Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Yelaga Naatoo​—⁠Xammaqettanawu Giigettidetii?

Yelaga Naatoo​—⁠Xammaqettanawu Giigettidetii?

“Intteppe issi urai shuchcha keettaa keexxanau koyikko, keettaa polanau woqqu miishshaa koshshiyaakko, koiroora uttidi qoodennai oonee?”—LUQ. 14:28.

MAZAMURE: 6, 34

Ha huuphe yohoynne hagaappe kaalliyaagee xammaqettanawu qoppiya yelaga naatussi giigidosona

1, 2. (a) Ha wodiyan Xoossaa asaa ufayssiyaabay aybee? (b) Xammaqettanawu koyettiyaabay aybakko yelaga naˈay akeekanaadan a aaway, a aayyiyaanne gubaaˈe cimati waati maaddana danddayiyoonaa?

ISSI gubaaˈe cimay Kiristtefera giyo 12 laytta naˈaa hagaadan giis: “Ne yelettoosappe doommin nena erays; qassi neeni xammaqettanawu koyiyoogaa siyada ufayttaas. SHin nena issibaa oychoo?: ‘Neeni xammaqettanawu koyidoy aybissee?’” He cimaa oyshay bessiya oysha. Layttan layttan kumetta saˈan shaˈan qoodettiya yelaga naati xammaqettiyoogaa beˈiyoogee nuna ubbaa ufayssiyaaba. (Era. 12:1) Qassi he yelaga naati bantta dosan kuuyiyoogaa xalla gidennan, xammaqettanawu koyettiyaabaa akeekidi kuuyiyoogaa yelidaageetinne gubaaˈe cimati eranawu koyoosona.

2 Issi uri ba huuphiyaa geppidi xammaqettiyoogee Yihoowa  anjjuwaa demmiyoonne Seexaanaykka eqettiyo deˈuwawu doometta gidiyoogaa Xoossaa Qaalay qonccissees. (Lee. 10:22; 1 PHe. 5:8) Yaatiyo gishshawu, Kiristtoosa kaalliya urappe koyettiyaabay aybakko Kiristtaane aawaynne aayyiyaa bantta naata tamaarissoosona. Qassi aawaynne aayyiyaa Yihoowa Markka gidenna naati Yesuusa kaalliyaageeta gidanawu koshshiyaabaa akeekanaadan gubaaˈe cimati maaddoosona. (Luqaasa 14:27-30 nabbaba.) Issi keettaa loytti keexxidi wurssanawu halchana koshshiyoogaadan, “wurssettaa gakkanaashin” Yihoowayyo ammanettidi haggaazanawu giigettana bessees. (Maa. 24:13) SHin yelaga naati bantta deˈo laytta ubban Yihoowawu haggaazanawu murttanawu waatana danddayiyaakko ane beˈoos.

3. (a) Yesuusinne PHeexiroosi yootidobay xammaqettiyoogee keehi koshshiyoogaa waati qonccissii? (Maa. 28:19, 20; 1 PHe. 3:21) (b) Nuuni beˈana oyshati awugeetee, qassi beˈana koshshiyoy aybissee?

3 Neeni xammaqettanawu qoppiya yelagee? Yaanikko, hegee loˈˈoba! Xammaqettida Yihoowa Markka gidiyoogee gita maata. Hegaa bollikka, xammaqettiyoogee Kiristtaanetuppe koyettiyaabanne atotettaa demmanawu keehippe koshshiyaaba. (Maa. 28:19, 20; 1 PHe. 3:21) Neeni Yihoowawu qaalaa gelidobaa naaganawu wozanappe koyiyo gishshawu, ha keehi koshshiyaabawu giigettanawu koyanaagee qoncce. Yaatikko, neeni xammaqettanawu giigettidaakkonne eranawu maaddiya, kaallidi deˈiya heezzu oyshata qoppiyoogee loˈˈo. (1) Taani hegaa kuuyanawu bessiya wozannaama asee? (2) Taani xammaqettanawu wozanappe koyiyaanaa? (3) Ba huuphiyaa Yihoowawu geppiyoogaa birshshettay aybakko akeekidanaa? Ane ha oyshata pilggoos.

BESSIYAAGAA KEENAA WOZANNAAMIYO WODE

4, 5. (a) Xammaqettana koshshiyoy gastta asaa xalla gidennay aybissee? (b) Issi Kiristtaanee wozannaama gidees giyoogee woygiyoogee?

4 Gastta asa xallay woy layttay hagaa keena gidiyo asa xallay xammaqettana bessees giidi Geeshsha Maxaafay yootenna. Leemiso  20:11, “Na7i geeshshanne suure gidiyoogee i oottiyo oosuwan erettees” yaagees. Yelaga naˈikka suurebaa oottanawu, qassi bana Medhidaagawu ba huuphiyaa geppiya urappe koyettiyaabay aybakko akeekanawu danddayees. Hegaa gishshawu, wozannaama gididanne ba huuphiyaa Yihoowawu geppida naˈi xammaqettiyoogee bessiyaaba; qassi hegee keehippe koshshiyaaba.—Lee. 20:7.

5 Issi uri wozannaama gidiyoogee aybin erettii? Dicciyoogaa xallay wozannaama gidiyoogaa bessenna. Wozannaama uri ba akeekaa abbiyaa loohissiyoogan ‘iitaa kehaa shaakkida asa’ gidiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. (Ibr. 5:14) Hegaa gishshawu, wozannaama uri Yihoowa sinttan likke gididabay aybakko erees; qassi ubbatoo hegaadan oottanawu ba wozanan qofaa qachees. Yaatiyo gishshawu, he uri iitabaa oottanaadan issibi a denttettenna; woy ubbatoo asi denttettin loˈˈobaa oottenna. Xammaqettiya yelaga naˈi a yelidaageeti woy hara gastta asi beˈenna wodekka Xoossay kessido maaraa naagana giidi qoppiyoogee bessiyaaba.—Piliphphisiyuusa 2:12ra gatta xeella.

6, 7. (a) Baabiloonen Daaneela gakkida paaciyaa yoota. (b) Daaneeli wozannaama gidiyoogaa waati bessidee?

6 Yelaga naati tumu hegaadan wozannaama gidana danddayiyoonaa? Geeshsha Maxaafan odettida Daaneela leemisuwaa qoppa. I omoodettidi bana yelidaageetuppe shaahettidi Baabiloone biido wode yelaga naˈa gidennan aggenna. Yan Daaneeli Yihoowawu azazettenna asaara deˈiyoogaa doommiis. Daaneelawu paace gidida harabay, Baabiloonen asay a xoqqu oottidi xeellidoogaa. Daaneeli kawuwaa sinttan eqqanaadan akeekan doorido yelaga naatu darotuppe issuwaa! (Dane. 1:3-5, 13) Daaneeli Baabiloonen demmido maatay i Israaˈeelan mule demmana danddayennaba gidennan waayi aggana.

7 Hegan Daaneelawu aybi siyettidee? I Baabiloonen deˈiya loˈˈiyaaban cimettidee? I ba heeran beˈiyooban laamettidee, woy hegee a ammanoy shugganaadan oottidee? Mule oottibeenna! Geeshsha Maxaafay yootiyoogaadan, Daaneeli Baabiloonen deˈiiddi eeqaara gayttida aybinne “bana tunissenna mala, ba wozanan qofaa qachchiis.” (Dane. 1:8) Daaneeli keehi daro wozannaama gidiyoogaa bessiis!

Wozannaama yelagay Kawotettaa Addaraashan Xoossaa dabbo milatidi tamaare keettan alamiyaa dabbo milatissiyaabaa oottenna (Mentto 8 xeella

8. Daaneela leemisuwaappe ay tamaarana danddayay?

8 Daaneela leemisuwaappe ay tamaarana danddayay? Wozannaama yelagay ba ammanuwaappe yeeqenna. I ba heeran deˈiyaabaa milatanawu ba meraa laammiya shaaqanchaa mala gidenna. I Kawotettaa Addaraashan Xoossaa dabbo milatidi tamaare keettan alamiyaa dabbo milatissiyaabaa oottenna. Ammanuwaa paacciyaabay gakkiyo wodekka yeeqennan minni eqqees.—Efisoona 4:14, 15 nabbaba.

9, 10. (a) Mata wode ammanuwaa paacciyaabay gakkin oottidobaa qoppiyoogee yelaga naˈa waati maaddii? (b) Xinqqatiyaa birshshettay aybee?

9 Bali baynna asi baawa. Yelagatikka gasttatikka issi issitoo nagaraa oottoosona. (Era. 7:20) Gidoppe attin, neeni xammaqettanawu qoppiyo wode, Yihooway kessido maaraa loytta kaallanawu ay keena murttidaakko akeekan qoriyoogee loˈˈo. Neeni ay keena murttidaakko waata erana danddayay? ‘Taani kase oottidobay Xoossay kessido maaraa ay keenaa kaalliyoogaa bessii?’ gaada nena oycha. Mata wode ne ammanuwaa paacciyaabay gakkin neeni oottidobaa qoppa. Neeni iitaa kehaa shaakkiya akeekancha asa gidiyoogaa bessadii? Seexaanaa alamiyaa bagga gidida uri Daaneela xeellidoogaadan nena xoqqu oottidi xeellikko shin? Yihooway koyiyoobay neeni paacettiyoobaara maayettenna wodekka, ‘Xoossay  koyiyoobay aybakko akeekana’ danddayay?—Efi. 5:17.

10 Ha oyshatu zaaruwaa eriyoogee keehi koshshiyaaba gididoy aybissee? Hegee neeni xinqqatiyaa bessiyaagaadan xeellanaadan maaddiyo gishshataassa. Kasetidi qonccissidoogaadan, xinqqatee neeni Yihoowawu qaalaa gelidoogaa bessiyaaba. Neeni kumetta wozanaappe a siiqanawunne merinawu ayyo haggaazanawu qaalaa gelaasa. (Mar. 12:30) Xammaqettiya ubbay ba gelido qaalaa mintti naaganawu murttana koshshees.—Eranchchaa 5:4, 5 nabbaba.

XAMMAQETTANAWU WOZANAPPE KOYAY?

11, 12. (a) Xammaqettanawu qoppiya uri loytti akeekana bessiyaabay aybee? (b) Yihooway giigissido xinqqatiyaa ubbatoo bessiyaagaadan xeellanawu nena maaddiyaabay aybee?

11 Geeshsha Maxaafay yelagata gujjin, Yihoowa asay ‘eeno giidi’ awu haggaazanaagaa yootees. (Maz. 110:3) Hegaa gishshawu, xammaqettanawu qoppiya uri hegaa i wozanappe koyiyaakkonne akeekana bessees. Neeni hegaadan oottanawu ne huuphiyaa qorana bessees. Aybissi? Ne hanotay dumma gidana danddayiyo gishshataassa. Leemisuwawu, neeni tumaa tamaarada diccennan aggakka.

12 Ne laggetuppe amaridaageetanne ne ishantta woy michontta gujjin, daroti xammaqettishin amarida layttawu beˈennan aggakka. Yaatikko, neeni naageettana bessiyaabay aybee? Yelagati ubbay gasttiyo wode xammaqettiyaabadan neeni qoppenna mala naagetta. Yihooway giigissido xinqqatiyaa neeni bessiyaagaadan xeelliyaakkonne eranawu ay oottana danddayay? Xammaqettiyoogee keehi koshshiyoy aybissakko ubbatoo qoppa. Hegaadan qoppana koshshiyoy aybissakko ha huuphe yohuwaaninne kaalliyaagan amaridabaa beˈana.

13. Neeni wozanappe koyada xammaqettanawu kuuyidaakkonne aybin erana danddayay?

13 Neeni xammaqettanawu wozanappe koyiyaakkonne erana danddayiyo ogee deˈees. Leemisuwawu, ne woosay neeni Yihoowawu haggaazanawu wozanappe koyiyaakkonne qonccissees. Darotoo woossiyoogeenne issibaa qonccissada woossiyoogee neeni Yihoowawu mata dabbo gidiyoogaa bessees. (Maz. 25:4) Yihooway darotoo nuuni Geeshsha Maxaafaappe nu woosawu zaaruwaa demmanaadan maaddees. Hegaa gishshawu, Geeshsha Maxaafaa xannaˈanawu baaxetiyoogee nuuni kaseegaappe aattidi Yihoowakko shiiqanawunne wozanappe ayyo haggaazanawu koyiyoogaa bessiyaaba. (Yaas. 1:8) Yaatiyo gishshawu, nena hagaadan gaada oycha: ‘Woossiyo wode issibaa loytta qonccissiyaanaa? Geeshsha Maxaafaa ubbatoo xannaˈiyaanaa?’ Qassi, intte soo asay issippe goynniyo So Asaa Goynuwaa omarssay deˈikko, hagaadan gaada nena oycha: ‘He omarssan nu soo asaara ta dosan goynniyaanaa?’ Neeni ha oyshatuyyo zaariyoobay, wozanappe koyiyo gishshawu xammaqettanawu kuuyidaakkonne akeekanaadan nena maaddees.

BA HUUPHIYAA GEPPIYOOGAA BIRSHSHETTAY AYBEE?

14. Ba huuphiyaa geppiyoogee xammaqettiyoogaappe aybin dummatiyaakko yoota.

14 Issoti issoti ba huuphiyaa geppiyoogee xammaqettiyoogaappe aybin dummatiyaakko shaakki erokkona. Leemisuwawu, issi issi yelaga naati, ‘Ta huuphiyaa Yihoowawu geppaas, shin xammaqettanawu giigettabeykke’ goosona. Hegee danddayettiyaabee? Ba huuphiyaa geppiyoogee merinawu ayyo haggaazanaagaa Yihoowayyo yootiyoogaa. Issi uri xammaqettiyo wode, bana geppidoogaa haratuyyo bessees. Hegaa gishshawu, xammaqettiyoogee  nena Yihoowawu geppidoogaa ayyo woosan yootidobaa asawu qonccissiyoogaa. Neeni xammaqettanaappe kase, ba huuphiyaa geppiyoogaa birshshettay aybakko erana bessees.

15. Ba huuphiyaa geppiyoogaa birshshettay aybee?

15 Ne deˈuwaa Yihoowawu geppiyo wode, neeni abaa gidiyoogaa ayyo yootaasa. Ne deˈuwan hara aybippenne kaseyada a sheniyaa oottanawu Yihoowawu qaalaa gelaasa. (Maatiyoosa 16:24 nabbaba.) Qaalaa gelidobaa aybanne polana bessikko, Xoossaa Yihoowawu gelido qaalaa aybippenne aaruwan polana bessees! (Maa. 5:33) SHin tumuppe nena yegga bayada, haˈˈi Yihoowabaa gidiyoogaa waata bessana danddayay?—Roo. 14:8.

16, 17. (a) Ne huuphiyaa yegga bayiyoogee aybakko leemisuwan qonccissa. (b) Issi uri ba huuphiyaa geppiyo wode giyoobay tumuppe aybee?

16 Leemisuwawu, ne laggee neessi kaame immidabadan qoppa. I kaamee higgiyan mazggafettido woraqataa neeyyo immidi, “Ha kaamee nebaa” yaagees. SHin ne laggee gujjidi, “Qulppiyaa ta oyqqana. Qassi kaamiyaa laaggiyay nena gidennan tana” giidabadan qoppa. He imotaa xeelliyaagan neeyyo aybi siyettanee? He imotaa immida uraa xeelliyaagan shin?

17 Yihoowayyo, “Taani ta deˈuwaa neeyyo immays. Taani nebaa” giidi, bana awu geppida urappe Yihooway koyiyoobaa qoppa. He uri ammanenna ura ekkanawu woy gelanawu geeman issippe wodiyaa aattiyoogan Yihoowawu azazettana xayikko shin? Woy i Yihoowawu kumetta shemppuwaappe haggaazennaadaaninne gubaaˈe shiiquwaa darotoo uttennaadan diggiya oosuwaa oottanawu eeno giyaaba gidikko shin? Hegee kaamiyaa immidi qulppiyaa diggiyoogaa mala gidennee? Ba huuphiyaa Yihoowawu geppiya uri, “Ta deˈoy nebaappe attin tabaa gidenna” yaagees. Hegaa gishshawu, Yihooway koyiyoobay nuuni koyiyoobaappe dummatiyo wodekka gidin, ubbatoo i koyiyoobaa oottoos. He qofay Yesuusi saˈan deˈiyo wode, “Taani tana kiittidaagee koyiyoogaa oottanau saluwaappe yaasippe attin, ta koyiyoogaa oottanau yabeikke” yaagidoogaara issi mala.—Yoh. 6:38.

18, 19. (a) Rozanne Kiristteferi yootidobay xammaqettiyoogee daro anjjuwaa demmanaadan oottiya maata gidiyoogaa waati bessii? (b) Xammaqettiyoogaa xeelliyaagan neeyyo aybi siyettii?

18 Xinqqatee neenikka hara oonikka xoqqu oottidi xeellana bessiyaaba. Qassi ba huuphiyaa geppidi xammaqettiyoogee gita maata. Yihoowa siiqiyaanne ba huuphiyaa geppiyoogee aybakko loytti eriya yelaga naati xammaqettoo aggoo giidi qoppokkona; qassi xammaqetti simmidi bantta kuuyidoban zilˈˈettokkona. Xammaqettida yelaga gidida Roza hagaadan gaasu: “Taani Yihoowa siiqays, qassi ayyo haggaaziyoogaa keena tana ufayssiya harabi aybinne baawa. Taani xammaqettanawu kuuyidoogaa keenaa ta deˈuwan aynne sirennan oottido harabi baawa.”

19 Ha huuphe yohuwaa doomettan denttido Kiristteferi shin? I 12 layttan xammaqettanawu kuuyidoogan ayyo haˈˈi aybi siyettii? Kiristteferi ba huuphiyaa geppidi xammaqettidoogaabaa qoppiyo wode keehi ufayttees. Ayyo layttay 17 gidiyo wode, kumetta wodiyaa haggaaziyoogaa doommiis, qassi i gubaaˈiyawu oottiyaagaa gidiyo wode 18 laytta naˈa. Haˈˈi qassi Beeteelen haggaaziiddi deˈees. I, “Taani xammaqettanawu kuuyidoogee bessiyaaba. Taani Yihoowawunne a dirijjitiyawu oottiyoogan ta deˈuwan keehi ufayttays” yaagiis. Neeni xammaqettanawu qoppiyaaba gidikko, hegawu waana giigettana danddayay? Kaalliya huuphe yohoy he oyshaa zaarees.