Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

‘Neeni Loˈˈo Qoppido Gishshawu Anjjetta!’

‘Neeni Loˈˈo Qoppido Gishshawu Anjjetta!’

HAGEE beni Israaˈeela asa gidida Daawiti aara gayttida maccaasiyo sabbidi haasayidoba. He maccaasiyaa Abigaalo. Daawiti hegaadan o sabbidoy aybissee, qassi nuuni i leemisuwaappe waani goˈettana danddayiyoo?

Daawiti azini deˈiyo ha maccaaseera gayttidoy Kawuwaa Saaˈoolappe baqatiyo wodiyaana. Abigaala Naabaala macho; i Yihudan tohossa baggan deretiyaasan daro dorssaa wudee deˈiyo dure asa. Daawitinne a asay Naabaala dorssaa heemmiyaageetuyyoonne a dorssatuyyo “dirssa” mala gididosona. Guyyeppe Daawiti Naabaali qumaa immidi ba “kushiyan de7iyaabaappe” ayyo kehanaadan oychana mala akko asaa kiittiis. (1 Sam. 25:8, 15, 16) Daawitinne a asati Naabaala wudiyaa kase naagido gishshawu, i hegaadan oychidoogee bessiyaaba.

SHin a sunttaa birshshettay “Eeyya” woy “Damma” giyoogaa gidido Naabaali ba sunttaadan haniis. I Daawiti oychidobaa diggiis; qassi a cayiisinne harshshuushiis. Hegaappe denddidaagan, a iita zaaruwaa gishshawu Daawiti Naabaala qohanawu giigettiis. Naabaali eeyyidi oottidobaa gaasuwan ikka a soo asaykka qohettana.—1 Sam. 25:2-13, 21, 22.

Daawiti keehi qohiyaaba eesotidi oottana haniyoogaa Abigaala akeekada, xalada issibaa oottanawu qoppaasu. I bawu Yihoowaara deˈiya dabbotaa qoppanaadan a woossaasu. Qassi kaallidi kawo gidanawu deˈiya Daawitayyoonne a asaayyo daro qumaa ekkada baasu. Qassi Daawiti i Xoossaa sinttan moorancha gidanaadan oottana danddayiyaabaa polennaadan akeekissana mala o akko kiittiday Yihoowa gidiyoogaa yootiis. Daawiti Abigaaliyyo hagaadan giis: “Neeni lo77o qoppido gishshaunne taani asa suuttaa gussennaadaani ta kushiyan halo kessennaadan teqqido gishshau, anjjetta.”—1 Sam. 25:18, 19, 23-35.

Nuuni harati nuuyyo kehidi oottidobaa nashshennan ixxidi Naabaala mala gidana koyokko. Qassi issi iitabi merettana haniyoogaa akeekikko, hegaa waati giigissanaakko qoppana bessees. Ee, “Lo77o pirddaanne eratettaa tana tamaarissa” giida mazamuraawiyaagaadan nuunikka Xoossaa woossana danddayoos.—Maz. 119:66.

Harati nuuni oottiyooban nu aadhida eratettaa woy loˈˈo qofaa akeekana danddayoosona. Eti hegaa nuuyyo odin aggin, ‘Neeni loˈˈo qoppido gishshawu anjjetta!’ giida Daawitadan etawu siyettana danddayees.