Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XANNAˈIYO HUUPHE YOHUWAA 10

Xammaqettennaadan Tana Diggiyay Aybee?

Xammaqettennaadan Tana Diggiyay Aybee?

Inne Piliphphoosi . . . duge wodhdhidi, haattan gelidosona; gelin Piliphphoosi a xammaqiis.”—OOS. 8:38.

MAZAMURE 52 Nu Huuphiyaa Geppiyoogaa

HA XINAATIYAN *

1. Addaameppenne Hewaanippe halidabay aybee, qassi hegee ay kaalettidee?

AYBI loˈˈokkonne aybi iitakko maaraa ooni kessana koshshees giidi qoppeetii? Addaameenne Hewaana loˈˈuwaanne iitaa erissiya mitta ayfiyaa miido wode, eti Yihoowabaanne I kessido maarata waati xeelliyaakko bantta oosuwan qoncciyan bessidosona. Loˈˈuwaanne iitaa xeelliyaagan eti banttawu maaraa kessidosona. (Doo. 3:22) SHin etappe halidabaa qoppite. Yihoowaara dabbotido dabbotay etappe haliis. Etappe merinaa deˈoykka haliis, qassi eti nagaraanne hayquwaa bantta naata laatissidosona. (Roo. 5:12) Addaameenne Hewaana dooridobay waayiyaa kaalettiis.

Toophphiyaa mureessay Yesuusan ammani simmidi, sohuwaara xammaqettanawu koyiis (Mentto 2-3 xeella)

2-3. (a) Toophphiyaa mureessay ayyo Piliphphoosi sabbakido wode waatidee? (b) Nuuni xammaqettikko, ayba anjjuwaa demmiyoo, qassi nuuni xannaˈana oyshati awugeetee?

2 Toophphiyaa mureessay ayyo Piliphphoosi sabbakido wode oottidobaanne Addaameenne Hewaana oottidobaa geeddarssite. Mureessay Yihoowaynne Yesuusi ayyo oottidobaa keehi nashshiyo gishshawu, I sohuwaara xammaqettiis. (Oos. 8:34-38) Nuuni he mureessaagaadan nuna Xoossawu sheedhdhidi xammaqettiyo wode, Yihoowabaanne I kessido maarata waati xeelliyaakko nu oosuwan qoncciyan bessoos. Nuuni Yihoowaynne Yesuusi nuussi oottidobaa gishshawu nashshiyoogaa bessoos. Nuuni Yihoowan ammanettiyoogaanne loˈˈuwaanne iitaa xeelliyaagan maaraa kessana koshshiyay A gidiyoogaa akeekiyoogaakka bessoos.

3 Nuuni Yihoowawu haggaaziyo wode demmiyo anjjota qoppite! Merinawu deˈiyoogaa gujjin, Addaameppenne Hewaanippe  halida ubbabaa Yihooway nuussi immanaagee issi anjjo. Nuuni Yesuus Kiristtoosa ammaniyo gishshawu, Yihooway nu mooruwaa atto gees, qassi hegee nu kahay geeshsha gidanaadan oottees. (Maa. 20:28; Oos. 10:43) Hegaa bollikka, nuuni Yihooway nashshiyo A soo asaa yara gidiyo gishshawu nuna sinttappe kehabay naagees. (Yoh. 10:14-16; Roo. 8:20, 21) SHin goˈˈay qoncce gidikkonne, Yihoowa eriya issoti issoti Toophphiyaa mureessaa leemisuwaa kaallanawu mammottoosona. Xammaqettennaadan eta diggana danddayiya paaceti aybee? Qassi eti he paaceta waati xoonana danddayiyoonaa?

XAMMAQETTENNAADAN ISSOTA ISSOTA DIGGIYA PAACETA

Xammaqettanaappe kase issota issota gakkiya metota

Xammaqettanawu kuuyanaappe kase issota issota gakkiya paaceta (Mentto 4-5 xeella) *

4-5. Yelaga naˈaa Averanne yelaga naˈiyo Haanno gakkida paacee aybee?

4 Danddayikke giidi qoppiyoogaa. Avera aawaynne aayyiyaa Yihoowa Markka. A aaway siiqiyoogaaninne gooba cima gidiyoogan erettiya loˈˈo isha. Gidoppe attin, Averi xammaqettanawu mammottiis. Aybissi? I, “Taani ta aawaagaadan gooba gidana danddayikke gaada qoppaas” yaagiis. Qassi Averi baassi sinttappe immettana ooso maara oottana danddayiyaabadan qoppibeenna. “Taani daro asaa sinttan woossanawu, haasayaa haasayanawu, woy haggaazuwaa kiyanaappe kase shiiqiyo shiiquwan issi citaa kaalettanawu oyshettana gaada hirggays.”

5 Layttay 18 gidido Haanna mule danddayikke gaada qoppaasu. O Yihoowawu haggaaziya aawaynne aayyiyaa dichchidosona. SHin, A Yihooway kessido maaraadan deˈana danddayiyoogaa siraasu. Aybissi? Haanna pattenna laafa asadan bana xeellawusu. Issi issitoo, iyyo iitabay siyettiyo gishshawu, A bana eraydda qohawusu, hegee hanotay yaa iitanaadan oottiis. A hagaadan gaasu: “Taani oottidobaa oossinne, ubba tana yelidaageetussikka mule yoota erikke; qassi taani ta bolli oottidobaa gaasuwan, Yihooway taani A ashkkara gidanaadan mule koyenna gaada qoppaas.”

Laggeti denttettiyo qohiyaabaa (Mentto 6 xeella) *

6. Vanesa xammaqettanawu mammottanaadan oottidabay aybee?

6 Laggeti denttettiyo qohiyaabaa. Layttay 22 gidido Vanesa, “Taani daro layttawu eriyo loˈˈo laggiyaa taayyo deˈawusu” yaagaasu. SHin, Vanesa xammaqettanawu halchchidoogaa polanaadan I laggiyaa O maaddabeykku. Hegee Vaneso qohido gishshawu, A hagaadan gaasu: “Taani lagge demmanawu metootays, qassi taani iira laggetiyoogaa aggikko, hara mata laggee tawu mule deˈenna gaada hirggaas.”

Gita nagaraa oottana giidi yayyiyoogaa (Mentto 7 xeella) *

7. Makaylo giyo yelaga naˈiyaa aybaa yayyadee, qassi aybissi?

7 Gita nagaraa oottana giidi yayyiyoogaa. Makayli ishay bohettiyo wode iyyo layttay ichchasha. I aawaynne aayyiyaa I ishay  oottidobaa gaasuwan keehi azzanidoogaa A gitaa gidido wode akeekaasu. Makayla, “Taani xammaqettikko, nagaraa oottada bohettana, ubba qassi ta aawaanne ta aayyiyo keehi azzanttana gaada yayyaas” yaagaasu.

Eqettiyoogaa yashshaa (Mentto 8 xeella) *

8. Malza giyo yelaga naˈay ay yayyidee?

8 Eqettiyoogaa yashshaa. Malza giyo naˈaa aawaynne A dichchida aayyiyaa Yihoowawu haggaazoosona; shin A aayyiyaa Yihoowa Markka gidukku. Malzi hagaadan giis: “Taani ta aayyeera 18 laytta deˈaas; qassi taani xammaqettanawu koyiyoogaa iyyo yootanawu yayyaas. Ta aaway Yihoowa Markka gidido wode A hanidobaa taani beˈaas. A ta bolli metuwaa gattana gaada taani yayyaas.”

PAACIYAA INTTE WAATI XOONANA DANDDAYEETII?

9. Yihooway ay keena siiqiyaakkonne danddayiyaakko intte eriyo wode waanana danddayeetii?

9 Addaameenne Hewaana Yihoowa keehi siiqenna gishshawu ayyo oottennan agganawu dooridosona. Gidikkokka, Yihooway eti naata yelanaadaaninne he naata dichchanawu bantta maaraa kessanaadan eeno giis. Addaameenne Hewaana Yihoowappe laˈa kiyana giidi kuuyidoogee eti keehi eeyya gidiyoogaa daro takkennan qonccissiis. Eta bayra naˈay aynne mooribeenna ba ishaa woriis; qassi danobaa oottiyoogeenne ba xallaa siiqiyoogee guyyeppe ubbasan kumiis. (Doo. 4:8; 6:11-13) Gidoppe attin, Addaamenne Hewaani naatuppe Yihooway baayyo oottanawu koyiya ubbaa ashshiyo ogiyaa giigissiis. (Yoh. 6:38-40, 57, 58) Yihooway ay keena danddayiyaakkonne siiqiyaakko intte loytti eriyo wode, intte A kaseegaappe aaruwan siiqennan waayi aggana. Addaameenne Hewaana kaallido ogiyaa kaallennaadan intte naagettanawunne intte huuphiyaa Yihoowawu sheedhdhanawu koyana.

Intte ha paaceta waati xoonana danddayeetii?

(Mentto 9-10 xeella) *

10. Mazamure 19:7n deˈiya qofaa wotti dentti qoppiyoogee intte Yihoowawu haggaazanaadan maaddana danddayiyoy aybissee?

10 Aggennan Yihoowabaa tamaarite. Intte Yihoowabaa loytti tamaariyo wode, kaseegaappe aaruwan xalidi ayyo haggaazana danddayeeta. Abaa qommoora denttido Averi hagaadan giis: “Taani nabbabiyoogaaninne Mazamure 19:7n qaalaa gelidobaa wotta dentta  qoppiyoogan mammottiyoogaa aggaas.” (Xiqisiyaa nabbaba.) Averi Yihooway qaalaa gelidobaa waati polidaakko akeekido wode, Xoossaa kaseegaappe aaruwan siiqiis. Siiqoy nuuni mammottennaadan oottiyoogaa xalla gidennan, Yihoowa ufayssennabaappe naagettanaadaaninne ayyo haggaazanawu koyanaadankka maaddees. Ibaa qommoora denttido Haanna hagaadan gaasu: “Taani Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogaaninne xannaˈiyoogan, taani tana qohiyo wode Yihoowa azzanttiyoogaa akeekaas.” (1 PHe. 5:7) Haanna ‘Xoossaa qaalaa oottiyaaro’ gidaasu. (Yaaq. 1:22) Ayba ayfe demmadee? A hagaadan gaasu: “Yihoowawu azazettiyoogee tana waati goˈˈidaakko akeekido wode, taani A kaseegaappe aaruwan siiqaas. Taassi A maadoy koshshiyo wode Yihooway tana muletoo kaalettanaagaa taani ammanettays.” Haanna bana qohanawu koyiyoogaa aggaasu. A bana Yihoowawu sheedhdhada xammaqettaasu.

(Mentto 11 xeella) *

11. Vanesa loˈˈo laggeta demmanawu waatadee, qassi nuuni hagaappe ay tamaarana danddayiyoo?

11 Intte laggeta akeekan doorite. Qommoora ibaa denttido Vanesa A Yihoowawu haggaazanawu mammottanaadan I laggiyaa oottidoogaa wurssettan akeekaasu. Yaatiyo gishshawu, A iira laggetiyoogaa aggaasu. SHin Vanesa oottidobay hegaa xalla gidenna. A gubaaˈiyan hara laggeta demmanawu baaxetaasu. Noheenne A soo asay oottidobay O maaddidoogaa A yootaasu. A, “Eti Yihoowa siiqenna asaa giddon deˈidosona; shin eti issoy issuwawu loˈˈo lagge” yaagaasu. Vanesa xammaqetta simmada aqinye gidaasu. A, “Hegee taani nu gubaaˈe xallan gidennan, hara gubaaˈetunkka loˈˈo laggeta demmanaadan maaddiis” yaagaasu. Nuuni oottanaadan Yihooway immido oosuwan inttessi danddayettida ubbaa oottiyoogan inttekka loˈˈo laggeta demmana danddayeeta.—Maa. 24:14.

(Mentto 12-15 xeella) *

12. Addaameenne Hewaana yayyibeennabay aybee, qassi hegee ay kaalettidee?

12 Bessiyaagaadan yayyiyoogaa. Issi issi yashshay nuussi loˈˈo. Leemisuwawu, nuuni Yihoowa ufayssennabaa oottennaadan yayyana koshshees. (Maz. 111:10) Addaameenne Hewaana hegaadan yayyiyaakko, eti Yihoowa bolli makkalokkona shin. Gidoppe attin, eti makkalidosona. Yaati simmin, eta ayfee dooyettin,  eti nagaranchcha gidiyoogaa loytti akeekidosona. Eti bantta naata nagaraanne hayquwaa laatissidosona. Eti bantta hanotaa beˈana woy akeekana danddayiyo gishshawu, bantta kalluwan pokkottidi bantta bollaa kammidosona.—Doo. 3:7, 21.

13-14. (a) Koyro PHeexiroosa 3:21 maaran, nuuni hayquwaa yashshan maashana koshshennay aybissee? (b) Nuuni Yihoowa siiqanaadan oottiyaabay aybee?

13 Nuuni Yihoowa ufayssennabaa oottennaadan yayyiyoogee koshshiyaaba gidikkonne, nuuni hayquwaa yashshan maashana koshshenna. Yihooway nuuni merinaa deˈuwaa demmanaadan ogiyaa giigissiis. Nuuni nagaraa oottidi wozanappe hegaappe simmikko, Yihooway nu nagaraa atto gaana. Nuuni A Naˈaa wozuwaa yarshshuwan ammaniyo gishshawu, I nuussi atto gaana. Nuuni nu deˈuwaa Xoossaayyo sheedhdhidi xammaqettiyoogee ammanuwaa bessiyo aybippenne aadhdhiya oge.—1 PHeexiroosa 3:21 nabbaba.

14 Nuuni Yihoowa siiqanaadan oottiya daro gaasoy deˈees. I nuuyyo galla galla loˈˈobaa immiyoogaa xalla gidennan, babaanne ba halchchuwaabaa tumaa nuna tamaarissees. (Yoh. 8:31, 32) I nuna kaalettanawunne maaddanawu Kiristtaane gubaaˈiyaa immiis. I nuuni ha wodiyan metuwan genccanaadan nuna maaddees, qassi sinttappe wottiyoobi baynna hanotan merinawu deˈiyo hidootay nuussi deˈanaadan oottees. (Maz. 68:19; Ajj. 21:3, 4) Yihooway nuna keehi siiqiyoogaa bessanawu oottidobaa nuuni wotti dentti qoppiyoogee, nuuni A siiqanaadan oottees. Qassi nuuni Yihoowa siiqikko, bessiyaagaadan yayyoos. Yaatiyo wode, nuuni keehi siiqiyo Yihoowa azzanttennaadan yayyoos.

15. Makayla gita nagaraa oottana gaada yayyiyoogaa waata aggadee?

15 Qommoora ibaa denttido Makayla Yihooway ay keena atto giyaakko akeekido wode, A gita nagaraa oottana gaada yayyiyoogaa aggaasu. A hagaadan gaasu: “Nuuni ubbay nagaranchcha gidiyoogaanne mooranaagaa taani akeekaas. SHin Yihooway nuna siiqiyoogaanne wozuwaa baggaara nuuyyo atto gaanaagaakka taani akeekaas.” A Yihoowa siiqiyoogee bana ayyo sheedhdhanaadaaninne xammaqettanaadan O denttettiis.

(Mentto 16 xeella) *

16. Eqettiyoogaa yashshaa agganaadan Malza maaddidabay aybee?

16 I xammaqettanawu kuuyidoogaa A aayyiyaa eqettana giidi yayyida Malzi woradaa xomoosiya ishaa zoriyaa oychchiis. Malzi hagaadan giis: “Eta sonkka aayyiyaa Yihoowa Markka gidukku. Xammaqettanawu taani kuuyidoogaanne ta aaway hegawu tana denttettibeennaagaa ta aayyiyaa akeekanaadan taani woyganaakko I tana maaddiis.” Malzi kuuyidoban A aayyiyaa ufayttabeykku. Wurssettan, I ba aayee sooppe kiyikkonne, ba kuuyidoogan murttiis. I hagaadan giis: “Yihooway taassi oottido loˈˈobaa akeekiyoogee tana denttettiis. Taani Yesuusa wozuwaa yarshshuwaabaa loytta qoppada, Yihooway tana keehi siiqidoogaa akeekaas. Taani hegaadan qoppidoogee  tana Yihoowawu sheedhdhanaadaaninne xammaqettanaadan denttettiis.”

INTTE KUUYIDOOGAADAN DEˈITE

Xoossay nuussi oottidobaa nashshiyoogaa bessana danddayoos (Mentto 17 xeella)

17. Nuuni oottana danddayiyoobay aybee?

17 Hewaana Edenen deˈiya mittaa ayfiyaappe miido wode, A ba Aawawu azazettabeykku. Addaameekka iira exatidi, Yihooway ayyo oottido loˈˈobaa ubbaa gishshawu nashshennaagaa bessiis. Nuuni ubbay Addaamenne Hewaani mala gidennaagaa bessana danddayoos. Yihooway nuussi oottiyo ubbabaa gishshawu, nuuni A galatoos. Nuussi aybi loˈˈokko, qassi aybi iitakko maaraa kessanawu maatay deˈiyoy Yihoowa gidiyoogaa ammaniyoogaa xammaqettiyoogan bessoos. Nuuni nu Aawaa siiqiyoogaanne an ammanettiyoogaa bessoos.

18. Yihoowawu haggaaziyoogan inttessi waani injjetana danddayii?

18 Nuuni xammaqetti simmidi nu koyiyoogaa gidennan, Yihooway koyiyoogaa ubbatoo oottana koshshees. Xoossaa ashkkarati miilooniyan qoodettiyaageeti hegaadan deˈoosona. Intte ubbatoo Xoossaa Qaalaa, Geeshsha Maxaafaa loytti akeekikko, eta mala gidana danddayeeta; intte ishanttuuranne michchonttuura ubbatoo shiiqite; qassi inttena siiqiya Aawaabaa intte tamaaridobaa haratussi minnidi yootite. (Ibr. 10:24, 25) Intte issibaa kuuyiyo wode, Yihooway ba Qaalaanne ba dirijjitiyaa baggaara immiyo zoriyaa siyite. (Isi. 30:21) Yaatiyo wode intte oottiyo ubbabay injjetana.—Lee. 16:3, 20.

19. Intte ubbatoo ay hassayana koshshii, qassi aybissi?

19 Yihoowa kaaletuwan intte ay keena goˈettiyaakko ubbatoo akeekiyo wode, intte anne I kessido maarata kaseegaappe aaruwan siiqana. Yaatikko, Seexaanay shoobbiyoobi aybinne intte Yihoowawu haggaaziyoogaa agganaadan oottenna. SHaˈu layttappe guyyiyan intte waani deˈanaakko qoppite. Intte kase kuuyido aybippenne aadhdhiyaabay xammaqettanawu kuuyidoba gidiyoogaa he wode hassayana!

MAZAMURE 28 Yihoowa Dabbo Gidiyoogaa

^ MENT. 5 Intte xammaqettanawu woy xammaqettennan agganawu kuuyiyoogee intte ay wodenne kuuyiyoobaappe keehi aadhdhiyaaba. Hegaadan kuuyiyoogee keehi koshshiyoy aybissee? Ha huuphe yohuwan he oyshaa zaaruwaa beˈana. Xammaqettanawu qoppiyaageeti mammottanaadan oottana danddayiya paaceta eti xoonanaadankka ha huuphe yohoy maaddana.

^ MENT. 56 MISILIYAA QONCCISSUWAA: Xalatettaa: Issi yelagay zaaranawu yayyees.

^ MENT. 58 MISILIYAA QONCCISSUWAA: Laggeta: Issi yelaga Yihoowa Markkiyaa iita laggeera de’ayda Yihoowa Markkata be’iyo wode yeellatawusu.

^ MENT. 60 MISILIYAA QONCCISSUWAA: Gita nagaraa: I ishay bohettidi sooppe biyo wode, issi yelaga na’iyaa akka nagaraa oottana danddayays gaada hirggawusu.

^ MENT. 62 MISILIYAA QONCCISSUWAA: Eqettiyoogaa: Ammanenna A aayyiyaa xeellishin woossanawu issi na’ay yayyees.

^ MENT. 65 MISILIYAA QONCCISSUWAA: Xalatettaa: Issi yelagay buzo xinaatiyaa minnidi xanna’ees.

^ MENT. 67 MISILIYAA QONCCISSUWAA: Laggeta: Issi yelaga Yihoowa Markkiyaa Yihoowa Markka gidiyoogan ceeqettana bessiyoogaa akeekawusu.

^ MENT. 69 MISILIYAA QONCCISSUWAA: Gita nagaraa: Issi na‵iyaa tumaa loytta akeekada xammaqettaasu.

^ MENT. 71 MISILIYAA QONCCISSUWAA: Eqettiyoogaa: Issi na’ay xalidi ammanenna ba aayeeyyo ba ammanuwaabaa yootees.