Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Yelidaageetoo—Intte Naati ‘Atotettaa Demmiya Aadhida Erancha’ Gidanaadan Maaddite

Yelidaageetoo—Intte Naati ‘Atotettaa Demmiya Aadhida Erancha’ Gidanaadan Maaddite

“Neeni guutta naatettaasappe doommada . . . atotettai beettiyo aadhdhida eratettaa immanau danddayiya geeshsha maxaafata eradasa.”—2 XIM. 3:15.

MAZAMURE: 141, 134

1, 2. Naati bantta huuphiyaa geppidi xammaqettanawu koyiyo wode issi issi aawatinne aayoti hirggiyoy aybissa gidana danddayii?

GEESHSHA MAXAAFAA xannaˈissiyo shaˈan qoodettiyaageeti bantta huuphiyaa Yihoowawu geppidi xammaqettoosona. Etappe daroti tumaa tamaaridi diccida yelagata; eti ubbaappe aadhiya deˈuwaa dooridosona. (Maz. 1:1-3) Neeni Kiristtaane aawa woy aayo gidikko, ne naˈi xammaqettana gallassaa neeni yeemuwan naaganaagee erettidaagaa.—3 Yohaannisa 4⁠ra gatta xeella.

2 SHin nena qofissiyaabay deˈana danddayees. Issi issi yelagati xammaqetti simmidi, Xoossaa maaraadan deˈiyoogee aadhida eratetta gidiyoogaa siriyoogaa akeekennan aggakka. Ubba issoti issoti tumaa aggidosona. Yaatiyo gishshawu, ne naˈi tumaa ogiyan biyoogaa doommi simmidi, guyyeppe tumaa kaseegaadan siiqiyoogaa aggana gaada hirggana danddayaasa. Ne naˈi Yesuusi,  “Neeni kase ne siiquwaa aggadasa” yaagido, koyro xeetu layttaa Efisoona gubaaˈiyaa mala gidana danddayees. (Ajj. 2:4) Ne naˈa siiqoy ubbatoo mino gidanaadaaninne i ‘diccidi attanaadan’ waata maaddana danddayay? (1 PHe. 2:3) Hegaa zaaranawu, Ximootiyoosa hanotaa ane beˈoos.

“GEESHSHA MAXAAFATA ERADASA”

3. (a) Ximootiyoosi waani Kiristtaane gididee, qassi i tamaaridobaa waati oosuwan peeshshidee? (b) Tamaariyoogaara gayttidaagan PHawuloosi Ximootiyoosa zorido heezzubay aybee?

3 Ximootiyoosi Kiristtaane haymaanootiyaabaa koyro siyidoy, kiitettida PHawuloosi 47 M.Ln Lisxxira biitti koyro biido wode gidennan aggenna. Ximootiyoosi he wode pantta yelaga gidennan aggenna, shin i tamaaridobaa oosuwan peeshshiis. Naaˈˈu layttappe simmin, i PHawuloosaara yuuyidi xomoosiyoogaa doommiis. Hegaappe simmin, 16 gidiya layttay aadhin, PHawuloosi Ximootiyoosawu hagaadan giis: “Neeni he tumatettaa ooppe tamaaridaakkonne erada, neeni tamaaridoogaaninne eridoogan [mintta ammanidoogan] minnada de7a. Neeni guutta naatettaasappe doommada Kiristtoos Yesuusa ammanada, atotettai beettiyo aadhdhida eratettaa immanau danddayiya [Ibraawetto] geeshsha maxaafata eradasa.” (2 Xim. 3:14, 15) PHawuloosi (1) geeshsha maxaafata eriyoogaa, (2) tamaaridobaa mintti ammaniyoogaanne (3) Kiristtoos Yesuusa ammanidi, atotettaa demmiya aadhida erancha gidiyoogaa xeelliyaagan yootidoogaa akeeka.

4. Intte guutta naata tamaarissanawu inttena maaddidabati aybee? (Doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

4 Kiristtaane aawatinne aayeti intte naˈay geeshsha maxaafata eranaadan koyeeta; hegeeti ha wodiyan Ibraawettonne Giriiketto Geeshsha Maxaafata. Eti akeekana danddayiyo hanotaadan, keehi guutta naatikka Geeshsha Maxaafan odettida asatubaanne hanotatubaa tamaarana danddayoosona. Aawatinne aayeti bantta naata maaddanawu goˈettana danddayiyo darobata Yihoowa dirijjitee giigissiis. Hegeetuppe intte qaalan giigida issota issota qoppana danddayeetii? Geeshsha Maxaafaa eray Yihoowaara dabbotaa minttanawu maaddiya waannaba gidiyoogaa hassayite.

MINTTA AMMANA

5. (a) Mintti ammaniyoogaa giyoogee woygiyoogee? (b) Ximootiyoosi Yesuusabaa yootiya mishiraachuwaa mintti ammanidoogaa waati eriyoo?

5 Geeshsha maxaafatuppe demmiyo eray keehi maaddees. Gidoppe attin, naata ayyaanaabaa tamaarissanawu Geeshsha Maxaafan odettida asatubaanne hanotatubaa tamaarissiyoogaa xallay gidenna. Ximootiyoosi ‘eranaadan’ woykko mintti ammananaadan tamaaridoogaakka hassaya. Ximootiyoosi “guutta naatettaasappe” doommidi Ibraawetto Geeshsha Maxaafaa erees. SHin guyyeppe i Yesuusi Masiyaa gidiyoogaa ammaniis. Hegaa giyoogee i demmido eray a ammanuwan yaa minniis giyoogaa. Ximootiyoosi mishiraachuwaa mintti ammanidi xammaqettida erissiyo ashkkara gidiis; qassi PHawuloosaara misoonaawe gididi oottiis.

6. Intte naati Xoossaa Qaalaappe tamaariyoobaa mintti ammananaadan waati maaddana danddayeetii?

6 Intte naati Ximootiyoosaagaadan mintti ammananaadan waati maaddana danddayeetii? Koyruwan, danddayite. Ammanoy issi galla beettiyaaba gidenna; woy qassi intte mintti ammaniyo gishsha xallawu intte naati laattiyooba gidenna. Geeshsha Maxaafaa tumabaa ammananawu naati ubbay ‘ubbabaa paaccana’ bessees. (1 Tasalonqqe 5:21 nabbaba.) Aawatinne aayeti intte intte naatu ammanoy minnanaadan, ubba qassi eti oyshaa oychiyo wode eta  maaddanawu darobaa oottana danddayeeta. Ane issi leemisuwaa beˈoos.

7, 8. (a) Issi Kiristtaane aaway ba naˈiyo tamaarissiyo wode danddayiyoogaa waati bessidee? (b) Ne naˈaabaa neeni danddayana koshshidoy awudee?

7 Toomaasa naˈee layttay 11. I hagaadan giis: “Ta naˈiyaa hagaadan gaada oychawusu, ‛Yihooway saˈan deˈoy deˈanaadan lodda laamiyaa goˈettideeshsha?’ woy qassi, ‛Nuuni deretettan hanotaa giigissanawu, leemisuwawu dooruwaa dooriyoogaa malabaa ayssi oottokkonii?’ Issi issitoo yuushsha qoppennan zaarenna mala naagettays.” Issi uri ammananaadan oottiyay tuma gidida issi gitabaa gidennan, qoodan daro gidida guuttabata gidiyoogaa Toomaasi erees.

8 Toomaasi eriyoogaadan, tamaarissanawu danddayay koshshees. Danddayay Kiristtaanetu ubbaassi keehi koshshiyaaba. (Qol. 3:12) Toomaasi ba naˈee ammanoy minnanaadan maaddanawu daro wodeenne darotoo haasayiyoogee koshshiyoogaa akeekiis. I ba naˈiyaa tamaariyoobaa ammananaadan maaddanawu Geeshsha Maxaafaa qofaa qonccissana koshshees. I hagaadan giis: “Taaninne ta machiyaa nu naˈiyaa tamaariyoobaa, ubba qassi keehi koshshiya yohota a wozanappe ammaniyaakkonne akeekiyaakko eranawu koyoos. A oyshaa oychiyoogee loˈˈoba. A oychennan issibaa ammaniyo wode taani hirggays.”

9. Intte naata Xoossaa Qaalaa waati tamaarissana danddayeetii?

9 Aawatinne aayeti danddayan tamaarissiyo wode, ammanoy “ai keena aahokko, adussakko, xoqqakkonne ciimmakko” naati loddan loddan akeekana. (Efi. 3:18) Nuuni eta layttaadaaninne eta hanotaadan tamaarissiyoobaa koyana danddayoos. Eti tamaariyoobaa ammanikko, etaara tamaariyaageeta gujjin, haratu sinttan bantta ammanuwawu exatana danddayoosona. (1 PHe. 3:15) Leemisuwawu, asay hayqqiyo wode waaniyaakko intte naati Geeshsha Maxaafaappe qonccissana danddayiyoonaa? Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa eti loytti akeekiyoonaa? * Xoossaa Qaalaa intte naata tamaarissanawu danddayaa koshshees; gidikkonne yaatiyoogee maaddiyaaba.—Zaa. 6:6, 7.

10. Intte tamaarissiyo wode keehi koshshiyaabaappe issoy aybee?

10 Intte naatu ammanoy minnanaadan maaddanawu intte loˈˈo leemiso gidiyoogeekka keehi koshshiyaaba. Heezzu macca naatu aayo gidida Istefaana hagaadan gaasu: “Ta naati guutta naatettan deˈiyo wodeppe doommada tana hagaadan gaada oychays: ‘Yihooway deˈiyoogaa, i siiqo gidiyoogaanne a ogee suure gidiyoogaa taani ayssi ammanidaakko ta naatussi odiyaanaa? Ta naati taani wozanappe Yihoowa siiqiyoogaa akeekiyoonaa?’ Tana ammanttennabay ta naata ammanttana gaada qoppana danddayikke.”

‘ATTANAWU AADHIDA ERANCHA GIDA’

11, 12. Aadhida eratettay aybee, qassi nuuni hegaa bessiyaabay issi ura laytta gidenna gaana danddayiyoy aybissee?

11 Nuuni beˈidoogaadan, Ximootiyoosi (1) Geeshsha Maxaafaa erees, qassi (2) eridobaa mintti ammanees. SHin, PHawuloosi geeshsha maxaafati Ximootiyoosi ‘attanawu aadhida erancha gidanaadan’ oottana danddayoosona giidoy aybissee?

12 Geeshsha Maxaafaa Loytti Akeekiyoogaa, Paydo 2y, Geeshsha Maxaafan aadhida eratettay qonccissiyo amaridabata  hagaadan gees: “[Aadhida eratettay] metuwaa qaaranawu, qohiyaabaappe naagettanawu, halchuwaa polanawu woy harati hegaadan oottanaadan zoranawu eraanne akeekaa goˈettiyoogaa. He eratettay eeyyatettaappe keehi dummatiyaaba.” Geeshsha Maxaafay, “Na7a wozanaa azallatettai baqqi oiqqees” yaagees. (Lee. 22:15) Eeyyatettaappe keehi dummatiya aadhida eratettay wozannamatettaa bessiya issiba. Ayyaanaaban wozannaama gidiyoogaa bessiyaabay layttaa gidennan, issi uri Yihoowa yayyiyoogaanne awu azazettanawu eeno giyoogaa.—Mazamure 111:10 nabbaba.

13. Yelagati attana danddayiya aadhida erancha gidiyoogaa waati bessana danddayiyoonaa?

13 Ayyaanaaban wozannaama gidida yelagati bantta amuwan woy laggeti denttettin ‘beetan yaanne haanne shocettokkona.’ (Efi. 4:14) SHin, eti ‘iitaa kehaa shaakkidi’ ayyaanaaban diccoosona. (Ibr. 5:14) Eti bantta aawatinne aayeti woy gasttati deˈenna wodekka gidin, eratettan kuuyiyoogan ayyaanaaban wozannaama gidiyoogaa bessoosona. (Pili. 2:12) Attanawu hegaa mala eratettay koshshiyaaba. (Leemiso 24:14 nabbaba.) Intte naati he eratettaa demmanaadan waati maaddana danddayeetii? Intte kaalliyo maaraa eti eriyoogaa intte akeekana bessees. Intte haasayiyoobaaninne oottiyooban, Xoossaa Qaalan deˈiya maaray intte kaalliyo maara gidiyoogaakka eti eranaadan oottite.—Roo. 2:21-23.

Aawi woy aaya ubbatoo maaddana koshshiyoy aybissee? (Mentto 14-18 xeella)

14, 15. (a) Xammaqettanawu koyiya yelagay qoppana koshshiya gita yohoti aybee? (b) Intte naati Xoossaa higgiyaa azazettiyoogee demissiyo anjjuwaa qoppanaadan waati maaddana danddayeetii?

14 SHin, aybi iitakko woy aybi loˈˈokko intte naatussi yootiyoogaa xallay gidenna. Eti hageetu mala oyshata qoppanaadankka intte maaddana koshshees: ‘Asatettawu ufayssana danddayiyaabaa Geeshsha Maxaafay diggiyoy aybissee? Geeshsha Maxaafaa maaray awudekka tana goˈˈees gaada taani ammananaadan oottiyay aybee?’—Isi. 48:17, 18.

15 Intte naˈay xammaqettanawu koyikko, xammaqettiyoogaara gayttida aawatettaa i  loytti qoppanaadankka maaddite. Hegawu ayyo aybi siyettii? Hegaa goˈˈay aybee? Metanabay aybee? Metiyaabaappe goˈˈiyaabay darees giyoy aybissee? (Mar. 10:29, 30) Xammaqettanaappe kase hageeta loytti qoppiyoogee keehi koshshiyaaba. Azazettiyoogee demissiyo anjjuwaanne azazettennan ixxiyoogee gattiyo qohuwaa naati loytti qoppanaadan eta maaddiyo wode, eti ammanana danddayoosona. Aybaa? Geeshsha Maxaafaa maaray awudenne eta goˈˈiyaaba gidiyoogaa.—Zaa. 30:19, 20.

XAMMAQETTIDA YELAGAY AMMANUWAWU BAAXETIYO WODE

16. Xammaqettida issi yelagay ammanuwan shuggiyoogaa doommikko, a yelidaageeti ay qoppana bessii?

16 Gidoppe attin, intte naˈi xammaqettidi amarida wodiyaappe simmin siriyoogaa doommikko shin? Leemisuwawu, xammaqettida issi pantta yelagay alamiyaabaa amottiyaaba milatana woy Geeshsha Maxaafaa maaraadan deˈiyoogee goˈˈiyoogaa sirana danddayees. (Maz. 73:1-3, 12, 13) A qofaa suurissana giidi intte oottiyoobay i Yihoowawu haggaazanaadan woy haggaazennaadan oottana danddayees. I guutta naˈa gidin woy yelagakka gidin, he yohuwan aara palamettoppite. SHin, intte a siiqiyoogaanne maaddanawu koyiyoogaa i eranaadan oottite.

17, 18. Issi yelagay siriyoobay deˈikko, yelidaageeti waati maaddana danddayiyoonaa?

17 Xammaqettida yelagay wozanappe bana Yihoowawu geppidoogee qoncce. Hegee Xoossaa siiqanawunne aybippenne aaruwan a sheniyaa oottanawu gelido qaala. (Marqqoosa 12:30 nabbaba.) Yihooway he qaalaa xoqqu ootti xeellees; qassi qaalaa gelida urikka hegaa xoqqu ootti xeellana koshshees. (Era. 5:4, 5) Bessiya wodiyan, qassi kehatettan hegaa intte naˈaa hassayissite. SHin, yaatanaappe kase, Yihoowa dirijjitee yelidaageetussi giigissidobata loytti goˈettite. Yaatiyoogee, naˈay ba huuphiyaa Yihoowawu geppiyoogeenne xammaqettida Kiristtaane gidiyoogee keehi gitaba, qassi anjjuwaa demissiyaaba gidiyoogaa ayyo qonccissanawu maaddees.

18 Leemisuwawu, Yelagati Oychiyo Oyshaa—Oosuwan Peˈana Danddayiya Zaaruwaa, Paydo 1n, “Yelidaageeti Oychiyo Oyshata” giyo gujo qofan maaddiya zoriyaa demmana danddayettees. He zoree hagaadan gees: “Intte naˈay intte ammanuwaa kaallanawu koyenna giidi sohuwaara kuuyoppite. Darotoo hegawu gaaso gidiyaabay deˈees.” Laggeti hegawu denttettana danddayoosona. Laggee baynnaagee woy hara yelaga Kiristtaaneti ayyaanaaban baappe gooba giidi qoppiyoogeekka gaaso gidana danddayees. He hanotati intte naˈi intte ammaniyoobaa maayennaagaa bessennan aggana danddayiyoogaakka he gujo qofay qonccissees. He hanotatu gaasoy darotoo a wayssida harabaara gayttidaba. Qassi he gujo qofay yelidaageeti tumaa siriya bantta naˈaa waati maaddana danddayiyaakko yootees.

19. Aawatinne aayeti bantta naati ‘aadhida erancha gididi attanaadan’ waati maaddana danddayiyoonaa?

19 Aawatoonne aayetoo, intte naata “Godaa seeraaninne zoriyan” dichiyo gita aawatettaynne matay intteyyo deˈees. (Efi. 6:4) Nuuni beˈidoogaadan, hegaadan oottanawu Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa tamaarissiyoogaa xalla gidennan, eti tamaaridobaa mintti ammananaadan maaddanakka koshshees. Eta ammanoy eti bantta huuphiyaa Yihoowawu geppanaadaaninne ayyo kumettaa wozanappe haggaazanaadan denttettiyaagaa keena mino gidana koshshees. Yihoowa Qaalay, a ayyaanay, qassi intte oottiyoobay intte naati ‘aadhida erancha gididi attanaadan’ maaddana mala amottoos.

^ MENT. 9 Intternneetiyan kiyiya, xannaˈanawu giigida, “Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee?” giya qofay yelagatikka gasttatikka Geeshsha Maxaafaa tumaa akeekanawunne qonccissanawu keehi maaddees. Hegaa jw.org saytiyan daro qaalan demmana danddayettees. “BIBLE TEACHINGS” giyaagaa giddon “BIBLE STUDY TOOLS” giyaagan xeella.