Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Yihooway Nu Waaye Ubban Minttettees

Yihooway Nu Waaye Ubban Minttettees

‘Minttetto ubbaa Xoossay nu waaye ubban nuna minttettees.’—2 QOR. 1:3, 4.

MAZAMURE: 33, 41

1, 2. Yihooway nu waayiyan nuna waati minttettii, qassi a Qaalay yootiyo ammanttiyaabay aybee?

EDIWARDO giyo aqo oyqqibeenna yelagay, bana qofissidabaa Istiven giyo aqo oyqqida gastta gubaaˈe cimaassi yootiis. Ediwardoy 1 Qoronttoosa 7:28n, “Hegaadan oottiyaageeti [aqo oyqqiyaageeti] bantta bolli waayiyaa ehaana” yaagiyaagaa qoppiiddi takkiis. I, “Ha ‘waayee’ aybee, qassi taani aqo oyqqikko, hegaa waata genccanee?” yaagidi oychiis. Istiveni he oyshaa zaaranaappe kase, Yihooway, ‘minttetto ubbaa Xoossay nu waaye ubban nuna minttettees’ yaagidi kiitettida PHawuloosi xaafido haarabaa Ediwardoy qoppanaadan yootiis.—2 Qor. 1:3, 4.

2 Yihooway metoy gakkiyo wode nuna minttettees; qassi i nuna siiqiya Aawa. Nena gakkida metuwan Xoossay darotoo ba Qaalaa baggaara maaddidoogaanne kaalettidoogaa neeni beˈennan waaya aggana. I beni wode deˈida ba ashkkaratussi amottidoogaadan, nuuyyookka loˈˈobaa amottiyoogaa ammanettana danddayoos.—Ermmaasa 29:11, 12 nabbaba.

3. Nuuni beˈana oyshati awugeetee?

3 Nuna metoy woy waayee aybissi gakkiyaakko erikko, nuuni  genccana danddayoos. Aqo deˈuwaara woy so asaara gayttidaagan gakkiya waayiyawukka hegee tuma. Aqo deˈuwan woy so asaa bolli waayee gakkana danddayiyoy aybissee? Nuussi minttettoy koshshiyo wode maaddana danddayiya beni wodenne ha wodiyan deˈiya asatu leemisoti awugeetee? Etabaa eriyoogee nuuni genccanaadan maaddees.

AQO DEˈUWAN MERETTIYA METUWAA

4, 5. Azinaanne machee bolli gakkiya issi issi waayee aybee?

4 Yihooway koyro maccaasiyo medhidi bitaniyawu immido wode hagaadan giis: “Asi ba aawaanne ba aayyiyo aggi bayidi, ba machcheera issippe de7ees; eti naa77ai issi asho gidoosona.” (Doo. 2:24) Yihooway hegaa yootidoy, koyro aqo deˈuwaa doomissido wode. Nuuni ubbay nagarancha. (Roo. 3:23) Hegaa gishshawu, azinaynne machiyaa bantta aqo deˈuwan metoy merettanaagaa naagana danddayoosona. Leemisuwawu, issi maccaasiyaa azinaa gelanaappe kase ba aawaayyoonne aayeeyyo azazettana koshshees. SHin aqo deˈuwan azinay ba macheeyyo huuphe gidiyoogaa Xoossaa Qaalay yootees. (1 Qor. 11:3) Mati aqo oyqqida amarida azinatussinne machotussi hegee metiyaaba. Xoossaa Qaalay yootiyoogaadan, issi machiyaa a kaallana bessiyoy ba aawaanne ba aayee kaaletuwaa gidennan, ba azinaagaa gidiyoogaa akeekana bessees. Mati aqo oyqqidaageeti bantta bollotuura maayettanawu metootana danddayoosona; hegee qassi eti unˈˈettanaadan oottana danddayees.

5 SHahaaray attidoogaa machiyaa ba azinawu yootiyo wode darotoo unˈˈissiya harabay merettees. Eti naˈa yelana haniyo gishshawu ufayttikkokka, eta hirggissiyaabaykka deˈees. Aayyiyaa shahaarido wodiyan payya gidada deˈanaagee qassi naˈaa payyatettay eta qofissana. Sohuwaara gidin woy takkidi miishshi metana danddayiyoogeekka eta qofissees. Naˈay yelettiyo wode giigissana koshshiyo harabaykka deˈees. Ba koyro naˈa yelida aayyiyaa darotoo ba yiira naˈaa xeelliyoogaabaa qoppana danddayawusu. Hegaappe denddidaagan, azinay ba machiyaa bantta yiira naˈabaa xalla qoppada a kaseegaadan siiqennabadan qoppana danddayees. Hara baggaara qassi, naˈa yelida aawawu aawatettay kaseegaappe darees. I naˈaassi koshshiyaabaa kunttana bessiyo gishshawu, i oottiyoobay kaseegaappe daro.

6-8. Naata yelanawu amottiiddi yelennaagee unˈˈettanaadan waatidi oottana danddayii?

6 Aqo oyqqida issota issota hara dumma paacee gakkees. Eti naata yelanawu keehi koyoosona shin yelana danddayokkona. Machiyaa shahaarennaba gidikko, keehi hirggana danddayaasu. Aqo oyqqiyoogeekka naˈaa yeliyoogeekka hirggaappe ashshennaagee qoncce; shin naˈa yelanawu koyiiddi yelennan aggiyoogee azinaynne machiyaa ‘waayettanaadan’ oottees. (Lee. 13:12) Mayne gidiyoogee beni wode darotoo yeellayees. Yaaqooba machiyaa Raaheela, a yelana danddayennan ba michiyaa naata yelidoogaa beˈada azzanaasu. (Doo. 30:1, 2) Daro naata yeliyoogee meeze gidido heeran haggaaziya misonaaweta asay eti naata yelennay aybissakko darotoo oychees. Misonaaweti banttawu danddayettida keenan hegaa gaasuwaa yooti simminkka, issoti issoti “Nuuni inttessi woossana” yaagoosona.

7 Naˈa yelanawu keehi koyikkonne yelana danddayabeenna Inggilizen deˈiya issi micheebaa qoppa. He wode i deˈoy laamettiis. A amottiyoobay ha wodiyan polettennaagaa akeekido gishshawu, azzanaasu. Anne i azinay asa naˈa dichanawu qofaa qachidosona. Gidikkokka, a hagaadan gaasu: “Taani haˈˈikka azzanays. Asa  naˈa dichiyoogee taani yeliyoogaa mala gidennaagaa erays.”

8 Geeshsha Maxaafay Kiristtaane maccaasati, ‘naata yeliyoogan attanaagaa’ yootees. (1 Xim. 2:15) SHin hegee yeliyoogee woy naata dichiyoogee merinaa deˈuwaa demissees giyoogaa gidenna. Issi maccaasiyaa naata yeliyoogeenne ba so asawu koshshiyaabaa oottiyoogee a zigirssancha gidennaadaaninne hara asaa allaalliyan gelennaadan o naagana danddayiyoogaa hegee bessees. (1 Xim. 5:13) Gidoppe attin, aqo deˈuwaaranne so asaa deˈuwaara gayttidaagan a haˈˈikka waayettana danddayawusu.

Siiqiyo uri hayqqido asi waani genccana danddayii? (Mentto 9, 12 xeella)

9. Aqo laggee hayqqiyoogee keehi wolqqaama meto gididoy aybissee?

9 Aqo deˈuwaara gayttida metuwaa yootiyo wode, sohuwaara hassayettennan aggana danddayiya issibay deˈees. Hegee siiqiyo uri hayqqiyoogaa. Ee, daroti bantta siiqo aqo laggee hayqqin keehi metootidosona. He metoy issi uri ha wodiyan bana gakkana gi qoppibeennaba gidana danddayees. Kiristtaaneti Yesuusi qaalaa gelido dendduwaa hidootaa mintti ammanoosona. (Yoh. 5:28, 29) He hidootay ba aqo laggee hayqqido uraa waati maaddii? Hegee keehi minettanaadan oottees. Hegee siiqiya nu Aaway waayettiyaageeta ba Qaalaa baggaara maaddiyoonne minttettiyo hara oge. Yihoowa ashkkaratuppe amaridaageeti i eta minttettin etawu aybi siyettidaakko, qassi hegee eta waati goˈˈidaakko ane pilggoos.

METO WODE MINETTIYOOGAA

10. Haanna unˈˈettiyoogaappe waana woppu gaadee? (Doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

10 Elqqaani siiqiyo a machiyo Haanno, metiya issibay gakkiis. Haanna mayne gidikkokka Piniino giyo i dawuttiyaa naata yelaasu. (1 Sameela 1:4-7 nabbaba.) Piniina “laittaappe laittan” Haanno cayawusu. Hegee Haanna keehi waayettanaadaaninne unˈˈettanaadan oottiis. A woppu gaanawu koyido gishshawu he yohuwaa woosan Yihoowawu yootaasu. ‘Haanna Yihoowawu adussa woosaa woossaasu.’ A Yihooway ba woosaa zaarees gaada qoppadee? Zaarees gaada qoppennan waaya aggana. A “hegaappe simmin mulekka azzanabeikku.” (1 Sam. 1:12, 17, 18) Yihooway a yelanaadan oottanaagaa woy iyyo koshshiyaabaa hara ogiyan kunttanaagaa ammanettaasu.

11. Woosay nuna waati minttana danddayii?

11 Nuuni nagarancha gidiyo gishshawunne Seexaanay haariyo alamiyan deˈiyo gishshawu, paaceenne waayee attenna. (1 Yoh. 5:19) SHin Yihooway “minttetto ubbaa Xoossaa” gidiyoogaa eriyoogee keehi ufayssiyaaba! Paaciyaa woy waayiyaa genccanawu maaddiya issibay woosaa. Haanna ba wozanaabaa Yihoowawu yootaasu. Hegaadan, waayissiyaabay gakkiyo wode, nuuyyo siyettiyaabaa Yihoowayyo yootiyoogaa xallay gidenna. Nuuni maaduwaa demmanawu a mintti woossana koshshees; qassi nuuyyo aybi siyettiyaakko ayyo yootana bessees.—Pili. 4:6, 7.

12. Amˈˈe gidida Haanna ufayttanaadan aybi maaddidee?

12 Naˈa yelibeenna gishshawu woy siiqiyo uri hayqqido gishshawu mela attidabadan nuuyyo siyettikkonne, nuuni minttettuwaa demmana danddayoos. Yesuusi saˈan deˈiyo wode, hananabaa yootiya Haanna aqo oyqqada laappun laytta xallaa takka simmin i azinay hayqqiis. Iyyo naati deˈiyaakkonne Geeshsha Maxaafay yootenna. Layttay 84 gidido Haanna he wode ay oottay? Luqaasa 2:37y hagaadan gees: “Xoomaiddanne woossaidda gallassinne qammi Xoossau goinnaasu; Beeta Maqidasiyaappe kiyennan de7aasu.” Haanna Yihoowawu goynniyoogan minettaasunne ufayttaasu.

13. Mata dabboy minttettenna wodiyankka tumu laggee waati minttettana danddayiyaakko bessiya leemisuwaa yoota.

 13 Nuuni nu ishanttuuranne michonttuura hashetiyo wode, keehi dabbotiya tumu laggeta demmoos. (Lee. 18:24) Poolissi layttay ichasha gidido wode, i aayyiyaa tumaa aggin a keehi azzanidoogaa hassayawusu. He paaciyaa gencciyoogee deexiyaaba. SHin, eta gubaaˈiyan deˈiya Ano giyo aqinye michiyaa ayyaanaaban o maaddido wode a keehi minettaasu. Poola, “Ana tawu dabbo gidana xayikkonne, a siiquwan oottidobay tana keehi maaddiis. Hegee taani aggennan Yihoowawu haggaazanaadan maaddiis” yaagasu. Poola ammanettada haggaazaydda deˈawusu. Qassi a ba aayeera zaarettada gubaaˈiyan haggaaziyoogan keehi ufayttawusu. Poolissi ayyaanaaban aayo gidido gishshawu, Anakka ufayttawusu.

14. Minttettiyaageeti ayba anjjo demmana danddayiyoonaa?

14 Ubbatoo haratuyyo loˈˈobaa oottiyoogee, nuuni darotoo nu metuwaabaa qoppennaadan oottees. Aqo oyqqida michonttikka oyqqibeennaageetikka mishiraachuwaa sabbakiyoogan Xoossaara issippe oottiyo gishshawu keehi ufayttoosona. Eta halchoy Xoossaa sheniyaa oottiyoogan a bonchissiyoogaa. Ubba qassi issoti issoti haggaazuwaa payyatettawu maaddiyaabadan xeelloosona. Nuuni ubbay nu moottaaninne nu gubaaˈiyan  deˈiyaageeta maaddiyaabaa oottiyoogee gubaaˈe giddon deˈiyaageeti issoy issuwaara siiqettanaadan oottees. (Pili. 2:4) Yaatiyoogan Kiitettida PHawuloosi loˈˈo leemiso. I Tasalonqqe gubaaˈiyan deˈiyaageetuyyo xanttiya ‘aaye’ mala gidiis; qassi i ayyaanaaban aawa mala.—1 Tasalonqqe 2:7, 11, 12 nabbaba.

SO ASAA MINTTETTIYOOGAA

15. Naata waannatidi tumaa tamaarissiyo aawatettay deˈiyoy oossee?

15 Nuuni so asaa minttettiyoogaaninne maaddiyoogan loˈˈobaa oottana danddayoos. Issi issitoo, mati aassiyaagaa gididaageeti bantta naata tumaa tamaarissanawu aassiya kaymati maaddana mala oychoosona; ubba qassi bantta naata Geeshsha Maxaafaa xannaˈissana malakka oychoosona. Aawaynne aayyiyaa waannatidi bantta naata tamaarissananne loohissana bessiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. (Lee. 23:22; Efi. 6:1-4) Issi issi hanotan harati maaddana koshshees; qassi hegee galatissiyaaba. SHin, he hanotankka yelidaageeti bantta aawatettaa kiyana bessees. Eti bantta soo asaara ubbatoo haasayiyoogee keehi maaddees.

16. Naata maaddiyo wode, nuuni hassayana bessiyaabay aybee?

16 Aaway woy aayyiyaa ba naata hara uri xannaˈissanaadan kuuyikko, xannaˈissiya uri aawaanne aayee aawatettaa ekkanawu malana koshshenna. Aawaynne aayyiyaa tumaa koyenna wode naata Yihoowa Markka gidida issi uri xannaˈissanaadan oyshettiyo wodee deˈees. SHin, ayyaanaaban maaddiya Yihoowa Markka gidida uri, eti he naatu aawa woy aayo gidennaagaa hassayana bessees. Qassi hegaadan xannaˈissiyo wode, eta son aawaara woy aayeera woy hara kayma Yihoowa Markkaara woy qassi asi beˈana danddayiyo sohuwan xannaˈissiyoogee loˈˈo. Yaatikko, eti oottiyoobay aybakko ooninne bala ogiyan akeekenna. Takkidi aawaynne aayyiyaa Xoossay etayyo immido, bantta naatussi ayyaanaaban koshshiyaabaa kunttiyo aawatettaa polana giidi hidootoos.

17. Naati bantta soo asay minettanaadan waati maaddana danddayiyoonaa?

17 Tumu Xoossaa siiqiyaanne a zoriyaa kaalliya yelagati so asay minettanaadan oottana danddayoosona. Eti bantta aawaanne aayyiyo bonchiyoogaaninne maaddiyoogan so asay minettanaadan oottana danddayoosona. Eti ayyaanaabankka keehi maaddana danddayoosona. Bashshaa Haattaappe kase, Seeta zare gidida Laameeki Yihoowawu goynniis. Laameeki ba naˈaa Nohebaa hagaadan giis: “Ha na7ai GODAI qanggido biittaa bollan nuna nu kushiyaa oosuwaa daafuraappe shemppissana.” He hiraagay Bashshaa Haattaappe simmin Yihooway saˈaappe qanggettaa diggido wode polettiis. (Doo. 5:29; 8:21) Ha wodiyan, Yihoowawu ammanettidi deˈiya naati bantta soo asay minettanaadan maaddana danddayoosona. Eti ha wodiyan gakkiya metuwaanne sinttappe gakkana metuwaa soo asay ubbay genccanaadan maaddana danddayoosona.

18. Waayee woy metoy gakkishinkka nuuni xalidi genccanaadan aybi maaddana danddayii?

18 Woossiyoogee, Geeshsha Maxaafan etabay odettido leemiso gidiya asatubaa wotti denttidi qoppiyoogeenne Yihoowa asaara keehi dabbotiyoogee miilooniyan qoodettiya asay ha wodiyan bantta waaye ubban minettanaadan maaddiiddi deˈees. (Mazamure 145:18, 19 nabbaba.) Yihooway minttetto ubbawu Pultto gidiyoogaa eriyoogee, nuna ha wodiyan gakkiya, qassi sinttappe gakkana ayba waayiyaakka xalidi genccanaadan maaddiyoogee qoncce.