Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Bantta Dosan Eeno Giidosona—Myanmaren

Bantta Dosan Eeno Giidosona—Myanmaren

“KATTAI daro; shin cakkiyaageeti guutta; hegaa gishshau, kattaa Godai kattaa cakkiyaageeta yeddana mala, a woossite.” (Luq. 10:2) Yesuusi 2,000 gidiya layttappe kase giido ha qaalay ha wodiyan Myanmaren deˈiya hanotaa loytti qonccissees. Aybissi? Aassiya 4,200 gidiyaageetu xallay Myanmaren deˈiya 55 miiloone asawu mishiraachchuwaa yootiyo gishshataassa.

SHin, “kattaa Godai” Yihooway, dumma dumma biittan deˈiya, xeetan qoodettiya ishatunne michchotu wozanaa denttettin, eti Tohossa Arshsho Isiyan deˈiya ha biittan ayyaanaabaa cahan maaddanawu biidosona. Eti bantta deˈiyo biittaa aggi baanaadan oottidabay aybee? Eti baanaadan aybi maaddidee? Qassi eti ayba anjjo demmidonaa? Ane beˈoos.

“HAA YIITE, NUUSSI AQINYETI KOSHSHOOSONA!”

Amarida layttappe kase, Jaappaanen deˈiya Kazuhira giyo aqinye ishaa yiicoyi olidi A kahaa bashshin hosppitaaliyaa efiidosona. I naaˈˈu layttawu kaame laaggennaadan dottoree yootiis. Kazuhiroy dagammiis. I, ‘Taani dosiyo aqinyetettaa oosuwaa waata oottana danddayiyaanaa?’ yaagidi qoppiis. I aqinyetettaa aggennaadan Yihooway maaddana mala minttidi woossiis.

Kazuhiranne Maro

Kazuhiroy hagaadan giis: “Issi aginappe guyyiyan, Myanmaren haggaaziya ta laggee tabaa siyiis. I tawu dawalidi hagaadan giis: ‘Myanmaren asay issisaa baanawu goˈettiyo waannabay otobusiyaa. Neeni haa yiikko kaamee koshshennan haggaazana danddayaasa!’ Taani deˈiyo hanotan Myanmare baana danddayiyaakkonne ta dottoriyaa oychchaas. Dottoree hagaadan gin garamettaas: ‘Jaappaane beˈanawu Myanmareppe yiida guuggiyaa haakimee deˈees. Taani nena aara eretissana. Nena zaarettidi yiicoyi olikko, I maaddana danddayees.’ Dottoree giidobay taani Yihoowa woossido woosaa zaaro gaada qoppaas.”

Sohuwaara, Kazuhiroy Myanmare macara biiruwawu imeyliyaa kiittidi inne A machchiyaa he biittan aqinye gididi haggaazanawu koyiyoogaa yootiis. Macara biiroy ichchashu gallassappe guyyiyan, “Haa yiite, nuussi aqinyeti koshshoosona!” yaagidi zaariis. Kazuhiroynne A machchiyaa Mara, bantta kaameta bayzzidosona, viizaa ekkidosona, qassi horophphilliyaa tikeetiyaa qanxxidosona. Haˈˈi Mandalayen malaata qaalaa gubaaˈiyan eti ufayssan haggaazoosona. Kazuhiroy hagaadan giis: “Ha hanotay Mazamure 37:5n, ‘Ne ogiyaa hadaraa Yihoowayyo imma. An ammanetta; I neessi oottana’ giidi Xoossay gelido qaalaa  nuuni mintti ammananaadan oottidabadan nuussi siyettees.”

YIHOOWAY OGIYAA DOOYIIS

Myanmare Yihoowa Markkati 2014n, dumma gita shiiquwawu koshshiyaabaa giigissiyo maataa demmidosona. Hara biittaappe daroti yan shiiqidosona. Etappe issinna, Amarkkaappe biida, layttay 34 gidiyo Monika hagaadan gaasu: “He shiiquwaappe simmada ta deˈuwan hegaappe kaallada oottana koshshiyaabaa Yihoowa woosan oychchaas. Qassi ayyaanaaban taani halchchidobaa tana yelidaageetuura haasayaas. Taani Myanmare simma baana koshshiyoogaa nuuni ubbay qoppida, shin taani wurssettan kuuyana gakkanaashin daro woosaynne wodee koshshiis.” Yaanidoy aybissakko Monika qonccissaasu.

Monikonne Li

“Yesuusi bana kaalliyaageeti ‘koshshiya miishshaa qoodanaadan’ zoriis. Yaatiyo gishshawu, hagaadan tana oychchaas: ‘Yaa baanawu tawu miishshi gidanee? Oosuwan daro wodiyaa wurssennan tawu koshshiyaabaa he biittan kunttanddinaa?’” A, “Saˈawu hini gaxan deˈiyaasaa baanawu tawu miishshi gidennaagaa sohuwaara akeekaas” yaagaasu. Yaatin A waanada baana danddayadee?—Luq. 14:28.

Monika hagaadan gaasu: “Tana ootissiyaara tana haasayissana koyiyoogaa issi galla yootaasu. Tana oosuwaappe yedettawusu gaada yayyaas. SHin ta loˈˈo oosuwaa gishshawu A tana galataasu. Yaatada tawu gujo miishsha immanaagaa yootaasu; A immido miishshay acuwaappe kiyanawu tawu koshshiyaagaa keena gidiis!”

Monika Tisaase 2014⁠ppe doommada Myanmaren haggaazawusu. Maadoy koshshiyoosan haggaaziyoogan iyyo aybi siyettii? A, “Hagaa yiidoogan taani keehi ufayttays” yaagaasu. Gujjadakka hagaadan gaasu: “Taani heezzu asata Geeshsha Maxaafaa xannaˈissays. Etappe issinni layttay 67. A tana ubbatoo pashkki ga qoommada sarotawusu. A Xoossaa sunttay Yihoowa gidiyoogaa erada yeekkaasu. A hagaadan gaasu: ‘Xoossaa sunttay Yihoowa gidiyoogaa ta deˈuwan biron koyro siyays. Neeni ne kumetta layttaa taappe kaalotaasa, shin tamaarana danddayiyo aybippenne aadhdhiyaabaa tana tamaarissadasa.’ Gidoshin, taanikka yeekkaas. Hagaa mala hanotatu gaasuwan maadoy koshshiyoosan haggaaziyoogee keehi ufayssiyaaba.” Mata wode, Monika Kawotettaa Mishiraachchuwaa Yootiyaageeti Tamaariyo Timirtte Keettan tamaariyo maataa demmaasu.

Issoti issoti Myanmare baanaadan denttettiday 2013 Yihoowa Markkatu Laytta Maxaafan he biittaabay kiyidaagaa. Layttay 30 gidido Li giyo michchiyaa kasekka Tohossa Isiyan deˈaasu. A kumetta wodiyaa oottawusu, shin Laytta Maxaafan kiyidabay A Myanmaren haggaazanawu qoppanaadan denttettiis. A hagaadan gaasu: “Taani 2014n Yangonan dumma gita shiiquwaa shiiqido wode, maadoy koshshiyoosaa biidi Myanmaren CHayna qaalan haggaaziya aqo laggetuura gayttaas. Taani CHaynattuwaa haasayiyo gishshawu, Myanmare baada CHayna qaalaa citan maaddanawu qofaa qachchaas. Taani Moniki lagge gidaas, qassi nuuni Mandalaye biida. Yihooway anjjin, nuuni issi timirtte keettan amarida saatiyaa tamaarissiyo oosuwaanne matasan qassi keettaa demmida. Hombbeenne injjetenna amaridabay deˈikkonne, yan haggaaziyoogaa dosays. Myanmare asay sima deˈo deˈees; shin eti ashkke, qassi mishiraachchuwaa ufayttidi siyoosona. Yihooway oosuwaa waatidi eesoyiyaakko beˈiyoogee keehi ufayssiyaaba. Taani hagan Mandalayen deˈanaadan Yihooway koyiyoogaa wozanappe ammanays.”

YIHOOWAY WOOSAA SIYEES

Maadoy koshshiyoosaa biida daroti woosaa wolqqaa beˈidosona. Layttay 37 gidido Jumpanne layttay 35 gidido A machchiyo Naˈo qoppa. Eti Jaappaanen malaata  qaalaa gubaaˈiyan haggaazoosona. Eti Myanmare ayssi biidonaa? Jumpee hagaadan giis: “Ta machchiyaanne taani maadoy koshshiyo hara biitti biidi haggaazanawu ubbatoo halchchoos. Jaappaanen deˈiya nu malaata qaalaa gubaaˈiyaappe issi ishay Myanmare biis. Nuuni minjjido miishshi guutta gidikkokka, Uddufune 2010n nuunikka yaa biida. Myanmare ishatinne michchoti nuna siiquwan mokkidosona!” Myanmaren malaata qaalan haggaaziyoogan ayyo aybi siyettii? “Ufaytti siyiyaageeti keehi daro. Nuuni malaata qaalaa biidota bessiyo wode, siyanawu metootiya asati keehi garamettoosona. Yihoowayyo hagan haggaazanawu kuuyidoogan nuuni keehi ufayttoos!”

Naˈonne Jumpa

Jumpeenne Naˈa miishshaa metuwan waanidi genccidonaa? I hagaadan giis: “Heezzu layttappe guyyiyan nu minjjido miishshaappe dariya baggay wurin attidabay kaalliya layttawu qanxxiyo kerawu gidibeenna. Ta machchiyaanne taani wozanappe mintti woossida. Nuuni qoppennan, guutta wodiyawu dumma aqinye gidanaadan macara biiroy dabddaabbiyan nuna shoobbiis! Nuuni Yihoowan ammanettida, qassi I nuna yeggennaagaa beˈida. I nuussi ubbaban qoppees.” Mati, Jumpeenne Naˈakka Kawotettaa Mishiraachchuwaa Yootiyaageeti Tamaariyo Timirtte Keettan tamaaridosona.

YIHOOWAY DAROTA DENTTETTEES

Xaaliyan yelettida, 43 laytta ishaa Simonanne Niwu Zilandden yelettida, 37 laytta michchiyo, A machchiyo Ano Myanmare baanaadan denttettiday aybee? Ana, “Myanmarebaa 2013 Laytta Maxaafay yootidobay denttettiis!” gaada zaaraasu. Simoni hagaadan giis: “Myanmaren deˈiyoogee gita maata. Hagan keehi sima deˈo deˈana danddayettees, qassi Yihoowa oosuwawu daro wodiyaa bazzana danddayays. Nuuni maadoy keehi koshshiyoosan haggaaziyo wode, Yihooway nuussi qoppiyoogaa beˈiyoogee keehi ufayssiyaaba.” (Maz. 121:5) Ana hagaadan gaasu: “Taani ay wodeegaappenne aaruwan ufayttays. Nuuni sima deˈo deˈoos. Ta azinaara kaseegaappe daro wodiyaa issippe aattays, qassi nuuni kaseegaappe aaruwan siiqettoos. Hegaa bollikka, keehi loˈˈo ooratta laggeta demmida. Asay Yihoowa Markkata zaggenna, qassi eti eranawu koyiyo hanotay maalaalees!” Ayba ogiyan?

Simonanne Ano

Ana hagaadan gaasu: “Issi galla yuniversttiyaa tamaareeyyo taani giyan markkattaas; yaatin zaaretti gayttanawu keerettida. Zaaretti gayttiyo wode, A ba laggeera yaasu. Naaˈˈanttuwaa gayttiyoode hara amaridaageeta ekkada yaasu. Guyyeppe harata gujjada ehaasu. Haˈˈi etappe ichchashata xannaˈissays.” Simonee hagaadan giis: “Haasayissiyo asay pashkka; qassi eranawu koyees. Daroti ufayttidi siyoosona. Ufaytti siyiya ubbaa maaddanawu nuussi wodee baawa.”

Sachiˈanne Mizuho

Gidoppe attin, Myanmare baanawu kuuyana mala maaddiyaabaa oottidobay shin? Jaappaaneppe biida Mizuha hagaadan gaasu: “Ta azinay, Sachiˈoynne  taani maadoy koshshiyo biittan haggaazanawu ubbatoo koyoos—shin awan? Nuuni 2013 Laytta Maxaafan Myanmarebaa nabbabi simmin, hanida ufayssiyaabati nu wozanaa keehi denttettido gishshawu, nuuni Myanmaren haggaazana danddayiyaakkonne qoppiyoogaa doommida.” Sachiˈoy gujjidi hagaadan giis: “Myanmare waanna katamaa Yangona issi saaminttawu yuuyidi xomoosanawu qofaa qachchida. Hanotaa eranawu hegaadan biidi beˈidoogee nuuni yan deˈana koshshiyoogaa ammananaadan oottiis.”

XEESIYOOGAA SIYADA KOYANA DANDDAYAY?

Jeno, Daniko, Radnanne Jordana

Awusttiraaliyaappe biida, naaˈˈawukka layttay 50 heera gidido Radninne A machchiyaa Jena, qassi eta naˈay Jordaninne eta naˈiyaa Danika, 2010⁠ppe doommidi maadoy koshshiyoosaa Myanmare biidi haggaazoosona. Radni hagaadan giis: “Asay ayyaanaaban namisettiyoogaa beˈiyoogee nuna keehi qarettiis. Hara keetta asaykka Myanmare mala biittan haggaazanaadan minttettays.” Aybissi? “Hegee nuna Yihoowaara ay keena dabboyidaakko beˈiyoogee maalaalees! Daro yelagati bantta silkkiyaabaa, kaamiyaabaa, oosuwaabaanne hegaa malabaa xallaa qoppoosona. Nu naati haggaazuwan goˈettana ooratta qaalata tamaaranawu baaxetoosona. Eti Geeshsha Maxaafaa erennaageetussi waati qonccissanaakkonne he biittaa gubaaˈiyan woygi qofaa yootanaakko tamaaranawu baaxetoosona, qassi ayyaanaaban ufayssiya darobaa oottoosona.”

Oliveranne Ano

Amarkkaappe biida, 37 laytta ishay Oliveri hegaa mala haggaazuwaa haggaazanaadan ayssi minttettiyaakko hagaadan giis: “Tawu injjetiyaabaa aggada Yihoowawu haggaaziyoogaa goˈˈay daro. Taani sooppe haakkada biidoogee ayba hanotaaninne Yihoowan ammanettanaadan tana maaddiis. Taani kase erenna, ta ammaniyoobaa ammaniyaageetuura issippe haggaazaas; hegaa malabaa oottana danddayiyay Xoossaa Kawotettaa xalla.” Haˈˈi, Oliverinne A machchiyaa Ana, CHaynnatto qaalan mishettidi haggaaziiddi deˈoosona.

Trezelo

Awusttiraaliyaappe biida, layttay 52 gidido michchiyaa Trezela 2004⁠ppe doommada Myanmaren haggaazawusu. A hagaadan gaasu: “Hanotati injjetiyoogeeti maadoy koshshiyoosaa biidi haggaazanaadan keehi minttettays. Issi uri haggaazanawu koyikko, Yihooway I oottiyoobaa anjjiyoogaa beˈaas. Taani hagaadan deˈana gaada mule qoppa erikke. Hagee taani amottiyo aybippenne aaruwan keehi ufayssiya deˈo.”

Maadoy koshshiyo Myanmare biidi haggaaziyaageeti yootido ha qofay mishiraachchoy odettibeenna heeran deˈiya suure asaa maaddanaadan nena denttettana mala amottoos. Ee, maadoy koshshiyoosan haggaaziyaageeti, “Hayyanintta Myanmare pinnidi nuna maadderkketii!” yaagidi xeesoosona.