Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Tumubaa Eradii?

Tumubaa Eradii?

“[“Tumubaa,” NW] siyennan de7iiddi zaariyoogee, hegee he uraayyo eeyyatettanne yeella.”—LEE. 18:13.

MAZAMURE: 126, 95

1, 2. (a) Nuussi keehi koshshiyaabay aybee, qassi aybissi? (b) Ha huuphe yohuwan nuuni ay xannaˈanee?

NUUNI tumu Kiristtaaneti issi qofaa yiggi xeellidi likkebaa kuuyana danddayiyaageeta gidana koshshees. (Lee. 3:21-23; 8:4, 5) Nuuni yaatan danddayennaba gidikko, Seexaanaynne A alamee nu qofaa mooranawu oottiyooban eesuwan qohettana. (Efi. 5:6; Qol. 2:8) Nuuni likkebaa kuuyana danddayiyoy tumubaa eriyo wode xallaana. Leemiso 18:13y yootiyoogaadan, “[“tumubaa,” NW] siyennan de7iiddi zaariyoogee, hegee he uraayyo eeyyatettanne yeella.”

2 Tumubaa eriyoogeenne bessiyaabaa kuuyiyoogee metanaadan oottiya amaridabaa ha huuphe yohuwan nuuni xannaˈana. Hegaa bollikka, issibaa maara yiggi xeellanaadan nuna maaddana danddayiya, Geeshsha Maxaafay yootiyo maaratanne leemisota beˈana.

“UBBABAA” AMMANOPPA

3. Geeshsha Maxaafay Leemiso 14:15n yootiyo maaraa nuuni kaallana koshshiyoy aybissee? (Doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

3 Ha wodiyan asay darobaa siyees. Interneettiyaa websaytetun, televizhiiniyaaninne hegaa mala haraban zawi baynna dumma dumma qofay odettees. Daro asawu qassi laggetinne eti eriyo asati imeeliyaa, moobayliyaa kiitaanne hanidabaa oduwaa  zulissoosona. Eriiddi wordduwaa yootiyoogeenne tumaa geellayiyoogee meeze gidido gishshawu, nuuni siyiyoobaa akeekan yiggi xelliyo loˈˈo gaasoy deˈees. Geeshsha Maxaafay hegawu nuna maaddiya ay maara yootii? Leemiso 14:15y, “Eeyya asi ubbabaa ammanees; shin cinccai akeekidi tanggees” yaagees.

4. Ay nabbabanaakko dooranawu Piliphphisiyuusa 4:8, 9y nuna waati maaddii, qassi tumu qofaa eriyoogee keehi koshshiyoy aybissee? (“ Tumubaa Eranaadan Nuna Maaddiya Amaridabaa” giya saaxiniyaakka xeella.)

4 Loˈˈobaa kuuyanawu, nuuni tumubaa erana koshshees. Yaatiyo gishshawu, nuuni nabbabana koshshiya qofaa akeekan doorana bessees. (Piliphphisiyuusa 4:8, 9 nabbaba.) Nuuni ammanettenna oduwaa Interneettiyan beˈiyoogaaninne hanidoogaa bessiya naqaashi baynna oduwaa imeeliyaaninne moobayliyaa kiitan nabbabiyoogan nu wodiyaa coo xayssana koshshenna. Kaddidaageeti goˈettiyo websaytiyaappe nuuni keehi naagettana koshshees. Eti Xoossaa asaa bashshiyoogaappenne tumaa geellayiyoogaappe harabaa halchchokkona. Loˈˈo gidenna qofay loˈˈo gidennabaa kuuyanaadan oottees. Balettiya qofay ne qofaanne wozanaa keehi qohana danddayiyoogaa mule xaasaya xeelloppa.—1 Xim. 6:20, 21.

5. Israaˈeelati siyido worddo odoy aybee, qassi hegee eta waatidee?

5 Hanidabadan yootiyo worddobaa ammaniyoogee keehi qohana danddayees. Leemisuwawu, Muuse wode Hidootaa Biittaa xomoosanaadan kiitettida 12 asatuppe 10ti iita oduwaa ehin hanidabaa qoppa. (Qoo. 13:25-33) Eti baynnabaa gujjidi daganttiyaabaa yootidoogee Xoossaa asaa wozanaa maashissiis. (Qoo. 14:1-4) Asay hegaadan ayssi hanidee? Biittaa xomoosidaageetuppe daroti iita oduwaa ehiido gishshawu, he odoy tuma gidana giidi eti qoppennan waayi aggana. Ammanettiya asati, Yaasunne Kaaleebi yootido loˈˈobaa eti siyennan ixxidosona. (Qoo. 14:6-10) Eti tuma gididabaa akeekiyoogaanne Yihoowan ammanettiyoogaa aggidi, iita oduwaa ammananawu dooridosona. Hegee gita eeyyatetta!

6. Yihoowa asaabaa iita oduwaa siyiyo wode nuuni dagammana koshshennay aybissee?

6 Yihoowa asaabaa odiyoobaa siyiyo wode nuuni keehi naagettana koshshees. Seexaanay Xoossaa ashkkarata mootiyoogaa mule dogoppa. (Ajj. 12:10) Hegaa gishshawu, Yesuusi nuna eqettiyaageeti nu bolli “iitabaa ubbaa wordduwan [haasayanaagaa]” yootiis. (Maa. 5:11) Nuuni hegaa loytti qoppikko, Yihoowa asaabaa iita oduwaa siyiyo wode dagammokko.

7. Nuuni imeeliyan woykko moobayliyan kiitaa yeddanaappe kase ay qoppana koshshii?

7 Neeni ne laggetussinne neeni eriyo asatussi imeeliyaaninne moobayliyan kiitaa yeddiyoogaa dosay? Yaatikko, ooratta oduwaa woy hanidabaa siyiyo wode, ufayssiyaabaa ooppenne kasetidi yootanawu koyiya uraagaadan neeyyo siyettana danddayees. SHin hegaa moobayliyan woy imeeliyan kiittanaappe kase hagaadan nena oychcha: ‘Taani yootana haniyoobay tuma gidiyoogaa shaakkidanaa? Tumubaa wurssa eridanaa?’ Neeni hegaa shaakkana xayikko, nu ishanttussi worddobaa yootana danddayaasa. Neeni sirikko, ‘kiitta’ giyaagaa aggada ‘xayssa’ giyaagaa bochcha.

8. Issi issi biittan morkketi waatidonaa, qassi nuuni akeekennan waanidi etaara hashetana danddayiyoo?

8 Imeeliyaaninne moobayliyan kiitaa sohuwaara yeddiyoogee qohiyo harabaykka deˈees. Nu oosuwaa issi issi biittati shaakkidi woy muleera teqqidosona. Nuna ixxiyaageeti yashissanawu woy nuuni issoy issuwaa ammanennaadan oottanawu giigida oduwaa eriiddi he biittatun yootana  danddayoosona. Kase Sooviyeete giyo kawotettan hanidabaa qoppa. KGB giyo, geeman oottiya poliseti erettida amarida ishati Yihoowa asaa aatti immidobadan odettanaadan oottidosona. * Daroti he worddo oduwaa ammanido gishshawu, Yihoowa dirijjitiyaappe shaahettidosona. Hegee keehi azzanttiyaaba! Guyyeppe daroti simmidoogee ufayssiyaaba, shin amaridaageeti mule simmibookkona. Markkabee moorettidi bayiyoogaadan eta ammanoy bayiis. (1 Xim. 1:19) He iitabay gakkennaadan nuuni waanidi naagettana danddayiyoo? Iita oduwaa woy hanidoogawu naqaashi baynnabaa yootoppa. Eeyya asa gidoppa. Neeni tumubaa ubbaa eriyaakkonne shaakka.

KUMETTA GIDENNA QOFAA

9. Likkebaa eranawu metiya harabay aybee?

9 Likkebaa kuuyanawu metiya harabay odettida kumetta gidenna qofaa. Xeetaappe 10 kushee tuma gidido odoy muleera balettiyaaba. Nuuni amaridabay tuma gidana danddayiyo balettiya oduwan cimettennaadan waani naagettana danddayiyoo?—Efi. 4:14.

10. Israaˈeelati bantta ishanttuura waanidi olettiichchi attidonaa, qassi hegee waani hanennan attidee?

10 Yaasu wode, Yorddaanoosa SHaafaappe arggo baggan deˈiya Israaˈeelata gakkidabaa qoppa. (Yaas. 22:9-34) Eti Yorddaanoosappe arshsho baggan deˈiya Israaˈeelati (Roobeela zareti, Gaada zaretinne Minaase zaretu baggati) Yorddaanoosa matan yarshshuwaa yarshshiyo gita sohuwaa gimbbidoogaa oduwaa siyidosona. Odettidabaappe hegee tuma. Arggo baggan deˈiyaageeti kumetta gidenna ha qofaa siyidi, bantta ishantti Yihoowa bolli makkalidosona giidi qoppidosona; yaatiyo gishshawu, arggo baggan deˈiya Israaˈeelati arshsho baggan deˈiyaageetuura olettanawu shiiqidosona. (Yaasa 22:9-12 nabbaba.) Eti olettanaappe kasetidi, tumubaa muleera siyanaadan ammanettiya asata kiittidoogee ufayssiyaaba. He asati ay akeekidonaa? Roobeela zareti, Gaada zaretinne Minaase zaretu baggati yarshshanaassi gidennan, hassayuwawu yarshshiyo sohuwaa keexxidosona. Etikka Yihoowayyo ammanettida ashkkarata  gidiyoogaa sinttappe ubbay eranaadan hegaa keexxidosona. He Israaˈeelati kumetta gidenna qofaa siyidi bantta ishantta busakkiyoogaappe, tumubaa wurssi eranawu takki giidoogee ufayssiyaaba!

11. (a) Mafibosheeta naaqoy waani gakkidee? (b) Daawiti waatiyaakko he naaqoy gakkennaadan oottana danddayii?

11 Nubaa kumetta gidenna qofaa odiyoogaa gaasuwan nunakka naaqoy gakkana danddayees. Kawuwaa Daawitanne Mafibosheeta hanotaa qoppa. Daawiti Mafibosheetassi A aawaa aawaa, Saaˈoola biitta ubbaa zaariyoogan ayyo kehiis. (2 Sam. 9:6, 7) SHin guyyeppe Daawiti Mafibosheetabaa iita odo siyiis. Daawiti he odoy tumakkonne shaakkennan, Mafibosheeta abaa ubbaa digganawu qofaa qachchiis. (2 Sam. 16:1-4) Daawiti guyyeppe Mafibosheeta haasayissido wode ba balaa akeekidi, abaappe baggaa ayyo zaaridi immiis. (2 Sam. 19:24-29) SHin Daawiti kumetta gidennabaa siyidi pirddiyoogaappe tumubaa eranawu takki giyaakko he naaqoy gakkennan aggana danddayees.

12, 13. (a) Yesuusi asay A sunttaa mooridi odidoban waatidee? (b) Issi uri nubaa worddobaa yootikko, nuuni ay oottana danddayiyoo?

12 Gidoppe attin, ne sunttaa mooridi nena mootiyaakko shin? Yesuusanne xammaqiya Yohaannisa hegaa mala metoy gakkiis. (Maatiyoosa 11:18, 19 nabbaba.) Worddo oduwaa siyidi Yesuusi waatidee? I shatimmana giidi ba wodiyaanne wolqqaa ubbaa wurssibeenna. SHin I oottidonne tamaarissido tumubaa asay akeekanaadan minttettiis. Yesuusi yootidoogaadan, “aadhdhida eratettai ba oosuwan tuma gididi beettees.”

13 Nuuni tamaarana bessiya goˈˈiyaabay hegan deˈees. Issi issitoo asay nubaa yootiyoobay bessennaba woy bore gidana danddayees. Nuuni suure pirdda demmanawunne moorettida nu sunttaa geeshshanawu issibaa oottanawu keehi koyennan aggokko. SHin nuuni oottana danddayiyoobay deˈees. Issi uri nubaa worddobaa yootikko, hegaa ooninne ammanennaadan oottiya deˈo deˈana danddayoos. Yesuusa deˈoy bessiyoogaadan, nuuni suure Kiristtaane gididi deˈiyo deˈoy muleera tuma gidennanne worddo mooto gidida oduwaa qucci geeshshana danddayees.

NENA AYBIDAN XEELLAY?

14, 15. Nu akeekan zemppiyoogee waanidi pire gidana danddayii?

14 Ammanttiya tumubaa eriyoogee loˈˈobaa kuuyanawu metiyaabaappe issuwaa xalaala. Hara gita metoy nu nagaraa. Nuuni Yihoowayyo daro wodiyaa ammanettidi haggaazidaba gidikko shin? Nuuni loytti qoppiyaanne akeekanchcha asa gidennan waayi aggana. Issibaa loytti yiggi xeelliyoogan bonchchettida asa gidana danddayoos. SHin hegeekka pire gidana danddayiishsha?

15 Ee, nuuni nu akeekan keehi zemppiyoogee pire gidana danddayees. Nuuni qoppiyoobay nuuyyo siyettiyaagaadaananne nu qofaadaana gidana danddayees. Nuuni tumubaa wurssi erana xayikkonne, issi hanotaa pilggidi akeekana danddayiyaabadan qoppana danddayoos. Hegee keehi iitaba! Nuuni nu akeekan zemppennaadan Geeshsha Maxaafay qonccissidi yootees.—Lee. 3:5, 6; 28:26.

16. Ha medhdhi kessido hanotan quma keettan aybi hanidee, qassi Tami eesuwan ay kuuyidee?

16 Ane ha medhdhi kessidobay hanidabadan qoppa. Gubaaˈe cima gididi gamˈˈida, Tama giyo ishay issi omarssi quma keettan deˈiiddi, A mala cimay Jooni ba machcho gidenna maccaaseera hara xarapheezan uttidaagaa beˈidi dagammiis. He naaˈˈati miicciiddi, issoy issuwaara  gayttidoogan ufayttiyoogaanne siiquwan qoomettiyoogaa Tami beˈiis. Tami keehi hirggiis. Ha hanotan aqo deˈoy laalettaneeshsha? Joona machchiyaa waananee? Joona naati shin? Tami hegaa mala azzanttiyaabay hegaappe kase hanin beˈiis. Neeni he hanotaa beˈidaba gidiyaakko waanuutee?

17. Ha medhdhi kessido hanotan Tami guyyeppe ay akeekidee, qassi hegaappe nuuni ay tamaariyoo?

17 SHin nangga. Jooni ba machcheeyyo ammanettibeenna giidi Tami eesuwan kuuyikkonne, I tumubaa wurssi eridee? He galla omarssi, guyyeppe Tami Joonawu silkkiyaa dawaliis. He maccaasiyaa harasaappe he katamaa yiida Joona michchiyo gidiyoogaa eridi, Tami ay keena woppu giidaakko qoppana danddayaasa. Eti naaˈˈay gayttoosappe daro layttay aadhdhiis. A he katamaara kanttaydda amarida saate xallaa takkiyo gishshawu, Jooni iira gayttana danddayidoy quma keettan qumaa maana xallaassa. A machchiyaa etakko baana danddayabeykku. Tami balan kuuyidobaa haratussi yootibeennaagee ufayssiyaaba. Hegaappe nuuni ay tamaariyoo? Nuuni ay keena wodiyawu Yihoowawu oottikkokka, likkebaa kuuyanawu kasetidi tumubaa erana koshshees.

18. Eeshshan miikketennaagee waatidi nuuni suurennabaa kuuyanaadan oottana danddayii?

18 Issibaa maara yiggi xeellanawu nuuni metootiyoy nu eeshshay gubaaˈiyan deˈiya issi ishaagaappe keehi dummatiyo wode gidana danddayees. Nuuni issoy issuwaara maayettennabaa ubbatoo qoppikko, nu ishaabaa siriyoogaa doommana danddayoos. Yaatiyo gishshawu, nuuni he ishaabaa iita odo siyikko, hegaa ammananawu keehi koyana danddayoos. Hegaappe ay tamaariyoo? Nu ishanttubaa nuuni iitabaa qoppiyoogee issibaa tumu naqaashi baynnan kuuyanaadan oottana danddayees. (1 Xim. 6:4, 5) Amoynne qanaatee nu wozanan tohettennaadan teqqiyoogan, nuuni suurennabaa kuuyenna mala naagettana danddayoos. Simi hegaa mala iita qofaa qoppiyoogaappe, nuuni nu ishantta siiqananne etawu coo atto gaana bessiyoogaa akeekiyaageeta gidoos.—Qolasiyaasa 3:12-14 nabbaba.

GEESHSHA MAXAAFAN DEˈIYA MAARATI NUNA NAAGOOSONA

19, 20. (a) Oduwaa maara yiggi xeellanawu nuna maaddiya, Geeshsha Maxaafan deˈiya maarati awugeetee? (b) Nuuni kaalliya huuphe yohuwan ay xannaˈanee

19 Maaddenna daro oduwaappe, muleera tuma gidennabaappenne nu nagaraappe denddidaagan, tumubaa eranaageenne hegaa maara yiggi xeellanaagee ha wodiyan metiyaaba. He wayssiyaaban nuna maaddanabay aybee? Nuuni Geeshsha Maxaafan deˈiya maarata erananne oosuwan peeshshana koshshees. Tumubaa siyennan deˈiiddi zaariyoogee eeyyatettanne yeellayiyaaba gidiyoogee he maaratuppe issuwaa. (Lee. 18:13) Geeshsha Maxaafay yootiyo hara maaray nuuni ubbabaa oychchennan coo ammanennaadan hassayissees. (Lee. 14:15) Qassi wurssettan, nuuni Kiristtaane gididi deˈuwan ay keena darobaa beˈikkonne, nu akeekan zemppennaadan naagettana bessees. (Lee. 3:5, 6) Nuuni ammanettiya tumaa naqaasha oottidi loˈˈobaa qoppiyaabanne eratettan kuuyiyaaba gidikko, Geeshsha Maxaafay yootiyo maaray nuna naagees.

20 SHin wayssiya harabaykka deˈees. Hegee bolla baggaara beettiyaabaappe issibaa kuuyanawu koyiyoogaa. He hanotay kaalettiyo amarida iitabaanne hegaappe naagettanaadan nuna maaddana danddayiyaabaa kaalliya huuphe yohuwan xannaˈana.

^ MENT. 8 Yihoowa Markkatu Laytta Maxaafaa, 2004, sinttaa 111-112⁠nne 2008 Laytta Maxaafaa, Sinttaa 133-135 xeella.