Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Issi Kiristtaanee asi qohennaadan naagettanawu shugguxiyaa woy zayyiyaa son wottiyoogee bessiyaabee?

Kiristtaaneti qohiyaabaappe banttana naagana bessiyaabaa oottikkokka, hegaa Geeshsha Maxaafaa maaraadan oottoosona. He zoree asi qohennaadan naagettanawu shugguxiyaa woy zayyiyaa mala, asa woriya miishshata goˈettennaadan oottees. Kaallidi deˈiyaabaa qoppa:

Deˈoy, ubba qassi asa deˈoy Yihoowa xeelan geeshsha. Daawiti Yihooway ‘deˈuwawu pultto’ gidiyoogaa erees. (Maz. 36:9) Hegaa gishshawu, issi Kiristtaanee bana woy ba aquwaa naaganawu issibaa oottanawu koyikko, asa woridi suuttan ashettennaadan naagettees.—Zaa. 22:8; Maz. 51:14.

Dumma dumma miishshaa goˈettiyoogee suuttan ashettanaadan oottana danddayikkonne, akeekennan woy eriiddi zayyiyan asa woranaagee metenna. * Qassi kasekka dagammida, qohanawu yiida uri hara uri zayyiyaa oyqqidoogaa beˈikko, hanotay yaa iitana, ubba qassi asikka hayqqana danddayees.

Yesuusi hayqqanaappe kase qammi bana kaalliyaageeti bisuwaa oyqqanaadan yootidoy eti qohiyaabaappe banttana naaganaadan qoppidi gidenna. (Luq. 22:36, 38) SHin bisuwaa oyqqida cora asay eta bolli denddiyo wodekka warettennaadan tamaarissanawu, Yesuusi eti bisuwaa ehanaadan oottiis. (Luq. 22:52) PHeexiroosi qeese ubbatu  halaqaa ashkkaraa bisuwan shoci simmin, Yesuusi PHeexiroosa, “Ne bisuwaa a shoohuwan zaarada wotta” yaagidi azaziis. Hegaappe simmin Yesuusi, “Biso shoddiya ubbai bison haiqqana” yaagidi, bana kaalliyaageeti hanno gakkanawu kaalliyo maaraa yootiis.—Maa. 26:51, 52.

Xoossaa asati Mikiyaasa 4:3 maaraa kaallidi, “bantta bisuwaa marasha, bantta tooraakka baaca kessanau” qoxxoosona. Tumu Kiristtaaneta shaakki erissiya ha malaatay PHawuloosi ayyaanaa kaaletuwan zorido ha zoriyaara maayees: “Ooninne intteyyo iitabaa oottikko, he urau iitabaa ootti zaaroppite; . . . Asa ubbaara sarotettan de7anau, intte baggaara, intteyyo danddayettidabaa ubbaa oottite.” (Roo. 12:17, 18) PHawuloosa “panggi daafirggidi” ashshidoogaa gujjin, daro waayee gakkikkokka, i he maaraa kaalliis. I bana naaganawu giidi Geeshsha Maxaafaa maaraara maayennabaa mule oottibeenna. (2 Qor. 11:26) I Xoossaaninne A Qaalan deˈiya, “olaa miishshaappe lo77o” gidida eratettan ammanettiis.—Era. 9:18.

Kiristtaaneti deˈuwaa aquwaappe keehi alˈˈobadan xeelloosona. “[Issi ura] shemppoi [a] duretettan de7enna.” (Luq. 12:15) Yaatiyo gishshawu, liiqo qaalay ola miishsha oyqqida ura zaarana xayikko, Kiristtaaneti Yesuusi, “Intteyyo iitabaa oottiya uraa diggoppite” yaagidi yootido maaraa kaalloosona. I koyiyoobaa aybanne gidin ekkanaadan oottiyoogee koshshana danddayees. (Maa. 5:39, 40; Luq. 6:29) * Keehi loˈˈobay kasetidi naagettiyoogaa. Nuuni nuuyyo deˈiyaaban woy ‘miishshan ceeqettennaba,’ qassi sarotettaa dosiya Yihoowa Markka gidiyoogan nu shoorotun erettiyaaba gidikko, bonqqiyaageeti nubaa bonqqanawu koyennan aggana danddayoosona.—1 Yoh. 2:16; Lee. 18:10.

Kiristtaaneti haratu kahaa bonchoosona. (Roo. 14:21) Issi Kiristtaanee asi qohennaadan naagettanawu zayyiyaa son wottidoogaa hara Kiristtaaneti erikko, hegee eta keehi daganttana, ubba xubbana danddayees. Siiqoy nuuni haratu goˈˈaa nu goˈˈaappe sinttayidi higgiyan nuuyyo deˈiya maataakka aggibayanaadan denttettees.—1 Qor. 10:32, 33; 13:4, 5.

Kiristtaaneti haratuyyo leemiso gidanawu baaxetoosona. (2 Qor. 4:2; 1 PHe. 5:2, 3) Awu zoree imettinkka asi bana qohennaadan naagettanawu zayyiyaa son wottiya Kiristtaanee haratuyyo leemiso gidenna. Hegaa gishshawu, ayyo gubaaˈiyan aawatettay woy dumma maatay imettenna. Oosuwawu zayyiyaa oyqqiya ura hanotaykka hegaa mala. I he oosuwaa aggidi hara oosuwaa koyiyaakko loˈˈo! *

Issi Kiristtaanee bana, ba soo asaa woy ba aquwaa waati naaganaakko, ba oosuwaabaa kuuyiyoogaadan bawu kuuyees. Geeshsha Maxaafaa maarati Xoossaa eratettaanne i nuna siiqiyoogaa bessoosona. He maaraara maayettiya ogiyan, kaymida Kiristtaaneti asi banttana qohennaadan naagettanawu zayyiyaa bantta son wottokkona. Geeshsha Maxaafaa maaraadan deˈiyoogan Xoossan ammanettiyoogaa bessiyaageeti merinawu tumu sarotettaa demmana.—Maz. 97:10; Lee. 1:33; 2:6, 7.

Gita waayiyaa wode Kiristtaaneti Yihoowan ammanettana; eti banttana ashshanawu malokkona

^ MENT. 3 Issi Kiristtaanee doˈaa woridi ashuwaa maanawu woy doˈi qohennaadan bana naaganawu zayyiyaa son wottana danddayees. SHin goˈettenna wodiyan, zayyiyaa xiitiyaa kessidi woy qassi kolidi qosan wottiyoogee loˈˈo. Zayyiyaa son wottennaadan diggiyo biittan woy zayyiyaara gayttidaagan kawotettay hara maraa kessido biittan Kiristtaaneti higgiyawu azazettoosona.—Roo. 13:1.

^ MENT. 2 Hosppune-Tamme 1994, Beegottite! (Amaarattuwaa) maxeetiyan, “Maccaasay Asi Banaara Wolqqan Zinˈˈennaadan Waani Naagettana Danddayii?” giya huuphe yohuwan, hegaappe naagettiyo ogiyaabaa xeella.

^ MENT. 4 Zayyiyaa oyttiya oosuwaa oottiyoogee bessiyaabaakkonne loytta eranawu Wochiyo Keelaa, Hidaare 1, 2005, sinttaa 31 (Amaarattuwaa); qassi Isiine 15, 1983, sinttaa 25-26 (Inggilizettuwaa) xeella.