Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XANNAˈIYO HUUPHE YOHUWAA 11

Yihooway Yootiyoobaa Siyite

Yihooway Yootiyoobaa Siyite

“Hagee . . . ta Na7aa . . . i giyoogaa siyite.”—MAA. 17:5.

MAZAMURE 89 Siya, Ootta, Anjjetta

HA XINAATIYAN *

1-2. (a) Beni wode Yihooway asaa waatidi haasayissidee? (b) Ha huuphe yohuwan ay pilgganee?

YIHOOWAY nunaara haasayiyoogan ufayttees. Beni wode I hananabaa yootiyaageetu, kiitanchchatunne ba Naˈaa Yesuus Kiristtoosa baggaara ba qofaa nuussi qonccissiis. (Amo. 3:7; Gal. 3:19; Ajj. 1:1) Ha wodiyan qassi ba Qaalaa Geeshsha Maxaafaa baggaara nuna haasayissees. Nuuni A qofaa eranaadaaninne A ogiyaa akeekanaadan I ba Qaalaa nuussi immiis.

2 Yesuusi saˈan deˈiyo wode, Yihooway saluwaappe heezzutoo haasayiis. Yihooway woygidaakko, I yootidobaappe nuuni ay tamaarana danddayiyaakko, qassi I haasayidobaappe ayba goˈˈaa demmana danddayiyaakko ane pilggoos.

“TAANI SIIQIYO TA NA7AI NENA”

3. Marqqoosa 1:9-11 yootiyoogaadan, Yesuusi xammaqettiyo wode Yihooway woygidee? Qassi he qaalati keehi koshshiya ay tumaa qonccissiyoonaa?

3 Marqqoosa 1:9-11n Yihooway saluwaappe haasayido koyroogee xaafettiis. (Xiqsiyaa nabbaba.) I, “Taani siiqiyo ta Na7ai nena; tana nebai ufaissees” yaagiis. A Aaway A siiqiyoogaanne an ammanettiyoogaa yootishin siyidoogee Yesuusa ay keena ufayssideeshsha! Yihooway yootidobay Yesuusa xeelliyaagan keehi koshshiya heezzubaa nuussi qonccissees. Koyruwan, Yesuusi A Naˈaa. Naaˈˈanttuwan, Yihooway ba Naˈaa siiqees. Heezzanttuwan, Yihooway ba naˈaa nashshees. Ane hageeta loyttidi pilggoos.

4. Yesuusi xammaqettiyo wode Xoossaara medhdhido ooratta dabbotay aybee?

4 “Ta Na7ay Nena.” Koyro xaafettido qaalan ha qofay, “Neeni ta Naˈaa” geetettanakka danddayees. Ha qaalatun, Yihooway  ba siiqo Na7ay Yesuusi Banaara ooratta dabbotaa medhdhidoogaa qonccissiis. Yesuusi kase saluwan deˈiyo wode, Xoossawu naˈa gidiya ayyaana mereta. SHin, I xammaqettido wode geeshsha ayyaanan tiyettiis. He wode, ayyaanan tiyettida A Naˈaa Yesuusayyo Xoossay tiyido Kawonne Qeese Ubbatu halaqaa gidanawu saluwaa simmiyo hidootay deˈiyoogaa Xoossay yootiis. (Luq. 1:31-33; Ibr. 1:8, 9; 2:17) Yesuusi xammaqettiyo wode, A Aaway “Ta Na7ay nena” giidoogee aybissakko qoncce.—Luq. 3:22.

Galatiyoogeenne minttettiyoogee nuuni keehi ufayttanaadan oottees (Mentto 5 xeella) *

5. Harata siiqiyoogaanne nashshiyoogaa qonccissiyoogan nuuni Yihoowa leemisuwaa waanidi kaallana danddayiyoo?

5 ‘Nena taani siiqays.’ Yihooway ba Naˈaa siiqiyoogaanne nashshiyoogaa qonccissidoogee nuunikka A leemisuwaa kaallidi, harata minttettana danddayiyo hanotaa koyanaadan hassayissees. (Yoh. 5:20) Issi asi nuuni oottiyo loˈˈobawu nuna galatiyoogeenne I nuna siiqiyoogaa bessiyoogee keehi ufayssees. Hegaadankka, gubaaˈiyan deˈiya ishanttussinne michchonttussi, qassikka nu soo asaassi siiqoynne minttettoy koshshees. Harata nu galatiyo wode, eta ammanoy minnanaadaaninne eti Yihoowayyo ammanettidi haggaazanaadan maaddoos. Yelidaageeti haratuppe aaruwan bantta naata minttettana bessees. Eti bantta naata wozanappe galatiyoogeenne siiqiyoogaa bessiyoogee, eta naati keehi ufayttanaadan maaddees.

6. Yesuus Kiristtoosan nuuni ammanettana danddayiyoy aybissee?

6 “Tana nebai ufaissees.” Ha qaalay Yesuusi ba Aawaa sheniyaa polanaagaa Yihooway ammanettiyoogaa bessees. Yihooway ba Naˈan hegaadan ammanettiyo gishshawu, Yihooway immido hidootaa ubbaa Yesuusi polanaagaa nuuni kumetta wozanan ammanana koshshees. (2 Qor. 1:20) Nuuni Yesuusa  leemisuwaa qoppiyo wode, kaseegaappe aaruwan appe tamaaranawunne A leemisuwaa kaallanawu murttoos. Yihooway Yesuusan ammanettiyoogaadan ba ashkkarati citan ba Naˈaappe aggennan tamaaranaagaa ammanettees.—1 PHe. 2:21.

“I GIYOOGAA SIYITE”

7. Maatiyoosa 17:1-5y qonccissiyoogaadan Yihooway saluwaappe ayba wodiyan haasayidee? Qassi he wode I woygidee?

7 Maatiyoosa 17:1-5 nabbaba. Yihooway saluwaappe naaˈˈanttuwaa haasayidoy Yesuusi ‘laamettido’ wode. Yesuusi PHeexiroosaara, Yaaqoobaaranne Yohaannisaara issippe gita deriyaa kiyanawu eta shoobbiis. He wode eti keehi maalaalissiya ajjuutaa beˈidosona. Yesuusa somˈˈoy awa ayfiyaadan pooˈiis; a maayoykka pooˈuwaadan booxxiis. Muusenne Eelaasa leemiso gidiyaageeti Yesuusi matan hayqqana hayquwaabaanne A dendduwaabaa aara haasayiyoogaa doommidosona. Yesuusi kiittido he heezzu asati ‘xiskkuwan kayrikkonne,’ eti beegottido wode ha maalaalissiya ajjuutaa beˈidosona. (Luq. 9:29-32) Hegaappe simmin pooˈiya shaaray yinne eta gentti aggiis, qassi shaaraappe Xoossaa qaalaa siyidosona! Yesuusi xammaqettido wodiyaagaadan, Yihooway ba Naˈan ufayttiyoogaanne A siiqiyoogaa qonccissiiddi, ‘Hagee taani siiqiyo tana ufayssiya ta Naˈaa’ yaagiis. Qassi he wode Yihooway gujjidi, “I giyoogaa siyite” yaagiis.

8. He ajjuutay Yesuusanne I erissiyo ashkkarata aybin maaddidee?

8 He ajjuutay Yesuusi sinttappe Xoossaa Kawotettawu Kawo gididi demmana bonchchuwaanne wolqqaa guuttaa bessiis. Hegee Kiristtoosa gakkana wolqqaama metuwaassinne I keehi waayettidi hayqqana wodiyaassi A minttettidoogee qoncce. Qassikka ha ajjuutay Yesuusi erissiyo ashkkaratu ammanuwaa minttiis. Hegee eti banttana gakkana paaciyawunne oottana koshshiyo wolqqaama oosuwawu giigettanaadan maaddiis. Hasttama gidiya layttappe guyyiyan kiitettida PHeexiroosi Yesuusi laamettido ajjuutaabaa haasayiis, hegee he wodekka ha ajjuutay A qofan qonccidi beettiyoogaa bessees.—2 PHe. 1:16-18.

9. Yesuusi ba erissiyo ashkkarata zorido goˈˈiya zoree aybee?

9 “I giyoogaa siyite.” Nuuni A Naˈaa qaalaa siyidi azazettanaadan koyiyoogaa Yihooway qonccissiis. Yesuusi saˈan deˈiyo wode woygidee? I siyanawu keehi koshshiya darobata haasayiis. Leemisuwawu, mishiraachchuwaa waati sabbakana bessiyaakko I bana kaalliyaageeta siiquwan tamaarissiis, qassi eti naagi uttana mala I zaari zaaridi hassayissiis. (Maa. 24:42; 28:19, 20) Eti I tamaarissidobaa oosuwan peeshshanaadaaninne hidootaa qanxxennaadankka minttidi yootiis. (Luq. 13:24) Yesuusi bana kaalliyaageeti issoy issuwaara siiqettana, issippetettan deˈananne A azazuwaa naagana koshshiyoogaa yootiis. (Yoh. 15:10, 12, 13) Yesuusi ba erissiyo ashkkarata zorido zoree keehi goˈˈiyaagaa! He zoree Yesuusi koyro zorido wodiyaagaadan ha wodiyankka keehi koshshees.

10-11. Yesuusi giyoobaa siyiyoogaa waatidi bessana danddayiyoo?

10 Yesuusi, “Tumaa bagga gidiya ooninne taani giyoogaa siyees” yaagiis. (Yoh. 18:37) Nuuni ‘issoy issuwaabaa danddayiyoonne issoy issuwawu atto yaagiyo’ wode A qaalaa siyiyoogaa bessoos. (Qol. 3:13; Luq. 17:3, 4) “Wodee injjetin injjetana xayin” mishiraachchuwaa mishettidi yootiyoogankka A qaalaa siyiiddi deˈiyoogaa bessoos.—2 Xim. 4:2.

11 Yesuusi, “Ta dorssati ta qaalaa siyoosona” yaagiis. (Yoh. 10:27) Kiristtoosa kaalliyaageeti A qaalaa hayttan siyiyoogaa xalla gidennan, I giidoogadan oottiyoogankka siyiyoogaa bessoosona. Qassi ‘Aqossi hirggiyoogan’ eta qofay  shaahettenna. (Luq. 21:34) Ubba eti wolqqaama metoy gakkiyo wodekka, Yesuusi azazidobaa oottiyoogaa bantta deˈuwan kaseyoosona. Nu ishanttuppenne michchonttuppe daroti nuna ixxiyaageeti gattiyo qohuwaa, ekkiyoobay baynna hiyyeesatettaa, meretay gattiyo daafabaanne hegaa mala wolqqaama metuwan gencciiddi deˈoosona. Ayba metoy gakkikkokka, eti Yihoowayyo ammanettidi deˈoosona. Yesuusi, “Ta azazoi a matan de7iyo asi, qassi he azazuwaakka naagiyaagee, i tana siiqiya asa. Tana siiqiya asa ta Aawaikka siiqees” yaagidi eta minttettees.—Yoh. 14:21.

Nu haggaazoy yaa haa simmennan minni eqqanaadan nuna maaddees (Mentto 12 xeella) *

12. Yesuusi giyoobaa siyiyoogaa nuuni bessana danddayiyo hara ogee aybee?

12 Yesuusi giyoobaa nuuni siyiyoogaa bessana danddayiyo hara ogee qassi, nuussi kaaletuwaa immanaadan I sunttido asatuura hashetidi oottiyoogaa. (Ibr. 13:7, 17) Mata layttatun Xoossaa dirijjitee darobaa laammiis; haggaazuwan ooratta miishshatanne ogeta goˈettiyoogee, saaminttawu gidduwaa shiiquwaa shiiqiyo maaray, SHiiquwaa Addaraashaa keexxiyo, bottokoniyoonne keexettida Addaraashaa oyqqiyo ogee hegeetuppe amaridaageeta. Siiquwaanne nuussi qoppiyoogaa bessiya kaaletotu gishshawu keehi galatoos. Dirijjitee immiyo kaaletuwaa kaallanawu nuuni baaxetiyo wode Yihooway anjjanaagaa ammanettoos.

13. Yesuusi giyoobaa siyiyoogan nu demmiyo goˈˈati aybee?

13 Yesuusi tamaarissido ubbabaa siyiyoogan nuuni goˈettoos. Yesuusi I tamaarissiyoobay ba erissiyo ashkkarata shemppissanaagaa qonccissiis. I, “Taani inttena shemppissana . . . Aissi giikko, ta qambbarai giiga; qassi taani inttena toossidoogeekka kaushsha” yaagiis. (Maa. 11:28-30) Yesuusa deˈuwaanne A haggaazuwaabaa yootiya oyddu Wongelee A giddon deˈiyo Xoossaa Qaalay nuussi shemppuwaa immees, nuuni ayyaanaaban zaarettidi minnanaadan ootteesinne aadhdhida eranchcha gidanaadan oottees. (Maz. 19:7; 23:3) Yesuusi, “Anjjettidaageeti Xoossaa qaalaa siyidi, he qaalai azaziyoogaadan oottiyaageeta” yaagiis.—Luq. 11:28.

‘TAANI TA SUNTTAA BONCHCHANA’

14-15. (a) Yohaannisa 12:27, 28n deˈiya qofaa Yihooway saluwaappe heezzanttuwaa haasayidoy awudee? (b) Yihooway giidobay Yesuusa waatidi minttettidee?

14 Yohaannisa 12:27, 28 nabbaba. Yihooway heezzanttuwaa saluwaappe haasayido wodiyaabaa Yohaannisa Wonggelee yootees. Yesuusi hayqqanaappe guutta gallassaa kasetidi  awu wurssetta gidida paasikaa baalaa bonchchanawu Yerusalaame biis. I he wode, “Ta shemppoy daro unˈˈettiis” yaagiis. Yaagidi, “Ta Aawawu ne sunttaa bonchcha” giidi woossiis. A Aaway saluwaappe, “Taani ta sunttaa bonchchaas; qassikka gujjada bonchchana” yaagidi zaariis.

15 Yesuusi Yihoowayyo ammanettidi deˈiyo gita aawatettay bawu deˈiyo gishshawu keehi unˈˈettiis. Yesuusi bana asay meqetti baynna hanotan shocidinne barchchiyaa bessidi woranaagaa erees. (Maa. 26:38) Yesuusayyo ubbabaappe aadhdhiyaabay A Aawaa sunttay bonchchettiyoogaa. Xoossaa cayiis giidi Yesuusa mootidosona, qassi I ba hayqoy Xoossaa sunttaa borissees giidi hirggiis. Yihooway giidobay Yesuusa daroppe minttettidoogee qoncce. Yihoowa sunttay bonchchettanaagaa I ammanettana danddayees. A Aaway yootidobay gakkanawu deˈiya waayiyan I genccanaadan keehi minttettidoogee erettidaagaa. A Aaway he wode giidobaa akeekiday Yesuusa xalla gidennan aggenna, gidikkokka, Yihooway nuna ubbaa minttettana mala I giidobay Geeshsha Maxaafan xaafettanaadan oottiis.—Yoh. 12:29, 30.

Yihooway ba sunttaa bonchananne qassi ba asaa ashshana (Mentto 16 xeella) *

16. Xoossaa sunttaa boriyoogee nuna issi issitoo qofissana danddayiyoy aybissee?

16 Yihoowa sunttay cayettiyoogeenne borettiyoogee Nunakka Yesuusaagaadan keehi qofissana danddayees. Qassi Yesuusadan nuna naaqoy gakkana danddayees. Woy ixxiyaageeti nubaa yootiyo worddo odoy nuna hirggissana danddayees. Ha worddo odoy Yihoowa sunttaanne  A dirijjitiyaa borissiyoobaa qoppana danddayoos. Hegaa mala wodiyan Yihooway haasayido he qaalay nuussi gita minttetto gidees. Yihoowa sunttaanne A dirijjitiyaa boriyoobi aybinne nuna keehi hirggissana koshshenna. “Asa eratettaa ubbaappe aadhdhiya Xoossaa sarotettai [nu] wozanaanne [nu] qofaa Godaa Yesuus Kiristtoosa baggaara” naaganaagaa nuuni ammanettoos. (Pili. 4:6, 7) Yihooway ba sunttaa bonchissennan awudenne aggenna. Yihoowayyo ammanettidi oottiyaageeta Seexaanaynne ha alamee qohiyo ubbabaa Yihooway Ba Kawotettaa baggaara xayssana.—Maz. 94:22, 23; Isi. 65:17.

HA WODIYAN YIHOOWAY YOOTIYOOBAA SIYIYOOGAN DEMMIYOO GOˈˈAA

17. Isiyaasa 30:21n deˈiya qofaadan, ha wodiyan Yihooway nuuyyo waati yootii?

17 Yihooway ha wodiyankka nuuyyo haasayiiddi deˈees. (Isiyaasa 30:21 nabbaba.) Saluwaappe Xoossay haasayishin nuuni siyennaagee qoncce. I xaafetti uttida ba Qaalan, Geeshsha Maxaafan nuussi kaaletuwaa immees. Qassi ‘ammanettida wozannaama ashkkaray’ Yihoowassi oottiyaageetussi ayyaanaaban koshshiya qumaa ubbatoo immana mala Yihoowa ayyaanay denttettees. (Luq. 12:42) Xuufiyan, nu Weybsaytiyan, biidotuuninne cenggurssan giigida, nu ammanuwaa minttanawu maaddiya qoodi baynnabati deˈoosona.

18. Yihoowa qaalay waatidi intte ammanuwaa minttii, qassi waatidi inttena xalissii?

18 Yihooway ba Naˈay saˈan deˈiyo wode haasayido qaalata nuuni ubbatoo hassayana bessees. Yihooway ubbabaa haariyoogaanne Seexaanaynne A iita alamee nu bolli gattido ayba qohonne I xayssanaagaa, Yihooway Xaafettida ba qaalan, Geeshsha Maxaafan yootidobay simi nuuni ammanettanaadan ootto. Nuuni Yihooway yootiyoobaa loyttidi siyanawukka simi murttoos. Yaatikko, nuna haˈˈi gakkiyaagaa gidin sinttappekka gakkan ayba metuwankka genccidi daanawu danddayoos. Geeshsha Maxaafay, “Xoossai koyiyoogaa oottidi, i intteyyo immana giidoogaa ekkanau genccana koshshees” yaagidi nuna hassayissees.—Ibr. 10:36.

MAZAMURE 4 “Yihooway Ta Henttanchaa”

^ MENT. 5 Yesuusi saˈan deˈiyo wode, Yihooway heezzutoo saluwaappe haasayiis. Hegeetuppe issuwan Yihooway ba Naˈay giyoogaa Kiristtoosi erissiyo ashkkarati siyanaadan minttidi yootiis. Ha wodiyan Yihooway Yesuusi tamaarissidobay an deˈiyo, xaafettida ba Qaalaa baggaaranne ba dirijjitiyaa baggaara nuussi haasayees. Ha xinaatiyan Yihoowappenne Yesuusappe siyiyoogan waanidi goˈettana danddayiyaakko pilggana.

^ MENT. 52 MISILIYAA QONCCISSUWAA: Gubaaˈiyawu oottiyaagee SHiiquwaa Addaraashaa loytti oyqqiyoogaaninne xuufiyaa ekkiyoosan oottiyoogan maaddiyaagaa gubaaˈe cimay akeekees. He cimay wozanappe A galatees.

^ MENT. 54 MISILIYAA QONCCISSUWAA: Seeraaliyoone giyo biittan deˈiya azinaynne machchiyaa moliyaa oyqqiya bitaniyaassi gubaaˈiyaa shiiquwaa shoobe woraqataa immoosona.

^ MENT. 56 MISILIYAA QONCCISSUWAA: Nu oosoy teqettido biittan deˈiya Markkati issi ura son gubaaˈe shiiquwaa shiiqidosona. Eti banttana asay loytti xeellenna mala, coo hara wode maayiyo maayuwaa maayidosona.