Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Ba Huuphiyaa Naagiyoogaa—Yihoowan Nashettanawu Keehi Koshshiyaabaa

Ba Huuphiyaa Naagiyoogaa—Yihoowan Nashettanawu Keehi Koshshiyaabaa

“Ta dabboy tana yiilloyiyo wode, taani A qooriyaa oyqqada A cuullaas. Taani A woranawu koyaas.”—Pawula.

“Son, taani gaasoy baynnan elle yiillotays. Taani so giddo miishshata, ashanguluutetanne ta kushiyan deˈiya aybanne mentterettays.”—Marka.

Nuuni hegaa keena waayi yiillotana. SHin nuuni ubbay nu huuphiyaa naaganawu issi issitoo metootana danddayoos. Hegawu waanna gaasoy koyro bitaniyaa Addaameppe nuuni nagaraa laattidoogaa. (Roo. 5:12) Issoti issoti Pawulaagaadaaninne Markaagaadan, hanqquwaa teqqanawu metootoosona. Harati bantta qofaa naaganawu metootana danddayoosona. Leemisuwawu, eti banttana gakkida yashshiyaabaa woy hidootaa qanxxissiyaabaa ubbatoo qoppoosona. Harati qassi pokkobaa oottanawu, likkiyaappe aattidi ushshaa uyanawu, woy bessenna ogiyan jallissiyaabaa goˈettanawu amottiyoogaa agganawu metootana danddayoosona.

Qoppiyooban, koyiyoobaaninne oottiyooban bantta huuphiyaa naagennaageeti banttana qohana danddayoosona. SHin, hegaadan qohettennaadan naagettana danddayoos. Waatidi? Nu huuphiyaa naagiyoogaana. Yaatanawu nuna maaddiya heezzu oyshata ane beˈoos: (1) Ba huuphiyaa naagiyoogaa giyoogee woygiyoogee? (2) Hegee keehi koshshiyoy aybissee? (3) ‘Geeshsha ayyaanaa ayfiyaa’ macaratuppe issuwaa gidida ha eeshshaa waati bessana danddayiyoo? (Gal. 5:22, 23) Yaatidi, nuuni issi issitoo nu huuphiyaa naagennan aggiyo wode ay oottana danddayiyaakko beˈana.

BA HUUPHIYAA NAAGIYOOGAA GIYOOGEE WOYGIYOOGEE?

Ba huuphiyaa naagiya uri ubbaban bana naagees. I Xoossaa ufayssenna ogiyan haasayennanne oottenna.

Yesuusi ba huuphiyaa naagiyoogaa loytti bessiis

Ba huuphiyaa naagiyoogaa giyoogee aybakko Yesuusi bessiis. Geeshsha Maxaafay hagaadan gees: “Asi bana cayiyo wode, zaaridi cayibeenna; waayettiyo wodekka manddibeenna. SHin xillo pirddiya Xoossaayyo bana aattidi immiis.” (1 PHe. 2:23) Yesuusi barchchiyaa mittan kaqetti uttidaashin morkketi A qilliicciyo wode, ba huuphiyaa naagiis. (Maa. 27:39-44) Hegaappe kase, haymaanootiyaa kaalettiyaageeti balabaa appe demmanawu giidi daro oyshata A oychchido wode, I ba huuphiyaa naagiyoogaa bessiis. (Maa. 22:15-22) Hanqqettida amarida Ayhudati A caddanawu shuchchaa ekkido wodekka I ba huuphiyaa naagiis. Yesuusi haluwaa kiyiyoogaa aggidi, “etappe geemettidi, Beeta Maqidasiyaappe kiyidi biis.”—Yoh. 8:57-59.

Nuuni Yesuusa leemisuwaa kaallana danddayiyoo? Amarida hanotan kaallana danddayoos. Kiitettida PHeexiroosi hagaadan giis: “Kiristtoosi intteyyo waayettiis; intte a kaallana mala, intteyyo leemiso gidiis.” (1 PHe. 2:21) Nuuni nagaranchcha gidikkonne, Yesuusa leemisuwaa kaallananne nu huuphiyaa naagana danddayoos. Yaatiyoogee keehi koshshiyoy aybissee?

 BA HUUPHIYAA NAAGIYOOGEE KEEHI KOSHSHIYOY AYBISSEE?

Nuuni Yihoowan nashettanawu nu huuphiyaa naagana koshshees. Nuuni Yihoowawu ammanettidi adussa wodiyawu haggaazidaageeta gidikkokka, nu oottiyoobaaninne haasayiyooban naagettana xayikko, aara dabbotido dabbotay moorettana danddayees.

He wode, “biittan sa7an ubban de7iya asaa ubbaappe aadhdhiya ashkke asa” geetettida Muusa qoppa. (Qoo. 12:3) Israaˈeelati zuuzummiyoogaa Muusee daro layttawu danddayan siyiis. SHin issi galla I ba huuphiyaa naagibeenna. Gidiya haattay baynna gishshawu eti zaarettidi zuuzummido wode, I hanqqettiis. I yiillotidi asaa, “Inttenoo makkalanchchatoo, siyite; ha zaallaappe haattaa intteyyo nuuni tumu kessanee?” yaagiis.—Qoo. 20:2-11.

Muusee ba huuphiyaa naagibeenna. Yihooway maalaaliya ogiyan haattaa etawu immido gishshawu I Yihoowa galatibeenna. (Maz. 106:32, 33) Hegaappe denddidaagan, I Hidootaa Biittaa gelennaadan Yihooway diggiis. (Qoo. 20:12) Muusee ba huuphiyaa naagennan aggidoogan hegaappe simmin I deˈido layttan zilˈˈettennan aggenna.—Zaa. 3:23-27.

Nuuni hegaappe ay tamaariyoo? Nuuni tumaa siyoosappe daro wode gidikkonne, nuna yiilloyida asata woy bantta qofaa suurissana koshshiya asata bonchennaagaa bessiya hanotan mule haasayissana koshshenna. (Efi. 4:32; Qol. 3:12) Nu layttay sugiyo wode, danddayanchcha gidiyoogee issi issitoo kaseegaappe yaa metana danddayees. SHin Muusa hassaya. Nu huuphiyaa naagennan aggiyoogan Yihoowa sinttan deˈiya nu loˈˈo sunttay moorettanaadan koyokko. Ha keehi koshshiya eeshshaa waati bessana danddayiyoo?

NU HUUPHIYAA NAAGIYAAGEETA WAANI GIDANA DANDDAYIYOO?

Geeshsha ayyaanaa demmanawu woossa. Aybissi? Ba huuphiyaa naagiyoogee Xoossaa ayyaanaa ayfiyaa macaratuppe issuwaa gidiyo gishshataassa; qassi hegaa demmanawu woossiyaageetussi Yihooway ba ayyaanaa immees. (Luq. 11:13) Yihooway ba geeshsha ayyaanaa baggaara nu huuphiyaa naaganawu koshshiya wolqqaa nuuyyo immana danddayees. (Pili. 4:13) Nu huuphiyaa naaganawu metootennaadan maaddiya, siiquwaa mala hara geeshsha ayyaanaa ayfiyaa macarata bessanaadankka I nuna maaddana danddayees.—1 Qor. 13:5.

Ne huuphiyaa naagennaadan oottiya aybippenne naagetta

Ne huuphiyaa naagennaadan oottiya aybippenne naagetta. Leemisuwawu, pokkobaa bessiya Interneettiyaa websaytetuppenne allaxxiyoobatuppe naagetta. (Efi. 5:3, 4) Iitabaa oottanaadan paacciya aybippenne nuuni naagettana bessees. (Lee. 22:3;  1 Qor. 6:12) Leemisuwawu, pokkobaa oottanawu sohuwaara paacettiya uri macca asaynne attuma asay siiqettiyo siiquwaabaa yootiya maxaafatuppe woy hegaa bessiya pilimetuppe mule naagettana koshshees giidi kuuyana danddayees.

Ha zoriyaa oosuwan peeshshanawu metootana danddayoos. SHin, nuuni baaxetikko, nu huuphiyaa naaganawu koshshiya wolqqaa Yihooway immana. (2 PHe. 1:5-8) Qoppiyooban, haasayiyoobaaninne oottiyooban nuuni nu huuphiyaa naaganaadan I nuna maaddana. Qommoora qonccida Pawulinne Marki bantta huuphiyaa naagiyoogaa tamaaridoogee hegaa bessees. Qassi kaamiyaa laaggiyo wode laaggiya haratu bolli ubbatoo yiillotiya issi ishaabaa ane qoppa. I ay oottidee? Hagaadan giis: “Taani ubba galla wozanappe woossays. Ba huuphiyaa naagiyoogaara gayttida huuphe yohota xannaˈaas; qassi hegawu maaddiya Geeshsha Maxaafaa xiqiseta wotta dentta qoppaas. Taani hegawu daro layttawu minna oottikkokka, haˈˈikka woppu gaanawu baaxetanawu koyiyoogaa maallado maallado ubbatoo ta wozanan hassayays. Qassi keerido sohuwaa dirbbennan gakkanawu kasetada sooppe kiyays.”

NU HUUPHIYAA NAAGENNAN AGGIYO WODE

Issi issitoo nuuni ubbay nu huuphiyaa naagennan aggana danddayoos. Hegaa malabay haniyo wode, nuuni Yihoowa woossanawu keehi yayyana danddayoos. SHin Yihooway nuna maaddanaadan keehi woossana bessiyoy he wodiyaana gidana danddayees. Hegaa gishshawu, sohuwaara Yihoowa woossa. I neeyyo atto gaanaadan woossa, A maaduwaa koya, qassi hegaa mala moorobaa zaarettada oottennaadan murtta. (Maz. 51:9-11) Yihooway maaranaadan wozanappe ne woossiyoobaa siyenna gaada qoppoppa. (Maz. 102:17) Kiitettida Yohaannisi Xoossaa Naˈaa suuttay ‘nagara ubbaappe nuna ashshiyoogaa’ yootiis. (1 Yoh. 1:7; 2:1; Maz. 86:5) Yihooway ba ashkkarati harata darotoo atto gaanaadan yootidoogaa hassaya. Hegaa gishshawu ikka nuuyyo hegaadan oottanaagaa ammanettana danddayoos.—Maa. 18:21, 22; Qol. 3:13.

Muusee bazzuwan ba huuphiyaa guutta wodiyawu naagennan aggidoogan Yihooway azzaniis. Gidikkokka, Yihooway awu atto giis. Qassi Muusee ammanuwan nuussi loˈˈo leemiso gidiyoogaa Xoossaa Qaalay yootees. (Zaa. 34:10; Ibr. 11:24-28) Yihooway Muusee Hidootaa Biittaa gelennaadan diggikkonne, I Gannate gidida saˈan merinawu deˈanaadan oottana. Keehi koshshiya eeshsha gidida nu huuphiyaa naagiyoogaa bessanawu minni oottikko, nuunikka merinaa deˈuwaa demmana danddayoos.—1 Qor. 9:25.