Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

‘Xoossaa qaalay paxa deˈees’

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Ibraawe 4:12y “paxa de7eesinne oottees” giyo “Xoossaa qaalai” aybee?

Kiitettida PHawuloosi yootidoy Xoossay asawu yootidobaa gidiyoogaa yuushuwan deˈiya qofaappe akeekoos; Geeshsha Maxaafan deˈiyaabaykka hegaa mala.

Geeshsha Maxaafay asaa deˈoy laamettanaadan oottiyoogaa qonccissanawu nu xuufetun Ibraawe 4:12 darotoo yootoos; qassi hegee likke. SHin, Ibraawe 4:12 akeekanawu yuushuwan deˈiya qofay maaddees. PHawuloosi Ibraawe Kiristtaaneti Xoossaa halchuwaara maayiyaabaa oottanaadan zoriis. Hegaappe daroy geeshsha maxaafatun qoncciis. PHawuloosi Gibxxe aylletettaappe kiyida Israaˈeelatubaa leemisodan yootiis. Eti shemppana danddayiyo, “maattainne eessai goggiyo” hidootaa biittaa gelana danddayoosona shin.—Kes. 3:8; Zaa. 12:9, 10.

Xoossay halchidobay hegaa. SHin, Israaˈeelati guyyeppe bantta wozanaa muumissido gishshawunne ammanibeenna gishshawu, etappe daroti he shemppuwawu gelibookkona. (Qoo. 14:30; Yaas. 14:6-10) SHin PHawuloosi “Xoossai nuna ba shemppiyoosaa, ‘Gelissana’ giidoogee” biroona gidiyoogaa yootiis. (Ibr. 3:16-19; 4:1) Xoossay halchidobaappe issoy he i ‘giidobaa’ gidiyoogee qoncce. Ibraawe Kiristtaanetuugaadan, nuunikka Xoossaa halchuwaabaa nabbabananne hegaara maayettidi deˈana danddayoos. Xoossay gelido he qaalay Geeshsha Maxaafan deˈiyoogaa qonccissanawu PHawuloosi Doomettaabaa 2:2 ppenne Mazamure 95:11 ppe amarida qofaa yootiis.

“Xoossai nuna ba shemppiyoosaa, ‘Gelissana’ giidoogee biroona” gidiyoogee nu wozanaa denttettana bessiyoogee tuma. Nuuni Geeshsha Maxaafay yootiyo Xoossaa shemppuwawu gelana danddayiyoogaa ammanettoos; qassi yaa gelanawu maaddiyaabaa oottiiddi deˈoos. SHin nuuni hegaadan oottidoy Muuse Higgiyaa naaganawu woy Yihooway nuna nashshanaadan harabaa oottanawu baaxetiyoogaana gidenna. Hegaappe dumma ogiyan, Xoossaa halchuwaara maayettiyaabaa ammanuwan ufayttidi oottida, qassi muletoo oottoos. Hegaa bollikka, qommoora denttidoogaadan, kumetta saˈan deˈiya shaˈan qoodettiya asati Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaanne Xoossaa halchoy aybakko akeekiyoogaa doommidosona. Hegee daroti bantta deˈuwan issi issibaa laammanaadan, ammananaadaaninne xammaqettidi Kiristtaane gidanaadan denttettiis. He tamaaridobay eta wozanaa denttettidoogee ‘Xoossaa qaalay paxa deˈiyoogaanne oottiyoogaa’ bessiyaaba gidiyoogee qoncce. Geeshsha Maxaafan qonccida Xoossaa halchoy nuuni nu deˈuwan laamettanaadan oottiis; qassi ubbatoo nu deˈuwan oottees.