aqo deˈuwaabaa yootiyoobaara maayees. (Doo. 2:24) Yesuusi, “Xoossai issippe gattidoogaa asi shaakkoppo” yaagiyoogan, aqo deˈuwaa xeelliyaagan ba Aawaa qofaa yaa minttiis.—Maa. 19:6.

PARAMAN SHAAHETTANA DANDDAYIYO MEXI ISSI GAASUWAA

9. Yesuusi Marqqoosa 10:11, 12n yootidobaa nuuni waati akeekana koshshii?

9 ‘Issi Kiristtaanee paraman shaahettananne zaarettidi ekkana woy gelana danddayiyo gaasoy deˈii?’ yaagidi, issi uri oychchana danddayees. Yesuusi giidobaa akeeka: “Ba machchiyo yeddidi, haranniyo ekkiya urai ooninne ba machchen shaaramuxees. Qassi maccaarakka ba azinaappe kiyada hara azinaa gelikko shaaramuxausu.” (Mar. 10: 11, 12; Luq. 16:18) Hegaa gishshawu, Yesuusi aqo deˈuwaa bonchchiyoogeenne haratikka bonchchanaadan koyiyoogee qoncce. Guuttabaa gaasoyidi ammanettida ba machcheeppe (woy ammanettida ba azinaappe) paraman shaahettiyaanne haraa ekkiya woy geliya uri shaaramuxees. Paraman shaahettiyoogaa xallay aqo deˈuwawu wurssetta gidenna gishshawu, hegee shaaramuxiyoogaa gidiyoogee tuma. Xoossaa sinttan eti naaˈˈay haˈˈikka “issi asa.” Hegaa bollikka, issi uri mooroy baynnan ba machchiyo yeddiyoogee A shaaramuxanaadan oottiyoogaa Yesuusi yootiis. Waatidi? Azinay yeddido maccaasiyaa he wode miishshaa maaduwaa demmana mala haranttuwaa gelana koshshiyaabadan qoppana danddayawusu. Hegaadan geliyoogee wodiraa laammiyoogaa.

10. Issi Kiristtaanee paraman shaahettananne haranttuwaa ekkana woy gelana danddayiyo gaasoy aybee?

10 Aqo deˈoy laalettana danddayiyo gaasuwaa Yesuusi hagaadan giis: “Taani intteyyo odais; ba machchiyo shaaramuxennan [Giriikettuwan, porniyaa] de7ishin yeddidi, haranno ekkiya ooninne shaaramuxees; harai yeddidooro ekkiyaageekka shaaramuxees.” (Maa. 19:9) Yesuusi deriyaa bolli tamaarissido timirttiyan hegaara issi malabaa yootiis. (Maa. 5:31, 32) Yesuusi naaˈˈu wodetunkka ‘shaaramuxiyoogaabaa’ yootiis. He qofay aqo laggiyaara gidennan mattumaa gayttiyoogan oottiyo dumma dumma nagaraa qonccissees; hegeetikka wodiraa laammiyoogaa, shaaramuxiyoogaa, aqo lagge gidennaageeti mattumaa gayttiyoogaa, mattuman issi mala gidida asaara mattumaa gayttiyoogaanne asay mehiyaara mattumaa gayttiyoogaa. Leemisuwawu, aqo oyqqida uri shaaramuxikko, A keettaayiyaa paraman shaahettanawu woy agganawu kuuyana danddayawusu. A shaahettikko, Xoossaa xeelan eta aqo deˈoy laalettees.

11. Geeshsha Maxaafay yootiyo gaasoy deˈishinkka, issi Kiristtaanee paraman shaahettennaadan kuuyana danddayiyoy aybissee?

11 Yesuusi aqo laggee shaaramuxiyoogee (porniyaa) paraman shaahettanaadan oottiyoogee attenna gibeennaagaa akeeka. Leemisuwawu, azinay pokkobaa oottikkonne, machchiyaa aara deˈanawu doorana danddayawusu. A haˈˈikka ba azinaa siiqana danddayawusu; qassi awu atto gaanawunne bantta  aqo deˈoy giiganaadan baaxetada A maaddanawu koyana danddayawusu. A paraman kiyada haranttuwaa gelana xayikko, O metoy gakkana. Asatettaabaaninne mattuman iyyo koshshiyaabay shin? Boorasiyaa shin? Qoppana koshshiyo naati deˈiyoonaa? Paraman shaahettiyoogee eta tuman dichchanawu metootanaadan oottanee? (1 Qor. 7:14) Paraman shaahettida, aynne mooribeenna uri metootanaagee qoncce.

12, 13. (a) Hooseˈa aqo deˈuwan aybi hanidee? (b) Hooseˈi Goomero ayssi zaaridee, qassi ha wodiyaa aqo deˈuwawu nuuni hegaappe ay tamaarana danddayiyoo?

12 Hananabaa yootiya Hooseˈa gakkidabaappe aqo deˈuwaa Xoossay waati xeelliyaakko darobaa tamaaroos. Hooseˈi “shaaramuxa” gidana maccaasiyo (Goomero) ekkanaadaaninne ‘shaaramuxan yelettana naatu’ aawaa gidanaadan Xoossay yootiis. Goomera “shahaarada, attuma na7a [Hooseˈawu] yelaasu.” (Hoo. 1:2, 3) Guyyeppe, A issi naˈiyoonne issi naˈaa yelaasu; he naaˈˈatakka wodiraa laammiyoogan yelennan aggukku. Goomera zaara zaarada wodiraa laammikkonne, Hooseˈi O yeddibeenna. Wurssettan, A Hooseˈappe shaahettada aylle gidaasu. SHin I shammidi O bawu zaariis. (Hoo. 3:1, 2) Israaˈeelati ayyo ammanettennan ixxidi hara xoossatuyyo goynni simmin, Yihooway waatidi etawu zaaretti zaaretti atto giidaakko qonccissanawu Hooseˈa goˈettiis. Hagaappe nuuni ay tamaarana danddayiyoo?

13 Issi Kiristtaane aqo laggee wodiraa laammikko, mooribeenna Kiristtaanee kuuyana bessees. Aynne mooribeenna aqo laggee paraman shaahettananne haranttuwaa ekkana woy gelana danddayiyoogaa Yesuusi yootiis. Hara baggaara qassi, mooribeenna aqo laggee atto gaana danddayees. Hegee bala gidenna. Hooseˈi Goomero zaariis. Goomera Hooseˈa soo ya simmada, hara uraara mattumaa gayttana bessenna. Hooseˈi amarida wodiyawu Goomeriira ‘mattumaa gayttibeenna.’ (Hoo. 3:3, NW) SHin, guyyeppe Hooseˈi zaarettidi iira gayttennan waayi aggana. Hegee Xoossay Israaˈeelata baakko zaaranawunne etaara dabbotidi deˈanawu eeno giidoogaa bessiyaaba. (Hoo. 1:11; 3:3, 5) Hegee aqo deˈuwaabaa nuna ha wodiyan ay tamaarissii? Mooribeenna aqo laggee shaahettennan agganawu kuuyikko, zaarettidi mattumaa gayttiyoogee atto giidoogaa bessees. (1 Qor. 7:3, 5) Yaatiyoogee paraman shaahettanaadan oottiyaabay attidoogaa bessiyaaba. Hegaappe simmin eti azinanne machcho gididi aqo deˈuwaa Xoossaagaadan xeellanawu baaxetana koshshees.

AQO DEˈOY GIIGENNAN IXXIKKONNE BONCHCHITE

14. Aqo deˈuwan aybi hanana danddayiyoogaa 1 Qoronttoosa 7:10, 11y yootii?

14 Aqo deˈuwaa Yesuusaagaadaaninne Yihoowaagaadan xeellanawu ubba Kiristtaaneti baaxetana koshshees. SHin, asay nagaranchcha gidiyo gishshawu, issoti issoti hegaadan oottennan aggana danddayoosona. (Roo. 7:18-23) Hegaa gishshawu, koyro xeetu layttan issi issi Kiristtaanetu aqo deˈoy giigennan ixxidoogee nuna garamissana koshshenna. PHawuloosi, “Machchiyaa ba azinaappe shaahettuppu” giikkonne, issi issitoo hegee haniis.—1 Qoronttoosa 7:10, 11 nabbaba.

Giigennan ixxida aqo deˈoy laalettennaadan ay oottana danddayettii? (Mentto 15 xeella)

15, 16. (a) Aqo deˈuwan metoy merettiyo wode, aqo laggeti ay halchchana koshshii, qassi aybissi? (b) Aqo laggee ammanennaagaa gidikko, hegee waani oosuwan peˈii?

15 Hegaadan shaahettanaadan oottiday aybakko PHawuloosi yootibeenna. Leemisuwawu, machchiyaa paraman shaahettada haranttuwaa gelanaadan gaaso gidiya pokkobaa azinay oottibeenna. PHawuloosi ba azinaappe shaahettida machchiyaa ‘gelennan deˈana woy ba azinaara sigettana’ koshshiyoogaa yootiis. Yaatiyo gishshawu, haˈˈikka eti naaˈˈay Xoossaa sinttan issuwaa. Gaaso gidida metoy ayba gidinkka, aqo laggee shaaramuxana xayikko, eta halchchoy sigettanaassa gidana koshshiyoogaa PHawuloosi yootiis. Eti cimata maaduwaa oychchana danddayoosona.  Cimati oossinne exatennan, Geeshsha Maxaafaappe zorana danddayoosona.

16 Xoossay kessido maaran deˈanawu koyiya ammaniya aqo laggee issuwaa xalla gidikko, daro metoy merettana danddayees. Aqo deˈuwan metoy merettiyo wode shaahettiyoogee bessiyaabee? Qommoora beˈidoogaadan, shaaramuxiyoogee paraman shaahettanaadan oottana danddayiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees, shin shaahettanawu gaaso gidiya dumma dummabaa yootenna. PHawuloosi, “Ammanenna azinai de7iyo ammaniya machchiyaa de7ikko, i azinai iira issippe de7iyoogaa a dosikko, appe shaahettuppu” yaagiis. (1 Qor. 7:12, 13) Hegee ha wodiyankka oosuwan peˈees.

17, 18. Issi issi Kiristtaanetu aqo deˈuwan metoy merettikkonne, eti shaahettibeennay aybissee?

17 ‘Ammanenna azinati’ issi issi hanotatun bantta machchotuura ‘issippe deˈanawu dosennaagaa’ bessidosona. Ammanenna azinay A ba payyatettawu woy ba shemppuwaa hirggana gakkanaassi, O asatettan keehi qohana danddayees. I iyyoonne ba soo asawu koshshiyaabaa kunttennan ixxana danddayees, woy ayyaanaaban A keehi qohettanaadan oottana danddayees. Hegaa mala hanotatun, issi issi Kiristtaaneti azinay ay giikkonne, eti I ‘issippe deˈanawu dosenna’ giidi, shaahettana koshshiyaabadan kuuyidosona. SHin hegaa mala hanotatun hara Kiristtaaneti bantta aqo laggiyaara issippe deˈanawu kuuyidosona. Eti genccidosona; qassi bantta aqo deˈuwaa giigissanawu baaxetidosona. Aybissi?

18 Hegaadan shaahettida naaˈˈay haˈˈikka aqo lagge. Eti shaahettidi deˈikko, qommoora odettidaagaadan, eta metoy gakkana. Kiitettida PHawuloosi issippe deˈana koshshiyo hara gaasuwaa yootiis. I hagaadan giis: “Ammanenna azinai ammaniya machcheera de7idi geeyiis. Qassi ammanenna machchiyaa ba ammaniya azinaara de7ada geeyaasu. Hegee bainnaakko, intte naati tuna; shin ha77i eti geeshsha.” (1 Qor. 7:14) Keehi metiya hanotan, ammanettida daro Kiristtaaneti ammanenna aqo laggiyaara deˈidosona. Eta aqo laggee guyyeppe Yihoowa Markka gidido wode, eti hegaadan oottidoogan keehi ufayttidosona.—1 Qoronttoosa 7:16 nabbaba; 1 PHe. 3:1, 2

19. Aqo deˈuwan ufayttiya daroti Kiristtaane gubaaˈiyan deˈiyoy aybissee?

19 Paraman shaahettiyoogaa xeelliyaagan Yesuusi zoriis; qassi kiitettida PHawuloosi shaahettiyoogaa xeelliyaagan ayyaanay denttettin zoriis. Xoossaa ashkkarati aqo deˈuwaa bonchchanaadan eti naaˈˈaykka koyidosona. Ha wodiyan kumetta saˈan, aqo deˈuwan ufayttiya daroti Kiristtaane gubaaˈiyan deˈoosona. Ufayttiya daro aqo laggeta neeni intte gubaaˈiyan demmana danddayaasa. Hegeeti bantta machchota siiqiya ammanettida azinatanne bantta azinata bonchchiya, siiqiya machchota; eti ubbay aqo deˈoy bonchchettidaba gidiyoogaa bessoosona. Xoossaa Qaalay, “Hegaa gishshau, attumaagee ba aawaanne ba aayyiyo aggi bayidi, ba machcheera issippe de7ana; eti naa77aikka issi asho gidana” yaagiyoogee tuma gidiyoogaa bessiya miilooniyan qoodettiyaageeti deˈiyoogee nuna ufayssees.—Efi. 5:31, 33.