WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Tamme 2018

Ha maxeetiyan Naase 6⁠ppe Masqqala 2, 2018 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

Ta Kawotettay Ha Alamiyaa Bagga Gidenna

Yesuusi ba wode deˈiya asay palamettiyooban gelibeennaagee polotikaaranne issippetettaara gayttidaagan nuuyyo ay mala xeelay deˈanaadan maaddii?

Yihoowaynne Yesuusi Issuwaa Gididoogaadan Nuuni Ubbay Issuwaa Gidanawu Amottoos

Xoossaa asaa giddon deˈiya issippetettay minnanaadan waatana danddayay?

Xoossan Nashettana Danddayees SHin

Yihudaa kawuwaa Robiˈaama hanotay Xoossay nu ubbaappe koyiyoobay aybakko eranawu maaddees.

Xoossaa Higgiyaaninne Maaran Ne Kahaa Loohissa

Xoossay nuuyyo kandduwaaban komppaase malabaa immiis; shin hegee nuna maara kaalettiyoogaa nuuni shaakki erana bessees.

Yihooway Bonchchettana Mala, “Intte Poo7oy Asa Sinttan Poo7o”

Mishiraachchuwaa sabbakiyoogaappe koshshiya harabaykka deˈees.

DE'UWAN HANIDABAA

Hirggido Wode Ubban Minettaas

Edwardi so asaa metuwaara, haymaanootiyaaban ixxiyo ixuwaara, ba mooruwaaranne unˈˈettiyo harggiyaara gayttidaagan tuggatiis.

Sarotiyoogee Denttettees

Qanttan sarotiyoogeekka keehi maaddana danddayees.

Hassayay?

Mati kiyida Wochiyo Keelaa maxeeteta loyttada nabbabadii?