Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Geeshsha Maxaafaa Xannaˈiyoogan Waatada Loytta Goˈettananne Ufayttana Danddayay?

Geeshsha Maxaafaa Xannaˈiyoogan Waatada Loytta Goˈettananne Ufayttana Danddayay?

YAASA gita metoy gakkiis. I wolqqaama xubiyaa kanttidi Israaˈeelata Hidootaa Biittaa kaalettana bessees. SHin Yihooway ayyo injjetanaagaa yootiis, qassi A minttettiis. Hagaadan giis: ‘Minna, xala. Ta Higgiyaa naaga. An xaafettidabaa ubbaa minttada naaganawu, gallassinne qammi A nabbaba. Yaatikko, neeyyo injjetananne giigana.’—Yaas. 1:7, 8.

Ha ‘wayssiya wodiyan’ nunakka wolqqaama metoy gakkees. (2 Xim. 3:1) Yihooway Yaasa zoridobaa kaallikko, nuuyyookka Yaasuugaadan injjetana danddayees. Geeshsha Maxaafaa ubbatoo nabbabananne nuna gakkiya paaciyawu an deˈiya maaraa akeekan oosuwan peeshshana danddayoos.

Gidoppe attin, nuuppe daroti gooba tamaare gidennaagaanne xannaˈanawu metootiyoogaa akeekoos. SHin Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogee keehi koshshiyaaba gidiyo gishshawu, xannaˈiyooban loytta goˈettananne ufayttana mala maaddiya “ Ha Qofaa Mala Beˈa” giya saaxiniyaa zaaretta.

Mazamuraawee, “Ne azazuwaa ogiyan tana kaaletta; aissi giikko, taani an ufaittais” yaagiis. (Maz. 119:35) Neeni Xoossaa Qaalaa xannaˈiyoogan keehi ufayttana danddayaasa. Neeni ayyaanaabaa buquraa pilggaydda demmana danddayiyo maaddiya alˈˈobay dees.

Neeni Yaasudan deriyaa kaalettana xayikkonne, nena gakkiya ne huuphe metoy deˈees. Yaatiyo gishshawu, nena maaddanawu xaafettidabaa Yaasudan nabbabanne naaga. Yaatiyo wode, neeyyookka injjetananne giigana.