Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Wochiyo Keelaanne Beegottite! Maxeetetun 2018n Kiyida Ayfettiya Qofaa

Wochiyo Keelaanne Beegottite! Maxeetetun 2018n Kiyida Ayfettiya Qofaa

Huuphe yohoy ay maxeetiyaappe ekettidaakko qonccissiyaagaa

XANNAˈIYO WOCHIYO KEELAA DEˈUWAN HANIDABAA

 • Doomettan Hiyyeesa SHin Wurssettan Duretaas (S. Herdi), Udd.

 • Hirggido Wode Ubban Minettaas (E. Bazli), Tam.

 • Ta Kushiyaa Arggaacissennaadan Murttaas (M. Danileykoy), Naa.

 • Taani Kuuyidobaa Yihooway Daro Anjjiis (C. Malahana), Xiq.

 • Yihoowawu Ubbabay Danddayettees (B. Badibayefi), Usu.

 • ‘Yihooway Nuuyyo Kehiis’ (ZH. Bokarta), Tis.

 • Yihooway Tana Mule Yeggibeenna! (E. Brayta), Laa.

DUMMA DUMMABAA

 • Isxxifaanoosi Yedetay Gakkiyo Wode Woppu Giis, Xiq.

 • Palamettiyoobaa Makkanawu Muuse Higgee Maaddii? Ich.

 • Woqqu Saatee? (Beni wode), Mas.

 • Xoossan Nashettana Danddayees SHin (Robiˈaama), Tam.

GEESHSHA MAXAAFAA

 • Xannaˈiyoogan Waatada Loytta Goˈettananne Ufayttana Danddayay? Isi.

KIRISTTAANETU DEˈUWAANNE EESHSHAA

 • Asawu Qaretta, Isi.

 • Danddayaa—Hidootan Naagiiddi Gencciyoogaa, Naa.

 • Kehatettaa—Haasayiyoobaaninne Oottiyooban Qonccees, Hid.

 • Sarotettaa—Hegaa Waata Demmana Danddayay? Udd.

 • Sarotiyoogee Denttettees, Tam.

 • Ufayssaa—Xoossaappe Demmiyoogaa, Usu.

 • ‘Xillo Asi Yihoowan Ufayttana,’ Tis.

NABBABIYAAGEETU OYSHAA

 • Aqo lagge gidenna issi bitaneenne issi maccaasiyaa bessiya gaasoy baynnan qammi issippe aqikko, hegee eti pirdda konttee eqqana bessiyo nagaraa oottidoogawu naqaasha gidii? Isi.

 • Kiitettida PHawuloosi ‘heezzantto saluwaanne’ “gannatiyaa” pude ekettidoy ayba ogiyaanee? (2Qor 12:2-4, NW), Tis.

 • Mazamure 144:12-15n deˈiya qofaa suure akeekana koshshiyoy aybissee? Hos.

 • Nu xuufeta websaytiyan woy soshiyal miidiyan wottana danddayettennay aybissee? Hos.

 • PHawuloosa boˈˈadan misiliyan qonccissiyoy aybissee? Laa.

 • Yesuusi kehiyaageeta giidoogeeti oonee? Hid.

XANNAˈIYO HUUPHE YOHOTA

 • Ammanuwaaninne Azazettiyoogan Nohe, Daaneelanne Iyyooba Leemisuwaa Kaalla, Usu.

 • Awudeegaappenne Aaruwan Issoy Issuwaa Minttettite, Hos.

 • Ayyaanaabaa Qoppiya Asa Giyoogee Woygiyoogee? Usu.

 • Ayyaanaabaa Qoppiyoogan Dicca, Usu.

 • Beettiyaaban Coo Pirddoppa, Naa.

 • ‘Danddayan Naagidi Ayfiyaageeta’ Yihooway Siiqees, Udd.

 • Hanotay Laamettikkonne Sarotettan Deˈa, Xiq.

 • I “Daafuranchchau Wolqqaa Immees,” Ich.

 • Imattaa Mokkiyoogaa—Ufayssiyaabanne Keehi Koshshiyaaba! Laa.

 • “Inttenaara Gannatiyan Gayttana!” Tis.

 • Kehatettan Immiya Asay Ufayttees, Naa.

 • Kiristtoosan—Nuna Minni Kaalettiyaagan Ammanetta, Xiq.

 • Laˈatettaa Xoossaa Yihoowawu Haggaaza, Hos.

 • Minttettuwaa Immiya Xoossaa Yihoowa Milata, Hos.

 • Ne Ayfee Awa Xeellii? Isi.

 • Ne Morkkiyaa SHaakka Era, Udd.

 • Ne Qofaa Laamissiyay Oonee? Hid.

 • ‘Neeni Hegaa Erada Oottikko Ufayttaasa,’ Mas.

 • Neeni Yihoowaagaadan Qoppiyoogaa Meezetay? Hid.

 • Nena Ooni Eranaadan Koyay? Isi.

 • Nohedan, Daaneeladaaninne Iyyoobadan Yihoowa Eray? Usu.

 • Nuuni Ubbatoo ‘Daro Ayfiyaa Ayfiyoy’ Aybissee? Udd.

 • Nuuni Yihoowaba, Isi.

 • ‘Seeraa Siya; Siyada Aadhdhida Eranchcha Gida,’ Laa.

 • Seeray Xoossaa Siiquwaa Bessiyaaba, Laa.

 • Siiquwaa Ubbatoo Bessa—Hegee Minttettees, Mas.

 • Ta Kawotettay Ha Alamiyaa Bagga Gidenna, Tam.

 • “Taani Ne Tuman Hemettana,” Hid.

 • Tumaa Haasayiyoogaa, Xiq.

 • ‘Tumaa SHammappe Attin, Mulekka Bayzzoppa,’ Hid.

 • Tumaa Tamaarissiyoogaa, Xiq.

 • Tumu Laˈatettaa Demmiyo Ogiyaa, Hos.

 • Tumu Ufayssaa Demissiya Siiqoy Awugee? Ich.

 • Tumubaa Eradii? Naa.

 • Ubba Galla Yihoowaara Ootta, Naa.

 • Ubbaa Danddayiyaagaa Gidikkonne Qarettees, Mas.

 • Ubbabay Deˈiyoogawu Immiyoy Aybissee? Ich.

 • Ufayssiya Issippetettaanne Godaa Kahuwaa, Ich.

 • Ufayttiya Xoossawu Haggaaziyaageeti Ufayttoosona, Mas.

 • Xammaqettiyoogee Kiristtaanetuppe Koyettiyaaba, Laa.

 • Xillotunne Iitatu Dummatettaa Akeeka, Ich.

 • Xoossaa Higgiyaaninne Maaran Ne Kahaa Loohissa, Tam.

 • “Xoossai Issippe Gattidoogaa” Bonchchite, Tis.

 • Yelagatoo, Ayyaanaabaa Halchcheetii? Hos.

 • Yelagatoo—Dabloosa Eqettite, Udd.

 • Yelagatoo, Inttena Medhdhidaagee Intte Ufayttanaadan Koyees, Tis.

 • Yelagatoo, Ufayssiya Deˈo Deˈana Danddayeeta, Tis.

 • Yelidaageetoo, Intte Naˈi Xammaqettanawu Diccanaadan Maaddeetii? Laa.

 • ‘Yihoowa Bagga Gidiya Asi Oonee?’ Isi.

 • Yihoowagaadan Haratussi Qoppanne Keha, Mas.

 • Yihoowan Ammanettada Paxa Deˈa! Hid.

 • Yihooway Bonchchettana Mala, “Intte Poo7oy Asa Sinttan Poo7o,” Tam.

 • Yihoowaynne Yesuusi Issuwaa Gididoogaadan Nuuni Ubbay Issuwaa Gidanawu Amottoos, Tam.

YIHOOWA MARKKATA

 • 1918—Xeetu Layttappe Kase, Xiq.

 • Bantta Dosan Eeno Giidosona​—Madagaskkaaren, Ich.

 • Bantta Dosan Eeno Giidosona—Myanmaren, Isi.

 • Cakkiyo Darobaa! (Yukreenen), Udd.

 • Cimida Kiristtaanetoo—Intte Ammanettiyoogaa Yihooway Nashshees, Mas.

 • Dere Haasayay Mishiraachchoy Aakkanaadan Maaddiis (Ayerlanden), Usu.

 • Koyro Zerettida Kawotettaa Zerettaa (Porchchugaalen), Naa.

 • Nuuni Yihoowawu Immana Imotay Aybee? (Miishshaa immanawu), Hid.

 • Sunttettida Attuma Asatoo—Ximootiyoosappe Tamaarite, Hos.

ASAWU IMMIYO WOCHIYO KEELAA

BEEGOTTITE!