Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Neeni Ayyaanaaban Diccana Koshshiyoogaa Akeekay?

Neeni Ayyaanaaban Diccana Koshshiyoogaa Akeekay?

“Asassi Xoossaa maxaafaa nabbabiyoogan, Xoossaa qaalaa yootiyoogaaninne tamaarissiyoogan minna.”—1 XIM. 4:13.

MAZAMURE: 45, 42

1, 2. (a) Isiyaasa 60:22y ha wurssetta wodiyan waani polettidee? (b) Yihoowa dirijjitiyawu saˈaa baggan ha wodiyan koshshiyaabi aybi deˈii?

“INTTE giddon issi keettan de7iya qoodan guutta asata taani sha7issana; ubbaappe qoodan guuxxiyaageetakka gita kawotetta oottana.” (Isi. 60:22) Ha wurssetta gallassi he hiraagay polettiiddi deˈees. Haggaazo layttaa 2015n, Kawotettaabaa aassiya 8,220,105 ishanttinne michontti kumetta saˈan minni oottidosona! Saluwan deˈiya nu Aaway he hiraagaa wurssettan, “Taani GODAA; wodee gakkiyo wode, taani hagaa eesuwan polana” yaagiyo gishshawu, hegee Kiristtaaneta ubbaa denttettana koshshees. Eesuwaa gujji gujji biya kaamiyaa giddon deˈiya asaagaadan, erissiyo ashkkara oottiyo oosoy gujji gujji biyoogaa nuuni akeekoos. Eesuwan oosettiya he oosuwaa nuuni waati oottiyoo? Kawotettaabaa mishettidi haggaaziyoogan nuuyyo danddayettida ubbabaa oottiyoo? Daro ishanttinne michontti kumetta wodiyaa aqinye woy kaafiya aqinye gidanawu oychoosona. Qassi daroti aassiyaageeti keehi koshshiyoosaa biidi woy hara ogiyan Xoossawu haggaaziyoogaa beˈiyoogeekka keehi ufayssiyaaba!

2 Hegaa bollikka, hara oosanchati koshshiyoogaa akeekoos. Layttan layttan 2,000 gidiya gubaaˈeti eqqoosona. Gujettiya gubaaˈe ubban 5 cimati koshshiyaakko, gubaaˈiyawu oottiya 10,000  gidiya ishantti layttan layttan cima gidana koshshees. Hegaa giyoogee daro shaˈu ishantti gubaaˈiyawu oottiyaageeta gidanawu banttappe koyettiyaabaa oottana bessees giyoogaa. Hegaa bollikka, nuuni ishantta gidin michontta gidin, ‘Godaa oosuwan’ oottana danddayiyo darobay deˈiyoogee qoncce.—1 Qor. 15:58.

AYYAANAABAN DICCIYOOGAA GIYOOGEE WOYGIYOOGEE?

3, 4. Ayyaanaaban dicciyoogaa xeelliyaagan neeni halchidobay aybee?

3 Koyro Ximootiyoosa 3:1 nabbaba. “Koyikko” geetettidi birshshettida Giriiketto qaalay gattennasan deˈiyaabaa oyqqanawu zaatturiyoogaa qonccissiya qaala. Kiitettida PHawuloosi he qaalaa goˈettiyoogan ayyaanaaban diccanawu baaxetana bessiyoogaa qonccissiis. Sinttappe gubaaˈiyan i oottanabaa qoppiya ishaabaa qoppa. I haˈˈi gubaaˈiyawu oottiyaagaa gidennan aggana danddayees, shin i ayyaanaaban giigissana koshshiyo eeshshati deˈiyoogaa akeekees. Koyruwan, i gubaaˈiyawu oottiyaagaa gidanawu baaxetees. Guyyeppe, gubaaˈe cima gididi oottanawu ayyaanaaban diccanaagaa qoppees. He naaˈˈu hanotankka, i gubaaˈiyan hara aawatettaa ekkanawu baappe koyettiyaabaa kunttanawu minnidi oottees.

4 Hegaadankka, aqinye gidanawu, Beeteelen oottanawu woy Kawotettaa Addaraashaa bantta dosan keexxanawu amottiya ishanttinne michontti bantta halchuwaa polanawu baaxetana bessees. Nuuni ubbay tumu goynuwan diccanaadan Xoossaa Qaalay woygi zoriyaakko ane beˈoos.

AYYAANAABAN KASEEGAAPPE AARUWAN DICCANAWU BAAXETA

5. Yelagati Kawotettaa haggaazuwan bantta wolqqaa waatidi goˈettana danddayiyoonaa?

5 Yelagatussi Yihoowawu haggaaziyoogan darobaa oottiyo wolqqay deˈees. (Leemiso 20:29 nabbaba.) Issi issi yelaga ishantti Beeteelen Geeshsha Maxaafaanne Geeshsha Maxaafaa qofay deˈiyo xuufeta attamiyoonne attamettidaagaa issippe gattidi oyttiyo oosuwan maaddoosona. Yelaga ishanttinne michontti daroti Kawotettaa Addaraashaa keexxiyoonne giigissiyo oosuwan maaddoosona. Meretay daafabaa gattiyo wode, qohettidaageeta maaddanawu yelagati kaymida Kiristtaanetuura issippe oottoosona. Qassi yelaga aqinyeti daroti issi biittan beniisappe deˈiya asawunne kare biittaa qaalaa haasayiya asawu mishiraachuwaa yootoosona.

6-8. (a) Issi yelagay Xoossawu haggaaziyoogaara gayttidaban ba xeelaa waati laammidee, qassi yaatidi ay demmidee? (b) Yihooway “keha gidiyoogaa” waati ‘xeelli beˈana’ danddayiyoo?

6 Kumetta wozanaappe Xoossawu haggaaziyoogee keehi koshshiyoogaa neeni akeekennan aggakka. Gidoppe attin, Aaroona giyo ishay issi wode qoppidoogaadan neeni qoppikko shin? A aawaynne aayyiyaa a naatettaasappe Yihoowa maaran dichikkonne, i kase ‘shiiqoynne haggaazoy bana salettiyoogaa’ yootiis. I ufayssan Xoossawu oottanawu koyiis, shin i ufayttennay aybissakko a qofissiis. Yaatin waatidee?

7 Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogaa, shiiquwawu giigettiyoogaanne ba giigettido qofaa yan yootiyoogaa Aarooni ubbatoo meeze oottiis. I paci baynnan woossiyoogaa doommiis. I Yihoowa kaseegaappe loytti siiqiyo wode, ayyaanaaban dicciyoogaa doommiis. Aarooni hegaappe haa simmin aqinye gididi haggaaziis, daafaban qohettidaageeta haratuura maaddiis, qassi hara biittan sabbakiis. Aarooni haˈˈi Beeteelen oottees, qassi i gubaaˈe cima. I oottidobaa waati xeelliyaakko hagaadan giis: “Taani ‘Yihooway keha gidiyoogaa xeella beˈaas.’ I tana anjjidoogee taani ayyo acotidabadan qoppanaadaaninne ayyo kaseegaappe aaruwan oottanaadan denttettees, hegee qassi hara anjjuwaa demissees.”

 8 Mazamuraawee, “GODAA koyiyaageetau lo77obi, aibinne paccenna” yaagiis. (Mazamure 34:8-10 nabbaba.) Yihooway baayyo mishettidi oottiyaageeta mule yeggenna. Nuuni danddayido ubbabaa Yihoowawu oottiyo wode, ‘Yihooway keha gidiyoogaa xeelli beˈoos.’ Qassi Xoossaayyo nuuni kumetta wozanaappe goynniyo wode, zawi baynna ufayssaa demmoos.

HIDOOTAA QANXXOPPA

9, 10. Neeni ‘naagashshiyoogee’ keehi koshshiyoy aybissee?

9 Ne halchuwaa polanawu baaxetiyo wode, Yihoowa ‘naagashsha.’ (Mik. 7:7) Yihooway ammanettida ba ashkkarati maata demmanaashin woy issi hanotay giiganaashin naaganaadan oottana danddayikkokka, eta awudekka gidin maaddees. I Abrahaamassi naˈa immanawu qaalaa gelikkokka, Abrahaami ammaniisinne danddayan naagiis. (Ibr. 6:12-15) Abrahaami Yisaaqa yelanaashin daro laytti naagikkokka hidootaa qanxxibeenna, qassi Yihoowaykka i azzananaadan oottibeenna.—Doo. 15:3, 4; 21:5.

10 Naagiyoogee metana danddayees. (Lee. 13:12) Nuna azzanttidabaa wotti denttidi qoppiyaakko, keehi yibbaatana danddayoos. SHin ayyaanaaban diccanawu nu wodiyaa goˈettiyoogee daro loˈˈo. Hegaadan oottiyo heezzu ogeta ane qoppa.

11. Nuussi deˈana koshshiya loˈˈo eeshshati awugeetee, qassi hegeeti keehi koshshiyoy aybissee?

11 Koshshiya eeshshaynne eray deˈiyo ura gida. Xoossaa Qaalaa nabbabiyoogeenne hegaa wotti denttidi qoppiyoogee nuussi aadhida eratettay, akeekay, suure pirddaynne adussa qofay deˈanaadan maaddees. Tumu goynuwan kaalettiyaageetussi hegaa mala eeshshati keehi koshshoosona. (Lee. 1:1-4;  Tii.1:7-9) Qassi Geeshsha Maxaafaa qofay deˈiyo nu xuufeta nabbabiyo wode, daro hanotatun Xoossaa qofay aybakko akeekana danddayoos. Wodiyaa aattiyoobaara, maayiyoobaaranne alleeqettiyoobaara, miishshaa oyqqiyoogaaranne haratuura saruwan deˈiyoogaara gayttidabay galla galla nuna gakkees. Nuuni Geeshsha Maxaafaappe tamaariyoobaa oosuwan peeshshiyoogan Yihoowa ufayssiyaabaa kuuyana danddayoos.

12. Gubaaˈiyaa yameti ammanettiyaageeta gidiyoogaa waatidi bessana danddayiyoonaa?

12 Ammanettiya ura gidiyoogaa bessa. Nuuni ishantta gidin michontta gidin, nuuyyo imettiya Xoossaa ooso ubbaa wozanappe oottana koshshees. Nahimee Xoossaa asaa ayssanaadan bawu imettida aawatettan koyettiyaabaa oottiis. I oona sunttidee? Xoossaassi yayyiya, tumanchanne ammanettiya asata sunttiis. (Nah. 7:2; 13:12, 13) Ha wodiyankka “sunttati bantta Godaassi ammanettidaageeta gididi, beettanau koshshees.” (1 Qor. 4:2) Loˈˈo oosuwaa asi akeekiyoogee attenna.—1 Ximootiyoosa 5:25 nabbaba.

13. Harati nena naaqqikko, Yooseefa leemisuwaa waatada kaallana danddayay?

13 Yihoowan ammanetta. Harati nena naaqqikko waatana danddayay? Sohuwaara sigettanawu danddayaasa. SHin issi issitoo neeni ne tumawu keehi mootettikko, hegee hanotay yaa iitanaadan oottees. Yooseefa ishantti a naaqqikkokka, i uluwan lancciyaa oyqqibeenna. Guyyeppe, Yooseefa wordduwan mootin i mooribeennaban qashettiis. Gidikkokka, i metiya wodiyan Yihooway bana kaalettanaadan eeno giis. Yaatidi ay demmidee? Yihoowa ‘qaalay a paaccin’ i geeyiis. (Maz. 105:19) He paaciyaa wodee wurin, Yooseefi dumma oosuwaa oottanawu danddayiyaagaa gidiis. (Doo. 41:37-44; 45:4-8) Wolqqaama metoy nena gakkiyo wode, aadhida eratettaa demmanawu woossa, neeni oottiyoobaaninne haasayiyooban ashkke gidiyoogaa bessa, qassi Xoossay wolqqaa immanaadan woossa. Yihooway nena maaddana.—1 PHeexiroosa 5:10 nabbaba.

HAGGAAZIYOOGAARA GAYTTIDAAGAN DICCA

14, 15. (a) Nuuni sabbakiyo ogiyaa ubbatoo loytti akeekana koshshiyoy aybissee? (b) Hanotay laamettiyo wode ne haggaaziyo ogiyaa waata laammana danddayay? (Doomettan deˈiya misiliyaanne “ Ooratta Hiillaa Mala Beˈanawu Koyay?” giya saaxiniyaa xeella.)

14 PHawuloosi Ximootiyoosassi, “Asassi Xoossaa maxaafaa nabbabiyoogan, Xoossaa qaalaa yootiyoogaaninne tamaarissiyoogan minna. Ne huuphiyaanne ne timirttiyaa naaga” yaagiis. (1 Xim. 4:13, 16) Ximootiyoosi he wode Kawotettaabaa sabbakiya gooba asa. SHin i ba haggaazuwaa muruta oottana danddayiyoy ba tamaarissiyoobaa ‘naagiyoogaana.’ I kase meezetidoogaadan haasayissin asay siyana giidi qoppana koshshenna. I eta wozanaa ubbatoo denttettanawu etassi koshshiyaagaadan ba tamaarissiyo ogiyaa laammana koshshees. Kawotettaabaa awaajjiya nuunikka hegaadan oottana bessees.

15 Nuuni sooppe soo biidi sabbakiyo wode darotoo asay son deˈenna. Issi issi heeran pooqeta woy direttidi naagettiya heeraa gelana danddayokko. Ne moottankka hegaa mala gidikko, mishiraachuwaa hara ogiyan sabbakanawu maliyoogee loˈˈo.

16. Dabaaban waatidi muruta ogiyan markkattana danddayettii?

16 Dabaaban markkattiyoogee mishiraachuwaa yootiyo keehi loˈˈo ogetuppe issuwaa. Daro Yihoowa Markkati ha oosuwaa muruta ogiyan oottidi ufayssiyaabaa demmidosona. Eti baaburee woy otobisee eqqiyoosan, giyan, asay uttidi shemppiyoosaaninne daro asaa demmiyo harasan eta haasayissiyo wodiyaa bazzoosona. Issi Yihoowa Markkay akeekan qoppidi, haasayissiyo urawu issi oduwaabaa woy a naatubaa denttidi, woy qassi a oosuwaabaa oychidi haasayaa doommana danddayees. Guuttaa haasayi  simmidi, aassiyaagee Geeshsha Maxaafaappe issi qofaa denttidi keettaaway zaaranaadan denttettees. He keettaaway zaaridobay darotoo Geeshsha Maxaafaappe harabaa tobbanaadan oottees.

17, 18. (a) Neeni dabaaban markkattiyoogan waanada kaseegaappe aaruwan xalana danddayay? (b) Neeni haggaaziyo wode Daawitaagaadan Yihoowa sabbiyoogee keehi koshshees gaada qoppiyoy aybissee?

17 Dabaaban markkattiyoogee nena wayssiyaaba gidikko, agga bayoppa. Niwu Yorke kataman aqinye gididi haggaaziya Edi dabaaban asaa haasayissanawu metootees. SHin i guyyeppe asaa xalan haasayissiya asa gidiis. A aybi maaddidee? I hagaadan giis: “Asay yootiyoobawunne oychiyoobawu zaaro demmanawu taaninne ta machiyaa so asaa goynuwaa wode pilggoos. Hegaa xeelliyaagan hara Yihoowa Markkatakka qofaa oychoos.” Haˈˈi Edi dabaaban markkattanawu yeemottidi naagees.

18 Neeni asawu mishiraachuwaa yootiyo hiillaynne ne xalatettay gujjiyo wode, neeni ayyaanaaban diccidoogee qoncci beettees. (1 Ximootiyoosa 4:15 nabbaba.) Qassi Daawiti, “Taani GODAA ubba wode galatana; a galatai ai wodenne ta doonaappe paccenna. Taani GODAN ceeqettais; naaqettidaageeti hegaa siyidi ufaittona” yaagidi yexxidoogaadan, neeni saluwan deˈiya nu Aawaa sabbanaagee erettidaagaa. (Maz. 34:1, 2) Hegaa bollikka, ne haggaazoy ashkketi ufayssan nenaara tumu goynuwaa goynnanaadan oottana danddayees.

AYYAANAABAN DICCIYOOGAN XOOSSAA BONCHISSA

19. Yihoowawu ammanettida ashkkari injjetenna hanotan deˈiiddikka, ufayttana koshshiyoy aybissee?

19 Daawiti hagaadankka giidi yexxiis: “Abeet GODAU, ne mereta ubbai nena galatana; ne asati ubbaikka nena sabbana. Eti ne kawotettaa bonchchuwaabaa haasayana; ne wolqqaabaa yootana. Hegeenne, ne wolqqaama oosuwaabaanne ne kawotettaa bonchchuwaa anggaabaa asaa erissanaassa.” (Maz. 145:10-12) Yihoowawu ammanettida a Markkatu ubbawu hegaadan siyettiyoogee qoncce. Gidoppe attin, sahoy woy cimatettay neeni koyiyoogaa keenaa haggaazennaadan oottikko shin? Nena maaddiyaageetussinne haratussi neeni mishiraachuwaa yootiyo wode, ne geeshsha haggaazoy nu loˈˈo Xoossaa bonchissiyoogaa ubbatoo hassaya. Neeni ne ammanuwaa gaasuwan qashettikko, neessi danddayettida keenan tumaa asawu yootaasa; hegee qassi Yihoowa ufayssees. (Lee. 27:11) Intte soo asaa haymaanootee dumma dumma gidi uttidaashin neeni ayyaanaabaa aggennan oottiya ura gidikko, hanotay hegaara issi mala. (1 PHe. 3:1-4) Haray atto keehi iita hanotankka, Yihoowa sabbananne ayyaanaaban diccana danddayaasa.

20, 21. Yihoowa dirijjitiyan neessi daro oosoy imettikko, haratussi aybin anjjo gidana danddayay?

20 Neeni ayyaanaaban ubbatoo diccikko, Yihooway nena anjjanaagee erettidaagaa. Ne deˈuwan amaridabaa laammiyoogan, Xoossay qaalaa gelidobaa siyana koshshiyoogeetussi a alˈˈo tumaa yootiyoogan keehi maaddiyaabaa oottana danddayaasa. Hegaa bollikka, neeni ayyaanaaban dicciyoogeenne ne goˈˈaa aggabayada deˈiyo deˈoy ne mala Kiristtaaneta keehi maaddana danddayees. Qassi Yihoowa siiqiyaageeti nena siiqiyoogee, nashshiyoogeenne maaddiyoogee neeni ne huuphiyaa kawushshada oottiyooban demmiyo woyto gidana.

21 Daro layttaa Yihoowayyo haggaazidaageeta gidin woy qassi amarida aginaa haggaazidaageeta gidin, nuuni ubbay ayyo goynniyo goynuwan diccana danddayoos. SHin mati Kiristtaane gididaageeti ayyaanaaban diccanaadan kayma Kiristtaaneti waatidi maaddana danddayiyoonaa? Hegaa kaalliya xinaatiyan beˈana.