Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Xaafettidabaa Ne Wozanan Wottuutee?

Xaafettidabaa Ne Wozanan Wottuutee?

“Hagee ubbai . . . nuna wodiyaa wurssettai gakkana matidoogeeta seeranau xaafettiis.”—1 QOR. 10:11.

MAZAMURE: 49, 127

1, 2. Yihudaa biittaa kawoti oyddati leemiso gidiyo hanotaa nuuni beˈanay aybissee?

HALLITTAY issi ura ogiyan onggiyoogaa beˈiyaakko, neeni he ogiyaara kanttiyo wode naagettikkii? Nuuni haratu mooruwaa qoppiyoogee etaagaadan moorennaadan naagettana mala nuna maaddana danddayees. Ayyaanaaban nu biyo ogiyankka hanotay hegaara issi mala. Geeshsha Maxaafan xaafettida asatubaa gujjin, haratu mooruwaappe nuuni goˈˈiyaabaa tamaarana danddayoos.

2 Hagaappe kasetiya huuphe yohuwan etabaa denttido, Yihudaa biittaa haarida oyddu kawoti Yihoowawu kumetta wozanaappe oottidosona. Gidikkokka, eti gita mooro mooridosona. Eta hanotaappe ay tamaarana danddayiyoo, qassi hegaadan moorenna mala waani naagettana danddayiyoo? He leemisota wotti denttidi qoppiyoogee nuuni tamaarana mala kasetidi xaafettidabaappe goˈettanaadan nuna maaddana danddayees.—Roome 15:4 nabbaba.

ASA AADHIDA ERATETTAN ZEMPPIYOOGEE BASHSHAWU EFEES

3-5. (a) Asi Yihoowan wozanappe ammanettikkonne, ayba metoy a gakkidee? (b) Baaˈishi Yihudaa bolli woraajjido wode, Asi asan ammanettido gaasoy ayba gidana danddayii?

3 Ane koyro Asabaa qoppidi, nu deˈuwan Xoossaa Qaalay  waatidi nuna maaddana danddayiyaakko beˈoos. Issi miiloone Toophiyaa olanchati Yihudaa biittaa bolli woraajjido wode Asi Yihoowan ammanettiis, shin Israaˈeela biittaa kawoy Baaˈishi a biittaa zawan deˈiya Raama katamaa minttidi gimbbido wode Asi Yihoowan ammanettibeenna. (2 Odi. 16:1-3) He wode, Asi ba eran zemppidi Sooriyaa biittaa Kawuwaa Benihadaadayyo maganxxuwaa yeddidi, i Baaˈisha olanaadan oychiis. Asi halchoogaadan hanidee? Geeshsha Maxaafay, “Baa7ishi hegaa siyidi, Raama katamaa gimbbiyoogaa aggi bayiis” yaagees. (2 Odi. 16:5) Yaatiyo gishshawu, yuushshi qoppana xayikko, Asi halchobay hanidaba milatiis!

4 SHin Yihooway Asi oottidobaa waati xeellidee? Yihooway ba gishshaa haasayiya Hanaana kiittidi, Asi an ammanettibeenna gishshawu a seeriis. (2 Hanidabaa Odiya 16:7-9 nabbaba.) Hanaani, “Hachchippe doommin, neeppe oli shaahettenna” yaagiis. Baaˈishi guyye simmiis; gidoppe attin, hegaappe simmin Asa haaruwaa wode a bollinne a asaa bolli daro olay denddiis.

5 Nuuni hagaappe kasetiya huuphe yohuwan beˈidoogaadan, Xoossay Asa wozanaa qoridi i wozanappe ammanettiya asa gidiyoogaa akeekiis. (1 Kaw. 15:14) Xoossaa ayfiyan Asi Xoossay koyiyoogaadan ayyo aqida asa. SHin, i oottido eeyyatetta oosoy kaalettiyoobaa ekkiyoogee attenna. Asi Baaˈishi guyye simmana mala Yihoowan ammanettiyoogaa aggidi, asan hegeekka, Benihadaadaaninne banan ammanettanaadan oottiday aybee? I Xoossay maaddanaadan woossiyoogaappe hayyoy woy ola hiillay keehi maaddana giidi qoppideeshsha? I iita zore siyidi hegaadan qoppideeshsha?

6. Asi moorido mooruwaappe nuuni ay tamaarana danddayiyoo? Leemisuwan yoota.

6 Asabaa yootiya taarikee nuuni oottiyoobaa qoranaadan nuna denttettanee? Nu wolqqi danddayennaba milatiya metoy nuna gakkiyo wode, Yihoowan zemppana koshshiyoogaa sohuwaara akeekoos. SHin nu deˈuwan ubbatoo gakkiya laafa yohon waatiyoo? He yohuwaa nu akeekan giigissanawu maliyoogan asa qofan zemppiyoo? Woy qassi Geeshsha Maxaafaa maaraa pilggidi hegaa oosuwan peeshshanawu maliyoo? Yaatiyoogan, metiyaabaa xoonanawu Yihoowan ammanettiyoogaa bessiyoo? Leemisuwawu, gubaaˈe shiiquwaa woy gita shiiquwaa neeni issi issitoo beennaadan so asay eqettana danddayees. He wode oottanabaa akeekanaadan Yihooway nena kaalettana malanne maaddana mala woossaasa. Woykko oosuwaappe kessin hara oosuwaa demmanawu neeni metootikko shin? Nena ootissana danddayiya uraa haasayissiyo wode, saaminttawu gidduwan ubbatoo neeni shiiquwaa shiiqanaagaa ayyo yootuutee? Nu metoy ayba gidinkka mazamuraawee, “Ne ogiyaa hadaraa GODAAYYO imma. An ammanetta; i neessi oottana” yaagido zoriyaa nuuni siyiyoogee daro loˈˈo.—Maz. 37:5.

IITA LAGGETETTAY NENA WAATANA DANDDAYII?

7, 8. Yoosaafixi mooridobay aybee, qassi hegee ay kaalettidee? (Doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

7 Asa naˈaa Yoosaafixabaa shin? I ufayssiya daro eeshshay deˈiyo asa. Yoosaafixi Yihoowan ammanettidi daro loˈˈobaa oottiis. Gidoppe attin, ikka bawu eri paccidoogaa bessiyaabaa kuuyiis. Leemisuwawu, i huuphessa kawotettaa iita Kawuwaa Akaabaara bollotiis. Qassi hananabaa yootiya Mikaayi seerishinkka ixxidi, Yoosaafixi Akaabayyo exatidi Sooretuura olettiis. Yoosaafixi he olan hayqqiichi qii xeeran attiis. Hegaappe Yerusalaame simmiis. (2 Odi. 18:1-32) He wode, hananabaa yootiya Yeehu a, “Neeni iitata maaddanau woikko GODAA ixxiyaageeta siiqanau bessii?” yaagidi oychiis.—2 Hanidabaa Odiya 19:1-3 nabbaba.

 8 Yoosaafixi he hanotaappe tamaaridee? I Xoossaa ufayssanawu mishettidi oottidaba gidikkonne, Akaabayyo exatin bana gakkidabaappenne Yeehu zoridobaappe tamaaridaba milatenna. Yoosaafixawu akeeki paccin i hara uraara hashetiis. I Xoossaa morkkiyaa, Akaaba naˈaa, iita Kawuwaa Akaaziyaasaara hashetiis. Yoosaafixinne Akaaziyaasi issippe markkabeta merissidosona; shin eti oottanawu halchidobay polettennan deˈishin he markkabeti moorettibayidosona.—2 Odi. 20:35-37.

9. Iita laggetettay nu kumetta deˈuwaa waatidi qohana danddayii?

9 Yoosaafixa taarikiyaa nabbabiyoogee nuuni nu deˈuwaa qoranaadan denttettana bessees. Waatidi? Yoosaafixi daroban loˈˈo kawo. I suurebaa oottiis; qassi “ba kumetta wozanaappe” Yihoowa koyiis. (2 Odi. 22:9) SHin i iita laggetettay moorenna asa gidenna. Ayyaanaa kaaletuwan xaafettida ha leemisuwaa hassaya: “Aadhdhida eranchcha asatuura hemettiya asi aadhdhida eranchcha gidees; shin eeyya asatuura hemettiya asi metuwan gelees.” (Lee. 13:20) Nuuni tumaa eranawu koyiyaageeta maaddana danddayoos. Yoosaafixi bessennaban Akaabaara zuppetidoogee a wori haliis. Hegaadan, Yihoowawu oottennaageetuura nuuni bessennaban zuppetiyoogee daafaban yeggees.

10. (a) Ekkiyoogaa woy geliyoogaa xeelliyaagan Yoosaafixabaappe ay tamaariyoo? (b) Iita laggetettaa paacee gakkiyo wode nuuni ay hassayana koshshii?

10 Yoosaafixa gakkidabaappe nuuni goˈˈiyaabaa ay tamaarana danddayiyoo? Kiristtaane gidida uri tumu Kiristtaanetu giddoppe bawu haniya aqo lagge demmana danddayennabadan qoppidi, Yihoowa dosenna asa siiqana danddayees. Woy qassi issi Kiristtaanee bawu ‘layttay sugiichennan’ ekkanaadan woy gelanaadan ammanenna dabboti a iisettana danddayoosona. Hegaa bollikka, “Nu asatettay siiqonne laggetetta koyanaadan merettiis” giida micheedan issoti issoti qoppana danddayoosona. Issi Kiristtaanee he wode waatana koshshii? Yoosaafixa gakkidabaa wotti denttidi qoppiyoogee maaddana danddayees. I darotoo kaaletuwawu Xoossaakko xeelliis. (2 Odi. 18:4-6) SHin Yihoowa  dosenna Akaabaara laggetido wode, Yoosaafixi waanidee? Bantta kumetta wozanaappe ayyo ammanettiyaageeta Yihoowa ayfee koyiyoogaa Yoosaafixi hassayana koshshishin aggiis. Ha wodiyankka Xoossaa ayfee “sa7aa bollan ubbasaa xeellees;” qassi i nuna “minttettanau” koyees. (2 Odi. 16:9) I nu hanotaa akeekees; qassi nuna siiqees. Siiqoynne laggetettay neessi koshshiyoogaa akeekidi Xoossay hegaa kunttanaagaa neeni ammanay? I hegaa issi wode kunttanaagaa ammanetta!

Ammanenna uraara bessenna zuppe zuppetiyoogee qohiyoogaa akeeka (Mentto 10 xeella)

NE WOZANAN OTORETTOPPA

11, 12. (a) Hizqqiyaasi ba wozanan aybi deˈiyaakko waatidi qonccissidee? (b) Hizqqiyaasi Xoossaa hanqquwaappe attidoy aybissee?

11 Nuuni Hizqqiyaasa hanotaappe tamaarana danddayiyoobay wozanaara gayttidaba. Wozanaa qoriyaagee Hizqqiyaasa wozanan deˈiyaabaa issi wode qoncciyaa kessiis. (2 Hanidabaa Odiya 32:31 nabbaba.) Hizqqiyaasi keehi sahettido wode, i paxanaagawu Xoossay malaataa yootiis; hegeekka kuway guyye simmiyoogaa. Baabiloone biittaa sunttati he malaataabaa oychanawu asaa kiittennan aggokkona. (2 Kaw. 20:8-13; 2 Odi. 32:24) A wozanaa ‘yeddi bessin’ an deˈiyaabaa qonccissidi, Hizqqiyaasi he Baabiloonetussi “ba buquraa minjjiyo keettan de7iyaabaa ubbaa” bessiis. Ha eeyyatetta oosoy “[Hizqqiyaasa] wozanan de7iyaabaa ubbaa” qoncciyaa kessiis.

12 Hizqqiyaasi ba wozanan otorettanaadan oottidabay aybakko Geeshsha Maxaafay yootenna. I Asooreta xoonidoogee woy qassi Xoossay maalaaliyaabaa oottidi a pattidoogee a otorssideeshsha? Ayyo “keehippe daro duretettainne bonchchoi” deˈiyoogee a otorssideeshsha? Ayba gidikkonne, Hizqqiyaasi otorettido gishshawu, “ayyo kehido kehaassi [Xoossaa] galatibeenna.” Hegee keehi azzanttiyaaba! Hizqqiyaasi ba kumetta wozanaappe ayyo oottidoogaa yootidi Xoossaa woossikkonne, guutta wodiyawu Yihoowa azzanttiis. SHin guyyeppe Hizqqiyaasi “banatettaa kaushshiis”; yaatiyo gishshawu, inne a asay Xoossaa hanqquwaappe attidosona.—2 Odi. 32:25-27; Maz. 138:6.

13, 14. (a) Yihooway ‘nuna paaccanawu yeddi bessana’ danddayiyoy awudee? (b) Nuuni oottidoban asay galatiyo wode waatana danddayiyoo?

13 Hizqqiyaasa taarikiyaa nabbabiyoogeenne hegaa wotti denttidi qoppiyoogee nuna waati goˈˈana danddayii? Yihooway Sanaakireeba xooni simmiininne woriya harggiyaappe Hizqqiyaasa patti simmin, Hizqqiyaasa otoroy sohuwaara qonccidoogaa hassaya. Nuunikka loˈˈobaa oottikko Yihooway ‘nuna paaccanawu yeddi bessidi,’ nu wozanan deˈiyaabay qoncciyaa kiyanaadan oottanddeeshsha? Leemisuwawu, issi ishay loytti giigettidi daro asaa sinttan haasayaa haasayana danddayees. I oottidobawu daroti a galatoosona. Hegaadan galatiyo wode i waananee?

14 Nuna asay galatiyo wode Yesuusi, “[Intte] azazettido ubbabaa oottido wode, ‘Nuuni pattenna aille; nu ooso xalaalaa oottida’ yaagite” giidoogaadan oottiyoogee loˈˈo. (Luq. 17:10) Hegankka Hizqqiyaasa gakkidabaappe tamaarana danddayoos. I Xoossay “ayyo kehido kehaassi a galatibeenna” wode, a otoroy qoncciis. Xoossay nuussi oottido darobaa nuuni wotti denttidi qoppiyoogee Yihooway ixxiyoobaa qoppennaadan naagettanawu maaddees. Yihoowabaa nashshidi haasayana danddayoos. I ba Geeshsha Maxaafaanne ba asaa maaddiya geeshsha ayyaanaa immiis.

AKEEKAN KUUYA

15, 16. Yoosiyaasa Xoossay naagibeennaynne i hayqqidoy aybissee?

15 Wurssettan, loˈˈo Kawuwaa Yoosiyaasa gakkidabaappe nuussi seera gidiyaabaa ay  akeekana danddayiyoo? I xoonettanaadaaninne hayqqanaadan oottidabaa qoppa. (2 Hanidabaa Odiya 35:20-22 nabbaba.) Gibxxe Kawoy Nakoy aara ooshshiyaabi baynnaagaa yootikkonne, Yoosiyaasi a “teqqanau kiyiis.” Geeshsha Maxaafay “GODAI Nako baggaara odidoogaa” yootees. Yaatin Yoosiyaasi ayssi olettanawu kiyidee? Geeshsha Maxaafay aybissakko yootenna.

16 SHin Nakoy yootidobay Xoossaappe yiidaba gidiyoogaa Yoosiyaasi waatidi erana danddayii? I hananabaa yootiya ammanettidaageetuppe issuwaa gidida Ermmaasa oychana danddayees. (2 Odi. 35:23, 25) SHin i hegaadan oottidoogee odettibeenna. Qassi Nakoy Yerusalaama gidennan, hara biittaa olanawu Karkkamiisha katamaa bees. Hegaa bollikka, Nakoy Yihoowakka a asaakka cayibeenna gishshawu, hegee Xoossaa sunttaara gayttiyaabakka gidenna. Yaatiyo gishshawu, Yoosiyaasi Nakoora olettanawu kuuyidoogee bessennaba. Hagaappe nuuni tamaarana danddayiyoobaa akeekiyoo? Issi metoy nuna gakkiyo wode, hegaara gayttidaagan Yihooway koyiyoobay aybakko nuuni qoppana koshshees.

17. Nuna metoy gakkiyo wode, waanidi Yoosiyaasaagaa mala balaa balennan aggana danddayiyoo?

17 Metoy merettikko, nuuni hegaara gayttida Geeshsha Maxaafaa maaraa qoppananne hegaa bessiyaagaadan oosuwan peeshshana koshshees. Issi issi hanotan cimatuura zorettana danddayoos. He yohuwaa xeelliyaagan nuuni eriyoobaa kasetidi loytti qoppidi ubba nu xuufetakka pilggana danddayoos. Gidikkokka, nuuni akeekanaadan issi cimay maaddana danddayiyo, nu qoppana koshshiyo Geeshsha Maxaafaa maarati harati deˈennan waayi aggana. Leemisuwawu, issi michiyaa a mishiraachuwaa yootana koshshiyoogaa erawusu. (Oos. 4:20) SHin, issi galla a haggaazuwawu kiyanawu halcha uttidaashin ammanenna i azinay a son takkanaadan koyiis giidi qoppoos. I mata wode iira daro wodiyaa issippe aattibeenna gishshawu, naaˈˈay issippe issibaa oottanaadan koyidoogaa yootees. A Xoossawu azazettiyoogaanne asaa erissiyo ashkkara oottiyo azazuwaa mala, he hanotan maaddiya xiqiseta qoppana danddayawusu. (Maa. 28:19, 20; Oos. 5:29) Gidoppe attin, a macho gidiyo gishshawu haarettiyoogaaranne bessiyaabaa haniyoogaara gayttidabaakka qoppana koshshees. (Efi. 5:22-24; Pili. 4:5) I azinay a mule haggaazuwawu beennaadan koyiiyye, a he galla xalaalan issibaa oottanaadan oychii? Nuuni Xoossay koyiyoobaa oottanawunne nu kahay nuna qumˈˈennan deˈanawu koyiyo wode bessiyaabaa hanana koshshees.

KUMETTA WOZANAAPPE AMMANETTIYOOGAN UFAYTTA

18. Oyddu kawotu taarikiyaa ha huuphe yohuwan odettida ginan qoppiyoogee nena waatidi maaddana danddayii?

18 Nuunikka nagarancha gidiyo gishshawu, issi issitoo qommoora etabaa denttido oyddu kawotuugaa mala mooro moorana danddayoos. Nuuni (1) akeekennan asa eran ammanettana, (2) iita laggetettaa doommana, (3) otorettana, woy (4) Xoossaa shenee aybakko kasetidi qoppennan kuuyana danddayoos. He oyddu kawotun loˈˈobaa beˈidoogaadan nu wozanan deˈiya loˈˈobaa beˈiyo gishshawu, Yihooway daro keha! Yihooway nuuni a ay keena siiqiyaakkonne kumetta wozanaappe ayyo haggaazanawu ay keena koyiyaakkokka beˈees. Yaatiyo gishshawu, nuuni gita mooro moorennaadan maaddanawu nuuyyo seera gidiya leemisota yootiis. Simi Geeshsha Maxaafan deˈiya ha taariketa wotti denttidi qoppoos, qassi hegeeta Yihooway nuuyyo xaafissido gishshawu a galatoos!