WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Laappune 2020

Ha maxeetiyan Uddufune 4-31, 2020 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

Yihoowa Siiqiyoogeenne Galatiyoogee Xammaqettanawu Nena Denttettana

Yihoowa siiqiyoogee xammaqettanawu nena denttettana danddayees. SHin nena diggana danddayiyaabi aybee?

Neeni Xammaqettanawu Giigettadii?

Ha huuphe yohuwan deˈiya oyshata neeni zaariyo zaaroy kuuyanawu nena maaddana.

“ ekko, Nuna Kiitta!”

Jaakinne Marelena ubba wode haggaazuwaa doommanawu banttana denttettidabaanne ooratta maddabettidosan dumma dummabaa meezetanawu maaddidabaa yootoosona.

Haasayanawu Bessiya Wodee Awudee?

Nuuni awude haasayanaakko, qassi awude coˈˈu gaanaakko eranaadan maaddiya Geeshsha Maxaafaa taariketa akeeka.

Issoy Issuwaara Minttidi Siiqettite

Siiqoy tumu Kiristtaaneta shaakki erissiya malaata gidiyoogaa Yesuusi yootiis. Sarotettaa medhdhiyaageeta, asa asappe shaakkennaageetaanne imattaa mokkiyaageeta gidanawu siiqoy nuna waati maaddii?

Eray?

Israaˈeelati Gibxxen aylle gididoogaa bessiya Geeshshaa Maxaafaappe hara naqaashay aybi deˈii?

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Beni wode Ayhudatu beeta maqidasiyaa polisee oonee? Eta oosoy aybee?