Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

‘Neeni Hegaa Erada Oottikko Ufayttaasa’

‘Neeni Hegaa Erada Oottikko Ufayttaasa’

“Ta qumai tana kiittidaagee koyiyoobaa oottanaagaanne a oosuwaa polanaagaa.”—YOH. 4:34.

MAZAMURE: 80, 35

1. Ba xallaa siiqiya ha alamiyaa asaa eeshshay nuna waati qohana danddayii?

NUUNI Xoossaa Qaalaappe tamaaridobaa oosuwan peeshshiyoogee metiyoy aybissee? Suurebaa oottanawu nuna ziqqi oottana koshshiyoogee hegawu issi gaaso; qassi nuna ziqqi oottidi deˈiyoogee metiyaaba. Nuuni ha “wurssetta gallassi” daro asati “miishshaa siiqiyaageeta, ceeqettiyaageeta, ayyiyaageeta, cayiyaageeta,” qassi “banttana naagennaageeta” gidido wodiyan deˈoos. (2 Xim. 3:1-3) Hegaadan haniyoogee iita gidiyoogaa nuuni Xoossaa ashkkarati eroos; shin nuuyyo issi issitoo hegaadan haniya asaayyo injjetidabanne eti tumuppe bantta deˈuwan ufayttiyaaba milatana danddayees. (Maz. 37:1; 73:3) Issi uri hagaadan giidi qoppana danddayees: ‘Tawu koshshiyaabaappe haratussi koshshiyaabaa kaseyiyoogee maaddii? Taani haratuppe “guuxxiyaabadan” hanikko, asay tana bonchchiyoogaa agganeeshsha?’ (Luq. 9:48) Ba xallaa siiqiya ha alamiyaa asaa eeshshay nuna qohanaadan oottiyoogee gubaaˈiyan nuussi deˈiya loˈˈo dabbotaanne nuuni Kiristtaane gidiyoogaa erissiya malaataa moorana danddayees. SHin, Geeshsha Maxaafan eta loˈˈo eeshshay odettido asatubaa xannaˈidi eta leemisuwaa kaalliyo wode nuuni anjjettoos.

2. Beni wode Xoossawu ammanettidi oottidaageetuppe ay tamaarana danddayiyoo?

2 Nuuni ammanettidaageetu leemisuwaa kaallanawu koyikko,  eti loˈˈo ayfiyaa demmanawu ay oottidaakko xannaˈana koshshees. Eti waanidi Xoossaara dabbotidonaa, waanidi an nashettidonaa, qassi A sheniyaa poliyo wolqqaa waati demmidonaa? Hagaadan xannaˈiyoogee nuuni ayyaanaabaa qumaa miyo keehi koshshiya issi oge.

NU AMMANOY MINNI DEˈANAADAN OOTTIYAABAY AYBEE?

3, 4. (a) Nuuni ayyaanaaban kaaletuwaa waati demmiyoo? (b) Nu ammanoy minnanaadan nuussi koshshiyay era xalla gidennay aybissee?

3 Geeshsha Maxaafan, nu xuufetun, nu websaytiyan, JW Brodikastingiyan, qassi gubaaˈe shiiqotuuninne gita shiiqotun Yihooway nuuyyo keehi maaddiya zoriyaanne loohissuwaa immees. SHin Yohaannisa 4:34n Yesuusi qonccissidoogaadan nuussi koshshiyay era xalla gidennaagaa. I, “Ta qumai tana kiittidaagee koyiyoobaa oottanaagaanne a oosuwaa polanaagaa” yaagiis.

4 Xoossay azazidobaa oottiyoogee Yesuusawu ayyaanaabaa quma. Hegee aybin quma malee? Nuuni loˈˈo qumaa miidi ufayttiyoogaadaaninne nu bollay minniyoogaadan, nuuni Xoossaa sheniyaa poliyo wode nu wozanay minnees, qassi nu ammanoy merinaa deˈuwaa demissiyaagaa keena minnees. Nena daafurssishin haggaazuwaa shiiquwaa baada, he gallassi sabbakaydda peˈada minetta erikii?

5. Aadhdhida eratettan oottiyoogee demissiyo woytoy aybee?

5 Aadhdhida eratettay Xoossay azazidobaa oosuwan peeshshiyoogaa. (Yaaq. 3:13) Aadhdhida eratettaa woytuwaa demmanawu baaxetiyoogee bessiyaaba. “Neeni demmanau amottiyo ubbai aadhdhida eratettaara likkettenna. . . . I bana oiqqiyaageetussi de7o mitta; a mintti oiqqiya ubbatikka anjjettidaageeta.” (Lee. 3:13-18) Yesuusi, “Intte hegaa eridi oottiyaabaa gidikko anjjettidaageeta” woy ufayttiyaageeta yaagiis. (Yoh. 13:17) Erissiyo ashkkarati Yesuusi azazidobaa ubbatoo oottikko, eti merinawu ufayttana. Eti I tamaarissidobaanne A leemisuwaa kaallidoy azazido he wode xallaana gidenna. Eti bantta deˈuwan hegaadan oottidosona.

6. Nuuni aadhdhida eratettaa bessiyoogan genccana koshshiyoy aybissee?

6 Nuuni eriyo tuma gididabaa genccidi oosuwan peeshshiyoogee ha wodiyankka keehi koshshiyaaba. Leemisuwawu, issi makanikiyawu ooso miishshatinne eray deˈana danddayees. SHin, I hegeeta goˈettana xayikko, aynne maadettenna. I kase he oosuwaa oottiyoogaa loytti meezetidaba gidikko, gooba makanike gidanawu kase eridoban ubbatoo oottana bessees. Hegaadankka, nuuni Geeshsha Maxaafan nabbabidobaa oosuwan peeshshiyo gishshawu, koyro heeran nuuyyo ushachchana danddayees. SHin nuna ziqqi oottidi galla galla Yihooway azazidoogaadan deˈiyoogan nuuni merinawu ufayttana.

7. Geeshsha Maxaafay yootiyoobaappe ay tamaarana danddayiyoo?

7 Nuna ziqqi oottiyoogee nuuyyo paace gidana danddayiyo amarida hanotatanne beni wode ammanetti deˈidaageeti hegaa mala paaciyaa waati xoonidaakko ane beˈoos. Ayyaanaaban minnanawu Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogaa xallay gidenna. Hegaa gishshawu, nabbabido ubba qofaa waatada oosuwan peeshshana danddayiyaakko qoppa; qassi yaatada sohuwaara hegaa ootta.

HARATA ISSI LAGGEDAN XEELLA

8, 9. Oosuwaa 14:8-15n deˈiya qofay PHawuloosi bana ziqqi oottiyoogaabaa ay qonccissii? (Doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

8 Xoossay “asai ubbai attanaadaaninne tumatettaa eranaadan” koyees. (1 Xim.  2:4) Hanno gakkanawu tumaa eribeenna ubba qommo asaara gayttidaagan ne xeelay aybee? Kiitettida PHawuloosi Xoossaabaa guuttabaa eriyaageeta Ayhuda woosa keettan koyikkonne, I yootidoy Ayhuda asaa xallaassa gidenna. I eeqawu goynniyaageetussikka sabbakiis. Etayyo sabbakiyoogee bana ziqqi oottanawu PHawuloosawu paace gidiis. Waanidi?

9 PHawuloosi misoonaawe oosuwawu koyro biido wode, Barnnaabaasaara Lisxxira katamaa biis. Yan deˈiya Liqaaˈooniyaa biittaa asay PHawuloosinne Barnnaabaasi asappe aadhdhiyaabadan qoppidi yayyidosona; qassi Diyaanne Hermmeesa giyo bantta eeqatu sunttan eta xeesidosona. PHawuloosinne Barnnaabaasi sabettido gishshawu ufayttanawu paacettidonaa? Hegee eti hegaappe kase biidi xomoosido naaˈˈu katamatun eta gakkida yedetaappe shemppanaadan oottiyaaba milatanddee? Eti hegee mishiraachchuwaa yootanawu maaddana danddayiyaabadan qoppidonaa? Akkay! Eti bantta maayuwaa pooshshidi asaa giddo woxxiiddi, “Hagaa aissi ootteetii? Nuunikka inttenadan merettida asa” yaagidi sohuwaara eqettidosona.— Oos. 14:8-15.

10. PHawuloosinne Barnnaabaasi eti Liqaaˈooniyaa biittaa asaappe aadhdhennabadan qoppidoy aybissee?

10 PHawuloosinne Barnnaabaasi etikka nagaranchcha gidiyoogaa yootidoy eta goynoy eeqawu goynniya he asatuugaara issi mala gaanaassa gidenna. Eti naaˈˈaykka sunttettida misonaaweta gidokkonaa? (Oos. 13:2) Eti geeshsha ayyaanan tiyettidi bonchcho hidootaa naagiyaageeta gidokkonaa? Ee; gidoppe attin, Liqaaˈooniyaa biittaa asay mishiraachchuwaa siyikko, etikka he anjjuwaa demmana danddayiyoogaa PHawuloosinne Barnnaabaasi akeekidosona.

11. PHawuloosa bana ziqqi oottiyoogan leemiso gididobaa nuuni sabbakiyo wode waati kaallana danddayiyoo?

11 Nuna ziqqi oottiyoogan PHawuloosa leemisuwaa waati kaallana danddayiyoo? Koyruwan, Yihooway maaddin nuuni oottidobawu asay nuna sabbanaadan koyanawu woy saban ufayttanawu paacettennaadan naagettana bessees. Nuuni ubbay nuna hagaadan oychchana koshshees: ‘Taani etawu mishiraachchuwaa yootiyo asaa waata xeelliyaanaa? Heeraa meeziyaadan asay lagiyoogeeta taani akeekennan lagiyaanaa?’ Yihoowa Markkati mishiraachchuwaa siyanaageeti deˈiyaakkonne akeekanawu kumetta saˈan bantta moottaa xomoosiyoogee galatissiyaaba. Yaatanawu, asay lagiyoogeetu qaalaanne wogaa tamaariyoogee issi issitoo koshshennan waayi aggana. Hegaa mala asatuyyo markkattiya Yihoowa Markkati etappe aadhiyaabadan mule qoppana koshshenna. SHin, eti Kawotettaa mishiraachchoy asaa wozanaa denttettana mala ubba asaa hanotaa akeekanawu koyoosona.

HARATU SUNTTAA XEESADA ETAWU WOOSSA

12. Eppaafiri ba xallaa siiqennan haratussi qoppiyoogaa waati bessidee?

12 Nuuni nuna ziqqi oottidi Xoossaa azazuwaa oosuwan peeshshiyoogaa bessiyo hara ogee “nuugaa mala al77o ammanuwaa ekkidaageetuyyo” woossiyoogaa. (2 PHe. 1:1) Eppaafiri hegaadan oottiis. Geeshsha Maxaafan heezzutoo xalla A sunttay xaafettiis; he ubbaykka PHawuloosi xaafido dabddaabbetuuna. PHawuloosi Roomen qashuwan deˈiiddi, Eppaafiri Qolasiyaasan deˈiya Kiristtaanetussi “ubba wode Xoossaa mintti” woossiyoogaa etawu xaafido dabddaabbiyan yootiis. (Qol. 4:12) Eppaafiri ishantta loytti erees; qassi I etawu wozanappe qoppees. I PHawuloosaara  issippe ‘qashuwan deˈiyoogee’ ayyaanaaban haratuyyo koshshiyaabaa qoppennaadan oottibeenna. (Pilm. 23) Qassi I maaddiyaabaa oottiis. Hegee I ba xallaa siiqennan haratussi qoppiyoogaa bessennee? Nunaara Yihoowawu haggaaziyaageetussi woossiyoogee, ubba qassi eta hassayidi eta sunttaa xeegidi woossiyoogee keehi maaddees.—2 Qor. 1:11; Yaaq. 5:16.

13. Woossiyoogan neeni Eppaafira leemisuwaa waata kaallana danddayay?

13 Neeni sunttaa xeegada etawu woossana danddayiyoogeetubaa qoppa. Gubaaˈiyan, qassi bantta son daro aawatettay deˈiyoogeetussi woy gitabaa kuuyana koshshiyoogeetussi woy gita paacee gakkiyoogeetussi daro ishanttinne michchontti Eppaafiradan woossoosona. Hegaa bollikka, siiqiyo uri hayqqidoogeetussi, daafabaaninne olan mata wode qohettidaageetussi, qassi miishshaa metoy gakkidoogeetussi nuuni woossana danddayoos. Nuuni etawu woossana koshshiyoonne hegee maaddana danddayiyo daro ishanttinne michchontti deˈiyoogee qoncce. Nuuni hegaa mala asatussi woossiyo wode, nu goˈˈaa xallaa gidennan haratubaakka qoppiyoogaa bessoos. (Pili. 2:4) Yihooway he woosaa siyees.

‘SIYANAWU EESOTA’

14. Siyiyoogan Yihooway waanidi ooppenne aadhdhiya leemiso gidii?

14 Nuna ziqqi oottiyoogaa bessiya harabay hara uri haasayiyo wode kelttiyaa gelennan siyiyoogaa. Yaaqooba 1:19y nuuni ‘siyanawu eesotana’ bessiyoogaa yootees. Hegaara gayttidaagan Yihooway ooppenne aadhdhiya leemiso. (Doo. 18:32; Yaas. 10:14) Kessaabaa 32:11-14n (nabbaba) deˈiya haasayaappe nuuni ay tamaarana danddayiyaakko qoppa. Hegee Yihoowassi koshshiyaaba gidana xayikkonne, Muusee baassi siyettiyaabaa yootanaadan Yihooway eeno giis. Balabaa qoppiya uri haasayiyoobaa danddayan siyidi he uri yootidobaa oottana asi deˈii? SHin, Yihooway ammanuwan woossiya asaa woosaa danddayan siyees.

15. Harata bonchchiyoogan nuuni Yihoowa leemisuwaa waati kaallana danddayiyoo?

15 Nuuni ubbay nuna hagaadan oychchana koshshees: ‘Yihooway Abrahaama, Raaheelo, Muusa, Yaasa, Maanuha, Eelaasanne Hizqqiyaasa haasayissido wodiyaagaadan asaa haasayissiyo wode bana ziqqi oottikko, taani hegaappe aaruwan ta ishantta ubbaa bonchchana, eta loˈˈo qofaa ezggananne eti yootidoogaadan oottana koshshennee? I yootiyoobaa taani loytta siyana koshshiyo uri nu gubaaˈiyan woy nu son deˈii? Hegaara gayttidaagan taani waatana koshshii, qassi taani ay oottanee?’—Doo. 30:6; Daan. 13:9; 1 Kaw. 17:22; 2 Odi. 30:20.

YIHOOWAY ‘TA METUWAA BEˈANAAKKONNE, OONI ERII’

Daawiti, “A bochchoppite!” yaagiis. Nena gidiyaakko waatuutii? (Mentto 16, 17 xeella)

16. SHimˈˈi hanqqetissido wode, Kawuwaa Daawiti waatidee?

16 Nuna asay hanqqetissiyo wode nuna naaganaadankka nuna ziqqi oottiyoogee maaddees. (Efi. 4:2) Hegaara gayttidaagan 2 Sameela 16:5-13n (nabbaba) loˈˈo leemiso gidiya taarikee deˈees. Kawuwaa Saaˈoola dabboy SHimˈˈi cayishiininne qohanawu malishin Daawitinne A ashkkarati genccidosona. Daawitawu hegaa teqqanawu wolqqay deˈikkonne, I hegaadan oottiis. Daawiti bana waati naagana danddayidee? Nuuni heezzantto Mazamuriyaa pilggiyo wode hegaa akeekoos.

17. Daawiti bana naaganaadan aybi maaddidee, qassi nuuni A leemisuwaa waati kaallana danddayiyoo?

17 Mazamure 3 huuphessa qofay Daawiti “ba na7aa Abeseloomappe baqatido  wode” hegaa xaafidoogaa qonccissees. Paydo 1⁠ynne 2y naaˈˈantto Sameela shemppo 16n odettida hanotaara maayees. Mazamure 3:4y Daawiti, “Taani ta qaalaa xoqqissada GODAAKKO waassais. Waassin ba geeshsha deriyaappe taassi i allees” yaagidi ammanettidoogaa yootees. Qohoy gakkiyo wode nuunikka woossana danddayoos. He wode, Yihooway nuuni genccanaadan maaddana danddayiya ba geeshsha ayyaanaa immees. Bessennaban ixxiya urawu coo atto gaana woy nena naagana koshshiyo hanotaa qoppana danddayay? Yihooway ne qohuwaa beˈananne nena anjjana danddayiyoogaa ammanettana danddayay?

‘AADHDHIDA ERATETTAY UBBAAPPE AADHDHEES’

18. Nuuni Xoossay azazidobaa ubbatoo oosuwan peeshshikko, waani goˈettiyoo?

18 Nuuni eriyo suurebaa oottiyoogee daro anjjuwaa demissees. Leemiso 4:7y ‘aadhdhida eratettay ubbaappe aadhdhiyoogaa’ yootiyoogee garamissenna! Aadhdhida eratettawu denddoy era gidikkonne, hegee tumubaa akeekiyoogaappe aadhdhiyaaba. Aadhdhida eratettay nuuni kuuyiyoobaara gayttidaba. Qaacotussikka aadhdhida eratettay deˈees. Qaacoti boniyan miyoobaa shiishshiyoogan meretan aadhdhida eranchcha gidiyoogaa bessoosona. (Lee. 30:24, 25) ‘Xoossaa aadhdhida eratetta’ gidida Kiristtoosi ubbatoo ba Aawaa ufayssiyaabaa oottees. (1 Qor. 1:24; Yoh. 8:29) Suurebaa kuuyiyoogee hegaa oottiyoogaappe dummatiyoogaa Xoossay erees. Qassi banttana ziqqi oottidi gencciyaageetanne tuma gidiyoogaa eriyoobaa oottiyaageeta I anjjees. (Maatiyoosa 7:21-23 nabbaba.) Yaatiyo gishshawu, gubaaˈee ubbati Yihoowawu banttana ziqqi oottidi haggaaziyo soho gidanaadan ubbatoo baaxetite. Nuuni eriyo tumubaa oosuwan peeshshanawu wodeenne danddayay koshshiyaaba gidikkonne, hegee nuna ziqqi oottiyoogaa bessiyaaba; qassi yaatiyoogee haˈˈikka sinttappekka ufayssaa demissees.