Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Kiristtaaneti Bantta Aqo Deˈoy Giiganaadan Oottiyoogaa

Kiristtaaneti Bantta Aqo Deˈoy Giiganaadan Oottiyoogaa

“Intte huuphiyan huuphiyan intte maccaasaa intte huuphedan siiqanau bessees; maccaasa ubbaikka bantta azinaa azinaa bonchchanau bessees.”—EFI. 5:33.

MAZAMURE: 36, 3

1. Darotoo aqo deˈoy doomettan ufayssiyaaba gidikkonne, aqo oyqqiyaageeti aybi gakkana giidi naagana danddayiyoonaa? (Doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

MACHIYAAGEE ba machana loˈˈiya maccaasiyo bullachaa gallassi koyro beˈiyo wode, eta ufayssawu zawi baa. Eti ekkanawu woy gelanawu qoppidi issippe wodiyaa aattiyoogan keehi siiqettiyo wode, aqo deˈuwan issoy issuwawu ammanettanawu qaalaa gelanawu giigettoosona. Eti naaˈˈay issippe deˈiyoogaa doommiyo wode giigissana koshshiya issi issibay deˈees. Aqo deˈuwaa Doomissida siiqiyaagee aqo laggeti bantta aqo deˈoy giiga gidin keehi ufayttidi deˈanaadan koyiyo gishshawu, ekkanawu woy gelanawu koyiya ubbawu Xoossaa Qaalay loˈˈo zoriyaa yootees. (Lee. 18:22) Gidikkonne, aqo oyqqiya nagarancha asay ‘bantta bolli waayiyaa ehaanaagaa’ Geeshsha Maxaafay qoncciyan yootees. (1 Qor. 7:28) He waayee darennaadan waatana danddayiyoo? Qassi Kiristtaanetu aqo deˈuwaa giiga oottiyaabay aybee?

2. Aqo laggeti bessana koshshiyo siiqo qommoti awugeetee?

2 Geeshsha Maxaafay siiqoy keehi koshshiyoogaa yootees.  Aqo deˈuwan wozanappe siiqettiyoogee (Giriikettuwan, phi·liʹa) koshshiyaaba. Attuma asay macca asaara siiqettiyo siiqoy (eʹros) keehi ufayssees; qassi naati yelettiyo wode so asay siiqettiyo siiqoy (stor·geʹ) keehippe koshshees. SHin aqo deˈoy giiga gidanaadan oottiyaagee Geeshsha Maxaafaa maaraa kaallidi siiqiyo siiquwaa (a·gaʹpe). Ha siiquwaa xeelliyaagan kiitettida PHawuloosi hagaadan giis: “Intte huuphiyan huuphiyan intte maccaasaa intte huuphedan siiqanau bessees; maccaasa ubbaikka bantta azinaa azinaa bonchchanau bessees.”—Efi. 5:33.

AQO LAGGETUPPE KOYETTIYAABAA

3. Aqo laggeti issoy issuwaa ay keena siiqana koshshii?

3 PHawuloosi, “Azinatoo, Kiristtoosi woosa keettaa siiqidi, ba huuphiyaa ayyo immidoogaadan, inttekka intte maccaasata siiqite” yaagiis. (Efi. 5:25) Yesuusa kaalliyaageeti a leemisuwaa kaallanawu i eta siiqidoogaadan eti issoy issuwaara siiqettana koshshees. (Yohaannisa 13:34, 35; 15:12, 13 nabbaba.) Hegaa gishshawu, koshshiyaaba gidikko issoy issuwaa gishshawu hayqqanawu eeno giyoogaa keenaa, Kiristtaaneti bantta aqo deˈuwan keehi siiqettana bessees. Issoti issoti bantta giddon wolqqaama metoy merettiyo wode, eta siiqoy mino gidennabadan qoppana danddayoosona. Gidikkonne, Geeshsha Maxaafaa maaraa kaallidi siiqiyo siiqoy “ubbabaa danddayees. Ubbabaikka hanana giidi, ufaissan naagees. Ubbabaa genccees.” Ee, “siiqoi mulekka xayenna.” (1 Qor. 13:7, 8) Xoossawu yayyiya aqo laggeti issoy issuwaa siiqanawunne issoy issuwawu ammanettanawu gelido qaalaa hassayiyoogan bantta giddon ayba metoynne merettikko giigissanawu Yihooway kessido aybippenne aadhiya maaraadan hashetidi oottoosona.

4, 5. (a) So asawu huuphe gidiyoogaadan azinaa aawatettay aybee? (b) Machiyaa ba azinay huuphe gidiyo aawatettaa waata xeellana koshshii? (c) Issi azinaynne machiyaa aybin laamettana koshshidee?

4 PHawuloosi aqo laggetuppe koyettiyaabaa hagaadan giis: “Maccaasatoo, Godaayyo haarettiyoogaadan, intte azinatuyyo haarettite. Aissi giikko, Kiristtoosi qassi woosa keettaayyo huuphe gidiyoogaadan, azinaikka ba maccaaseeyyo huuphe.” (Efi. 5:22, 23) Hegee azinay macheeppe aadhanaadan oottenna. Hegee, maccaasay oottanaadan Xoossay qoppido kaallidi deˈiyaabaa a polanaadan maaddees; Xoossay, “Bitanee [Addaamee] barkka de7iyoogee lo77o gidenna; taani ayyo injjetiyaabaanne maaddiyaabaa kessana” yaagiis. (Doo. 2:18) “Woosa keettaayyo huuphe” gidida Kiristtoosi siiqiyoogaadan, Kiristtaane azinay siiquwan ayssana bessees. I hegaadan oottiyo wode, a machiyaa woppu gawusu; qassi azinaa bonchiyoogan, maaddiyoogaaninne awu haarettiyoogan ufayttawusu.

5 Aqo deˈuwan giigissana koshshiyaabi deˈiyoogaa maayada Kaata [1] hagaadan gaasu: “Taani aqo oyqqanaappe kase, asawu haarettennan tawu koshshiyaabaa kunttays. Aqo deˈoy taani ta azinawu haarettiyoogaa tamaaraydda laamettanaadan oottiis. Hegee issi issitoo metiyaaba gidikkonne, Yihooway koyiyoobaa issippe oottiyoogee nuuni issoy issuwaara keehi siiqettanaadan maaddiis.” I azinay Fredi hagaadan giis: “Kuuyiyoogee tana metees. Aqo deˈuwan naaˈˈu asawu qoppiyoogee he metoy yaa gujjanaadan oottees. SHin Yihooway kaalettanaadan woossiyo wodenne ta machiyaa yootiyoobaa wozanappe siyiyo wode, hegee ubba galla wayssiyoogaa aggi aggi bees. Nuuni tumuppe issuwaa gididabadan tawu siyettees!”

6. Aqo deˈuwan metoy merettiyo wode siiqoy waati ‘issippe shiishshi qachii’?

6 Aqo laggeti ‘issoy issuwaabaa danddayikkonne  issoy issuwawu atto yaagikko’ aqo deˈoy minnana danddayees. Eti nagarancha gidiyo gishshawu mooranaagee qoncce. SHin, mooriyo wode, eti balaappe tamaarana, atto giyoogaa tamaarana, qassi Geeshsha Maxaafaa maaraadan siiqettana danddayoosona. He siiqoy “issippe shiishshi qachchiya” siiquwaa. (Qol. 3:13, 14) Hegaa bollikka, “siiqoi danddayanchcha. Siiqoi kehees. . . . Naaqettidobaakka paidenna.” (1 Qor. 13:4, 5) Walaqettidobaa sohuwaara giigissana koshshees. Yaatiyo gishshawu, Kiristtaane azinaynne machiyaa merettida metuwaa away wullennan giigissanawu baaxetana bessees. (Efi. 4:26, 27) “Nena naaqqido gishshawu tawu atto ga” yaagidi wozanappe oychanawu ashkkenne xala gidana koshshikkokka, hegee aqo laggeti maayettanawunne kaseegaappe aaruwan siiqettanawu keehi maaddees.

SIIQIYOOGEE KEEHI KOSHSHIYAABA

7, 8. (a) Aqo laggeti issippe zinˈˈiyoogaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay zoriyoobay aybee? (b) Aqo laggeti issoy issuwawu siiquwaa bessana koshshiyoy aybissee?

7 Aqo laggeti aqo deˈuwan issoy issuwawu oottana bessiyaabaa maara xeellanaadan Geeshsha Maxaafaa zoree maaddana danddayees. (1 Qoronttoosa 7:3-5 nabbaba.) Issi uri ba aqo laggiyawu siyettiyaabaanne koshshiyaabaa siiquwan qoppiyoogee bessiyaaba. Machiyo wozanappe siiqana xayikko, a azinaara zinˈˈiyoogan ufayttennan aggana danddayawusu. Azinati bantta machota ‘eratettan’ oyqqanaadan etawu odettiis. (1 PHe. 3:7) Azinaynne machiyaa naaˈˈaykka koyidi issippe zinˈˈana besseesippe attin, wolqqan gidana bessenna. Darotoo attuma asay macca asaappe eesuwan koyana danddayees; shin azinaykka machiyaakka koyiyo wodiyan gidana koshshees.

8 Azinay ba macheera gayttanawu eti kaaˈana koshshiyaabaanne koshshennabaa Geeshsha Maxaafay yootana xayikkonne, siiquwaa qonccissiyo hanotaa yootees. (Sii. 1:2; 2:6) Kiristtaane aqo laggeti issoy issuwaa siiquwan oyqqana bessees.

9. Issi uri ba aqo lagge gidenna uraa qaaqqatiyoogee bessennabaa gididoy aybissee?

9 Xoossaanne shooruwaa loytti siiqiyoogee ooninne woy aybinne aqo laggetu issippetettaa moorennaadan oottees. Issotu issotu aqo laggiyawu pokkobaa beˈiyoogee amale gidido gishshawu, he aqo deˈuwan metoy merettiis; woy ubba qassi he aqo deˈoy moorettiis. Pokkobaa beˈanawu kajjeeliyoogaa woy shori baynna harabaa aybanne qaaqqattiyoogaa mintti eqettana koshshees. Aqo lagge gidenna uraa lambbeechiyooba milatiyaabaa oottiyoogeekka siiqiyoogaa bessenna gishshawu, hegaadan oottana koshshenna. Xoossay nuuni qoppiyoobaanne oottiyoobaa ubbaa eriyoogaa hassayiyoogee nuuni kaseegaappe aaruwan a ufayssanawunne awu ammanettanawu koyanaadan denttettana.—Maatiyoosa 5:27, 28; Ibraawe 4:13 nabbaba.

AQO DEˈUWAN METOY MERETTIYO WODE

10, 11. (a) Paraman shaahettiyoogee ay keena daridee? (b) SHaahettiyoogaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay woygii? (c) Aqo laggeti shaahettanawu dirbbennaadan aybi maaddanee?

10 Aqo deˈuwan ubbatoo giigenna wolqqaama metoy aqo laggeti paraman woy coo shaahettanawu qoppanaadan oottana danddayees. Issi issi biittatun, aqo oyqqidaageetuppe baggaappe daroy paraman shaahettoosona. Kiristtaane gubaaˈiyan hegaadan darenna; shin Xoossaa asaa giddon aqo deˈuwan merettiya metoy dari daridi biyoogee qofissiyaaba.

11 Geeshsha Maxaafay, “Machchiyaa ba azinaappe shaahettuppu. SHin shaahettikkonne gelennan de7u; woi ba azinaara sigettu. Azinaikka ba machchiyo yeddoppo” yaagidi azazees. (1 Qor. 7:10, 11) Aqo laggiyaappe shaahettiyoogaa xaasayidi xeellana koshshenna. Wolqqaama metoy merettiyo  wode shaahettana koshshiyaaba milatana danddayikkonne, darotoo hegee hara metoy merettanaadan oottees. Issi asi ba aawaanne ba aayyiyo aggi bayidi, ba machcheera issippe deˈiyoogaa Xoossay yootidoogaa Yesuusi odi simmidi, “Xoossai issippe gattidoogaa asi shaakkoppo” yaagiis. (Maa. 19:3-6; Doo. 2:24) Hegaa giyoogee azinaykka machiyaakka ‘Xoossay issippe gattidoogaa shaakkana’ bessenna giyoogaa. Yihooway azinaynne machiyaa shaahettennan issippe deˈanaadan koyees. (1 Qor. 7:39) Aqo laggeti ubba asay babaa Xoossawu yootanaagaa hassayiyoogee eti bantta giddon merettida metoy wolqqaamennan deˈishin sohuwaara giigissanawu wozanappe baaxetanaadan denttettana koshshees.

12. Aqo laggeti shaahettanawu qoppanaadan oottana danddayiyaabay aybee?

12 Hanennabaa naagiyoogee aqo deˈuwan merettiya metuwawu waanna gaaso gidana danddayees. Ufayssiya aqo deˈuwaabaa amottidoogee polettana xayikko, issi uri hidootaa qanxxana, cimettidabadan qoppana, ubba qassi yiillotana danddayees. Issi issiban siyettiyaabaynne diccido hanotay dummatiyoogee palamay denddanaadan oottana danddayees, woy miishshaara, bollo keettaaranne naata dichiyoogaara gayttidaagan maayettennan aggana danddayoosona. Gidikkokka, aqo oyqqida Kiristtaanetuppe daroti Xoossaa kaaletuwaa kaalliyo gishshawu, hegaa mala metoy merettiyo wode eti maayettiyoogee galatissiyaaba.

13. SHaahettanawu bessiya gaasoti aybee?

13 SHaahettiyoogee issi issitoo bessiyaaba gidana danddayees. Eriiddi maaddennan ixxiyoogee, bollan wolqqaama qohuwaa gattiyoogeenne ayyaanaaban keehi qohettanaadan oottiyoogee issoti issoti shaahettanawu gaasodan xeelliyo dumma hanotata. Wolqqaama metoy aqo deˈuwan merettiyo Kiristtaaneti, cimati maaddanaadan oychana koshshees. Aqo laggeti Xoossaa Qaalaa zoriyaa oosuwan peeshshanaadan ha kayma ishati maaddana danddayoosona. Aqo deˈuwan merettiya metuwaa giigissanawu, Yihooway ba ayyaanaa immanaadan, qassi Geeshsha Maxaafaa maaraa oosuwan peeshshanaadaaninne ayyaanaa ayfiyaa ayfana mala maaddanaadan nuuni woossana koshshees.—Gal. 5:22, 23. [2]

14. Yihoowawu goynnenna aqo laggeti deˈiyo Kiristtaanetussi Geeshsha Maxaafay ay yootii?

14 Aqo laggetuppe issoy Yihoowawu goynnenna wodekka shaahettennan issippe deˈiyoogee bessiyaaba gidiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. (1 Qoronttoosa 7:12-14 nabbaba.) Ammanenna aqo laggee akeekin akeekana xayin, ba aqo laggee ammaniyaagaa gidido gishshawu i ‘geeyees’. Eti yeliyo naati ‘geeshshadan’ xeelettiyo gishshawu, Xoossay eta loˈˈo ayfiyan xeellees. PHawuloosi, “Ammaniya maccaasee, neeni ne azinaa ashshanaakkonne ai erai? Woi ammaniya azinau; neeni ne machchiyo ashshanaakkonne ai erai?” yaagiis. (1 Qor. 7:16) Bantta aqo laggeti Yihoowa ashkkara gidanaadan maaddida daro Kiristtaaneti deˈoosona.

15, 16. (a) Eta azinati Xoossawu haggaazenna machota Geeshsha Maxaafay woygidi zorii? (b) ‘Ammanennaagee shaahettanawu koyikko’ issi Kiristtaanee waatana koshshii?

15 Kiitettida PHeexiroosi Kiristtaane maccaasati bantta azinatuppe ‘Xoossaa qaalawu azazettenna issooti issooti deˈikko, maccaasati palamettennan, bantta yashshatettaanne bantta geeshsha deˈuwaa beˈidi azinati ammanana mala’ etawu haarettanaadan zoriis. Machiyaa ba Kiristtaane ammanuwaabaa ubbatoo yootiyoogaappe ‘Xoossaa sinttan daro alˈˈo gidida xayenna ashkkenne woppu giida ayyaanay’ deˈiyooro gidiyoogee i azinay tumu goynuwaa goynnanaadan keehi maaddana danddayees.—1 PHe. 3:1-4.

16 Ammanenna aqo laggee shaahettanawu doorikko shin? Geeshsha Maxaafay, “Ammanennaagee ammaniyaagaappe shaahettana koyikko shaahetto. Ammaniya  machchiyo gidin, woi azinaa gidin, hagaa mala yohuwan qashettokkona, Aissi giikko, Xoossai nuna sarotettan de7anau xeesiis” yaagees. (1 Qor. 7:15) Hegaa giyoogee Kiristtaanee haraa ekkana woy gelana danddayees giyoogaa gidenna; shin shaahettennaadan ammanenna aqo laggiyaa giddana bessenna. SHaahettiyoogee amarida sarotettaa demissana danddayees. Qassi shaahettiya aqo laggee aqo deˈoy laalettennaadan zaarettidi giigissanawu ba dosan simmananne wurssettan Yihoowa Markka gidana giidi Kiristtaanee naagana danddayees.

NUUNI AQO DEˈUWAN KASEYIYOOBAA

Ayyaanaabaa kaseyiyoogan ne aqo deˈuwan keehi ufayttana danddayaasa (Mentto 17 xeella)

17. Aqo oyqqidaageeti kaseyana bessiyaabay aybee?

17 Nuuni ‘wurssetta gallassay’ wuranawu matido wodiyan deˈiyo gishshawu, genccanawu ‘wayssiya’ wode gidiis. (2 Xim. 3:1-5) Gidoppe attin, ayyaanaaban minnidi deˈiyoogee ha alamiyaa qohuwaa eqettanawu keehi maaddees. PHawuloosi, “Wodee wuriis. Hagaappe sinttan machchida asati, machchibeenna asatudan hanona. . . . Ha sa7aa mehiyan maadettiyaageeti muleera maadettennabaadan hanona” yaagiis. (1 Qor. 7:29-31) PHawuloosi aqo oyqqidaageeti aqo deˈuwan bantta aawatettaa aggibayanaadan yootibeenna. SHin eti wodee wuridoogaa akeekidi, ayyaanaabaa sinttayana bessees.—Maa. 6:33.

18. Kiristtaanetu aqo deˈoy giiganne ufayssiyaagaa gidana danddayiyoy aybissee?

18 Ha wayssiya wodiyan daro aqo deˈoy laalettiyoogaa beˈoos. Nu aqo deˈoy giiganne ufayssiyaagaa gidana danddayii? Nuuni Yihoowakkonne a asaakko shiiqikko, Geeshsha Maxaafaa maaraa oosuwan peeshshikko, qassi Yihoowa ayyaanaa kaaletuwaa kaallikko, ee danddayees. Nuuni yaatiyo wode, “Xoossai issippe gattidoogaa” bonchoos.—Mar. 10:9.

^ [1] (mentto 5) Asatu sunttay laamettiis.

^ [2] (mentto 13) ‘Xoossaa Siiquwan Deˈa’ giyo maxaafan, “Macho Yeddiyoogaanne SHaahettiyoogaa Geeshsha Maxaafay Woygii?” giyo Gujo Timirttiyaa, sinttaa 219-221n xeella.