Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Huuphe Yohuwaa Indekisiyaa 2016 Wochiyo Keelaa

Huuphe Yohuwaa Indekisiyaa 2016 Wochiyo Keelaa

Huuphe yohoy ay maxeetiyaappe ekettidaakko qonccissiyaagaa

DEˈUWAN HANIDABAA

 • Immiyoogan Taani Waana Ufayttidaakko (R. Parkana), Naa.

 • Kushee Baynnan Geeshsha Maxaafaa Tumaa Ekkiyoogaa (B. Mertena), AM Paydo 6

 • Loˈˈo Leemisota Kaallanawu Baaxetaas (T. Mekileyna), Xiq.

 • Malakuseti Ayyaanaaban Tumu Michontta Gididosona (Felisonne Araselo), Hos.

 • ‘Ubba Asawu Ubbabaa’ Gidaas (D. Hopkinsena), Tis.

 • Yihooway Taani Ayfanaadan Maaddiis (C. Rabasana), Usu.

DUMMA DUMMABAA

 • Ajjuutaa, AM Paydo 6

 • Akeekissiyoobaa Siyiyoogaa, brwp Paydo 2

 • Asi Zerido Kattaa Bolli Zardduwaa Zeriyoogee Tumee? Xiq.

 • Ayhuda Haymaanootiyaa Kaalettiyaageeti Macho Yeddite Giyo Gaasuwaa, Paydo 4

 • Beni Maayuwaanne a Meraa, AM Paydo 3

 • Beni Xaatta Maxaafata, Paydo 2

 • Daawitanne Gooliyaada—Hegee Tumuppe Hanidabee? Paydo 4

 • Dabloosi oonee? brwp Paydo 2

 • Danoy Baynna Alamee Deˈana Danddayii? Paydo 3

 • Dumma Hanotan Eqqidi Woy Uttidi Woossana Koshshii? AM Paydo 6

 • “Ee; Taani Baana” (Irbbiqo), AM Paydo 3

 • Geeddarssana Koshshiyaabaa (ammanuwaa Geeshsha Maxaafaa qofaara), Paydo 3

 • Haymaanoote Yame Gidiyoogee Koshshiyaabee? Paydo 4

 • Haymaanootee Asi Medhidobee? Paydo 3

 • Kafotuppe Tamaariyoobaa, AM Paydo 6

 • Keehi Loˈˈo Qaalaa (“ta naˈee”), Hid.

 • Minttettuwaa Awuppe Demmana Danddayay? Paydo 4

 • Nuuni Hayqqiyo Wode Waaniyoo? Paydo 2

 • “Olai GODAAGAA” (Daawita), Paydo 4

 • Qeese Ubbatu Halaqata Geetettidaageeta, Paydo 2

 • Rooma Kawotettay Ayhudatussi Immido Laˈatettaa, Xiq.

 • Siiqiyo Uri Hayqqiyo Wode, Paydo 3

 • Xoossaa Kawotettay Aybee? Paydo 4

 • Xoossay Ubba Woosaakka Zaarii? AM Paydo 6

GEESHSHA MAXAAFAA

 • Bashshaappe Attiis, AM Paydo 4

 • Lefavre de Etaples (birshshiyaagaa), AM Paydo 6

 • SHemppotanne Paydota, brwp Paydo 2

GEESHSHA MAXAAFAY ASAY LAAMETTANAADAN OOTTEES

 • Deˈoy Cammido Makkalancha Asa (A. De la Funtte), Paydo 4

 • Kunddikkokka Wurssettan Denddaas (Yozef Mutka), Paydo 3

 • Maccaasaa Bonchiyoogaa Tamaaraas (J. Irenbogen), AM Paydo 3

 • Saruwan Ufayttada Deˈanaadan Maadda (A. Brojiyo), Paydo 2

KIRISTTAANETU DEˈUWAANNE EESHSHAA

 • ‘Aadhida Eratettaa’ Naagay?” Xiq.

 • Alˈˈo SHuchaappekka Alˈˈo (ammanettiyoogaa), Tam.

 • Ammanettana Koshshiyoy Aybissee? Paydo 1

 • Ashkke Gidiyoogaa—Hegee Aadhida Eratetta, Tis.

 • Geeshsha Sohotun Goynnana Koshshii? brwp Paydo 2

 • Hananabaa Yootiyaageeta Milata, Laa.

 • Hirggiyoogaa Agganawu Maaddiyaabaa, Paydo 2

 • Hirggoppite, Paydo 2

 • Ne Gubaaˈiyan Maaddana Danddayay? Laa.

 • Ne Haggaazoy Akkaa Malee? Hos.

 • Qoppiyo Imotaa Loˈˈobawu Goˈettay? Hos.

 • Sunttatu Sinttan Mishiraachuwawu Mootettiyoogaa, Mas.

 • Ubbatoo Yihoowawu Ufayssan Haggaaza, Usu.

 • Worqqaappe Keehi Aadhiyaabaa (Xoossaa aadhida eratettaa), Naa.

NABBABIYAAGEETU OYSHAA

 • Beetasayda haattay ‘qaaxxanaadan’ oottiyaabaa (Yoh 5:7), Udd.

 • Gita Baabiloona Xoossaa asaa omooddidoy awudee? Laa.

 • Gubaaˈiyawu simmiyoogee odettiyo wode ufayttiyoogaa, Udd.

 • Kawo oosanchawu imota woy miishsha immiyoogaa, Udd.

 • Kushiyaa meechaabay palamissidoy aybissee? (Mar 7:5), Naa.

 • Naaˈˈu gatimata issippe gattiyoogaa (Hiz 37), Isi.

 • Seexaanay Yesuusa beeta maqidasiyaa efiidee? (Maa 4:5; Luq 4:9), Laa.

 • Tiyettida Kiristtaaneti ekkiyo ‘maatafaanne waasiyaa’ (2Qor 1:21, 22), Hos.

 • Xaafiyoobaa oyqqida bitaniyaanne woriya usuppun asata (Hiz 9:2), Tam.

 • “Xoossaa qaalai” aybee? (Ibr 4:12), Mas.

XANNAˈIYO HUUPHE YOHOTA

 • “Ayyaanaabaa Qoppiyoogee De7uwaanne Sarotettaa Ehees,” Tis.

 • Ayyaanaaban Diccana Koshshiyoogaa Akeekay? Naa.

 • Aqo Deˈoy Giiganaadan Oottiyoogaa, Naa.

 • Aqo Deˈuwaa—Hegaa Doomettaanne Halchuwaa, Naa.

 • “Biidi, Asa Ubbaa Tana Kaalliyaageeta Oottite,” Udd.

 • ‘Danddayay Ba Oosuwaa Polo,’ Hos.

 • Geeshsha Maxaafay Neeni Haˈˈikka Laamettanaadan Oottii? Udd.

 • Goynuwawu Issippe SHiiqana Koshshiyoy Aybissee? Hos.

 • Hara Biittaa Qaalaa Goˈettiya Gubaaˈiyan Ayyaanaaban Minnada Deˈa, Xiq.

 • Harata Loohissana Koshshiyoogaa Akeekay? Naa.

 • Haratu Mooroy Nena Xubbanaadan Eeno Gooppa, Tam.

 • “Imattatussi Kehiyoogaa Dogoppite,” Xiq.

 • ‘Ishanttudan Siiqettiyoogaa Aggoppite’! Ich.

 • ‘Ne Kusheti Arggaacoppona,’ Mas.

 • “Nuuni Inttenaara Baana,” Ich.

 • Kawotettaa Koyappe Attin Aquwaa Koyoppa, Isi.

 • Kiristtaane Issippetettay Minnanaadan Maaddana Danddayaasa—Waatada? Laa.

 • Kuuyana Bessiyaabaa Waata Kuuyay? Udd.

 • Neeni Hidootan Naagiyooban Ne Ammanuwaa Mintta, Xiq.

 • Neeni Maayiyoobay Xoossaa Bonchissii? Mas.

 • Nena Hirggissiya Ubbabaa Yihoowa Bolli Ola, Tis.

 • Nuna Urqqa Miishshadan Medhiya Yihoowa Nashshiyoogaa, Tam.

 • Nuuni ‘Naagi Uttana’ Bessiyoy Aybissee? Isi.

 • Ooshshana Danddayiyaabaa Siiquwan Giigissa, Udd.

 • SHaahettida Alamiyan Oossinne Exatennan Deˈa, Hos.

 • Ubba Galla Issoy Issuwaa Minttettite, Hid.

 • Urqqaa Medhiya Gitay Maaddanaadan Koyay? Tam.

 • Worddo Haymaanootiyaappe Laˈa Kiyidosona, Hid.

 • Xoossaa Aaro Kehatettaa Mishiraachuwaa Yootite, Isi.

 • Xoossaa Aaro Kehatettaa Nashshidi Ekkiyaageeta, Isi.

 • Xoossaa Aaro Kehatettan Nagaraa Aylletettaappe Kiyadasa, Tis.

 • Xoossaa Ayyaanay Nu Ayyaanaara Markkattees, Ich.

 • Xoossaa Maxaafay Yootiyoogaadan Darajjayettiis, Hid.

 • Xoossaara Oottiyoogee—Ufayssiyaaba, Ich.

 • Xoossay Banan Ammanettiya Ura Nashshees, Hos.

 • Xoossay Immido Odin Wurenna Imotay Nena Denttetto, Ich.

 • Xumaappe Xeesettidosona, Hid.

 • Yelaga Naatoo—Xammaqettanawu Giigettidetii? Laa.

 • Yelaga Naatoo—Xammaqettanawu Waani Giigettana Danddayeetii? Laa.

 • Yelagatoo, Intte Ammanuwaa Minttite, Mas.

 • Yelidaageetoo, Intte Naati Ammanuwan Minnanaadan Maaddite, Mas.

 • Yihoowa Anjjuwaa Demmanawu Baaxetiyoogaa Aggoppa, Mas.

 • Yihoowa Dabbota Milata, Usu.

 • Yihoowa Maxaafaa Keehi Xoqqu Oottada Xeellay? Hid.

 • Yihoowawu Ammanettida Ashkkaratuppe Tamaara, Usu.

 • Yihoowawu Ammanettiyaagaa Gida, Usu.

 • Yihooway A “Ta Dabbuwaa” Giidi Xeesiis, Usu.

 • Yihooway Ba Asaa Deˈuwaa Ogiyaa Kaalettees, Laa.

 • Yihooway Immiyoobaa Muleera Goˈetta, Udd.

 • ‘Yihooway Nu Xoossay Issi Yihoowa,’ Tam.

 • Yihooway Qaalaa Gelidobaa Ammana, Xiq.

 • Yihooway Wozanappe Bana Koyiyaageeta Woytees, Tis.

YESUUS KIRISTTOOSA

 • Aybissi Waayettideenne Hayqqidee? brwp paydo 2

 • Inchirichan Oyqettidaageetuyyo Oottidobaa, Paydo 3

 • Yooseefa Aawaa, AM Paydo 3

YIHOOWA

 • ‘Neeyyo Qoppees,’ Tam.

 • Sunttaa, AM Paydo 3

 • “Yayyoppa, Taani Nena Maaddana,” Isi.

YIHOOWA MARKKATA

 • Bantta Dosan Eeno Giidosona Gaanan, Isi.

 • Bantta Dosan Eeno Giidosona Oshiniyan, Ich.

 • “Birttaaniyan Kawotettaabaa Aassiyaageetoo, Beegottite!!” (1937), Hid.

 • Cenggurssaa Xoqqissiyaabay Deˈiyo Kaamiyaa (Brazile), Usu.

 • “Oosoi Gita” (miishshaa immiyoogaa), Hid.

 • “Oosoy Imettidoogeeta” (Amarkkan, Ohayon, Seedar Poynten, shiiqido gita shiiquwaa), Udd.

 • Yihoowa Kaaletuwan Goˈetta (deˈuwan hanidabaa), Mas.

 • “Yihooway Sabettanaadan Oottiyaabaa” (Jarmane, Alamiyaa Olaa I), Naa.