Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Seeray Xoossaa Siiquwaa Bessiyaaba

Seeray Xoossaa Siiquwaa Bessiyaaba

“I ba siiqiyo uraa qaxxayees.”—IBR. 12:6.

MAZAMURE: 123, 86

1. Geeshsha Maxaafay seeraa darotoo waati qonccissii?

“SEERAA” giyo qaalaa neeni siyiyo wode ay qoppay? Neeni sohuwaara qixaatiyaabaa qoppennan aggakka; shin hegaa xalla gidenna. Geeshsha Maxaafay seeray nuussi loˈˈo gidiyoogaa yootees; qassi hegaa issi issitoo eratettaara, aadhdhida eratettaara, siiquwaaranne deˈuwaara issippe qonccissees. (Lee. 1:2-7; 4:11-13) Xoossaa seeray I nuna siiqiyoogaanne nuuni merinaa deˈuwaa demmanaadan I koyiyoogaa qonccissiyaaba. (Ibr. 12:6) A seeran qixaatee gujettana danddayikkonne, hegee qohiyaaba woy meqettaa iita gidiyoogaa bessiyaaba mule gidenna. ‘Seerawu’ waanna birshshettay aaway woy aayyiyaa ba siiqiyo naˈa tamaarissiyoogaa mala, tamaarissiyoogaara gayttidaba.

2, 3. Seeray tamaarissiyoogaaranne qaxxayiyoogaara waani gayttana danddayii? (Doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

2 Ha leemisuwaa qoppa: Jooni giyo guutta naˈay kuwaasiyaa son kaaˈees. A aayyiyaa hagaadan gaawusu: “Joonaa, neeni son kuwaasiyaa kaaˈana bessenna! Neeni issibaa menttana danddayaasa.” SHin I ba aayee azazuwaa xaasayi xeellidi, kaaˈiyoogaa aggibeenna; qassi ciishshaa wottiyoobaa akeekennan menttiis. A aayyiyaa A waata seeranee? I seeray tamaarissiyoogaaranne qaxxayiyoogaara gayttidaba gidana danddayees. A Joona tamaarissiyoogan, I  oottidobay bala gididoy aybissakko awu yootana danddayaawusu. I yelidaageetuyyo azazettiyoogee loˈˈo gidiyoogaanne eta azazoy koshshiyaabanne bessiyaaba gidiyoogaa A ayyo qonccissawusu. Jooni hegaappe tamaaranaadan maaddana mala, A kuwaasiyaa guutta wodiyawu ekkiyoogan A qaxxayiyoogee bessiyaaba gaada qofaa qachchaasu. Hegee Joona ufayssiyaaba gidenna; shin hegee I bana yelidaageetuyyo azazettennaagee iitabaa kaalettiyoogaa hassayanaadan maaddees.

3 Nuuni Kiristtaane gubaaˈiyaa yara gidiyo gishshawu, Xoossaa keettaa asa. (1 Xim. 3:15) Nu Aawaa, Yihoowayyo likke gididabaanne likke gidennabaa kuuyiyo maataynne nuuni ayyo azazettenna wode nuna siiquwan seeriyo maatay deˈiyoy hegaassa. Hegaa bollikka, nuuni oottidobay iitabaa kaalettikko, saluwan deˈiya nu Aaway yootiyoobaa siyiyoogee keehi koshshiyoogaa A seeray nuna hassayissees. (Gal. 6:7) Xoossay nuna keehi siiqiyo gishshawu nuuni waayettanaadan koyenna.—1 PHe. 5:6, 7.

4. (a) Waatidi loohissiyoogaa Yihooway anjjii? (b) Nuuni ha huuphe yohuwan ay pilgganee?

4 Geeshsha Maxaafay yootiyoogaadan seeriyoogan, nu naˈay woy Geeshsha Maxaafaa tamaaree Kiristtoosa kaalliyaagaa gidanawu halchchidoogaa polanaadan A maaddana danddayoos. Xoossaa Qaalay harata loohissanawu nuna maaddees, qassi hegee ‘xillotettaa deˈuwawu zoranaadankka’ maaddees. Hegaa gishshawu, ‘Yesuusi nuna azazidobaa ubbaa naaganaadaaninne’ akeekanaadan nu naˈaa woy Geeshsha Maxaafaa tamaariyaa maaddana danddayoos. (2 Xim. 3:16; Maa. 28:19, 20) Yihooway hegaa mala loohissuwaa anjjees; hegee tamaareti hara asay Kiristtoosi erissiyo ashkkarata gidanaadan oottana mala maaddees. (Tiitu 2:11-14 nabbaba.) Keehi koshshiya heezzu oyshatu zaaruwaa ane haˈˈi pilggoos: (1) Xoossaa seeray I nuna siiqiyoogaa waati bessii? (2) Xoossay beni seeridoogeetuppe nuuni ay tamaarana danddayiyoo? (3) Nuuni seeriyo wode, Yihoowanne A Naˈaa waani milatana danddayiyoo?

XOOSSAY SIIQUWAN SEEREES

5. Yihoowa seeray I nuna siiqiyoogaa bessiyoy ayba ogetuunee?

5 Yihooway nuna siiqiyo gishshawu, suurissees, tamaarisseesinne loohissees. Nuuni A dabbo gididi merinawu deˈanaadan I koyees. (1 Yoh. 4:16) I nuuni hanqqettanaadan mule oottenna woy pattennabadan nuuyyo siyettanaadan oottenna. (Lee. 12:18) Yihooway nuna bonchchees, nu wozanan deˈiya loˈˈoban ufayttees, qassi nuuni koyidobaa dooriyo maataa bonchchees. Xoossay ba Qaalaa baggaara, Geeshsha Maxaafaa qofay deˈiyo xuufetu baggaara, Kiristtaane aawaanne aayee baggaara, woy gubaaˈe cimatu baggaara seeriyoogaa nuuni waati xeelliyoo? Nuuni geella erennan ‘moorobaa oottiyo’ wode, nuna ashkketettaaninne siiquwan suurissanawu maliya cimati Yihooway nuna siiqiyoogaa bessoosona.—Gal. 6:1.

6. Issi uri ba maataappe wodhdhidaba gidikkokka, seeray Xoossaa siiquwaa waati bessii?

6 Seeriyoogee issi issitoo zoriyoogaa xalla gidenna. Wolqqaama nagaraa oottikko, hegee gubaaˈiyan deˈiya maatay ekettanaadan oottana danddayees. Hanotay hegaadaana gidikko, he seeray Xoossay nuna siiqiyoogaa bessiyaaba. Leemisuwawu, maatay ekettiyoogee, issi uri kaseegaappe aaruwan Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogee, wotti dentti qoppiyoogeenne woossiyoogee keehippe koshshiyoogaa akeekanaadan maaddana danddayees. Yaatiyoogee, I ayyaanaaban minnanaadan oottana danddayees. (Maz. 19:7) Guyyeppe, I ba maataa zaarettidi demmana danddayees. Bohiyoogee Yihoowa siiquwaa bessiyaaba gidikkokka, hegee gubaaˈiyaa iitabaappe naagees. (1 Qor. 5:6,  7, 11) Xoossay bessiyaagaadan seeriyo gishshawu, bohiyoogee balabaa oottida uray ba nagaray gita gidiyoogaa akeekanaadaaninne ba nagaraappe simmanaadan oottana danddayees.—Oos. 3:19.

YIHOOWA SEERAAPPE I GOˈETTIIS

7. SHeebini oonee, qassi I ay iita eeshshaa bessiyoogaa doommidee?

7 Seeraa goˈˈaa akeekanawu Yihooway seerido naaˈˈu asatubaa ane beˈoos. Issoy Kawuwaa Hizqqiyaasa wode deˈida Israaˈeela asa gidida SHeebina; haray qassi ha wodiyan deˈiya ishaa Giraama. SHeebini ‘kawo keettan sunttettidaagaa,’ hegee Kawuwaa Hizqqiyaasa keettaa gidennan aggenna; qassi awu daro maatay deˈees. (Isi. 22:15) SHin, I bawu bonchchuwaa koyidi otorettidoogee azzanttiyaaba. I keehi bonchcho duufuwaa baayyo giigissiis; qassi ‘bonchcho para gaareta’ toggiis!—Isi. 22:16-18.

Nu huuphiyaa kawushshidi nu xeelaa laammiyoogee Xoossaa anjjuwaa demissees (Mentto 8-10 xeella)

8. Yihooway SHeebina waati seeridee, qassi nuuni I hegaappe goˈettennan waayi aggana giyoy aybissee?

8 SHeebini bawu bonchchuwaa koyido gishshawu, Xoossay ‘daannatettaappe A shaaridi’ A gishshaa Eliyaaqiima sunttiis. (Isi. 22:19-21) Hegee hanidoy Asoore Kawoy Sanaakireebi Yerusalaame olanawu halchchi uttido wodiyaana. Guyyeppe, Ayhudata yashissanawunne kawuwaa Hizqqiyaasi kushiyaa immanaadan oottanawu sunttatanne daro olanchchata Sanaakireebi kiittiis. (2 Kaw. 18:17-25) Eliyaaqiimi he sunttata haasayissanaadan kiitettiis; shin I barkka bibeenna. I naaˈˈu asatuura biis; issoy waanna xaafe gididi oottiya SHeebina. SHeebini hanqqettennaaninne uluwan lancciyaa oyqqennan ba huuphiyaa kawushshidi guuttabaa oottanawu eeno giidoogaa nuuni hagaappe akeekana danddayoos. Nuuni SHeebinappe tamaarana danddayiyo heezzubaa kaallidi pilggana.

9-11. (a) SHeebina gakkidabaappe nuuni ay tamaarana danddayiyoo? (b) Yihooway SHeebina seeridoogaa xeelliyaagan neeyyo aybi siyettii?

9 Koyruwan, SHeebini ba maataappe wodhdhiis. A gakkidabay ‘otoruwaa geeduwaa bashshay kaalliyoogaa, ayyuwaa geeduwaakka kunddettay kaalliyoogaa’ bessees. (Lee. 16:18) Neeyyo gubaaˈiyan maatay deˈikko, qassi harati nena keehi xoqqu ootti xeellikko, neeni ne huuphiyaa kawushshada deˈanawu baaxetay? Neeyyo deˈiyaaban woy neeni oottidoban bonchchettana bessiyay Yihoowa gidiyoogaa akeekay? (1 Qor. 4:7) Kiitettida PHawuloosi hagaadan giis: “Taani intteyyo yootais; intte qoppanau bessiyaagaappe aattidi, otoruwan qoppoppite; hegaa aggidi, wozannaama asadan qoppite.”—Roo. 12:3.

10 Naaˈˈanttuwan, Yihooway SHeebina mintti zoridoogee SHeebini laamettana  danddayiyoogaa Yihooway ammanidoogaa bessiyaaba gidana danddayees. (Lee. 3:11, 12) Ha wodiyan Xoossaa gubaaˈiyan oottiyo maataappe wodhdhidaageeti hegaappe loˈˈobaa tamaaroosona! Eti hanqqettiyoogaappenne uluwan lancciyaa oyqqiyoogaappe, seeray Yihoowa siiquwaa bessiyaaba gidiyoogaa qoppidi, banttawu danddayettida ubban Xoossaayyo aggennan oottana danddayoosona. Bantta huuphiyaa kawushshidi deˈiyaageeta nu Aaway wurssettan woytanaagaa hassaya. (1 PHeexiroosa 5:6, 7 nabbaba.) Siiquwan seeriyoogee Yihooway nuna moli giigissiyo oge gidana danddayiyo gishshawu, Yihoowa kushiyan shugo urqqa gididi deˈiyaageeta gidoos.

11 Heezzanttuwan, yelidaageetanne gubaaˈe cimata gujjin, seeriyo maatay deˈiyoogeeti Yihooway SHeebina seeridoogaappe keehi maaddiyaabaa tamaaroosona. Yihoowa seeray I nagaraa ixxiyoogaa bessiyaaba gidana danddayikkonne, hegee nagaraa oottida uraayyo qoppiyoogaakka bessiyaaba gidana danddayees. Neeni yelidaagaa woy gubaaˈe cima gidikko, seeriyo wode Yihoowa milatay?—Yih. 22, 23.

12-14. (a) Yihooway seeriyo wode issoti issoti waaniyoonaa? (b) Issi ishay ba qofaa laammanaadan Xoossaa Qaalay waati maaddidee, qassi hegee ay demissidee?

12 Issoti issoti seeray imetti simmin, keehi qohettidoogee, ubba qassi Xoossaappenne A asaappe shaahettidoogee azzanttiyaaba. (Ibr. 3:12, 13) SHin hegaa giyoogee ooninne eta maaddana danddayenna giyoogee? Bohettidi guyyeppe simmida, qassi zaarettidi ayyaanaaban shuggida Giraama hanotaa qoppa. Amarida layttappe guyyiyan, I baayyo kase lagge gidida gubaaˈe cimay bana Geeshsha Maxaafaa xannaˈissanaadan oychchiis.

13 He cimay hagaadan giis: “Giraami kase otorettees. I bana bohida cimata borees. Hegaa gishshawu, kaallidi xannaˈiyo amarida wodetun, otoruwaabaanne hegee kaalettiyoogaabaa yootiya xiqiseta xannaˈida. Giraami herega mala gidida Xoossaa Qaalan bana xeelliyoogaa doommiis; qassi I beˈidobaa dosibeenna! Hanidabay garamissiyaaba! Otoroy ‘tuussaadan’ a ayfiyaa goozidoogaanne awu meto gididabay boriyoogaa gidiyoogaa akeekidi, I sohuwaara laamettiyoogaa doommiis. I ubbatoo gubaaˈe shiiquwaa shiiqiyoogaa, Xoossaa Qaalaa wozanappe xannaˈiyoogaanne galla galla woossiyoogaa doommiis. Qassi I so asaa huuphe gidiyoogaadan, ayyaanaaban ba aawatettaa poliis, hegee A keettaayyiyoonne A macca naata keehi ufayssiis.”—Luq. 6:41, 42; Yaaq. 1:23-25.

14 He cimay gujjidi hagaadan giis: “Issi gallassi Giraami tana keehi garamissidaba yootiis. I hagaadan giis, ‘Taani tumaa eroosappe daro laytta; ubba aqinye gidadakka haggaazaas. SHin taani tumuppe Yihoowa siiqays gaana danddayiyoy haˈˈa.’ Daro takkennan, SHiiquwaa Addaraashan maykiraafooniyaa yuushshanaadan ayyo odettiis; he maataa I keehippe xoqqu ootti xeellees. A hanotay issi uri seeraa ekkidi Yihoowa sinttan ba huuphiyaa kawushshikko, keehi anjjettanaagaa taani tamaaranaadan oottiis!”

SEERIYO WODE, XOOSSAANNE KIRISTTOOSA MILATITE

15. Nu seeray maaddiyaagaa gidanaadan nuuni ay oottana bessii?

15 Nuuni loˈˈo asttamaare gidanawu, koyro loˈˈo tamaare gidana bessees. (1 Xim. 4:15, 16) Hegaadan, harata seeranaadan Xoossay maataa immidoogeeti ubbatoo eeno gi haarettidi, Yihoowa kaaletuwaa kaallana koshshees. Neeni ne huuphiyaa kawushshiyoogaa harati akeekiyo wode, eti nena bonchchana; qassi eti metootennan neeni yootiyo zoriyaa siyana. Ane Yesuusi leemiso gididobaa qoppa.

16. Maaddiya ogiyan seeriyoogaanne tamaarissiyoogaa xeelliyaagan Yesuusappe nuuni ay tamaarana danddayiyoo?

 16 Azazettiyoogee keehi deexxiyo wodekka, Yesuusi ubbatoo ba Aawayyo azazettiis. (Maa. 26:39) I tamaarissiyoobaynne A aadhdhida eratettay ba Aawaappe yiidoogaa I yootiyoobaa siyiyaageetuyyo odiis. (Yoh. 5:19, 30) Yesuusi ba huuphiyaa kawushshiyoogeenne azazettiyoogee suure wozanay deˈiyo asay akko yaanaadaaninne I qarettiyaanne keha asttamaare gidanaadan maaddiis. (Maatiyoosa 11:29 nabbaba.) I kehatettan haasayidobay dinccettida shombboquwaa woy toˈana haniya muqaaddaa mala gidida asaa minttettiis. (Maa. 12:20) A danddayay paacettido wodekka, Yesuusi siiqiisinne kehiis. I ba kiittidoogeeti bantta xallaa siiqidi, maataa koyido gishshawu, eta seerido wode hegaa bessiis.—Mar. 9:33-37; Luq. 22:24-27.

17. Cimati Xoossaa dorssaa wudiyaa loytti heemmanaadan maaddiya loˈˈo eeshshati awugeetee?

17 Cimati Geeshsha Maxaafaa maaraadan seeriyo wode ubban, eti Kiristtoosa milatana koshshees. Yaatiyoogan, eti Xoossaynne A Naˈay banttana kaalettanaadan koyiyoogaa bessoosona. Kiitettida PHeexiroosi hagaadan giis: “Intte giddon de7iya Xoossaa dorssaa wudiyaa Xoossai koyiyoogaadan heemmite. Dosaanappe attin, wolqqan gidenna. Qassi intte go77a xalaalaa xeellennan, lo77o qofan heemmite. Dorssaa wudiyau intte leemiso gidanaappe attin, heemmiyoogeeta wolqqan haaroppite.” (1 PHe. 5:2-4) Xoossaayyoonne gubaaˈiyawu huuphe gidida Kiristtoosayyo ufayssan haarettiya cimati, banttanakka eti heemmiyoogeetakka maaddoosona.—Isi. 32:1, 2, 17, 18.

18. (a) Yihooway yelidaageetuppe koyiyoobay aybee? (b) Yelidaageeti aawatettan banttappe koyettiyaabaa polanaadan Xoossay waati maaddii?

18 So asaa seeriyoogaanne loohissiyoogaa xeelliyaagan shin? Yihooway so asawu huuphe gididaageetuyyo hagaadan gees: “Intte intte naata Godaa seeraaninne zoriyan dichchiteppe attin, eta hanqqetissoppite.” (Efi. 6:4) Ha yohoy ay keena koshshiyaabee? Leemiso 19:18y naata seeriyoogee keehi koshshiyaabaa gidiyoogaa bessees. Kiristtaane aawatinne aayoti naˈaa koshshiyaagaadan seerana xayikko, Yihooway eta oychchees! (1 Sam. 3:12-14) Gidoppe attin, eti bantta huuphiyaa kawushshidi wozanappe Yihoowa woossiyo wode, qassi A Qaalaynne geeshsha ayyaanay kaalettanaadan koyiyo wode, I yelidaageetussi koshshiya aadhdhida eratettaanne wolqqaa immees.—Yaaqooba 1:5 nabbaba.

SAROTETTAN MERINAWU WAANI DEˈANAAKKO TAMAARIYOOGAA

19, 20. (a) Xoossaa seeraa ekkiyoogee demissiyo anjjoti aybee? (b) Nuuni kaalliya huuphe yohuwan ay tamaaranee?

19 Xoossaa seeraa ekkiyoogee, qassi harata seeriyo wode Yihoowanne Yesuusa milatiyoogee keehi daro anjjuwaa demissees. So asaynne gubaaˈee sarotettan woppu gaana. Qassi ubbay bana harati siiqiyoogaa, xoqqu ootti xeelliyoogaanne qohennaagaa akeekana; hegee sinttappe demmana anjjuwawu xeera beso. (Maz. 72:7) Yihoowa seeray I aawadan nuna kaalettin nuuni issi keettaa asaadan maayettidi sarotettan merinawu waani deˈanaakko tamaaranaadan maaddees. (Isiyaasa 11:9 nabbaba.) Nuuni Xoossaa seeraa hegaadan xeellikko, seeraa suure xeellana danddayoos; qassi seeray Xoossay nuna keehippe siiqiyoogaa bessiyaaba.

20 Kaalliya huuphe yohuwan, sonkka gubaaˈiyankka seeriyoogaa xeelliyaagan loytti tamaarana. Nuuni nuna waati seerana danddayiyaakko pilggana. Qassi nuuyyo imettana danddayiya ayba seeraagaappekka aaruwan nuuni azzananaadan oottiyaabaappe waani naagettanaakko tamaarana.