Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Yesuusi naatettan deˈido deˈuwaabaa Maatiyoosi xaafidobaynne Luqaasi xaafidobay dummatiyoy aybissee?

 

Maatiyoosi xaafidobay dariya baggi Yooseefaara gayttidabaa yootees. Maatiyoosi xaafidobay Mayraama shahaaridoogaa eridi Yooseefi hanidobaa, issi kiitanchay a aymuwaa qonccissidoogaanne kiitanchay yootidobaa i ammanidoogaa yootees. (Maa. 1:19-25) Yooseefi Gibxxe baqatanaadan issi kiitanchay aymuwan odidoogaa, i ba soo asaara baqatidoogaa, kiitanchay i Israaˈeela biitti simmanaadan aymuwan ayyo yootidoogaa, i simmidoogaanne i ba soo asaara Naazireeten deˈanawu kuuyidoogaa Maatiyoosi gujjidi yootiis. (Maa. 2:13, 14, 19-23) Maatiyoosa Wonggeliyan doomettaa shemppotun, Yooseefa sunttay usuppuntoo odettiis; shin Mayraamiigee oyddutoo xalla odettiis.

SHin, Luqaasi xaafidobay dariya baggi Mayraamibaa yootees. I xaafidobay kiitanchchaa Gabreeli Mayraamikko biidoogaa, a ba dabbiyo Elssaabeexo oychanawu biidoogaanne Mayraama Yihoowa galatanawu haasayidobaa yootees. (Luq. 1:26-56) Luqaasi, Yesuusi sinttappe waayettanaagaa xeelliyaagan Simooni Mayraamissi odidobaakka yootiis. Yesuusawu layttay 12 gidido wode eta soo asay beeta maqidasiyaa biidoogaa yootiya taarikiyankka, Luqaasi Yooseefi haasayidobaa gidennan, Mayraama haasayidobaa yootiis. Mayraama ubba hanotaa ba wozanan wottidoogaanne issi issiban unˈˈettidoogaa Luqaasi gujjidi yootiis. (Luq. 2:19, 34, 35, 48, 51) Luqaasa Wonggeliyan koyro naaˈˈu shemppotun, Mayraami sunttay 21too odettiis; shin Yooseefaagee 5too xalla odettiis. Yaatiyo gishshawu, Maatiyoosi Yooseefa qofissidabaanne i oottidobaa keehi qonccissiis; qassi Luqaasi Mayraama oottidobaanne o gakkidabaa darobaa yootiis.

Hegaadankka, zariyaa xeelliyaagan Wonggeliyaa xaafeti naaˈˈaykka yootidobay dummatees. Maatiyoosi Yooseefa zariyaa qonccissiis; qassi Yesuusi Yooseefi dichido naˈa gidiyoogaadan Kawuwaa Daawita kawotaa laattiyo maatay awu deˈiyoogaa yootiis. Ayssi? Yooseefi Daawita naˈaa Solomona baggaara Kawuwaa Daawita zare gidiyo gishshataassa. (Maa. 1:6, 16) Gidikkonne, Luqaasi Mayraami zariyaa qonccissiis; qassi “asatettan,” Daawita kawotaa laattiyo maatay Yesuusawu deˈiyoogaa yootiis. (Roo. 1:3) Aybissi? Daawita naˈaa Naataana baggaara Mayraama Kawuwaa Daawita zare gidiyo gishshataassa. (Luq. 3:30) SHin Luqaasi Eela naˈiyo Mayraamo i aawaa zariyan xaafibeennay aybissee? Zariyaabay attuma asaa sunttan xaafetti uttiyo gishshataassa. Yaatiyo gishshawu, Yooseefi Eelayyo bollo gidiyoogee erettiyo gishshawu, Luqaasi Yooseefa Eela naˈaa giidi xaafiis.—Luq. 3:25.

Zariyaabaa Maatiyoosinne Luqaasi xaafidobay Yesuusi kasetidi odettida Mase gidiyoogaa loytti qonccissees. Yesuusi o zarekko loytti erettiyo gishshawu, Parisaawetinne Saaduqaaweti hegaa kashi gibookkona. Ha wodiyan, zariyaa xeelliyaagan Maatiyoosikka Luqaasikka xaafidobay nuuni ammaniyoobanne Xoossay qaalaa gelidobay polettiyoogee attennaba gidiyoogaa qonccissiyaaba.