Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Nuuni Yihoowaba

Nuuni Yihoowaba

‘A Xoossay Yihoowa gidido kawotettay, I baassa oottidi doorido asay anjjettidaagaa.’—MAZ. 33:12.

MAZAMURE: 40, 50

1. Ubbabaa babaa gaanawu Yihoowawu maatay deˈiyoy aybissee? (Doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

UBBABAY Yihoowaba! “Saloinne saluwaappe bollaara de7iya saloti, qassi sa7ainne sa7an de7iya ubbabati” abaa. (Zaa. 10:14; Ajj. 4:11) Hegaa gishshawu, asay ubbay paxa deˈiyoogaa gaasuwan Yihoowaba. (Maz. 100:3) SHin asi deˈido wode ubban, Xoossay amarida asata citan dummayidi babaa oottiis.

2. Geeshsha Maxaafan dumma hanotan Yihoowaba geetettidaageeti oonee?

2 Leemisuwawu, Mazamure 135y beni Israaˈeelen Yihoowawu ammanettidi goynniya asati ‘awu buzo’ gidiyoogaa yootees. (Maz. 135: 4) Qassi, Hooseˈa maxaafay Israaˈeela zare gidenna amaridaageeti Yihoowa asa gidanaagaa kasetidi yootiis. (Hoo. 2:23) Yihooway Yesuusaara haaranaageeta dooriiddi Ayhuda gidennaageetakka hegeetun gujjido wode Hooseˈa hiraagay polettiis. (Oos. 10:45; Roo. 9:23-26) He “geeshsha” deriyaa asati geeshsha ayyaanan tiyettidi saluwan deˈanawu doorettido gishshawu, dumma hanotan Yihoowassi “buzo asa.” (1 PHe. 2:9, 10) Sinttappe saˈan merinawu deˈanawu hidootiya, ha wodiyan deˈiya Kiristtaanetuppe daroti shin? Yihooway etakka ba ‘asatanne’ ba ‘dooridoogeeta’ yaagees.—Isi. 65:22.

3. (a) Ha wodiyan Yihoowan nashettidi aara dabbotidaageeti oonee? (b) Ha huuphe yohuwan beˈanabay aybee?

 3 Ha wodiyan, Yihooway ba asa ootti nashshiyo ‘issi wudiyaa’ yameti saluwaa deˈuwaa hidootay deˈiyo ‘amarida dorssa wudiyaanne’ saˈaa deˈuwaa hidootay deˈiyo ‘hara dorssata.’ (Luq. 12:32; Yoh. 10:16) Yihooway aara hegaa mala dumma dabbotay nuussi deˈanaadan oottido gishshawu nuuni A wozanappe galatana koyiyoogee qoncce. Yihooway nuussi he gita bonchchuwaa immidoogawu nuuni A galatana danddayiyo dumma dumma ogeta ha huuphe yohuwan beˈana.

NUUNI NU DEˈUWAA MULEERA YIHOOWAWU SHEEDHDHOOS

4. Yihooway aara nuuni dabbotanaadan oottido gishshawu nuuni A galatana danddayiyo issi ogee aybee, qassi Yesuusi waatidi hegaa malabaa oottidee?

4 Wozanappe muleera nuna Yihoowawu sheedhdhiyoogan A galatiyoogaa bessoos. Nuuni maaraadan haattan xammaqettidi Yihoowaba gidiyoogaanne ayyo haarettanawu koyiyoogaa asaa sinttan bessoos. (Ibr. 12:9) Yesuusi xammaqettiyo wode hegaara issi malabaa oottiis; hegee I Yihoowawu, “Abeet ta Xoossau, taani neeni koyiyoogaa oottanau dosais” giidoogaa mala. (Maz. 40:7, 8) Yesuusi muleera bana Yihoowawu sheedhdhida deriyaappe yelettikkonne, Yihooway koyiyoobaa oottanawu giigiis.

5, 6. (a) Yesuusi xammaqettido wode Yihooway waatidee? (b) Ubbabay Yihoowaba gidikkonne, nuuni muleera nuna ayyo sheedhdhiyo wode I ayssi ufayttiyaakko leemisuwan qonccissa.

5 Yesuusi xammaqettin Yihooway waatidee? Geeshsha Maxaafay hagaadan gees: “Yesuusi xammaqettidoogaappe guyyiyan, sohuwaara haattaappe kiyiis; saloi dooyettin, Xoossaa Ayyaanai haraphphedan yiishiininne ba bolli wodhdhishin be7iis; qassi saluwaappe, ‘Taani siiqiyo ta Na7ai, tana ufaissiyaagee hagaa’ yaagiya qaalai yiis.” (Maa. 3:16, 17) Yesuusi kasekka saluwan deˈiya ba Aawaaba gidikkonne, Yihooway I koyiyoobaa xallaa oottanawu A Naˈay dosiyoogaa beˈidi ufayttiis. Nuna muleera ayyo sheedhdhiyo wode Yihooway hegaadan ufayttees; qassi ba anjjuwaa immiyoogan I nuna bonchchana.—Maz. 149:4.

6 Leemisuwawu, issi bitanee keehi loˈˈiya daro ciishshaa ba gaden tokkidobadan qoppa. Issi galla A guutta naˈiyaa he ciishshaappe issuwaa duuttada ayyo imota ootta immaasu. Ciishshay kasekka bitaniyaaba gidenneeyye? Abaa gididabaa A waatada ayyo immana danddayay? Siiqiya aawi hegaa mala oyshaa mule qoppenna. SHin I ciishshay A naˈiyaa A siiqiyoogaa bessiyaabadan xeellidi ufayttidi ekkana. Gaden deˈiya hara ciishsha ubbaappe he ciishshaa I aloˈˈobdan xeellanaagee qoncce. Nu dosan nuna muleera ayyo sheedhdhiyo wode Yihooway hegaappe aaruwan ufayttees.—Kes. 34:14.

7. Yihooway bawu haggaazanawu eeno giyaageeta xeelliyo hanotaa Milkkiyaasi waati qonccissidee?

7 Milkkiyaasa 3:16 nabbaba. Nena muleera Yihoowawu sheedhdha xammaqettabeennaba gidikko, hegee koshshiyoy aybissakko qoppa. Ne deˈoy doommoosappe hara asaadan neeni Yihoowaba gidiyoogee tuma. SHin neeni Yihooway ubbabaa haariyoogaa akeekada nena muleera ayyo sheedhdhada I koyiyoobaa oottiyaakko I ay keena ufayttanaakko qoppa. (Lee. 23:15) Qassi ayyo bantta dosan oottiyaageeta Yihooway akeekeesinne ba ‘hassayiyo maxaafan’ eta sunttaa xaafees.

8, 9. Yihooway ba ‘hassayiyo maxaafan’ eta sunttaa xaafido asatuppe koyettiyaabay aybee?

8 Nuuni Yihoowa asa gidin I ‘hassayiyo  maxaafan’ nu sunttay xaafettiyo wode, nuuppe koyettiyaabay deˈees. Nuuni ‘Yihoowassi yayyananne A sunttaa bonchchana’ woy wotti dentti qoppana bessiyoogaa Milkkiyaasi yootiis. Nuuni goynniyoogaa keenan oossinne woy aybissinne nuna muleera sheedhdhiyoogee Yihooway nu sunttaa deˈo maxaafaappe quccanaadan oottana.—Kes. 32:33; Maz. 69:28.

9 Yaatiyo gishshawu, nuna Yihoowawu muleera sheedhdhiyoogee I koyiyoobaa oottanawunne haattan xammaqettanawu qaalaa geliyoogaappe keehi aadhdhiyaaba. He oosoti qantta, qassi sohuwaara aadhdhi bayoosona. Nuuni Yihoowa asa gididi A bagga gidanawu nu deˈo layttan, haˈˈikka sinttappekka ayyo azazettiyoogaa ubbatoo bessana koshshees.—1 PHe. 4:1, 2.

NUUNI ALAMIYAA AMUWAA AGGOOS

10. Yihoowawu azazettiyaageeti ayyo azazettennaageetuppe dummatiyoogee aybin qonccana bessii?

10 Hagaappe kasetiya huuphe yohuwan Geeshsha Maxaafay Qaayeelabaa, Solomonabaanne Israaˈeelatubaa yootiyoobaa beˈida. Eti ubbay Yihoowawu goynnoos giikkonne, banttana muleera ayyo sheedhdhibookkona. Ha leemisoti tumuppe Yihoowaba gididaageeti xillobawu exatananne iitabaa eqettana bessiyoogaa loytti qonccissoosona. (Roo. 12:9) Milkkiyaasi ‘hassayiyo maxaafaabaa’ yooti simmin, Yihooway ‘xilloy nagaranchchaappe, qassi Xoossaassi azazettiyaagee ayyo azazettennaagaappe dummatiyoobaa’ yootiis.—Mil. 3:18.

11. Nuna muleera Yihoowawu sheedhdhidoogee haratussi qoncce gidana koshshiyoy aybissee?

11 Yaatiyo gishshawu, Yihooway nuna ba asa ootti doorido gishshawu A galatiyoogaa bessana danddayiyo harabaykka deˈees. Nuuni ayyaanaaban dicciyoogee “asa ubbau qonccana” bessees. (1 Xim. 4:15; Maa. 5:16) Nena hagaadan oychcha: ‘Taani muleera Yihoowa bagga gidiyoogee haratussi qonccee? Taani Yihoowa Markka gidiyoogaa yootana danddayiyo hanotaa koyiyaanaa?’ Yihooway nuna ba asa ootti doori simmin nuuni abaa gidiyoogaa haratussi yootanawu  mammottikko, I keehi azzanana.—Maz. 119:46; Marqqoosa 8:38 nabbaba.   

Ne deˈoy neeni Yihoowa Markka gidiyoogaa loytti qonccissii? (Mentto 12, 13 xeella)

12, 13. Issoti issoti eti Yihoowa Markka gidiyoogee qoncci erettennaadan waatidonaa?

12 Issoti issoti “sa7aa ayyaanaa” kaalliyoogan, ‘eti Xoossaassi azazettiyoogee ayyo azazettennaagaappe dummatiyoy’ aybiinakko qonccennaadan oottidoogee azzanttiyaaba. (1 Qor. 2:12) Hegee ‘meretaa amuwaa’ poliyo ayyaana. (Efi. 2:3) Leemisuwawu, maayiyoobaaranne alleeqettiyoobaara gayttidaban daro zoree imettikkonne, issoti issoti haˈˈikka bessenna maayuwaa dosoosona. Eti haray atto Kiristtaane shiiqotunkka baqqi oyqqiyaanne bollaa bessiya maayuwaa maayoosona. Woy qassi keehi borssiya hanotan huuphiyaa giigissoosona woy qanxxettoosona. (1 Xim. 2:9, 10) Hegaa gishshawu, eti cora asaa giddon deˈiyo wode, ooni Yihoowabaakkonne ooni ‘ha saˈaa dabbokko’ shaakkanawu metana danddayees.—Yaaq. 4:4.

13 Hara hanotatun, amarida Yihoowa Markkati alamiyaa eeshshaa minnidi eqettibookkona. Eti mi uyi kaaˈiyoosan duriyo durssaynne haniyoobay Kiristtaanetussi bessiyaaba gidenna. Eti Intternneetiyan wottiyo eta pootoynne eti xaafiyoobay Kiristtaanetussi bessennaba. Eti gita nagaraa oottidi gubaaˈiyan seeraa waayi ekkana, shin Yihoowa asaa giddon loˈˈo eeshshaara deˈanawu baaxetiya laggeta eti qohana danddayoosona.—1 PHeexiroosa 2:11, 12 nabbaba.

Minnidi Yihoowa bagga gidennaageetu hanotan qohettoppa

14. Yihoowaara dabbotido dumma dabbotaa naaganawu nuuni ay oottana koshshii?

14 Alamee “asatettaa amoi, aifen xeellidi qaaqqatiyoogeenne miishshan ceeqettiyoogee” keehi aakkanaadan oottees. (1 Yoh. 2:16) SHin, nuuni Yihoowaba gidiyo gishshawu, “nagara oosuwaanne ha sa7aa amuwaa nuuni agganaadaaninne nu huuphiyaa naagidi, ha sa7an Xoossaa milatidi, xillotettan de7anaadan” nuussi zoree imettees. (Tii. 2:12) Nu haasayay, nu muussaanne ushshaa meezee, nuuni maayiyoobaynne alleeqettiyoobay, oosuwaa nuuni xeelliyo hanotay—oottiyo ubbabay nuuni muleera Yihoowawu sheerettidaageeta gidiyoogaa haratussi qonccissana bessees.—1 Qoronttoosa 10:31, 32 nabbaba.

 NUUNI ‘ISSOY ISSUWAARA WOZANAPPE SIIQETTOOS’

15. Nu mala Kiristtaanetussi nuuni kehananne eta siiqana koshshiyoy aybissee?

15 Yihoowaara dumma dabbotaa dabbotidoogawu nuuni A galatiyoogee nu mala Kiristtaanetuura gattiyaaban nuuni haniyooban qonccees. Etikka Yihoowaba. Nuuni hegaa dogana xayikko, nu ishatussinne michchotussi ubbatoo kehoosinne eta siiqoos. (1 Tas. 5:15) Yesuusi bana kaalliyaageetussi, “Intte issoi issuwaara siiqettikko, ta erissiyo ashkkarata gidiyoogaa asai ubbai erana” yaagiis.—Yoh. 13:35.

16. Muuse Higgiyan Yihooway ba asaa waati xeelliyaakko bessiya leemisoy aybee?

16 Gubaaˈiyan issoy issuwaa waati oyqqanaakko qonccissanawu ha leemisuwaa qoppa. Yihoowa beeta maqidasiyan goynuwaa xallawu goˈettiyo miishshati deˈoosona. He miishshata waati oyqqanaakko Muuse higgiyan ubbabay odettiis, qassi hegaa naagennaageeti hayqqoosona. (Qoo. 1:50, 51)Yihooway goynuwawu goˈettiyo he miishshata hegaa keena mishettidi naagikko, I ba asa ootti doorido ammanettidi ayyo goynniyaageeta ay keena aaruwan naaganee! Yihooway issi wode ba asaassi, “Inttena bochchiyaagee ta aifiyaa buluwaa bochchees” yaagiis.—Zak. 2:8.

17. Yihooway ‘ezggidi siyiyoobay’ aybee?

17 Yihooway ba asay issoy issuwaara haasayiyo wode ‘ezggidi siyiyoogaa’ Milkkiyaasi yootiis. (Mil. 3:16) Yihooway tumukka “baageeta erees.” (2 Xim. 2:19) Nuuni oottiyoonne haasayiyo ubbabaa I loytti erees. (Ibr. 4:13) Nuuni nu mala Kiristtaanetussi kehenna wode Yihooway ‘ezggidi siyees.’ Nuuni imattiyoogaa, immiyoogaa, atto giyoogaanne kehiyoogaa issoy issuwawu bessiyo wode, he ubbabaa Yihooway akeekiyoogaa ammanettana danddayoos.—Ibr. 13:16; 1 PHe. 4:8, 9.

YIHOOWAY “BA ASAA YEGGENNA”

18. Yihooway nuna ba asa ootti bonchchidoogawu A galatiyoogaa waati bessana danddayiyoo?

18 Yihooway nuna ba asa oottidi bonchchidoogawu nuuni A galatanawu koyiyoogee tuma. Nu dosan nuna ayyo sheedhdhiyoogan nuuni abaa gidiyoogaa ammaniyoogaa bessiyoogee eratetta gidiyoogaa akeekoos. “Geellanne nagaranchcha asaa giddon” deˈiiddikka, nuuni “borettennaageeta, ashkketanne . . . asaa giddonkka saluwan poo7iya xoolinttedan [pooˈiyaageeta]” gidiyoogaa asay akeekanaadan koyoos. (Pili. 2:15) Nuuni iitabaa minnidi eqettoos. (Yaaq. 4:7) Qassi nu mala Kiristtaanetikka Yihoowaba gidiyoogaa akeekidi, eta siiqoosinne bonchchoos.—Roo. 12:10.

19. Yihooway baageeta waati anjjii?

19 Geeshsha Maxaafay Yihooway ‘ba asaa yeggennaagaa’ yootees. (Maz. 94:14) Nuna ayba metoy gakkikkonne, ha mino qaalay polettees. Haray attoshin, hayqoykka Yihooway nuna siiqiyoogaa bessennaadan diggana danddayenna. (Roo. 8:38, 39) ‘Nuuni paxa deˈikko, Yihoowawu deˈoos; qassi hayqqikkokka, Yihoowawu hayqqoos. Simi nuuni paxa deˈin woy hayqqin Yihoowassa.’ (Roo. 14:8) Yihooway hayqqida ba dabbotu ubbawu deˈuwaa immana wodiyaa nuuni yeemotti naagoos. (Maa. 22:32) Nuuni ha wodiyankka daro anjjuwaa demmida. Geeshsha Maxaafay yootiyoogaadan, A ‘Xoossay Yihoowa gidido kawotettay, I baassa oottidi doorido asay anjjettidaagaa.’—Maz. 33:12.