WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Masqqala 2018

Ha maxeetiyan Xiqimita 29⁠ppe Tisaase 2, 2018 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona

‘Neeni Hegaa Erada Oottikko Ufayttaasa’

Nuuni ayba ogetun nuna ziqqi oottidi deˈana danddayiyoo, qassi yaatiyoogee keehi koshshiyoy aybisee?

Cimida Kiristtaanetoo—Intte Ammanettiyoogaa Yihooway Nashshees

Cimida Kiristtaaneti ashkke gidiyoogaa ha wodiyan waati bessidonaa?

Siiquwaa Ubbatoo Bessa​​—⁠Hegee Minttettees

Ha wayssiya wurssetta gallassatun nuuni issoy issuwaa waati minttettana danddayiyaakko akeeka.

Ufayttiya Xoossawu Haggaaziyaageeti Ufayttoosona

Paaceenne metoy deˈishin, nuuni waani ufayttana danddayiyoo?

Woqqu Saatee?

Geeshsha Maxaafan asay wodiyaa woygi yootii?

Ubbaa Danddayiyaagaa Gidikkonne Qarettees

Yihooway haratussi qoppiyoogan waanidi keehi loˈˈo leemiso gidii?

Yihoowagaadan Haratussi Qoppanne Keha

Son, gubaaˈiyaaninne haggaazuwan haratuyyo qoppiyo ogeta akeeka.