Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Hassayay?

Hassayay?

Mati kiyida Wochiyo Keelaa maxeeteta loyttada nabbabadii? Yaatikko, kaallidi deˈiya oyshata zaarana danddayay?

Asa biittan deˈiyaageeti bantta naata ayyaanaaban maaddanawu qaalaabaa qoppana koshshiyoy aybissee?

Naati timirtte keettaaninne heeran bantta deˈiyo biittaa qaalaa haasayana danddayoosona. Naati issi qaalaappe daruwaa eriyoogee maaddana danddayees. Aawaynne aayyiyaa naati tumaa loytti akeekanawu, qassi ayyaanaaban diccanawu maaddiyaagee heeraa qaalaa goˈettiya gubaaˈiyaa biyoogaakkonne woy bantta qaalaa goˈettiya gubaaˈiyaa biyoogaakko qoppana koshshees. Kiristtaane aawatinne aayeti banttawu koshshiyaabaappe aaruwan bantta naati ayyaanaaban minnanaadan oottoosona.—w17.05, sinttaa 9-11.

Yesuusi Simoon PHeexiroosa, “Tana hageetuppe aattada siiqai?” yaagidobay aybee? (Yoh. 21:15)

Yesuusi giidobay hegan deˈiya moliyaa woy qassi moliyaa oyqqiyo oosuwaa gidennan aggenna. Yesuusi hayqqi simmin, PHeexiroosi ba kase oosuwawu, moliyaa oyqqanawu guyye simmiis. Kiristtaaneti bantta oosuwaa ayyaanaabaappe xoqqu oottidi xeelliyaakkonne banttana qorana koshshees.—w17.05, sinttaa 22-23.

Abrahaami ba keettaayeessi, ‘Taani a michiyo yaaga’ giidoy aybissee? (Doo. 12:10-13)

Saara Abrahaama aawaa naˈiyo gidiyoogee tuma. Saara Abrahaama macho gidiyoogaa yootikko, Abrahaami hayqqana danddayees, qassi a baggaara yaana geetettida zerettaa yelana danddayenna.—AM wp17.3, sinttaa 14-15.

Eliyas Huteri Ibraawettuwaa tamaarana koyiyaageeta maaddanawu goˈettido hiillay aybee?

I waanna qaalaanne a bolli sinttaara woy guyyeera gujettiyaabata tamaareti shaakki erana mala koyiis. Hegaa gishshawu, waanna qaalaa borxxu oottidi, qassi a bolli sinttaara woy guyyeera xaafettiya pitaleta gidduwaa kofa oottidi xaafiis. Inggilizettuwan giigida, Pilgganawu Maaddiya Qofaa Oyqqida—Ooratta Alamiyaa Geeshsha Maxaafaa Xuufetu Birshshettankka tohossa qofay hegaadan xaafettiis.wp17.3, sinttaa 11-12.

Asi bana qohennaadan shugguxe malabaa oyqqiyoogaa xeelliyaagan Kiristtaaneta maaddiya qofay awugee?

Amaridaageeti kaallidi deˈiyaageeta: Xoossaa xeelan deˈoy boncho. Yesuusi bana kaalliyaageeti bisuwaa oyqqanaadan minttettidoy banttana qohuwaappe naaganaadaana gidenna. (Luq. 22:36, 38) Nuuni nu bisuwaa marasha kessanawu qoxxana bessees. Deˈoy aquwaappe keehi alˈˈoba. Nuuni haratu kahaa bonchoos, qassi haratuyyo leemiso gidana koyoos. (2 Qor. 4:2)—w17.07, sinttaa 31-32.

Yesuusi naatettan deˈido deˈuwaabaa Maatiyoosi xaafidobaynne Luqaasi xaafidobay dummatiyoy aybissee?

Maatiyoosi xaafidobay dariya baggi Yooseefaara gayttidaba, hegeekka Mayraama shahaaridoogaa eridi i hanidobaa, issi kiitanchay i Gibxxe baanaadaaninne takkidi yaappe simmanaadan yootidobaa qonccissees. Luqaasi xaafidobay dariya baggi Mayraamibaa yootees; leemisuwawu, a Elssaabeexo oychanawu biidoogaanne Yesuusi naatettan beeta maqidasiyan takkido wode a giidobaa qonccissees.—w17.08, sinttaa 32.

Geeshsha Maxaafay xayennan attidoy aybi gakkishiinee?

Geeshsha Maxaafan beni goˈettido qaalatunne qofatu birshshettay haˈˈi laamettiis. Daro asay haasayiyo qaalay polotikaa hanotaappe denddidaagan issi issitoo laamettees. Daro qaalan Geeshsha Maxaafaa birshshiyoogaa asay eqettiis.—w17.09, sinttaa 19-21.

Nuna huuphiyan huuphiyan naagiya kiitanchi deˈii?

Baawa. Yesuusi ba erissiyo ashkkaratu kiitanchati Xoossaa sinttan deˈiyoogaa yootiis. (Maa. 18:10) I yootidobay, ba erissiyo ashkkaratu kiitanchati eta loytti xomoosiyoogaa besseesippe attin, eta huuphiyan huuphiyan maalaaliya hanotan naagiyoogaa bessenna.—AM wp17.5, sinttaa 5.

Ubbaappe aadhiya siiqoy aybee?

Geeshsha Maxaafaa maaraa kaallidi siiqiyo agaappe giyo siiqoy ubbaappe aadhiyaagaa. He siiqoy issi uraa wozanappe siiqanaadan oottees. Nuuni nu goˈˈaa aggibayidi harata siiqiyoogan hegaa bessoos.—w17.10, sinttaa 7