Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Hassayay?

Hassayay?

Mati kiyida Wochiyo Keelaa maxeeteta loyttada nabbabadii? Yaatikko, kaallidi deˈiya oyshata zaarana danddayay?

Nuuni kaseegaappe loytti yexxanawu oottana danddayiyo oyddubati aybee?

Nu mazamure maxaafaa xoqqu ootti oyqqidi nu huuphiyaa xoqqu oottana danddayoos. Maara shemppana koshshees. Doona loytti dooyikko, xoqqu oottidi yexxana danddayoos.—w17.11, sinttaa 5.

Israaˈeelan baqati attiyo katamati deˈiyo sohuwaanne yaa efiya ogiyaa xeelliyaagan nuna maalaalissiyaabay aybee?

He biittan dumma dummasan baqati attiyo usuppun katamatinne yaa efiya loˈˈo ogeti deˈoosona. Yaatiyo gishshawu, issi uri injjetiyaasan sohuwaara baqati attana danddayees.—w17.11, sinttaa 14.

Xoossay Yesuusa baggaara immido wozoy aybippenne aadhdhiya imota gidiyoy aybissee?

He imotay nuuni deˈanawu koyiyo koshshaa polees, qassi nagaraappenne hayquwaappe nuna laˈa kessees. Xoossay Addaame zerettaa siiqiyo gishshawu, nuuni nagaranchcha gidi uttidaashin Yesuusa nuussi immiis.—wp17.6-AM, sinttaa 6-7.

Mazamure 118:22y Yesuusa dendduwaabaa waati qonccissii?

Yesuusa asay ixxiisinne woriis. I ‘godaa xaphuwaa minttiya shuchcha’ gidanawu, hayquwaappe denddana koshshees.—w17.12, sinttaa 9-10.

Masee yaana zerettay bayratettaa maataara gayttidabee?

Yesuusi yelettana zerettay issi issitoo bayra naˈa baggaara; shin ubbatoo hegaadaana gidenna. Daawiti Isseya bayra naˈa gidenna; gidikkokka, Masee Daawita zerettaappe yelettiis.—w17.12, sinttaa 14-15.

Akkamuwaara gayttidaagan Geeshsha Maxaafay yootiyo amarida maarati aybee?

Muuse higgiyan, issi issi harggee oyqqidoogeeti asappe shaahettidi deˈoosona. Asay anhaa bochchi simmidi meecettana koshshees. Higgiyan asi ba sheeshsha utettaa moogana koshshees. Naˈi yelettido hosppuntta gallassan qaxxarana koshshees; suuttay irkkiyoogaara gayttidaagan hegee keehi loˈˈo wode.—wp18.1, sinttaa 7.

Issi Kiristtaane bana guuttaa siiqiyoogee bessiyaaba gidiyoy aybissee?

Nuuni nu shooruwaa nu huuphedan siiqana koshshees. (Mar. 12:31) Azinay “ba maccaasiyo ba bollaadan siiqanau bessees.” (Efi. 5:28) SHin asi bessenna ogiyan bana siiqana danddayees.—w18.01, sinttaa 23.

Nuuni ayyaanaaban diccanawu oottana danddayiyo issi issibay aybee?

Nuuni Xoossaa Qaalaa nabbabana, nabbabidobaa wotti dentti qoppananne tamaaridobaa oosuwan peeshshana koshshees. Qassi geeshsha ayyaanay nu qofaanne wozanaa kaalettanaadan eeno gaananne haratu maaduwaa nashshidi ekkana bessees.—w18.02, sinttaa 26.

Xoolinttiyaa qoodiyoogeenne kaayiyoogee sinttanaabaa eranawu maaddennay aybissee?

Hegawu dumma dumma gaasoy deˈees; shin he naaˈˈubaykka Geeshsha Maxaafan digettidoogee waanna gaaso.—wp18.2, sinttaa 4-5.

Qumaa maanaadan shoobbin eeno giidobaa nuuni waati xeellana koshshii?

Nuuni shoobiyaa eeno gi ekkikko nu qaalaa naagana koshshees. (Maz. 15:4) Pattennaban gaasoyidi aggana koshshenna. Nuna imattiyaagee keehi daafuridi giigissennan aggenna.—w18.03, sinttaa 18.

Sunttettida attuma asati Ximootiyoosappe ay tamaarana danddayiyoonaa?

Ximootiyoosi asawu wozanappe qoppees, qassi ayyaanaabaa sinttayees. I geeshsha haggaazuwan minni oottiis, qassi tamaaridobaa oosuwan peeshshiis. I ubbatoo bana loohissees, qassi Yihoowa ayyaanan ammanettiis. Cimatikka haratikka A leemisuwaa kaallana danddayoosona.—w18.04, sinttaa 13-14.