WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Laappune 2017

Ha maxeetiyan Uddufune 1-28, 2017 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

DE'UWAN HANIDABAA

Aadhida Eranchatuura Hemettiyoogan Goˈettaas

Wiliyam Samuˈelseni daro layttawu kumetta wodiyaa haggaaziiddi ufayssiyaanne deexxiya darobaa oottiis.

Bonchana Bessiyoogaa Boncha

Bonchana bessiyoy oonee, qassi aybissi? Eta bonchiyoogee nena waati maaddii?

Ammaniyoogaa Bessa—Eratettan Kuuya!

Nuuni kuuyiyo issi issibay nuna keehi maaddana woy qohana danddayees. Neeni eratettan kuuyanaadan maaddana danddayiyaabay aybee?

Kumetta Wozanaappe Yihoowawu Ootta!

Asi, Yoosaafixi, Hizqqiyaasinne Yoosiyaasi ubbaykka balabaa oottidosona. SHin Xoossay eti bantta kumetta wozanaappe awu oottidabaadan qoppiis. Aybissi?

Xaafettidabaa Ne Wozanan Wottuutee?

Geeshsha Maxaafan etabay odettido asatu balaa gujjin, haratu balaappe gitabaa tamaarana danddayaasa.

Laggetettay Moorettana Haniyo Wodiyan Lagge Gidiyoogaa

Ne laggee Yihoowaara zaarettidi dabbotanaadan sohuwaara maaddana koshshiyo wodee deˈana danddayees. Neeni waata maaddana danddayay?

Xaaruwaa Bolli Xaafettida Asa Sunttaa

Heezzu shaˈu layttappe kase urqqaappe merettida meˈo xaaruwaa 2012n biitta giddoppe demmidoogee eranchata keehi maalaalissiis. He xaaroy keehi dumma gididoy aybissee?