Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Ceega Asatettaa Waati Qaaridi Oli Bayana Danddayiyoo?

Ceega Asatettaa Waati Qaaridi Oli Bayana Danddayiyoo?

“Ceega meretaa a oosuwaara intteppe [xayssite].”—QOL. 3:9.

MAZAMURE: 121, 142

1, 2. Yihoowa Markkatubaa asay ay akeekidee?

DARO asay Yihoowa Markkati dumma gidiyoogaa akeekees. Leemisuwawu, Antan Gil giyo xaafee Jarmane biittan Naaze haaruwan deˈida nu ishanttubaanne michonttubaa hagaadan giis: “Naazeti Yihoowa Markkata keehi ixxoosona. . . . [Asaa issippe gurddiyo kambbiyan] 1939 gakkanaassi etappe 6,000ti deˈoosona.” Yihoowa Markkati keehi waayettiyaaba gidikkonne, ammanettiyoogan, metoy gakkishin woppu giyoogan, bantta Xoossawu ammanettiyoogaaninne issippetettan deˈiyoogan erettiyoogaa i gujjidi yootiis.

2 Xoossaa asawu hegaa mala loˈˈo eeshshay deˈiyoogaa mata wode Tohossa Afirkkan asay akeekiis. Issi wode, he biittan deˈiya meray karettanne bootta gidido Yihoowa Markkati issippe shiiqana danddayokkona. SHin, Johansberge kataman deˈiya ubbaappe gita isttaademiyan Woggaa galla, Tisaase 18, 2011n, 78,000⁠ppe dariya dumma dumma zare gidida, Tohossa Afirkkaanne shooro biittaa ishantti ayyaanaabaa prograamiyan issippe shiiqidoogaa beˈiyoogee keehi ufayssiyaaba. Isttaademiyaa halaafetuppe issoy he shiiqida asatubaa hagaadan giis: “Taani ha isttaademiyan hanno gakkanawu beˈidoogeetuppe intte keehi loˈˈo eeshshay deˈiyoogeeta. Intte maara maayuwaa maayideta. Intte  isttaademiyaa loytti geeshshideta. SHin ubbaappe aaruwan, intte tumukka dumma dumma sheeshsha.”

3. Nu ishanttu maabaraa dummayiyaabay aybee?

3 Yihoowa Markka gidenna asay hegaadan yootiyoogee kumetta saˈan deˈiya nu ishanttu maabaray dumma gidiyoogaa bessiyaaba. (1 PHe. 5:9) SHin nuna hara dirijjitiyaappe dummayiyaabay aybee? Xoossaa Qaalaynne a geeshsha ayyaanay maaddin nuuni ‘ceega meretaa xayssanawu’ woy qaaridi oli bayanawu baaxetoos. Hegaa sohuwan, nuuni ‘ooratta meretaa maayoos.’—Qol. 3:9, 10.

4. Ha huuphe yohuwan xannaˈanabay aybee, qassi aybissi?

4 Nuuni ceega asatettaa qaari simmidi, hegaa oli bayana koshshees. Nuuni ceega asatettaa waatidi qaarana danddayiyaakko, yaatiyoogee keehi koshshiyoy aybissakko, qassi issi uri iita oosuwaa keehi meezetikkonne laamettana danddayiyoy aybissakko ha huuphe yohuwan xannaˈana. Qassi daro layttawu Yihoowa Markka gididaageeti ceega asatettaa oli bayanawu ay oottana danddayiyaakko beˈana. Hegaadan hassayissiyoogee koshshiyoy aybissee? Issi wode Yihoowayyo haggaazidaageeti naagettennan aggidi kase aggidobaa doommidoogee azzanttiyaaba. Yaatiyo gishshawu, “Bau eqqidobaa milatiyo urai ooninne kunddennaadan, bana naago” giidi zoridobaa nuuni ubbay wozanan wottana koshshees.—1 Qor. 10:12.

‘SHARAMUXANAWU AMOTTIYO’ AY AMONNE ‘WORA’

5. (a) Ceega asatettaa qaariyoogee keehi koshshiyoy aybissakko leemisuwan yoota. (Doomettan deˈiya misiliyaa xeella.) (b) Qolasiyaasa 3:5-9y yootiyoogaadan, ceega asatettaa oosoti awugeetee?

5 Ne maayoy qitattidi, peenotikko waatuutee? Sohuwaara he maayuwaa qaaraasa. Hegaadan, Xoossaa eeshshaappe dummatiyaabaa qaaranaadan odettida azazuwaa nuuni sohuwaara azazettana koshshees. Nuuni PHawuloosi he wode deˈida Kiristtaaneta, “Hageeta ubbaa intteppe xaissite” yaagidi zoridoogaadan deˈanawu koyoos. PHawuloosi yootido nagaraa oosotuppe naaˈˈata, shaaramuxiyoogaanne tunatettaa ane beˈoos.—Qolasiyaasa 3:5-9 nabbaba.

6, 7. (a) Ceega asatettaa qaaranawu keehi baaxetana koshshiyoogaa PHawuloosi yootidobay waati qonccissii? (b) Sakura ay mala deˈo deˈadee, qassi a he deˈuwaa agganaadan o aybi maaddidee?

6 SHaaramuxiyoogaa. Issi uri i machibeenna maccaaseera, qassi attuma asi attuma asaara macca asi macca asaara zinˈˈiyoogee “shaaramuxiyoogaa” geetettida qaalawu Geeshsha Maxaafay koyro xaafettido doonan deˈiya birshshettatuppe issuwaa. ‘SHaaramuxiyoogaara’ gayttidaagan PHawuloosi Kiristtaaneti ‘bantta’ bollaa qommota ‘worana’ bessiyoogaa yootiis. PHawuloosi yootidobay hegaa mala iita amuwaa agganawu keehi baaxetana koshshiyoogaa bessees. SHin baaxetidi nagaraa amuwaa xoonana danddayoos.

7 Jaappaane biittan deˈiya Sakuro * gakkidabaa qoppa. A dicciyo wode, boorasawusunne pattenna asadan bana xeellawusu. A boorasennaadan gaada bawu layttay 15 gidoosappe doommada dumma dumma attuma asaara zinˈˈiyoogaa doommaasu. A yeellataydda, “Hegaappe denddidaagan, heezzutoo shahaaraa kesissaas” yaagaasu. A gujjada hagaadan gaasu: “Tana asi koyiyaabadaaninne siiqiyaabadan qoppada, attuma asaara zinˈˈiyoogaa doommido heeran daro hirggikke. SHin kaseegaappe aaruwan attuma asaara zinˈˈiyo wode, taani keehi hirggaas.” Sakuri layttay 23 gidana gakkanaassi i deˈoy hegaa mala. He wode a  Yihoowa Markkatuura Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa doommaasu. Sakura tamaariyoobaa dosaasu; qassi Yihooway maaddin bana mooranchadan xeelliyoogaa, yeellatiyoogaanne shaaramuxiyoogaa aggaasu. Sakura haˈˈi kumetta wodiyaa aqinye, qassi boorasukku. A, “Yihooway tana ubba galla siiqiyoogaa beˈiyoogee keehi ufayssees” yaagaasu.

TUNABAA OOTTIYOOGAA WAATI AGGANAAKKO

8. Xoossaa sinttan nuna tunissana danddayiya amaridabati aybee?

8 Tunabaa. Tunatettaa geetettida qaalay Geeshsha Maxaafay koyro xaafettido doonan shaaramuxiyoogaappe hara darobaa bessiyaaba. Hegee sijaaraa uyiyoogaa woy yeellayiyaabaa haasayiyoogaa qonccissana danddayees. (2 Qor. 7:1; Efi. 5:3, 4) He qaalay issi uri asi baynnasan oottiyo tunabaakka qonccissana danddayees; mastterbeeshiniyaa giyo tunabay amale gidanaadan oottiya ashuwaa amuwaa denttettiya maxaafaa nabbabiyoogee woy pokkobaa beˈiyoogee hegeetuppe amaridaageeta.—Qol. 3:5. *

9. ‘SHaaramuxanawu koyiyo’ amoy ay kaalettana danddayii?

9 Pokkobaa beˈiyoogee meeze gididoogeeti ‘shaaramuxanawu koyiyo’ tuna amuwaa amottiyo gishshawu, he amuwaa poliyoogee etawu amale gidana danddayees. Ushshaynne jallissiyaabaa goˈettiyoogee amale gididoogeetun qoncciya malaatay pokkobaa beˈanawu keehi koyiyaageetunkka qoncciyoogaa xinaatee bessees. Pokkobaa beˈiyoogee keehi yeellatiyoogaa, oosuwan loˈˈo ayfe demmennaagaa, so duussan ufayttennaagaa, aqo laggiyaappe shaahettiyoogaanne bana barkka woriyoogaa mala iitabaa kaalettiyoogee garamissiyaaba gidenna. Issi bitanee pokkobaa beˈiyo ba amaliyaa aggoosappe issi layttay aadhi simmin, zaarettidi bana bonchiyoogaa doommidoogaa yootiis.

10. Pokkobaa beˈiyo amaliyaa Riberoy waatidi aggidee?

10 Pokkobaa beˈiyoogaa agganawu daroti aggennan baaxetoosona. Brazile biittan Ribera giyoogaa gakkidabay he baaxiyan xoonana danddayiyoogaa bessees. Riberoy panttatettaa layttan sooppe betiis; qassi guyyeppe goˈettido woraqataa zaarettidi giigissiyo paabirkkan oottiyoogaa doommiis; yan i pokkobaa bessiya maxeetiyaa beˈiis. I hagaadan giis: “Loddan loddan hegee taassi amale gidiis. Taani pokkobaa beˈanawu tanaara deˈiya maccaasiyaa sooppe kiyanaashin naagennaagaa keena he amalee wolqqaamiis.” Guyyeppe, ooso sohuwan issi gallassi, goˈettido woraqataa zaarettidi giigissanawu kuuridoogaa giddon Riberoy So Asaa Ufayssau Koshshiya Waannabaa giyo maxaafaa beˈiis. Kuuri wottidoogaa giddoppe i he maxaafaa ekkidi nabbabiis. I eridobay Yihoowa Markkatuura Geeshsha Maxaafaa xannaˈanaadan a denttettikkonne, daro wodiyaa takkidi ba iita amaliyaa aggiis. Wurssettan a aybi maaddidee? I hagaadan giis: “Woossiyoogan, Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaaninne tamaaridobaa wotta denttada qoppiyoogan Xoossaa eeshshata keehi nashshaas; yaatin taani Yihoowa siiqiyoogee pokkobaa beˈanawu amottiyoogaappe keehi aadhiis.” Xoossaa Qaalaynne a geeshsha ayyaanay wolqqaa immin, Riberoy ba ceega asatettaa qaaridi xammaqettiis; qassi haˈˈi gubaaˈe cima gididi oottees.

11. Issi uri pokkobaa beˈiyoogaa agganawu koshshiyaabay aybee?

11 Baaxiyan xoonanawu Riberoy oottidobay Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa xalla gidennaagaa akeeka. Geeshsha Maxaafaa qofay a wozanaa denttettanaashin keehi  daro wodiyaa takkiis. Woosaynne wotti dentti qoppiyoogee i Xoossaa siiqiyoogee pokkobaa beˈanawu amottiyoogaappe aadhanaadan maaddiis. Yihoowa keehi siiqiyoogeenne iitabaa ixxiyoogee pokkobaa beˈiyoogaa agganawu keehi maaddiyaaba.Mazamure 97:10 nabbaba.

YIILLOTIYOOGAA, CAYIYOOGAANNE WORDDOTIYOOGAA AGGA

12. Istiveni hanqquwaanne cashshaa agganaadan aybi maaddidee?

12 Elle hanqqettiya asi darotoo cayiyoogan ba hanqquwaa qonccissees. He eeshshay so asay ufayttanaadan oottana danddayennaagee qoncce. Awusttiraaliyan deˈiya Istivena giyo aaway hagaadan giis: “Taani kase keehi cayays; qassi pattennaban darotoo hanqquwaa suullays. Ta machiyaanne taani heezzutoo shaahettida, qassi nuuni paraman shaahettanawu giigetti uttida.” He wode he azinaynne machiyaa Yihoowa Markkatuura Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa doommidosona. Istiveni Geeshsha Maxaafaa zoriyaa oosuwan peeshshiyoogaa doommidoogee ayba ayfe demissidee? I hagaadan giis: “Nu deˈoy sohuwaara keehi laamettiis. Yihooway maaddin taani haˈˈi daro sarotettaanne woppaa demmaas; shin kase taani pattennaban elle yiillotaysinne hanqqettays.” Istiveni haˈˈi gubaaˈiyawu oottiyaagaa gididi haggaazees; qassi a machiyaa amarida layttawu kumetta wodiyaa aqinye. Istivena gubaaˈiyaa cimati, “Istiveni woppu giidanne minni oottiya isha, qassi ba huuphiyaa kawushshiyaagaa” yaagidosona. Eti i hanqqettin beˈido wodiyaa hassayokkona. Istiveni hegawu nashettanawu koyii? I hagaadan giis: “Ta eeshshaa muleera laammanaadan Yihooway maaddennaakko, ta deˈuwan ha loˈˈo anjjo ubbaa demmikke.”

13. Hanqqoy iitaba gididoy aybissee, qassi Geeshsha Maxaafay woygidi zorii?

13 Geeshsha Maxaafay nuuni hanqqettennaadan, cayennaadaaninne waassennaadan zorees. (Efi. 4:31) He eeshshay darotoo ooshshay denddanaadan oottiyoogee azzanttiyaaba. Alamiyaa asay hanqquwaa meeze gididabadan xeellikkonne, hegee Medhidaagaa bonchissenna. Daroti ooratta asatettaa maayanaappe kase hegaa mala iita eeshshaa aggidosona.Mazamure 37:8-11 nabbaba.

14. Ooyettiya asi ashkke gidana danddayii?

14 Osttiriyaa biittan gubaaˈe cima gididi oottiya Hansa leemisuwaa qoppa. Hansi deˈiyo gubaaˈiyan cimata shiishshiya ishay, “Intte gayttanawu koyiyo keehi ashkke ishatuppe i issuwaa” yaagiis. SHin Hansi kase ubbatoo ashkke gidenna. I yelagatettan daro ushshaa uyiyoogaa doommiis; qassi hegaappe denddidaagan asaara ooyettees. I ushshay denttettin ba laggiyo woriis; hegaa gaasuwan 20 layttaa qashettanaadan pirddettiis. Qasho keettaa deˈoy koyro heeran Hansi ooyettiyoogaa agganaadan oottibeenna. Guyyeppe, a aayyiyaa issi cimay qasho keetti biidi a oychanaadan oottin, Hansi Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa doommiis. I hagaadan giis: “Ta ceega asatettaa qaaranawu taani keehi baaxetaas. Tana minttettida Geeshsha Maxaafaa xiqiseti, ‘Iitay ba oosuwaa aggo’ yaagiya Isiyaasa 55:7⁠nne nagaraa oottiyoogaa aggidaageetubaa, ‘Intteppekka issi issi asay kase hegeetu mala’ yaagiya 1 Qoronttoosa 6:11. Taani ooratta asatettaa maayanaadan Yihooway danddayidi ba geeshsha ayyaanaa baggaara daro layttawu tana maaddiis.” Hansi 17 layttanne baggaa qashetti simmidi, birshshettiyo wode xammaqettida Kiristtaane. I, “Yihooway tana maaridonne tawu atto giido gishshawu a keehi galatays” yaagiis.

15. Ceega asatettaappe issuwaa gididabay aybee, shin Geeshsha Maxaafay hegaara gayttidaagan ay zorii?

15 Worddotiyoogeekka ceega asatettaappe  issuwaa. Leemisuwawu, asay qaraxaa qanxxiyo wode worddotiyoogee woy qassi oottido nagaran oyshettennaadan worddotiyoogee meeze gididaba. Gidoppe attin, Yihooway ‘tumaa Xoossaa.’ (Maz. 31:5) Hegaa gishshawu, i baayyo goynniya “ubbai” ‘ba ishawu tumaa haasayanaadan’ qassi ‘worddotennaadan’ koyees. (Efi. 4:25; Qol. 3:9) Yaatiyo gishshawu, yeellayiyaaba woy metiyaaba gidana danddayikkonne, nuuni tumaa haasayana bessees.—Lee. 6:16-19.

ETI WAATI XOONIDONAA?

16. Issi uri ceega asatettaa waati qaarana danddayii?

16 Ceega asatettaa qaariyoogee issi uri ba wolqqan oottana danddayiyooba gidenna. Ha huuphe yohuwan denttido Sakura, Riberoy, Istiveninne Hansi bantta iita meeziyaa agganawu keehi baaxetidosona. Xoossaa Qaalaynne geeshsha ayyaanay maaddin eti hegaa xoonidosona. (Luq. 11:13; Ibr. 4:12) Nuuni he wolqqan goˈettanawu Geeshsha Maxaafaa ubba galla nabbabana, hegaa wotti denttidi qoppananne Geeshsha Maxaafaa zoriyaa oosuwan peeshshanawu eraanne wolqqaa demmanawu aggennan woossana bessees. (Yaas. 1:8; Maz. 119:97; 1 Tas. 5:17) Qassi gubaaˈe shiiquwawu giigettidi shiiqiyo wode Xoossaa Qaalaappenne a geeshsha ayyaanaappe maaduwaa demmoos. (Ibr. 10:24, 25) Hegaa bollikka, ha wodiyan kumetta saˈan deˈiya Xoossaa asawu dumma dumma hanotan giigiya ayyaanaabaa qumaa loytti goˈettanawu koyoos.—Luq. 12:42.

Nuuni ceega asatettaa waati qaarana danddayiyoo? (Mentto 16 xeella)

17. Kaalliya huuphe yohuwan ay xannaˈanee?

17 Kiristtaaneti qaaridi olana bessiya iita eeshshata darota xannaˈida. SHin Xoossaa ufayssanawu hegaa xallay gidii? CHii. Nuuni ooratta asatettaakka maayana bessees. Nuuyyo ubbatoo maayiyo maayo mala gidana koshshiya ooratta asatettaa dumma dumma macarata hagaappe kaalliya huuphe yohuwan xannaˈana.

^ MENT. 7 Ha huuphe yohuwan issi issi asatu sunttay laamettiis.

^ MENT. 8 Yelagati Oychiyo Oyshaa—Oosuwan Peˈana Danddayiya Zaaruwaa, Paydo 1 giyo maxaafaa SHemppo 25 xeella.